Zdanenie príjmov nerezidentov

Informácia pre nerezidentov, ktorí chcú zamedziť dvojitému zdaneniu:

V prípade, že chcete zamedziť dvojitému zdaneniu vašich budúcich príjmov z J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky, treba doložiť potvrdenie o daňovom domicile.*

Podmienky na uplatnenie príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia:

Rozhodujúcou podmienkou na uplatnenie príslušnej zmluvy je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v niektorom zo zmluvných štátov, s ktorým bola zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená.

Dokladom tejto skutočnosti je predloženie potvrdenia o mieste daňovej rezidencii daňovníka:

  • v príslušnom zdaňovacom období,
  • vydané zahraničným správcom dane.

Banka uplatní oslobodenia od dane alebo zníženú sadzbu dane z príjmu (podľa § 43 odsek 3a) z úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch a vkladových účtoch, len ak je preukázané miesto daňovej rezidencie daňovníka najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v jeho prospech.

J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, je povinná ako platiteľ dane takýto domicil vyžiadať a uchovávať, na účely preukázania správneho postupu pri uplatnení oslobodenia od dane, alebo zníženej sadzby dane vyberanej zrážkou.

V prípade nepredloženia daňového domicilu:

Ak neboli dodržané podmienky na uplatnenie uvedeného postupu, J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky zrazí daň vyberanú zrážkou podľa sadzby ustanovenej § 15, zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (19%).

V prípade, že nie ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky a z dôvodu nedoloženia daňového domicilu v príslušnom zdaňovacom období, vám bola zrazená daň, môžete požiadať o vrátenie rozdielu medzi daňou zrazenou podľa zákona o dani z príjmov a daňou, ktorá môže byť uplatnená podľa ustanovení príslušnej medzinárodnej zmluvy najneskôr do 10 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Pri podaní žiadosti o vrátenie daňového preplatku skutočný vlastník príjmu (klient) postupuje nasledovne:

  1. klient požiada banku o vrátenie zrážkovej dane;
  2. predloží potvrdenie zahraničného správcu dane o mieste svojej daňovej rezidencie v čase poberania príjmu;
  3. banka na základe klientovej žiadosti a predloženého daňového domicilu požiada finančnú správu o vrátenie zrážkovej dane;
  4. po jej vrátení bude zrážková daň pripísaná na účet klienta.

V prípade akýchkoľvek otázok sa s nami, prosím, skontaktujte na čísle 0800 900 500.

* Daňový domicil vyjadruje vzťah daňového subjektu k danému štátu. Je vymedzený zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia a je nadradený pojmu rezident. Zmluvy vymedzujú pojem daňový domicil podrobnejšie, na účely určenia miesta zdanenia a uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.