Pravidlá AML

J&T BANKA, a. s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: B 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka 1320/B (ďalej len „Pobočka“) deklaruje týmto voči svojim klientom, že v rámci svojej činnosti uplatňuje prísne pravidlá s cieľom zabezpečenia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu (ďalej len „pravidlá AML“).

 

Pobočka zabezpečuje pravidlá AML predovšetkým týmito činnosťami:
  • striktnou aplikáciou právnych predpisov;
  • vlastnou internou stratégiou pre oblasť AML;
  • individuálnym prístupom ku klientom;
  • preventívnymi opatreniami;
  • školiacou činnosťou;
  • kontrolnou činnosťou;
  • vyhodnocovaním a aktualizáciou;
  • monitorovacou činnosťou.

Koncepcia ochrany banky vychádza predovšetkým zo zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a z metodického usmernenia útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2019 č. 3/2019 na ochranu banky a pobočky zahraničnej banky pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

 

Koncepcia ochrany banky je obsahom interných predpisov a organizačnej štruktúry pobočky, je trvale presadzovaná a realizovaná členmi štatutárneho orgánu, vedúcim pobočky, vedúcimi zamestnancami a zamestnancami, ktorí na jednotlivých pracoviskách pobočky vykonávajú finančné operácie klientov pobočky.