Správy o korporátnych akciách

 

Vážení klienti,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, LEI: 315700YHD1JR6VB1BA90 (ďalej len Emitent) v súvislosti s verejnou ponukou až 6 315 790 novo vydaných kmeňových zaknihovaných akcií Emitenta vo forme na doručiteľa podľa  slovenského práva, každá akcia s menovitou hodnotou 7 EUR na akciu, ISIN: SK1120010287 a s emisným kurzom 19 EUR na akciu (ďalej len Ponúkané akcie) v zmysle prospektu zo dňa 31. mája 2024 (ďalej len Prospekt) týmto oznamuje, že druhé kolo Ponukového obdobia bolo v súlade s odsekom 7.1(b) Prospektu uzavreté dňa 4. júla 2024 o 16:00 (SELČ).  

 

Viac informácií:

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/07/EUO1-2011906461-v1-TMR-oznamenie-vysledkov-druheho-kola-a-konecnych-vysledkova-ponuky.pdf

 

Vážení klienti,

emitent dlhopisov TMR VI 5,40/2027 (ISIN SK4000021713), spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, oznamuje a zvoláva Schôdzu Majiteľov dlhopisov, ktorá sa bude konať dňa 18. 7. 2024, o 11.00 hod. v kancelárii Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115 – 19. poschodie, Pribinova 25, Bratislava 811 09.

 

Viac informácií:

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/07/Dlhopisy-TMR-VI-oznamenie-o-konani-schodze-pozvanka.pdf

 

Spoločnosť AUCTOR HOLDING, a.s. a jej dcérske spoločnosti zverejnila konsolidovanú účtovnú správu spoločne so správou audítora za rok 2023. Viac informácií:

Konsolidovaná účtovná správa CZ

Konsolidovaná účtovná správa EN

Vážení klienti,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L, LEI: 315700YHD1JR6VB1BA90 (ďalej len Emitent) v súvislosti s verejnou ponukou až 6 315 790 novo vydaných kmeňových zaknihovaných akcií Emitenta vo forme na doručiteľa podľa slovenského práva, každá akcia s menovitou hodnotou 7 EUR na akciu, ISIN: SK1120010287 a s emisným kurzom 19 EUR na akciu v zmysle prospektu zo dňa 31. mája 2024 (ďalej len Prospekt) týmto oznamuje:

 

  • Prvé kolo Ponukového obdobia bolo v súlade s odsekom 7.1(b) Prospektu uzavreté dňa 24. júna 2024 o 16:00.
  • V rámci Prvého kola Ponukového obdobia boli akceptované objednávky celkom 86 investorov z radov existujúcich akcionárov Emitenta.
  • Celkový počet objednaných akcií dosiahol 3 613 261 v celkovej menovitej hodnote 25 292 827 EUR a výnos Prvého kola Ponukového obdobia predstavuje 68 651 959 EUR.

 

Viac informácií:

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/06/EUO1-2011783200-v3-Phoenix-Oznamenie-predbeznych-vysledkov-prveho-kola-Ponukoveho-obdobia.pdf

 

Vážení klienti,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L (ďalej len Emitent), ako Emitent dlhopisov s názvom „Dlhopis TMR V 6,00/2026“, ISIN SK4000018255, s dátumom emisie dňa 2. februára 2021 a splatnosťou 2. februára 2026, v celkovej menovitej hodnote, teda najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov, do 150 000 000 EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 EUR, vydaných podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa (ďalej len Dlhopisy) týmto oznamuje, že dňa 13. júna 2024 sa v súvislosti s Dlhopismi konala v priestoroch kancelárie Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika, schôdza majiteľov dlhopisov.

 

Viac informácií:

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/06/TMR-V-BH-Meeting-Oznamenie-o-konani-schodze-a-zmene-emisnych-podmienok.pdf

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/06/TMR-V-BH-Meeting-Uplne-znenie-Podmienok-po-zmene-Schodzou.pdf

 

Vážení klienti,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zverejnila Prospekt za účelom verejnej ponuky až 6 315 790 novo vydaných kmeňových zaknihovaných akcií Spoločnosti vo forme na doručiteľa podľa slovenského práva, každá akcia s menovitou hodnotou 7 EUR na akciu má emisný kurz 19 EUR za ponúkanú akciu, ISIN: SK1120010287.

Ponúkané akcie bude možné upísať počas upisovacieho obdobia, najskôr od 10.06.2024 a to v zmysle pravidiel uvedených v Prospekte.

Prospekt a Výzva k úpisu nových akcií sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti.

 

Prospekt

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/06/TMR-share-prospectus-SK.pdf

 

Výzva k úpisu

https://tmr.sk/wp-content/uploads/2024/06/Vyzva-na-upisanie-novych-akcii-a-vyzva-na-uplatnenie-prava-na-prednostne-upisovanie-akcii-TMRa-.s.pdf

 

Oznámenie pre akcionárov

Oznámenie pre obchodníkov s cennými papiermi

 

Ďalšie dokumenty:

Obchodné podmienky organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky

Predobchodné informácie J&T BANKY, a.s., pobočky zahraničnej banky

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu

Modelové scenáre nákladov

Vážení klienti,

emitent dlhopisov TMR V 6,00/2026 (ISIN SK4000018255), spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 oznamuje, že zvoláva Schôdzu Majiteľov dlhopisov, ktorá sa bude konať dňa 13. 6. 2024, o 14.00 hod. v kancelárii Tatry mountain resorts, a.s., Tower 115 – 19. poschodie, Pribinova 25, Bratislava 811 09.

