Navigácia

Správy o korporátnych akciách

SAZKA GROUP

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 10. 09. 2019.

Celý výpis nájdete na: Výpis z obchodného registra Sazka Group (230 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Predstavenstvo spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B (ďalej ako "VÚB"), oznamuje svojim akcionárom, že v rámci prijatej strategickej reorganizácie skupiny VÚB bol začatý proces cezhraničného zlúčenia 100 % dcérskej spoločnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., so sídlom Pobrežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, identifikačné číslo: 046 16 073, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 21146 do spoločnosti VÚB. 

Viac informácií:  Oznam pre akcionárov o procese cezhraničného zlúčenia (625 KB) (PDF)

SAZKA GROUP

Notársku zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti Sazka Group, ktoré sa konalo dňa 9. 8. 2019 o 10 hod., nájdete tu:  Notárska zápisnica - SazkaGroup_9.8.2019 (1806 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING EUR VII

Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu.
Názov emisie: Dlhopisy JTEF VII 2025
ISIN: SK4000015673
Objem emisie: 100 000 000 eur (z toho je zatiaľ vydaných 33 200 000 eur)
Menovitá hodnota dlhopisu: 100 000 eur
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom), (30E/360)
Dátum splatnosti emisie: 1.8.2025
Dátum prijatia: 22.7.2019
Dátum začiatku obchodovania na BCPB: 2.8.2019

EMMA GAMMA FINANCE

Emitent Dlhopisov, spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 90.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/konecne-vysledky-verejne-nabidky-oznameni.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB, že dňa 21.6.2019 o 10.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti (Hodžovo námestie 2, Bratislava). Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 18.6.2019.

Viac informácií: Oznámenie riadneho valného zhromaždenia 21.6.2019 (382 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd: Sa, vložke č.: 62/L ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, článok 8, bod 8.1, písm. c) a Pravidlami regulovaného voľného trhu, článok 8, bod 8.1, písm. c) oznamuje jednotlivé skutočnosti z riadneho valného zhromaždenia z dňa 18. 04. 2018.

Viac informácií:

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta (223 KB) (PDF)

Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (871 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. oznamuje, že v súlade s pravidlami SAX bude upravený opravný koeficient bázického titulu Všeobecná úverová banka, a.s. v súvislosti s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti o výplate dividend.

Koeficient bude upravený nasledovne: Všeobecná úverová banka, a.s. – dividenda 9,64 EUR, dátum rozhodného dňa 3. 5. 2019. Hodnota zmeneného koeficientu bude zverejnená v denných oznamoch burzy.

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonnom č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2018 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznámila výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. apríla 2019 v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/financne-spravy/vysledky-riadneho-valneho-zhromadenia-tmr-2019/

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára EGNARO INVESTMENTS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na 0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár EGNARO INVESTMENTS (464 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na
0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár DIAMONDS HOTELS (441 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 5.4.2019. RVZ rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2018 bude vo výške 9,64 EUR na každú akciu s menovitou hodnotu 33,20 EUR. Viac informácií: http://www.bsse.sk/Detailoznamu.aspx?AnnouncementKey=24646

ESIN FINANCE

Dňa 28. 3. 2019 spoločnosť ESIN Finance s.r.o. zverejnila Oznámenie o plnení kovenantu. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/docs/esin-finance-oznam-o-plneni-kovenantu-28-03-2019.pdf

SAZKA GROUP

Skupiny KKCG Karla Komárka a EMMA Capital Jiřího Šmejce úspešne uzavreli pojednávanie o rozdelení aktív v skupine SAZKA Group. Dosiahnutá dohoda bola podpísaná dnes.

Viac informácií: 

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group (152 KB) (PDF)

KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group (123 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva riadné valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 17. apríla 2019 o 11.00 h v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. 

