Užitočné informácie

Úrokové sadzby a poplatky

Úrokové sadzby a poplatky

Vyhlasované úrokové sadzby

Vyhlasované úrokové sadzby

Názov dokumentu Formát
Vyhlasovaná úroková sadzba pre fyzické osoby – nepodnikateľov, platná od 15. 7. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, platná od 15. 7. 2024 PDF
Vyhlasovaná úroková sadzba pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov s Rámcovou zmluvou o poskytovaní vkladových produktov pre právnické osoby, platná od 1. 3. 2023 PDF

Sadzobník poplatkov

Sadzobník poplatkov

Aktuálne platný Sadzobník poplatkov

Názov dokumentu Formát
Sadzobník poplatkov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinný od 5. 1. 2024 PDF
Sadzobník poplatkov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinný od 5. 1. 2024 PDF
 
Dôležité informácie o Sadzobníku
Názov dokumentu Formát
Dokument s informáciami o poplatkoch J&T BANKY, účinný od 19. 6. 2023 PDF
Slovník Štandardizovanej terminológie J&T BANKY, platnosť od 3. 9. 2018 PDF

Bankové produkty a služby

Bankové produkty a služby

Ponuka bankových produktov a služieb

Ponuka bankových produktov a služieb

Názov dokumentu Formát
Ponuka produktov časť I - fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 6. 2024 PDF
Ponuka produktov časť II - právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia, účinná od 7. 6. 2024 PDF
Ponuka produktov časť III - maloleté fyzické osoby nepodnikatelia, účinná od 7. 6. 2024 PDF

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre bankové produkty a služby

Názov dokumentu Formát
Obchodné podmienky, účinné od 9. 4. 2024 PDF

Spoločné dokumenty

Spoločné dokumenty k bankovým službám a produktom

Názov dokumentu Formát
Informačný prehľad pre klienta o systéme poistenia pohľadávok z vkladov PDF
Reklamačný poriadok, účinný od 7. 4. 2023 PDF
Záväzný postup bánk pri presune bežného účtu PDF
Vzor žiadosti: Záväzný postup bánk pri presune bežného účtu PDF
Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, platnosť od 1. 1. 2008 PDF

Dane

Dane

Dlhopisy

Typ príjmu
Výplata kupónu
Z predaja
Zdroj dlhopisu
Slovensko
Zahraničie
1-1
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Zrážková daň 19 %. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Nie je povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
1-2
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Sadzba dane je 19 %. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
2-1
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Sadzba dane do základu dane 38 553,01 € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. Ak sú dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a klient ich drží dlhšie ako 1 rok, výnos z predaja je oslobodený od dane. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. V prípade, ak je výnos z predaja dlhopisov oslobodený od dane z príjmov, nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, možnosť využiť oslobodenie do 500 € ročne, v prípade ak zisk z predaja presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto stanovenú sumu. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
2-2
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Sadzba dane do základu dane 38 553,01 € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. Ak sú dlhopisy prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a klient ich drží dlhšie ako 1 rok, výnos z predaja je oslobodený od dane. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. V prípade, ak je výnos z predaja dlhopisov oslobodený od dane z príjmov, nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, možnosť využiť oslobodenie do 500 € ročne, v prípade ak zisk z predaja presiahne 500 €, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto stanovenú sumu. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Podielové listy

Zdroj PODIELOVÝCH LISTOV
Slovensko
Zahraničie
1-1
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Zrážková daň 19 %. Zrážková daň 19 %.
Zdravotné odvody Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Nie je povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, kde sa príjem z vrátenia podielových listov uvedie ako príjem oslobodený od dane, prípadne sa zrážková daň považuje za preddavok na daň.

 

Poznámka: Ak však klient dosiahol z akýchkoľvek slovenských podielových listov stratu, môže podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B, kde uvedie všetky príjmy z podielových listov úhrnom a kde zrazenú zrážkovú daň bude považovať za preddavok na daň a prípadný preplatok mu daňový úrad vráti (povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka). Ak sa zrážková daň považuje za preddavok na daň, tak sadzba dane je 19 %. Pokiaľ sa príjem z vrátenia podielových listov uvedie do priznania, podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. 

1-2
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Sadzba dane je 19 %. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.

Investičné zlato

ZARADENÉ DO OBCHODNÉHO MAJETKU (FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ)
ÁNO
NIE
1-1
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Sadzba dane do základu dane 38 553,01  € ročne je 19 %, nad túto hranicu je sadzba dane 25 %. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne v sadzbe 14 %. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
1-2
  Fyzická osoba Právnická osoba
Výška zdanenia Príjem je oslobodený od dane. Sadzba dane je 21 %.
Zdravotné odvody Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne. Príjem nepodlieha odvodom do zdravotnej poisťovne.
Povinnosti Nie je povinnosť podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie do 3 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka.
Upozornenie

Uvedené informácie slúžia len ako jednoduchá pomôcka na zorientovanie sa v  problematike. Kvôli presným informáciám kontaktujte svojho daňového poradcu alebo privátneho bankára.