Viac informácií:

Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov

Spoločnosť J&T BANKA a. s. vydala Oznámenie o splatení podriadených nezabezpečených výnosových certifikátov bez dátumu splatnosti.

Viac informácii:

Oznámení o splacení AT 1 (CZ0003704421) PERPETUITA III 9%

Oznámení o splacení AT 1 (CZ0003704249) PERPETUITA 10% 

Vážení klienti,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 17. 5. 2024, o 11.00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Viac informácii:

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Plnomocenstvo

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás informovať, že k 29. 2. 2024 došlo k aktualizácii prospektu rodiny fondov BNP Paribas Flexi I. Zmeny obsahujú jednak zmenu názvosloví skupiny podfondov ABS Europe AAA, ABS Europe IG and ABS Opportunities, ako aj úpravu minimálneho podielu udržateľných investícií.

Viac informácii:

Správa o aktualizácií prospektu (EN)

Vážení klienti,

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 53 859 111, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 7250/B (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že predstavenstvo Spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2023 stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov z majetku podielového fondu J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. (ďalej len „Fond") za rok 2023 podľa príslušných ustanovení platného štatútu Fondu na dátum 2. 1. 2024.

Viac informácii nájdete tu.

Vážení klienti

dovoľujeme si vás upozorniť, že spoločnosť Amundi Index Solutions rozhodla o pozastavení obchodovania fondu AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB v období od 6. 11. 2023 do 10. 11. 2023.

Dôvodom je konsolidácia ponuky ETF tried indexových fondov do Írska. Oznámenie akcionárom nájdete na webových stránkach tu.

Všetky pokyny k nákupu, výmene či spätnému odkúpeniu tried vyššie uvedeného fondu prijaté v tomto období budú spracované po 13. 11. 2023.

Vážení klienti

dovoľujeme si informovať, že Predstavenstvo spoločnosti Amundi schválilo zlúčenie fondov Amundi S.F. – European Equity Optimal Volatility do cieľového fondu Amundi Funds Global Equity ESG Improvers. Dôvodom zlúčenia je racionalizácia fondovej ponuky, ktorá povedie k vyššej efektívnosti pri správe majetku a potenciálne lepšej výkonnosti cieľového fondu.

K zlúčeniu fondov dochádza 13. 10. 2023. Výdavky spojené so zlúčením nesie spoločnosť Amundi, výnimku tvoria bankové a transakčné poplatky.

Viac informácii nájdete tu.

Spoločnosť Best Hotel Properties a. s. zverejnila oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia dňa 20. 7. 2023.

Viac informácií:  Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia


 

Vážený klient,

dňa 1. 3. 2022 správna rada spoločnosti BNP Paribas Funds zverejnila oznámenie, v ktorom informuje akcionárov o svojom rozhodnutí pozastaviť určovanie čistej hodnoty aktív podfondu BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity z dôvodu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Podstatná časť aktív podfondu je investovaná do ruských akcií. Vzhľadom k vývoju konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a na sankcie, ktorým Rusko čelí, nie je možné v tejto fáze predpokladať žiadne pozitívne vyhliadky pre tento podfond.

Správna rada preto rozhodla, že je v najlepšom záujme akcionárov uviesť podfond do likvidácie a to od 3. 7. 2023. Likvidačná hodnota sa vypočíta na základe likvidnej části aktív podfondu a akcionárom sa vyplatí 6. 7. 2023.

 

Viac informácií:

Likvidace BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - EN

Likvidace BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity - SK
 

J&T BANKA, a.s., so sídlom Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47115378, ako Administrátor emisie Dlhopisov JTSEC VAR/2028, ISIN SK4000022950 oznamuje výšku Úrokovej sadzby pre prvé Výnosové obdobie od 30. 5. 2023 do 29. 11. 2023 vo výške 6,982 % p. a.
stanovenú v súlade s emisnými podmienkami.

Viac informácií:

Oznámenie o výške úrokovej sadzby na nasledujúce výnosové obdobie

 

Spoločnosť GARFIN HOLDING, a.s. so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434 oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 16. 06. 2023, o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, Sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava.

Viac informácií:

Valné zhromaždenie GARFIN HOLDING

 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 31. mája 2023, o 11.00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Viac informácií:

Valné zhromaždenie TMR

Plnomocenstvo

 

Vážený klient,

dovoľujeme si Vás informovat o zmenách, týkajúcich sa fondu Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, pri ktorom bol od 1. 3. 2022 pozastavený výpočet ceny a súčasne bolo od tohto dátumu pozastavené vysporiadanie pokynov kvôli eskalácii krízy medzi Ukrajinou a Ruskom. Podrobné informácie nájdete v Oznámení investorom.

