Navigácia

Správy o korporátnych akciách

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zverejňuje regulované informácie, ktorých predmetom je Polročná finančná správa k 30. 6. 2020. Uvedená správa bude zverejnená na internetovej stránke emitenta www.jojmediahouse.sk dňa 30. 9. 2020.

AQUILA REAL ASSET FINANCE III

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská Republika, IČO: 52 143 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2020, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 35) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti http://iii.aquila-real-asset.com/.

INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

i. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-45-033 k č. sp.: NBS1-000-052-176, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOST POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej aj PPSS), súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • EUROFOND o. p. f. sa zlučuje s USA TOP Fond o. p. f., ktorý bude zároveň dňom zlúčenia premenovaný na Globálny o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOST POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

ii. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-245-048 k č. sp.: NBS1-000-052-161, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila PPSS, súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • Dynamické portfólio o. p. f. sa zlučuje do Aktívny fond o. p. f.
  • Vyvážené portfólio o. p. f. sa zlučuje do Aktívny fond o. p. f.

iii. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-245-046 k č. sp.: NBS1-000-052-162, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila PPSS, súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • Konzervatívne portfólio o. p. f. sa zlučuje do Dlhopisový fond o. p. f.

Zlúčenie sa uskutoční postupom, pri ktorom sa majetok a záväzky v zanikajúcom fonde prevedú do majetku a záväzkov nástupnického fondu, pričom podielnikovi zanikajúceho fondu budú vydané podielové listy nástupnického fondu. K výmene dôjde najneskôr do 3 mesiacov odo dňa zlúčenia.

Z dôvodu pripravovaného zlúčenia majú podielnici právo rozhodnúť sa a písomne požiadať PPSS o vyplatenie svojich podielových listov v zanikajúcom podielovom fonde, a to bez výstupného poplatku,  najneskôr v lehote 5 pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru t.j. najneskôr do 18.9.2020.

Deň nadobudnutia účinnosti je 29.9.2020.

Viac informácii nájdete v oficiálnom oznámení  v priloženom dokumente.

INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV (12988 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznamovacie povinnosti emitenta – Informácia od akcionára

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje nasledovnú priebežnú informáciu: 

Akcionár J&T Private Equity Group oznámil Spoločnosti nasledovnú doplňujúcu informáciu k zmene štruktúry Spoločnosti z 25.8.2020: 

„S ohľadom na nedávno uverejnené informácie o zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti TMR sa v médiách objavilo niekoľko špekulácií o tom, že skupina J&T predáva svoj podiel v TMR.

Radi by sme Vás požiadali o upresnenie/doplnenie informácie o novom akcionárovi, spoločnosti Stocklac Limited, ktorý je tak ako spoločnosť J&T Securities Management PLC, dcérskou spoločnosťou skupiny J&T Private Equity Group.
Na pozícii J&T Private Equity Group v TMR sa teda nič nemení.“ 

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
CFO a člen predstavenstva

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv

Vážení Majitelia dlhopisov,
pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v prospekte dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 (ďalej len Prospekt) a nie sú výslovne definované v tomto oznámení, majú v tomto oznámení
ten istý význam ako v Prospekte. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len Emitent) ako záložca a spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s. ako záložný veriteľ a Agent pre zabezpečenie uzavreli dňa 10.1.2019 Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam (ďalej len Záložná zmluva) a Zmluvu o zriadení záložného práva k veciam (ďalej len Záložná zmluva II). Uzavretím Záložnej zmluvy a Záložnej zmluvy II si Emitent splnil svoju povinnosť zriadiť Záložné právo k Nehnuteľnostiam a k Veciam v prospech Agenta pre zabezpečenie podľa 10.7(a) a 10.7(b) Podmienok.

Emitent týmto podľa článku 10.19 (c) v spojení článkom 23.1 Podmienok oznamuje Majiteľom dlhopisov, že dňa 12.6.2020 Agent pre zabezpečenie a Emitent uzatvorili dodatok č. 3 k Záložnej zmluve (ďalej len Dodatok č. 3), ktorým v súlade s článkom 10.19(a)(i) Podmienok došlo k uvoľneniu Záložných práv zriadených na časti Nehnuteľností zapísaných na LV č. 11, katastrálne územie Demänovská Dolina ich vyňatím zo Záložnej zmluvy:

Viac informácii: 
Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv (152 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má iba jedného spoločníka, pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať jediný spoločník spoločnosti - spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózia, Cyprus, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu. Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, registračné číslo: HE 207436, a to dňa 30.6.2020 o 13:00 hod. v Bratislave na Dvořákovom nábreží 8. 

Viac informácii: 
Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o. (517 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o.

