Investičné vklady

Investičný vklad v sebe spája výhody bezpečného vkladu s potenciálne vysokým výnosom investovania do fondov.  

Chcem investovať
Investičné vklady

 

Vaše vložené peňažné prostriedky v minimálnom objeme 10 000 EUR rozdelíme v pomere 70/30, 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do vybraného fondu J&T BOND EUR, J&T SELECT EUR alebo J&T PROFIT EUR.

Bezpečnosť vkladu

Bezpečnosť vkladu

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri Investičnom vklade však získate ešte naviac zvýhodnenú sadzbu. Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu. Vedenie bežného aj vkladového účtu je navyše u nás úplne bez poplatkov.

  • Ak si zvolíte variant Investičného vkladu 30/70, tak 30 % prostriedkov bude vložených do termínovaného vkladu a 70 % zainvestovaných do fondu, pričom výška sadzby na termínovanom vklade v tomto prípade bude predstavovať až 4,10 % p. a.
  • V prípade variantu Investičného vkladu 50/50 bude 50 % prostriedkov vložených do termínovaného vkladu a 50 % zainvestovaných do fondu a sadzba na termínovanom vklade dosiahne výšku 3,90 % p. a.
  • V prípade variantu Investičného vkladu 70/30 sa Vám 70 % prostriedkov vložených do termínovaného vkladu zúročí sadzbou 3,70 % p. a. a zvyšných 30 % zainvestujete do vybraného fondu.

Výhody investície

Výhody investície

Peniaze, ktoré si sporíte na obyčajnom sporiacom účte alebo dokonca na bežnom účte strácajú časom svoju hodnotu. Úroky, ktoré Vám prinesú takto uložené finančné prostriedky spravidla neprekonajú úroveň inflácie a hodnota Vášho vkladu reálne klesá.

S cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia vložených prostriedkov, ich časť investujeme do fondu, ktorého účelom je dosahovať rast hodnoty podielu v strednom a dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. V závislosti od Vašich preferencií a miery rizikovej averzie máte možnosť výberu z troch fondov skupiny J&T (J&T BOND EUR, J&T SELECT EUR alebo J&T PROFIT EUR).

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Viac o možnostiach investovania sa dozviete tu.

Podielové fondy

Podielové fondy

Upozornenie

Toto marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“) nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu a uvedené informácie nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Toto oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Toto oznámenie má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka touto cestou informuje potenciálnych investorov, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Toto oznámenie môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto oznámenia, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Ako začnete s investíciou do Investičného vkladu

01
Staňte sa naším
klientom

Uzatvorte s nami rámcovú zmluvu a vykonávajte akékoľvek vkladové a investičné aktivity.

02
Otvorte si
bežný účet

S uzatvorením zmluvy Vám automaticky založíme bežný účet s vlastným Internet bankingom.

03
Vytvorte si
finančnú rezervu

Aby ste mohli začať investovať, preveďte peňažné prostriedky na svoj novozaložený účet.

04
Investujte
s nami

Investujte svoje prostriedky do Investičného vkladu pohodlne online cez Internet banking.

Chcem investovať
Poradíme Vám?

Sme tu pre Vás každý pracovný deň v čase
od 9.00 do 17.00 hod.

0800 900 500 
alebo +421 232 607 187
Stať sa klientom