 

Aby mohlo dôjsť k obnoveniu vysporiadania pokynov, Predstavenstvo Amundi Funds rozhodlo o vytvorení samostatnej triedy fondu s názvom „SP“, do ktorej budú alokované ruské aktíva fondu. Každému existujúcemu investorovi budú pridelené podielové listy (akcie) triedy SP (denominované v EUR) tak, ako je detailne popísané v Oznámení investorom z 31. 3. 2023 (tu).

 

Od 11. 4. 2023 dôjde k obnoveniu výpočtu NAV fondu a obnoveniu obchodovania s podielovými listami (akciami) fondu. Zároveň bude obnovený výpočet a výplata správcovského poplatku (management fee). V prípade triedy „SP“ bude správcovský poplatok nula.

 

Od 11. 5. 2023 potom budú zmenené ciele a investičné zásady fondu a bude upravený názov fondu na: Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa.

Spoločnosť Tatra banka a.s. zverejnila oznámenie o výsledkoch valného zhromaždenia akcionárov.

Viac informácií: 

Tlačová správa

Zápisnica z valného zhromaždenia

 

Vážený klient,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Národná banka Slovenska rozhodnutím č. sp.: NBS1-000-082-415 č. z.: 100-000-481-332, zo dňa 8. 3. 2023, právoplatným dňa 14. 3. 2023 udelila správcovskej spoločnosti 365.invest, správ. spol., a. s. predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielových fondov s názvom Realitný plus o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. a Realitný o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s.

Viac informácií: 

Informácie pre podielnikov nástupníckeho Realitného fondu

Informácie pre podielnikov zanikajúceho Realitného plus fondu

 

Spoločnosť Tatra banka a.s. zverejnila oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia dňa 30. 3. 2023.

Viac informácií:  Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia 

 

Vážený klient,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NN Investment Partners z NN Group na Goldman Sachs, a tak postupne dochádza aj k zmene značky spoločnosti z NN Investment Partners na Goldman Sachs Asset Management. Spoločnosť bude postupne meniť názov, logo a farby. Tieto zmeny sa prejavia v marketingových materiáloch, na internetových stránkach a sociálnych sieťach spoločnosti.

 

K 6. 3. 2023 dochádza k premenovaniu fondov, ktoré  distribuuje J&T BANKA svojim klientom. V druhej polovici marca nájdete na našich webových stránkach už iba fondy spoločnosti Goldman Sachs AM.

 

Zmeny sa týkajú iba zmien v názvoch. Obchodovanie pokračuje plynulo ďalej a nebude nijako pozastavené.

 

Viac informácií nájdete TU: https://skfondy.gs.com/w/nnip-sa-meni-na-gsam

 

Spoločnosť Biotika a.s. zverejnila oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia dňa 30. 3. 2023.

Viac informácií:  Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia 

 

V súvislosti s konaním schôdze vlastníkov dlhopisu SAZKA GR. 5,20/24, ISIN: CZ0003522930, ktorá sa uskutočnila dňa 23.1.2023, na ktorej bola schválená zmena Emisných podmienok.

Viac informácií:

Notársky zápis zo schôdze vlastníkov dlhopisov

Žiadosť o predčasné splatenie dlhopisov

Spoločnosť Allwyn International, a.s. (predtým SAZKA GROUP a.s.) zvoláva schôdzu vlastníkov dlhopisov SAZKA GR. 5,20/24, ISIN CZ0003522930.

Viac informácií:

Oznámenie o zvolaní schôdze vlastníkov dlhopisov vydaných spoločnosťou Allwyn International, a.s. (predtým SAZKA GROUP a.s.)

Dlhopis SAZKA GR. 5,20/24 - plná moc

Spoločnosť Best Hotel Properties a.s. zverejnila oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia dňa 19. 12. 2022.

Viac informácií:  Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia 

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., vydala Oznámenie o predčasnom splatení emisie dlhopisov EMG 4,90/2024 na základe rozhodnutia emitenta k 21. 12. 2022.

Viac informácií:  Oznámenie o predčasnom splatení emisie

365.invest, správ. spol., a. s. vydala informáciu pre podielnikov o zlúčení vybraných podielových fondov, ktorá prebehne  v období od 19.11 do 29. 11. 2022.  Jedná sa o Fond prevratných technológií o.p.f.– 365.invest, správ. spol., a. s. a fond Dynamický flexibilný fond - 365.invest, správ. spol., a. s.  ktoré zanikajú a zlučujú sa s nástupníckym fondom EKO fond o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Dôvodom zlúčenia je veľmi podobné zameranie, ciele investičnej politiky a zloženie fondov. Klienti, ktorí so zlúčením súhlasia nemusia podnikať žiadne kroky. Klienti, ktorí so zlúčením nesúhlasia, môžu z fondu bezplatne vystúpiť  a to do 18. 11. 2022.