Zasadnutie konateľov spoločnosti sa uskutoční dňa 30.6.2020 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Konatelia spoločnosti plánujú prerokovanie účtovnej závierky spoločnosti a prípravu návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a na rozhodnutie o výsledku z hospodárenia spoločnosti za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 (zisk), ktorý bude (má byť) predložený jedinému spoločníkovi spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti, čo tvorí zároveň program ich zasadnutia. 

Viac informácii: 
Predloženie informácie o zvolani a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o. (496 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Best Hotel Properties a. s. so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26.6.2020 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Vienna“ na prízemí, s týmto programom: 
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Informácie o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2020.
4. Prerokovanie: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - výročnej správy za rok 2019 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019), - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2019 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019, - výročnej správe za rok 2019 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019), - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
8. Odvolanie členov výboru pre audit.
9. Zmena stanov.
10. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa 26.6.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia akcionárov končí o 9:50 hod. 

BHP Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia (153 KB) (PDF)

BHP Materiál k valnému zhromaždeniu (Návrhy predstavenstva) (293 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie údajov o vývoji povinnej ponuky na prevzatie

V súlade s ust. § 118 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), spoločnosť Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej ako „Spoločnosť“) ako navrhovateľ a zároveň cieľová spoločnosť oznamuje, že od zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie akcií vydaných Spoločnosťou, ktorá je určená akcionárom Spoločnosti, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.2.2020 nehlasovali za rozhodnutie, že akcie vydané Spoločnosťou prestanú byť kótované alebo sa tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili, stav jej podielu do dňa 13.5.2020 predstavuje 2,529 %-ný podiel na všetkých hlasovacích právach v Spoločnosti.

Počet a menovitá hodnota akcií, vo vzťahu ku ktorým došlo k prijatiu ponuky na prevzatie do vyššie uvedeného dňa je: 885 941 ks, 885 941 EUR. V rámci povinnej ponuky zverejnenej dňa 17.4.2020 bolo ponúknutých celkom 3 021 801 ks akcií Spoločnosti, ISIN: SK1120005105 v menovitej hodnote 1,- EUR/akcia.

BPH Zverejnenie údajov o vývoji povinnej ponuky na prevzatie (248 KB) (PDF)

AQUILA REAL ASSET FINANCE III

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 52 143 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2019, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti http://iii.aquila-real-asset.com/

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. apríla 2020) – 29. apríla 2020 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2018/19 vo výške 4,087 mil. EUR a to tak, že 408,7 tis. EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, 20 tis. EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a 3,657 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti, pravidlá odmeňovania, odvolali člena dozornej rady, Igora Rattaja a zvolili členov dozornej rady, Andreja Devečku a Bohuša Hlavatého. Pán Bohuš Hlavatý zároveň končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO, s tým, že do konca roka 2020 ostane pozícia CEO neobsadená.

Viac informácii:
TMR výsledky riadneho valného zhromaždenia (232 KB) (PDF)

VÚB BANKA

ZÁVERY Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len Lex Corona).

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „RVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2019 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019, obidve účtovné závierky zostavené podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2020 a spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2021.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2019 v celkovej výške 114.087.731,24 EUR nasledovne:

Viac informácii: 
VÚB závery riadneho valného zhromaždenia (206 KB) (PDF)

VÚB BANKA

VÝSLEDKY HLASOVANIA Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len Lex Corona).

VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení týmto uverejňuje výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „RVZ“):

Viac informácii:
VÚB výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia (237 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Pozvánka na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), si dovoľuje akcionárov pozvať na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré Predstavenstvo VÚB, a.s. pôvodne zvolalo na 30. marca 2020 v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s.. Riadne valné zhromaždenie sa bude v náhradnom termíne dňa 24. apríla 2020 o 14.00 hod. konať v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava s týmto pozmeneným programom:

1) Otvorenie
2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
4) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
5) Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
6) Schválenie externého audítora VÚB, a.s.
7) Schválenie Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s.
8) Schválenie významnej obchodnej transakcie VÚB, a.s.
9) Personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s.
10) Schválenie odmien členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019
11) Zmena Stanov VÚB, a.s.
12) Záver

Viac informácii:  VÚB BANKA - Pozvánka na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia (318 KB) (PDF)

J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED

Oznámenie pre investorov k 8. 4. 2020

Spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED so sídlom: KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12 41-43, Nikózia 1061, Cyperská republika a jej dcérske spoločnosti (ďalej „Skupina JTRE“) si týmto dovoľujú informovať investorov o aktuálnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Viac informácii:

JTRE - oznámenie pre investorov (362 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2020, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Zmena stanov Spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29. apríla 2020 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. 26. apríl 2020.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 30.03.2020 v denníku Pravda, v poľskom Gazeta Wyborcza a na valnehromady.cz. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

EMMA GAMMA FINANCE

Oznámenie regulovaných (dôverných) informácií

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6599/B (ďalej len „Emitent“) vydala dlhopisy podľa slovenského práva s názvom Dlhopisy EMG 4,90/2024, s pevným úrokovým výnosom 4,90 % p.a., v celkovej menovitej hodnote emisie 90.000.000 eur, splatné v roku 2024, ISIN SK4000015210 (ďalej len “Dlhopisy”).