Viac informácií:  Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia (1919 KB) (PDF)  

TATRY MOUNTAIN RESORTS

VEC: Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenie-2019/tmr_iii_oznamenie_o_uvolneni_casti_zalonych_prav_podla_10_19ai_podmienok.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, dňa 5. apríla 2019 o 14.00 hod. Viac informácií: https://www.vub.sk/files/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/zalozky/001-pozvanka_rvz_5_4_2019.pdf

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. ako emitent dlhopisov EMG 5,25/2022 (ISIN: SK4120013012) oznamuje, že rozhodol o splatení celej menovitej hodnoty všetkých doposiaľ nesplatených Dlhopisov k najbližšiemu dňu výplaty výnosu, a to k 23. 4. 2019. Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/emg-5-25-2022-notice-of-prepayment-22-2-2019-sk.pdf 

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX., s.r.o., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 150 000.

J&T ENERGY FINANCING EUR V

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014697 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR V, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 398.

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 80 000. 

CPI FINANCE SLOVAKIA

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2020 (emitent CPI Finance Slovakia, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2022 (emitent CPI Finance Slovakia II, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia II, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-0

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 841.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30. 6. 2018, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 92 662 000 EUR

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 417. 

NOVA GREEN FINANCE

Spoločnosť Nova Green Finance, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 335 588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6388/B ako emitent dlhopisov NovaGreenFina/5,000 BD 20210727, ISIN: SK4120011917, oznámila, že sa bude realizovať výplata výnosov. Rozhodný deň bol 27. 6. 2018 a dátum výplaty je stanovený na 27. 7. 2018. 

J&T GLOBAL FINANCE VI

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI (445 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI časť 2 (484 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE V

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V (462 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V časť 2 (494 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 224. 

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 276. 

TATRA BANKA

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2017 je 16. jún 2018, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 25. júna 2018 bezhotovostne. Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 844 €, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 4 220 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 4,23 €.

Emisia investičných certifikátov AT1 - o schválení emisie investičných certifikátov AT1 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 454 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie hlasovaním o tomto bode schválilo emisiu investičných certifikátov AT1 podľa predloženého návrhu;

Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám - o návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 372, čo predstavuje 81,30 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 372 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 170. 

BEST HOTEL PROPERTIES

Predstavenstvo akciovej spoločnosti BEST HOTEL PROPERTIES a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B, v súlade s ustanoveniami § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať 22. 6. 2018 o 10.00 h v sídle spoločnosti.

J&T ENERGY FINANCING

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4210014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 103. 

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividend z akcii VÚB, a. s., za rok 2017. Viac info: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/#tab_2

J&T GLOBAL FINANCE VI

Spoločnosť J&T Global Finance VI., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 109360/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancevi.com.

J&T GLOBAL FINANCE V

Spoločnosť J&T Global Finance V., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 916 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 100771/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancev.com.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2017 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6661/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.sazkagroup.com/investors.

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 897 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6599/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures.

EPH FINANCING

Spoločnosť EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Slovenská republika, IČO: 48 048 003, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 6099/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.epholding.cz/investori/ephfinancingsk/.

CPI FINANCE SLOVAKIA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120010653 emitenta CPI Finance Slovakia, a.s., dňa 16. 4. 2018 bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 14. 4. 2018

MAJETKOVÝ HOLDING

Emitent Majetkový Holding, a.s. oznamuje, že dňa 4. 4. 2018 bola zrušená registrácia všetkých emisií zaknihovaných cenných papierov emitenta v CDCP, ku ktorej došlo v dôsledku zmeny podoby cenných papierov zo zaknihovaných na listinné cenné papiere. Emitent súčasne oznamuje majiteľom predmetných cenných papierov, že si ich môžu v listinnej podobe vyzdvihnúť v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia do 3. 5. 2018 vrátane, v sídle spoločnosti SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok od 9.00 do 15.00 hod. (SBF a.s., nebude listinné akcie zasielať ich majiteľom poštou ani iným spôsobom, z tohto dôvodu nebude ani odpovedať na žiadosti majiteľov o zaslanie listinných akcií poštou alebo iným spôsobom).