Viac informácií:  Oznámenie pre podielnikov o zlúčení fondov

Spoločnosť Fidelity Funds si Vás dovoľuje informovať o zlúčení vybraných fondov z rodiny Fidelity Funds. K zlúčeniu dôjde v priebehu decembra 2022. V prípade, že so zmenou súhlasíte nemusíte podnikať žiadne kroky a stanete sa podielnikom nástupníckeho fondu. V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, obráťte sa na svojho bankára a požiadajte ho o prestup do iného fondu alebo odkúpenie podielov. V prílohe nájdete detailný popis, ktorých fondov sa zlúčenie týka a ako aj predpokladané termíny ich zlúčenia.

Viac informácií:  Oznámenie pre podielníkov Fidelity funds

Spoločnosť BNP Paribas Funds vydala oznámenie o zlúčení fondov „Euro Mid Cap“ a „Germany Multi-Factor Equity“ s fondom „Euro Equity“.

Viac informácií: BNPPFD_Merger 2022.10.07_Euro Mid Cap  Germany MF Equity into Euro Equity_SK_SK

BNPPFD_Merger 2022.10.07_Euro Mid Cap  Germany MF Equity into Euro Equity_EN_LU

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., vydala oznámenie o plánovanom predaji 100 % podielu v spoločnosti SUPER SPORT d.o.o.

Viac informácií: EGF_Announcement_of_EGA_Sale_10_8_2022_SK

Spoločnost Allianz Global Investors oznamuje podielníkom, že vykonala revíziu podielových fondov. U fondov, uvedených nižšie, došlo k poklesu aktív pod správou pod akceptovateľnú hranicu, na ktorej fond dokáže zainvestované prostriedky spravovať efektívne. Z toho dôvodu pri týchto fondoch spoločnosť rozhodla o ich uzavretí/likvidácii:  

  • Allianz Europe Equity Growth Select  A (H2-CZK) - LU1269085475 (distribučná trieda fondu) 
  • Allianz US Short Duration High Income Bond - LU1641600926

Dátum posledného možného úpisu je 22. 8. 2022 (do 10.00 hod.), dátum posledného možného odpredaja je 29. 8. 2022 (do 10.00 hod.) Triedy fondov budú uzavreté k 6. 9. 2022. Zainvestované prostriedky budú po dátume likvidácie fondu vyplatené na účty klientov. Náklady na likvidáciu znáša správcovská spoločnosť. Viac informácii nájdete v prílohe nižšie.

Viac informácií (EN): Shareholder Letter - Allianz Global Investors Fund - Share Class Consolidation

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2021.

Viac informácií: Oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku.

Viac informácií: Oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku

Spoločnosť NN Investment Partners oznamuje akcionárom rozhodnutie o likvidácii pozastaveného podfondu NN (L) Emerging Europe Equity, uvedený do likvidácie s účinnosťou k 24. 6. 2022. 
Viac informácií: https://cz.nnfondy.eu/cs/aktuality/oznameni-akcionarum-spolecnosti-nn-l-ceven-2022/4026

Spoločnosť J&T Global Finance IX, s.r.o. zverejnila vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta o účtovnej závierke a výročnej správe.

Viac informácií: Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Mint Metropolis a. s., so sídlom Zámocká 7074/32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 54 112 630, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7312/B o účtovnej závierke za rok 2021.

Viac informácií: Rozhodnutie jediného spoločníka

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala v súvislosti s Dlhopismi AUCTOR 5,00/2025 ISIN: SK4000018149 oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom.  

Viac informácií: Oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, oznamuje, že dňa 25. 5. 2021 bude zasadať Riadne valné zhromaždenie. 

Viac informácií: https://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromazdenia/

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu, oznamuje prevod obchodných podielov spoločností EUROCOM Investment, s.r.o. a WORLD EXCO s.r.o. na spoločnosť TMR PL, čím sa definitívne stala vlastníkom vodného parku Bešeňová.

Viac informácií: Oznámenie o prevode obchodných podielov

Spoločnosť BNP Paribas Asset management oznamuje podielnikom, že 13. 5. 2022 dôjde k zlúčeniu fondu BNP Paribas Plan International Derivatives do prijímacieho fondu BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster. 

Viac informácií: Oznámenie o zlúčení fondu

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6599/B (ďalej len „Emitent“) vydala oznámenie o nadobudnutí 33% podielu v spol. SUPER SPORT d.o.o.

Viac informácií: Oznámenie o nadobudnutí podielu

Spoločnosť BNP Paribas Funds vydala oznámenie o zlúčení akcionárom pripájaného podfondu EURO SHORT TERM BOND OPPORTUNITIES a prijímajúceho podfondu EURO FLEXIBLE BOND.

Viac informácií: BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._SK_SK

BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._CS_CZ

BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._EN_LU

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov oznamuje, že Ročná správa za obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a jej dcérskych spoločností je od 28. 2. 2022 bezplatne prístupná v elektronickej forme na internetovej stránke www.tmr.sk.

Viac informácií: https://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/rocne-spravy/

Spoločnosť HSBC Global Investment Funds oznamuje podielnikom, že z dôvodu súčasnej situácie na akciových trhoch dočasne pozastavuje obchodovanie s fondami HGIF – Russia Equity a od 1. 3. 2022 neprijíma nové objednávky. Obchodovanie je pozastavené do odvolania.

