Smernica MiFID

MiFID predstavuje skratku anglického názvu pre smernicu Európskeho parlamentu a Rady číslo 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi – Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Základným cieľom európskej smernice MiFID je zlepšiť transparentnosť ponúkaných služieb na finančných trhoch, podporiť konkurenčné prostredie a zvýšiť ochranu investorov. Jej cieľom je zároveň zabrániť, aby neprehľadnosť alebo narušenie na jednom trhu spôsobili narušenie efektívneho európskeho finančného systému ako celku.

Hlavné ciele a prínosy smernice MiFID pre klienta sú:

 • zvýšenie ochrany a informovanosti najmä drobných investorov
 • zvýšenie konkurencie medzi bankami a obchodníkmi s cennými papiermi v rámci európskeho priestoru a tým zlepšenie kvality a ceny služieb pre klienta
 • zvýšenie konkurencie medzi jednotlivými organizátormi trhu (najmä burzy) opäť s cieľom zlepšiť kvalitu a cenu služby pre klienta

Podstata MiFID spočíva v:

 • kategorizácii klientov
 • povinnosti obchodníkov s cennými papiermi (OCP) poskytnúť klientom investičnú službu za najlepších možných podmienok pre daný produkt
 • povinnosti obchodníkov s cennými papiermi pristupovať ku každému klientovi individuálne, na základe informácií, ktoré im klient poskytne
 • zvýšených požiadavkách na transparentnosť trhu
 • náročných požiadavkách na organizáciu OCP, ktoré majú zabezpečiť kvalitné vnútorné kontrolné mechanizmy a predchádzanie konfliktu záujmov

Kategorizácia klientov a ich ochrana

MiFID zaviedol nový režim zaradenia klientov do kategórií podľa ich znalostí a skúseností (t. j. zrelosti) na finančných trhoch a rozlišuje tri typy klientov:

 • neprofesionálni klienti
 • profesionálni klienti
 • oprávnené protistrany

Profesionálny klient

Do tejto kategórie patrí klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Profesionálny klient nemusí vyplniť časť testu vhodnosti o svojich znalostiach a skúsenostiach na finančných trhoch.

Neprofesionálny klient

Všetky ostatné osoby sa považujú za neprofesionálne a týmto osobám sa poskytuje najvyšší stupeň právnej ochrany, ktorý sa týka rozsahu poskytovaných informácií a upozornení na riziká. Zároveň platí, že neprofesionálny klient môže požiadať o preklasifikovanie do kategórie profesionálneho klienta a naopak.

Oprávnená protistrana

Finančné inštitúcie, štátne orgány, centrálne banky, medzinárodné finančné organizácie a aj obchodné spoločnosti, ktoré majú splnené dve z nasledujúcich troch podmienok: celková suma majetku viac ako 20 mil. eur, ročný obrat aspoň 40 mil. eur a vlastné zdroje minimálne vo výške 2 mil. eur.

Finančné nástroje a investičné služby

V rámci smernice MiFID sa produkty nazývajú „finančné nástroje“ a služby „investičné služby“.

K najznámejším finančným nástrojom, ktorých sa MiFID týka patria:

 • podielové listy
 • akcie
 • dlhopisy
 • deriváty (napríklad forwardy, swapy, opcie)

V súvislosti s uvedenými službami sa môžete stretnúť s testom znalosti a skúsenosti (test primeranosti) a s testom vhodnosti (investičné poradenstvo).

Investičné poradenstvo (test vhodnosti)

Cieľom investičného poradenstva je dať klientovi osobné odporúčanie na konkrétny finančný nástroj, ktorý presne zodpovedá jeho osobnému profilu (znalosť, skúsenosť, investičné ciele, tolerancia rizika, investičný horizont a pod.)

Test znalostí a skúseností (primeranosť)

V prípade záujmu neprofesionálneho klienta o náročnejšie, zložitejšie finančné nástroje (najmä deriváty a certifikáty) dostane klient na vyplnenie dotazník s cieľom zistiť, či daný finančný nástroj alebo investičná služba sú pre klienta primerané. Inými slovami, či má klient dostatok znalostí a skúseností v súvislosti s uvedenou investičnou službou alebo finančným nástrojom.