J&T BANKA

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013772 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 365.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Zmena výšky úrokového výnosu: Slovenská sporiteľňa, a.s. ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,128 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.3.2018 do 11.9.2018.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010547 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. dňa 9.3.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou 9.3.2018.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017 (hospodársky rok od 1.11.2016 do 31.10.2017), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 9 223 000.- EUR. Emitent ďalej poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 6 990 000.- EUR.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov oznamuje, že Ročná správa za obdobie od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. je bezplatne prístupná v elektronickej forme na internetovej stránke www.tmr.sk

OTP BANKA SLOVENSKO

Prijatie emisie dňa 22.2.2018: akcie emitenta OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, ISIN: SK1110019850, v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v celkovej menovitej hodnote 23 041 402, - EUR.  

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 23.3.2018 o 14.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 15.3.2018.

MAJETKOVÝ HOLDING

I. Ukončená povinná ponuka na prevzatie realizovaná na BCPB: 1. Cenný papier: Majetkový Holding, a.s. ISIN: SK1120005485, Dátum vypísania: 29.12.2017, Dátum ukončenia: 27.01.2018. Počet prevedených cenných papierov: 19 764 ks. Navrhovateľ: Majetkový Holding, a.s.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,221 % p.a., platnú pre aktuálne štvrťročné obdobie od 31.12.2017 do 31.3.2018.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.11.2017 do 26.2.2018.

POĽNONÁKUP TURIEC

S účinnosťou od 29. 11. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009014758 emitenta Poľnonákup TURIEC, a.s., IČO: 31 562 353, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

PROXIMA ALFA TRADE

S účinnosťou od 1. 12. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CZ0008467875 emitenta PROXIMA ALFA TRADE, a.s., IČO: 29 282 047, na MTF trhu BCPB.

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie informácie podľa § 41 ods. 10 Zákona č. 429/2002 Z. z. Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám.  2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B ("emitent"), zverejňuje regulovanú informáciu, oznámenú akcionárom dňa 13. 11. 2017, podľa ktorej podiel akcionára na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta prekročil limit 5%. Údaje o akcionárovi: J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE260821. Výsledná výška podielu akcionára na hlasovacích prácach emitenta: 7,78 % s počtom 2 724 022 ks akcií. Štruktúra podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú: Takéto právnické osoby neexistujú. Dátum prekročenia limitu podľa § 41 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z.: 6. 11. 2017.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 15.11.2017 sa bude konať mimoriadne VZ spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_mimvz_2017_2.html

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 25. 9. 2017 do 25. 3. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010604 0,028 %.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: 4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,127% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.9.2017 do 11.3.2018.

J&T BANKA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012600 emitenta EPH Financing SK, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 38 000. 

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Dňa 28. 9. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28. 9. 2017, o 13.00 hod. v sídle spoločnosti Blok 1 polyfunkčného objektu River Park na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave. Rozhodný deň na uplatnenie hlasovacieho práva je 25. 9. 2017. Viac informácií: http://www.kupelesp.sk/  

I.D.C. HOLDING

Dňa 17. 8. 2017 emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK410009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12. 8. 2017 splatí 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 100 000 EUR na 80 000 EUR.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 8. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 8. 2017 do 11. 2. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513 0,109 % p.a.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 14. 8. 2017 Centrálny depozitár SR, a.s. zapísal v evidencii zmenu sídla emitenta, Československá obchodná banka, a.s. Nové sídlo emitenta je Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Rovnako s účinnosťou od 9. 8. 2017 zmenila príslušné údaje aj v 10 emisiách uvedeného emitenta.  