Viac informácií:  Oznámenie o dočasnom pozastavení obchodovania

Spoločnosť NN Investment Partners oznamuje podielnikom, že z dôvodu súčasnej situácie na akciových trhoch dočasne pozastavuje obchodovanie s fondami NN (L) Emerging Europe a od 1. 3. 2022 neprijíma nové objednávky. Obchodovanie je pozastavené do odvolania.

Pozastavenie obchodovania fondov Amundi Funds Russian Equity a Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

Spoločnosť Amundi informuje podielnikov o dočasnom pozastavení obchodovania pri fondoch Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity a fonde . Detailné informácie nájdete na stránkach Amundi tu : https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Oznameni-investorum/Oznameni-investorum

Oznámenie o pozastavení obchodovania fondu Amundi CR Dlhopisový PLUS

Vzhľadom k možným nepriaznivým vplyvom ekonomických sankcií prijímaných v dôsledku súčasnej napätej medzinárodnej situácie na schopnosť emitentov splácať svoje záväzky a vzhľadom k vplyvom súčasnej situácie na hodnotu cenných papierov v portfóliu fondu Amundi CR Dlhopisový PLUS, rozhodlo Predstavenstvo spoločnosti Amundi o zastavení obchodovania s týmto fondom v období 1. 3. 2022 do 10. 3. 2022. Detaily v oznámení tu:

https://www.amundi.cz/produkty/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_1f287b30-8744-4a5c-88f7-5372cce8b787_inline

Spoločnosť BNP Paribas si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania fondov BNP Paribas Russia Equity, počnúc 28. 2. 2022. Vzhľadom na rýchlu eskaláciu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vyústila do uzatvorenia Moskovskej burzy, fond nezverejňuje NAV. Nákupné a predajné objednávky budú vysporiadané za najbližšie známe NAV.

Spoločnosť Franklin Templeton si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania fondov Templeton Eastern Europe Fund (EUR a USD triedy). Vzhľadom na rýchlu eskaláciu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vyústila v uzavretie Moskovskej burzy a k obmedzeniam obchodovania ruskou centrálnou bankou v pondelok 28. februára 2022, prijalo predstavenstvo Franklin Templeton Investment Funds aj rozhodnutie v súlade s prospektom Fondu dočasne pozastaviť výpočet NAV Fondu.

Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania dvoch vybraných fondov: Raiffeisen Russia Equities a Raiffeisen Eastern European Equities. Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila z dôvodu aktuálnej situácie na trhoch v Rusku. V dôsledku toho musí byť počnúc 28. 2. 2022 až do odvolania pozastavené vydávanie a odkupovanie podielových listov týchto dvoch fondov. Pozastavenie sa týka všetkých nákupných a predajných pokynov. Dočasné pozastavenie spätného odkúpenia podielových listov je výhradne v záujme existujúcich podielnikov. Ide o zákonnú požiadavku, nie o rozhodnutie správcovskej spoločnosti.

Spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR I-X, a.s. zverejnili oznámenia regulovaných informácií pre účely informovania Majiteľov dlhopisov o prevode časti podielu. 

Viac informácií:  link-emisie-CP (https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/emisie-cennych-papierov/)

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 vydala oznámenie o vykonaní amortizácie dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475 vydaných spoločnosťou SAZKA Group Financing a.s.

Viac informácií:  Dlhopisy SG 4,00/2022 - Oznámenie o vykonaní amortizácie dlhopisov

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 oznamuje spustenie ponuky seniorských zabezpečených dlhopisov splatných v roku 2027 a seniorských zabezpečených dlhopisov s pohyblivou úrokovou sadzbou splatných v roku 2028.

Viac informácií:  Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o spustení ponuky

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila formulár oznámenia podielov na hlasovacích právach.

Viac informácií:  Formulár na oznamovanie podielov na hlasovacích právach

Spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., predložila informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov.

Viac informácií:  Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s.r.o.

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala oznámenie o likvidácii spoločnosti Carsi d.o.o. a zlúčení spoločnosti Lipa-promet d.o.o. so spoločnosťou Auctor d.o.o.

Viac informácií:  Oznámenie o likvidácii spoločnosti Carsi d.o.o. a zlúčení spoločnosti Lipa-promet d.o.o.

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 oznamuje, že s účinnosťou od 8. decembra 2021 sa mení webové sídlo Emitenta, na ktorom sú zverejňované dokumenty a oznámenia týkajúce sa Dlhopisov.

Viac informácií:  Oznámenie o zmene emisných podmienok, webového sídla emitenta

Úplné znenie emisných podmienok dlhopisov SG 4,00/2022 s účinnosťou od 8.12.2021

Oznámenie zo dňa 7. 12. 2021 o začiatku obchodovania emisie dlhopisov emitenta JOJ Media House, a.s. na regulovanom voľnom trhu.

Viac informácií:  Oznámenie o začiatku obchodovania emisie dlhopisov

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala oznámenie o zvolení Slovenskej republiky ako štátu, v ktorom bude plniť svoje informačné povinnosti.