Peňažné toky Emitenta, ktoré slúžia k obsluhe Dlhopisov, sú nepriamo závislé na dividendách zo spoločnosti Super Sport d.o.o., založenej podľa chorvátskeho práva, so sídlom na adrese Krčka 18/d, Záhreb, Chorvátsko, zapísanej v registri vedenom Obchodným súdom v Záhrebe pod registračným číslom (MBS) 080352592 a identifikačným číslom (OIB): 48471634697 (ďalej len „Super Sport“). V Chorvátsku sú na základe rozhodnutia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 (ďalej len „Pandémia“) zatvorené fyzické pobočky spoločnosti Super Sport na obdobie najmenej jedného mesiaca. Internetové stávkovanie nie je ovplyvnené žiadnymi regulačnými opatreniami, avšak aj v tejto oblasti sa veľmi výrazne prejavuje nízky počet športových podujatí a udalostí, na ktoré by bolo možné uzatvárať kurzové stávky. Pandémia teda má a naďalej môže mať nepriamo vplyv na Emitenta a zároveň aj spoločnosť EMMA GAMMA LIMITED, so sídlom na adrese Themistokli Dervi Avenue 48, Athienitis Centennial Building, 3. poschodie, miestnosť č. 303, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri vedenom Cyperským Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom HE 347073 (ďalej len „Ručiteľ“).

Intenzita vplyvu Pandémie na spoločnosť Super Sport, Emitenta a Ručiteľa závisí predovšetkým na tom, ako dlho budú jednotlivé obmedzenia v Chorvátsku trvať. Toto však zatiaľ nebolo oficiálne stanovené. K dátumu tohoto oznámenia však Emitent neočakáva, že by vyššie uvedené skutočnosti mali negatívne ovplyvniť jeho schopnosť plniť platobné povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/egf-inside-info-notification-covid-24-3-2020-sk.pdf

VÚB BANKA

Oznámenie o zmene termínu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „VÚB, a.s.“), si dovoľuje oznámiť akcionárom spoločnosti VÚB, a.s., že riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“), ktoré bolo zvolané pôvodne na 30. marca 2020, sa bude konať v náhradnom termíne dňa 24. apríla 2020 o 14:00 hod.

Predstavenstvo k zmene termínu RVZ pristúpilo v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na nariadené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020, ktorým bolo zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy počas obdobia od 24. marca 2020 až do odvolania.

Keďže zmena termínu konania RVZ si bude vyžadovať aj úpravu niektorých materiálov na rokovanie RVZ, predstavenstvo VÚB, a.s. bude postupovať primerane podľa § 182 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a najneskôr 10 dní pred konaním RVZ v náhradnom termíne zašle všetkým akcionárom pozvánky s aktualizovanými informáciami a vykoná akékoľvek potrebné aktualizácie informácií a dokumentov na rokovanie RVZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke VÚB, a.s. www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

Ak vzhľadom na ďalší vývoj epidemiologickej situácie a nariadené opatrenia štátnych orgánov nebude možné uskutočniť RVZ ani vo vyššie uvedenom náhradnom termíne, predstavenstvo spoločnosti VÚB, a.s. rozhodne o neskoršom náhradnom termíne RVZ a o tejto zmene bude akcionárov v dostatočnom predstihu informovať.

Informačné povinnosti podľa § 184a ObchZ

VÚB uverejňuje v zmysle § 184a ods. 2 ObchZ nasledovné informácie a dokumenty súvisiace so zvolaním Riadneho valného zhromaždenia a úplné znenie všetkých dokumentov ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ s návrhmi uznesení: https://www.vub.sk/informacie-pre-akcionarov/#tab_3

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.03.2020 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti.

Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:
1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Činnosť dozornej rady ako výboru pre audit
3. Výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2020
4. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2019, ku
konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2019 a k výročnej správe za rok 2019
5. Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku
začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
6. Stanovisko k stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke
k 31.10.2019 a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2019
7. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2019
8. Prerokovanie návrhu na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
9. Odvolanie členov predstavenstva
10. Rôzne
11. Záver

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o termíne a programe zasadania predstavenstva Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.03.2020 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti.