POLIANKY BUSINESS CENTER

S účinnosťou od 11. 8. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009000559 emitenta POLIANKY Business Center a.s., IČO: 31 321 780, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 8. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120007725 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

UNICREDIT BANK

Dňa 27. 7. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 30. 6. 2017 do 30. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903 0,219 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 7. 7. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 26. 6. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s., IČO 00 151 653, ISIN: SK4120013020 v celkovej menovitej hodnote 5 000 000,- EUR., s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100 000,- EUR, v predpokladanom počte 50 kusov na regulovaný voľný trh BCPB. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Všeobecná úroková sadzba, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120005711 1,870 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 0,179 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 6. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120008590 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 16. 6. 2017 o 10.00 hod. sa bude v sídle spoločnosti Best Hotel Properties a.s. na Hodžovom námestí 2 v Bratislave konať riadne valné zhromaždenie. Viac informácií: http://besthotelproperties.sk/valne-zhromazdenia-2017

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 2 011.

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011578, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 458.

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

Na 27. 6. 2017 zvoláva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava, o 10.00 hod.

TATRA BANKA

Dňa 19. 5. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. 5. 2017:

- schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 126 582 666,- EUR nasledovne:

    - dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov 124 792 882,- EUR: kmeňové akcie v menovitej hodnote 800,- EUR

    - dividenda 1 552,- EUR na 1 akciu, kmeňové akcie v menovitej hodnote 4 000,- EUR - dividenda 7 760,- EUR na 1 akciu, prioritné akcie v menovitej hodnote 4 EUR - dividenda 7,76 EUR na 1 akciu. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je 22. 5. 2017.

- schválilo za audítora spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. na rok 2017 a na rok 2018 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,

- zvolilo Dr., Hannesa Mösenbachera za člena dozornej rady,

- schválilo zmluvu o prevode časti podniku ZUNO BANK AG a Tatra bankou, a.s.,

- schválilo nadobudnutie vlastných prioritných akcií a schválilo zriadenie záložného práva k vlastným akciám.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 19. 5. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 5. 2017 do 19. 11. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009705 0,149 % p.a.

TATRA BANKA

S účinnosťou od 19. 5. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120009705 emitenta Tatra banka, a.s.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

Dňa 15. 5. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti EPH Financing SK, a.s., na 23 000.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 12. 5. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s. (IČO 00 151 653, ISIN: SK4120012899) v celkovej menovitej hodnote 100 000 000,- EUR. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

TATRA BANKA

Dňa 20. 4. 2017 oznámila Tatra banka, a. s., že 17. 5. 2017 o 9.30 hod. sa bude konať v hoteli Tatra riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 5. 4. 2017 s účinnosťou od 5. 4. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120008467 emitenta Československá obchodná banka, a.s.

SLOVNAFT

Dňa 6. 4. 2017 sa uskutoční riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOVNAFT, a.s. Viac informácií: https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf/o_nas/pre_investorov/valne_zhromazdenie/2017/SK/Oznamenie_VZ_2017.pdf

UNICREDIT BANK

Dňa 3. 4. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009903) 0,22 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 sa začala na regulovanom voľnom trhu obchodovať emisia dlhopisov D SPO FIX1 2022 (ISIN: SK4120012675) emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 s účinnosťou od 31. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120007816 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28.apríla 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28.apríla 2016, o 11:00 hod. v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/rvz-28.4.2017/nbs-_oznamenie-o-konani-riadneho-valneho-zhromazdenia-2017.pdf

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 3. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 3. 2017 do 11. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011537) 0,159 % p.a.

TATRA BANKA

Dňa 13. 3. 2017 s účinnosťou od 11. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009838) emitenta Tatra banka, a.s. 

EPH FINANCING

Dňa 6. 3. 2017 sa začali na BCPB obchodovať dlhopisy EPH 3,50/2020 (ISIN: SK4120012600). Viac informácií: http://www.epholding.cz/wp-content/uploads/EPH_Financing_SK_Prospekt.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/rok-2017/riadne-valne-zhromazdenie-vub-banky-schvalilo-vyplatenie-dividend.html

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila svoju Ročnú správu za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. Viac informácií: http://www.tmr.sk/

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytla BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých dosiahla zisk 265 171 000,- EUR a rovnako aj auditované konsolidované výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 156 770 000,- EUR. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/financne-ukazovatele/

UNICREDIT BANK

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 26. 2. 2017 do 26. 5. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011248) 0,000 % p.a.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 21. 02. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 100 000.