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len Emitent), ako emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475, oznamuje vznik povinnosti Sazka Group a.s. a niektorých jej dcérskych spoločností poskytnúť dodatočné zdieľané zabezpečenie.

Viac informácií:  Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

Spoločnosť Fidelity Funds si Vás dovoľuje informovať o zlúčení vybraných fondov z rodiny Fidelity Funds. K zlúčeniu dôjde v priebehu januára a februára 2022. V prípade, že so zmenou súhlasíte nemusíte podnikať žiadne kroky a stanete sa podielnikom nástupníckeho fondu. V prípade že so zmenou nesúhlasíte, obráťte sa na svojho bankára a požiadajte ho o prestup do iného fondu alebo odkúpenie podielov. V prílohe nájdete detailný popis, ktorých fondov sa zlúčenie týka a ako aj predpokladané termíny ich zlúčenia.

Viac informácií:  Oznámenie pre podielnikov fondov Fidelity Funds

Spoločnosť Best Hotel Properties a.s. zverejnila zápisnicu zo zasadnutia Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 1. 10. 2021 o 10.00 hod. 

Viac informácií:  Zápisnica z RVZ obchodnej spoločnosti 

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len Emitent), ako emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475, oznamuje vznik povinnosti Sazka Group a.s. a niektorých jej dcérskych spoločností poskytnúť dodatočné zdieľané zabezpečenie.

Viac informácií:  Oznámenie emitenta o vzniku povinnosti poskytnúť dodatočné zdieľané zabezpečenie

Správcovská spoločnosť 365.invest, správ. spol., a. s. vydala informáciu pre podielnikov o zlúčení podielových fondov s účinnosťou od 25.11.2021.  Jedná sa o Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s., ktorý zaniká a zlučuje sa s nástupníckym fondom Dlhopisový krátkodobý o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Dôvodom zlúčenia je veľmi podobné zameranie a zloženie fondov. (Klienti môžu z fondu vystúpiť do 16.11.2021)

Viac informácií: Informácia pre podielnikov o zlúčení podielových fondov

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, oznamuje zmenu emisných podmienok dlhopisov s názvom DLHPISY SG 4,00/2022, ISIN SK 4120013475.

Viac informácií:  SG_oznam o zmene emisnych podmienok_SG 4,00_2022
SG_uplne znenie emisnych podmienok_SG 4,00_2022   SG_Výpočet ukazovateľa zadĺženosti k 30.6.2021

Konateľ spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 52769071, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 141685/B, oznamuje zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.

Viac informácií: https://euroveacity.sk/sites/default/files/2021-09/Eurovea%202%20financing_Polrocna_sprava_06_2021.pdf

Konateľ spoločnosti Eurovea byty, s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50957414, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 144901/B, oznamuje zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.

Viac informácií: https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/Eurovea_byty_polrocna_financna_sprava_30_6_2021.pdf

Konatelia spoločnosti JTRE Financing 2, s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51663686, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 127844/B, oznamujú zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.

Viac informácií: https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/JTRE%20financing2_priebezna_sprava_30_6_2021_signed.pdf

Konatelia spoločnosti JTRE Financing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51675579, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 128228/B, oznamujú zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.

Viac informácií: https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/JTRE%20Financing1_priebezna_sprava_6_2021_signed.pdf

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52143058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. 
Viac informácií: http://iii.aquila-real-asset.com/sites/default/files/ARAF%20III_Polroc%CC%8Cna%CC%81%20spra%CC%81vaa%20za%20obdobie%201.1.21-30.6.2021_signed.pdf

Spoločnosť J&T GLOBAL FINANCE IX, s.r.o. oznámila zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. Viac informácií: JTGF IX_polrocna sprava emitenta k 30.6.2021​

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s. oznámila zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. Viac informácií: https://www.sazkaentertainment.com/data/file_items/q9vxr-SAZKA-NBS-POLROCNA-SPRAVA-30.6.2021-uprava-stran-web-EXE.pdf

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. zverejnila vyhlásenie o priebežnej účtovnej závierke (individuálnej) a priebežnej správe. Viac informácií: Vyhlásenie emitenta

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. zverejnila Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 a Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 po zohľadnení Distribúcie dividend. Viac informácií: Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021  

Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 po zohľadnení Distribúcie dividend

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznamuje, že 22. 9. 2021 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti.

Viac informácií a program: Oznámenie o zasadaní dozornej rady spoločnosti

Spoločnosť Best Hotel Properties a. s. so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 1. 10. 2021 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti. 

Viac informácií a program: Oznámenie o konaní RVZ, Materiál k RVZ - Návrhy predstavenstva

Spoločnosť BNP Paribas Funds informuje o zlúčení fondov BNP Paribas Global Real Estate Securities do BNP Paribas Europe Real Estate Securities.

