Upozornenie na riziká

Vážení klienti,

s investíciou do finančných nástrojov sú spojené riziká, ktoré závisia od zvolenej investičnej stratégie. Rovnako aj s niektorými klasickými bankovými produktmi sa spája určité riziko, ktoré popisujeme nižšie. Typicky môže ísť o vkladové produkty, pri ktorých je výnos odvodený od hodnoty podkladového aktíva – finančného nástroja. V tejto časti vám poskytujeme úvodné informácie o rizikách pri niektorých produktoch alebo finančných nástrojoch, pričom komplexný prehľad môžete nájsť v tomto dokumente.

Všeobecné informácie

Informácie o finančných nástrojoch uvedené na našej internetovej stránke predstavujú marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., so sídlom Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, spis. zn.: B 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 964 693, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Po, vložka 1320/B (ďalej len „Banka“), v zmysle §73c a súvisiacich zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Informácie o finančných nástrojoch uvedené na našej internetovej stránke nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

Informácie uvedené na našej internetovej stránke slúžia len na informačné účely a nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja tam uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Rovnako nie sú podkladom na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s uzavretím akejkoľvek zmluvy alebo s dojednaním akéhokoľvek záväzku a nemajú za cieľ pôsobiť ako presviedčanie alebo odporúčanie na uzavretie akejkoľvek zmluvy alebo na dojednanie záväzku akéhokoľvek druhu.
Investície do finančných nástrojov sú spojené s rizikom, ktoré závisí od zvolenej investičnej stratégie. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Akékoľvek predpovede o výkonnosti v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Na informácie uvedené na tejto stránke sa nemožno spoliehať ako na vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do uvedeného finančného nástroja alebo s využitím investičnej služby.

Investičné možnosti uvádzané na našej internetovej stránke nemusia byť vhodné alebo primerané pre určitých konkrétnych investorov, a to v závislosti od ich špecifických investičných cieľov, časového horizontu investície, v súvislosti s ich celkovou finančnou situáciou alebo vzhľadom na ich znalosti a skúsenosti, ktoré im umožňujú porozumieť rizikám spojeným s finančnými nástrojmi alebo s investičnou službou.

Dlhové cenné papiere (dlhopisy, zmenky)

Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.
S investíciou do dlhových cenných papierov je spojené hlavne (i) riziko insolventnosti (Emitent môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť dlžnú sumu. Jeho schopnosť splniť záväzky závisí hlavne od faktorov ako veľkosť emitenta, oblasť podnikania, politická a ekonomická situácia v krajine emitenta.); (ii) riziko zmeny úrokových sadzieb (Zníženie úrokových sadzieb vplýva na výnos cenných papierov s fixným úrokom pozitívne a zvýšenie úrokových sadzieb vplýva na výnos negatívne. Základnou mierou, ktorou sa meria úrokové riziko pevne úročených cenných papierov a portfólií, v ktorých sú zastúpené, je durácia. Vypočíta sa ako vážený priemer splatnosti všetkých peňažných tokov, hlavne istiny a kupónov. Čím je durácia vyššia, tým vyššia je citlivosť cenného papiera na zmeny úrokových sadzieb na dlhopisovom trhu.).

Akcie

Všetky riziká uvedené v tomto popise sa môžu vzájomne kombinovať, čím sa výsledné riziko spojené s investíciou môže zvýšiť.

S investíciou do akcií je spojené hlavne (i) cenové riziko (Cena akcie sa nepredvídateľne mení, čím sa vytvára riziko straty. Tieto zmeny sa dejú v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, pričom nie je možné určiť trvanie týchto cyklov.); (ii) riziko spoločnosti (Investor do akcií nepožičiava peňažnú sumu spoločnosti, ale stáva sa jej spoluvlastníkom. Týmto spôsobom sa podieľa na jej rozvoji, ako aj na jej ziskoch a stratách. Z tohto dôvodu je ťažké predpovedať výnos z tejto investície. V prípade, že spoločnosť vyhlási bankrot, investor stráca celú investovanú sumu.); a (iii) dividendové riziko (Výška dividendy na akciu sa odvíja od hospodárenia spoločnosti a od jej dividendovej politiky, dividenda môže byť nižšia ako očakávaná alebo nemusí byť vyplatená vôbec.).

Cenné papiere kolektívneho investovania (podielové fondy)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť len na jeden alebo na viac podielov na majetku v podielovom fonde. Keďže majetok investora je zvyčajne investovaný do akcií a do dlhopisov, na investíciu do podielového fondu sa vzťahujú podobné riziká ako na investíciu do týchto investičných nástrojov.

Štruktúrované vklady

Produkt založený na štruktúrovaných vkladoch je sofistikovanejší druh vkladového produktu; jeho využitie sa odporúča predovšetkým osobám, ktoré majú skúsenosti a znalosti bankových vkladových produktov. Informácie uvedené v časti Štruktúrované vklady, ktoré sa týkajú finančných nástrojov, slúžia výhradne na vysvetlenie princípov fungovania a na charakteristiku podkladového aktíva, od ktorého je odvodená pohyblivá časť výnosu. Tieto informácie v žiadnom prípade nemožno brať ako garanciu budúceho vývoja tohto podkladového aktíva, investičné odporúčanie alebo poradenstvo ohľadom investovania do predmetných finančných nástrojov. Pohyblivá časť výnosu môže dosiahnuť aj nulové hodnoty a banka v žiadnom prípade nezaručuje, že pohyblivá časť výnosu dosiahne hodnoty vyššie než nulové. V takomto prípade sa konečný výnos zo štruktúrovaného vkladu môže javiť ako nevýhodný v porovnaní s vkladmi s pevne určeným výnosom. Aj v prípade, keď pohyblivá časť výnosu dosiahne hodnoty vyššie než nulové, môže sa konečný výnos zo štruktúrovaného vkladu javiť ako nevýhodný v porovnaní s vkladmi s pevne určeným výnosom. Banka v žiadnom prípade nezaručuje, že pohyblivá časť výnosu dosiahne hodnotu, vďaka ktorej sa konečný výnos zo štruktúrovaného vkladu bude javiť ako výhodnejší v porovnaní s vkladmi s pevne určeným výnosom. Vývoj pohyblivej časti výnosu v priebehu trvania vkladu nie je zárukou rovnakej výšky pohyblivej časti výnosu pri ukončení vkladu.