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 2. 2017 do 19. 8. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011016) 0,261 %.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára BELGOMET, s. r. o. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_belgomet.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfgse.pdf

EPH FINANCING

Dňa 16. 2. 2017 spoločnosť EPH Financing SK, a.s. zverejnila prospekt dlhopisov EPH 3,50/2020. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfg.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_forest-hill-02022017.pdf

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 23. 01. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 55 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 11. 1. 2017 bol zvýšený počet aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a. s., na 50 000. Viac informácií: http://openiazoch.zoznam.sk/cl/173575/BCPB-Oznam

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 5. 1. 2017 bola oznámená tretia výplata úrokového výnosu TMR II 6,00%/2021. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/oznamenia/

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 14. 12. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 40 000.

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1155976/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_DS_2016_12_12.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 21 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 16 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 20. 10. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 11 000.

ESIN

Dňa 17. 10. 2016 zverejnila spoločnosť ESIN Finance s.r.o. polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/

BIGBOARD PRAHA

BigBoard Praha, a.s. 30. 9. 2016 zverejnil Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov BigBoard 7,00/17, ktorá by mala odsúhlasiť zmeny emisných podmienok predmetných dlhopisov. Viac informácií: http://bigboard.cz/files/Oznameni_o_svolani_schuze_vlastniku_dluhopisu_BIGBOARD_7.00-17_VF.pdf

JOJ MEDIA HOUSE

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť JOJ Media House, a.s. Polročnú finančnú správu k 30. 6. 2016. Viac informácií: http://jojmediahouse.sk/pre-investorov.html

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. Polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/

EPH FINANCING

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť EPH Financing SK, a.s. Predbežné vyhlásenie emitenta za 1, polrok 2016. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/

J&T GLOBAL FINANCE VI

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance VI, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancevi.com/

J&T GLOBAL FINANCE V

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance V, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancev.com/

J&T GLOBAL FINANCE III

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance III, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinanceiii.com/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 26. 9. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

EUROVEA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120011883 emitenta EUROVEA, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 37 000.

EUROVEA

Dňa 7. 9. 2016 bol zverejnený prospekt dlhopisov EUROVEA 4,50/2022. Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/public/90/81/82/30646_119480_EUROVEA_4_50_2022_EUR_prospekt_SK.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 19. 8. 2016 spoločnosť BHP vydala doplnenie výročnej finančnej správy za rok 2015. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_doplnenie_vyrocna_sprava_16082016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-jandt-securities-management-ltd-11-8-2016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára NIKROC INVESTMENTS LIMITED. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-nikroc-investments-limited-11-8-2016.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 4. 8. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1016103/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_RG_2016_04_08.pdf  

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

28. 7. 2016 - EPH vstupuje do spoločnosti Slovenské elektrárne. Viac informácií: http://www.epholding.cz/press/eph-vstupuje-do-spolecnosti-slovenske-elektrarne/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 22. 7. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácii: http://www.postovabanka.sk/

1. GARANTOVANÁ

Dňa 29. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti 1. garantovaná a.s. Viac informácií: http://www.garantovana.sk/aktuality/

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 27. 6. 2016 schválilo predstavenstvo spoločnosti Best Hotel Properties a.s. pravidlá poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_pravidla%20vyplacania%20plnenia%20zo%20znizenia%20ZI.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 24. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Best Hotel Properties a.s. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/Oznamenie_o_konani_valneho_zhromazdenia_nmb_2.pdf 

GEOCOMPLEX

Dňa 20. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 7. 6.2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_vz_2016.html

TATRA BANKA

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1.6.2016. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/tlacova-sprava/5342100/dnes-sa-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-.html