Viac informácií: BNPPFD_Merger_2021._10._15_Global_RES_SK_SK
BNPPFD_Merger_2021._10._15_Global_RES_CS_CZ
BNPPFD_Merger_2021._10._15_Global_RES_EN_LU

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí Výnosu z predaja majetku - podielov v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. nakladajúcou povinnou osobou - Auctor d.o.o. Oznámenie o prijatí výnosu z predaja majetku

Spoločnosť TMR Finance CR, a. s., zvoláva schôdzu vlastníkov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22 (ISIN: CZ0003520116) na 2. 9. 2021 o 13.00 hod. na adrese V Celnici 1031/4 (5. poschodie), 110 00 Praha 1, Česká republika.  Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22 a Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22

Spoločnost Fidelity Funds oznamuje podieľníkom nasledujúce zmeny. U vybraných fondov spoločnosti dôjde v druhej polovici roka 2021 k zmene investičného cieľa, stratégie alebo k zlúčeniu s inými fondami spoločnosti. Viac informácií vrátane zoznamu fondov, ktorých sa zmena dotýka, a dátumu, kedy zmena prebehne, nájdete v priložených dokumentoch nižšie. Ak so zmenou súhlasíte, nemusíte podnikať žiadne kroky. V prípade, že v tejto súvislosti máte záujem o odkup alebo prestup do iného fondu skupiny Fidelity Funds, prosím, kontaktujte svojho bankára.

Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds Appendix

Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Receiving fund shareholders

Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds

Mergers Funds (FAST) Absorbing fund shareholders

Mergers Funds (FAST) Receiving fund shareholders

Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Absorbing fund shareholders

ISIN's for 30th July CA

Spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR I-X, a.s. zverejnili oznámenia regulovaných informácií pre účely informovania Majiteľov dlhopisov o Korporátnej reorganizácii. Viac informácií v časti Emisie cenných papierov.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila notársku zápisnicu z rokovania schôdze majiteľov dlhopisov, ktoré sa konalo dňa 12. 7. 2021.
Notárska zápisnica z rokovania schôdze

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1. 7. 2021. RVZ:

  • vzalo na vedomie výročnú správu k 31. 10. 2020, správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a správu dozornej rady,
  • schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 10. 2020 a návrh na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 1. 11. 2019 a končiacom 31. 10. 2020 vo výške 17 933 739,94 EUR prevedením na účet Neuhradené straty minulých období,
  • schválilo zmluvu o predaji časti podniku (predaj programu Gopass spoločnosti GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš),
  • zvolilo Ing. Františka Hodorovského za člena dozornej rady spoločnosti a schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady,
  • schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2021. 

Spoločnosť Auctor d.o.o. oznámila zámer predať aktíva – podiely v Slavonski zatvoreni alernativni investicijski fond d.d. (SZAIF).  Viac informácií: http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20Auctor%20SZAIF_remaining%20_shares_web.pdf

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala Potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2020. Viac informácií: http://auctorfinance.sk/sites/default/files/AF_Revenues_oznamenie_web.pdf

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. zverejnila oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598. Viac informácií: Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024
 Úplné znenie podmienok dlhopisov TMR III 4,40/2024

Bankové aktivity skupiny Poštovej banky budú po novom zastrešené nosnou značkou 365.bank. Ide o dôležitú fázu jej dlhodobej rozvojovej stratégie, v rámci ktorej sa vymenia doterajšie pozície oboch značiek. Súčasťou týchto zmien je aj prevzatie bankových pobočiek Poštovej banky pod značku 365.bank. 365.bank sa tak stane plnoformátovou bankou a bude rozvíjať digitálny kanál spolu s fyzickým. Poštová banka bude pôsobiť plne na pracoviskách Slovenskej pošty.

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN SK4000018206 emitenta Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., oznámila burze, že počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na aktuálnych 19 000.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznamuje, že výška podielu na hlasovacích právach akcionára:

 

Spoločnosť AUCTOR HOLDING, a.s. a jej dcérske spoločnosti zverejnila konsolidovanú výročnú správu

Spoločnosť J&T Global Finance IX, s.r.o. zverejnila zápisnicu zo zasadania konateľov spoločnosti.  Zápisnica zo zasadania konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX, s.r.o.

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o zotrvávajúcom úmysle spoločnosti Auctor d.o.o. predať aktíva - podiely v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d.  Viac informácií:

https://www.jtbanka.sk/file/40550/SZAIF_Admin_signed.pdf

http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20further%20notice%20SZAIF%20WEB.pdf

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí Výnosu z predaja nehnuteľného majetku. Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/file/40552/RE_Admin_signed.pdf

http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20notice%20RE%20WEB.pdf

Emitent dlhopisov TMR III 4,40/2024 (ISIN SK412001459), spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L oznamuje a zvoláva Schôdzu Majiteľov dlhopisov na 12. 7. 2021 o 14.00 h v hoteli Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika. Viac informácií: Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024

Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len “spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 01. júla 2021 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. 

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia (NBS)

Plnomocenstvo pre zastupovanie na valnom zhromaždení

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že dňa 26.05.2021 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Viac informácií a navrhované body zasadnutia dozornej rady sú: Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že dňa 26.05.2021 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti. Viac informácií a program:  Oznámenie o termíne a programe zasadania predstavenstva Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu zasiela kalendár informačných povinností Spoločnosti pre aktuálny finančný rok 2020/21:  Kalendář informačních povinností pro emitenty akcií

ZÁVERY Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., konaného dňa 19. apríla 2021 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.

 

Dňa 19. apríla 2021 sa v sídle VÚB uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB (ďalej aj ako „RVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“). S ohľadom na platné pandemické obmedzenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo zabezpečiť možnosť výkonu hlasovacích práv akcionárov prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s. schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2020 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, obidve účtovné závierky zostavené podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2022.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2020 v celkovej výške 85.038.922,55 EUR nasledovne:

 

Rozdelenie zisku za rok 2020

Dividendy akcionárom 0 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku 85.038.922,55 EUR

VZ schválilo Politiku odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. pre rok 2020. Rovnako prijalo rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na majoritného akcionára, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. za protiplnenie poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A.. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov akcií tak, ako bolo predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo aj zmenu Stanov VÚB, a.s. v navrhnutom znení.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 19. apríla 2021 o 10.00 hod.  v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, s programom v zmysle pozvánky na RVZ, zasielanej všetkým akcionárom VÚB, a.s.

Viac informácií: Pozvánka na Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s.

Fúzia Amundi funds Pioneer US
Spoločnosť Amundi Funds informuje o fúzii Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value s podfondom Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers. Viac informácií: Fúzia fondov 

Fond Alpha Bond

Spoločnosť Amundi Funds informuje o zmene názvu fondu a úprave Investičnej politiky a investičných zásad fondu s účinnosťou od 22. 3. 2021. Viac informácií: Alpha Bond

Dňa 18. decembra 2020 vznikla VÚB, a.s. povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“).

 

V zmysle uznesenia Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. konaného dňa 18. decembra 2020 povinnú ponuku na prevzatie vyhlásila spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (ďalej len ISPHI) namiesto VÚB, a.s., ktorej Národná banka Slovenska udelila dňa 11. januára 2021 predchádzajúci súhlas.

 

Ponukou na prevzatie sa spoločnosť ISPHI zaväzuje odkúpiť akcie všetkých menšinových akcionárov VÚB, a.s. za cenu stanovenú v ponuke na prevzatie a schválenú Národnou bankou Slovenska. Akcionári VÚB, a.s. môžu túto ponuku prijať prostredníctvom VÚB, a.s. alebo iného obchodníka s cennými papiermi.

 

Úplné znenie Ponuky na prevzatie je zverejnené na web stránke VÚB, a.s. v časti Informácie pre akcionárov.

 

Viac informácií: Informácia k ponuke na prevzatie akcií VÚB

Spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. v zmysle § 114 a nasl. a § 119 zákona č. 566/200 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o cenných papieroch) vyhlasuje túto povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej ako VÚB).

Táto povinná ponuka na prevzatie je určená všetkým akcionárom spoločnosti VÚB s výnimkou navrhovateľa.

Viac informácií: http://www.bsse.sk/Detailoznamu.aspx?AnnouncementKey=25611

Povinná ponuka na prevzatie

Spoločnosť Fidelity International, S.A. oznamuje zmeny na vybraných fondoch Fidelity Funds. Zmeny sa týkajú názvu, investičného cieľa, rizikového profilu fondu alebo ďalších charakteristík, ktoré sú uvedené v dokumente nižšie.

Táto povinná ponuka na prevzatie je určená všetkým akcionárom spoločnosti VÚB s výnimkou navrhovateľa.

Viac informácií: Notice to shareholders_ENGLISH_General 

Appendix Reshape_EN_Final_Fidelity

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len Emitent), ako Emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, s pevným úrokovým výnosom 4,00 % p.a. v celkovej menovitej hodnote emisie (t. j. najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov) 200.000.000 (dvesto miliónov) eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000 (jeden tisíc) eur, so splatnosťou v roku 2022, vydaných podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa s dátumom emisie 12. 12. 2017, ISIN SK4120013475 (ďalej len Dlhopisy) týmto oznamuje že dňa 16.12.2020 sa v súvislosti s Dlhopismi konala v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika, schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len Schôdza majiteľov dlhopisov). Podľa listiny prítomných majiteľov dlhopisov sa na Schôdzi prezentovali Majitelia dlhopisov s menovitou hodnotou Dlhopisov 118.910.000 EUR, na ktoré pripadalo spolu 118.910 hlasov, čo predstavuje celkovo 59,455 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov.

Viac informácií: Oznámenie o konaní schôdze majiteľov

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.01.2021 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia predstavenstva sú:
1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Schválenie návrhu na navýšenie objemu emisie Dlhopisov TMR V
3. Rôzne
4. Záver

Mimoriadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „MVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo, že akcie spoločnosti VÚB, a.s. prijaté na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. prestávajú byť kótované a obchodované na burze.

 

Valné zhromaždenie schválilo, aby povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných ustanovení Zákona o cenných papieroch namiesto spoločnosti VÚB, a.s. uskutočnil majoritný akcionár VÚB, a.s.

 

Valné zhromaždenie tiež schválilo, že spoločnosť VÚB, a.s. prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou po uskutočnení povinnej ponuky na prevzatie a ukončení obchodovania s akciami prijatými na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s.

 

Viac informácií: Závery Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.