Navrhovanými bodmi zasadnutia predstavenstva sú:
1. Otvorenie
2. Zvolanie riadneho valného zhromaždenia
3. Rôzne
4. Záver

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) ruší mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 26. marca 2020.

Na základe rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, predstavenstvo TMR ruší mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), ktoré sa malo konať 26. marca 2020 o 11. hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.
Viac informácií:

Oznámenie o zrušení mimoriadneho valného zhromaždenia (180 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:

Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB výsledok mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), ktoré sa konalo dňa 24. 2. 2020.
MVZ:
- rozhodlo o skončení obchodovania s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu - na burze cenných papierov, a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. 

VÚB BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 30. 3. 2020 o 14,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 20. 3. 2020. O programe RVZ sa dočítate viac na odkaze VÚB banky https://www.vub.sk/files/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/zalozky/001-pozvanka_rvz_30_3_2020.pdf

J&T ENERGY FINANCING EUR X

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4000016689 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR X, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 170.

BEST HOTEL PROPERTIES

Oznámenie o vzniku povinnosti uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie. V súlade s ust. § 115, ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) oznamujeme, že podľa ustanovení § 170, ods. 3 v spojení s § 119 zákona o cenných papieroch vznikla spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len „BHP“) povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie akcií cieľovej spoločnosti BHP dňa 24. 2. 2020 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia BHP zo dňa 24. 2. 2020 o tom, že akcie vydané BHP prestanú byť kótované od akcionárov, ktorí na uvedenom mimoriadnom valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že akcie vydané BHP prestanú byť kótované alebo sa tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26. 3. 2020, o 11.00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Viac informácií: https://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2020/oznamenie-o-konani-mimoriadneho-valneho-zhromazdenia-marce-2020.pdf

J&T ENERGY FINANCING EUR X

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4000016689 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR X, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 150.

BEST HOTEL PROPERTIES

Spoločnosť Best Hotel Properties, a.s., IČO: 35740701, uverejnila Oznámenie o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 24. 2. 2020 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na Valnom zhromaždení, hlasovať na ňom a ďalšie činnosti spojené s ním je 21. 2. 2020. Viac informácií: https://besthotelproperties.sk/sk/investori/valne-zhromazdenia

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu zasiela kalendár informačných povinností Spoločnosti pre aktuálny finančný rok 2019/20. 

Nájdete ho na:  Kalendár informačných povinností TMR (190 KB) (PDF)

ESIN FINANCE

Spoločnosť ESIN Finance s.r.o., emitent dlhopisov ESIN Financie 5,00%/2021 (ISIN: SK4120011776) pristúpila k predčasnému splateniu uvedeného dlhopisu.

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov (450 KB) (PDF)

BIGBOARD

Chceli by sme vás informovať o vyradení emisie dlhopisov BIGBOARD 4,50/22 (pôvodné označenie BIGBOARD 7,00/17) ISIN: CZ0003502312 z obchodovania na Burze cenných papierov Praha, a.s. ku dňu 25.10.2019 (deň vyradenia) a to z dôvodu predčasnej splatnosti dlhopisu ku dňu 28.11.2019.

Posledným obchodným dňom emisie teda bude 24.10.2019. Emitent vlastníkom dlhopisov splatí menovitú hodnotu všetkých vydaných a doteraz nesplatených dlhopisov spolu s nakumulovaným a doteraz nevyplateným úrokovým výnosom a tiež s mimoriadnym výnosom (prémiou) zodpovedajúcim sume 1,5% z nominálnej hodnoty každého dlhopisu. Držitelia dlhopisu k 29.10.2019 (rozhodný deň) tak budú oprávnení k výplate 101,5% istiny a posledného kupónu.

J&T ENERGY FINANCING IX

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.
Názov emisie: JTEF IX 5,20/2026
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEG001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 7 000 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Viac informácii o dlhopise nájdete na: JTEF IX 5,20/2026

J&T ENERGY FINANCING VIII

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s.
Názov emisie: JTEF VIII 2022
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEF001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 4 900 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Viac informácii o dlhopise nájdete na: JTEF VIII 2022

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že polročná finančná správa za prvý polrok 2019 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk.

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zverejňuje regulované informácie, ktorých predmetom je Polročná finančná správa k 30. 6. 2019. Uvedená správa bude zverejnená na internetovej stránke emitenta www.jojmediahouse.sk dňa 30. 9. 2019.

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B, oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za prvý polrok 2019 budú k dispozícii na stránke www.besthotelproperties.sk najneskôr dňa 30. 9. 2019.

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, oznamuje zvolanie a program valného zhromaždenia Spoločnosti na 26. 9. 2019 v sídle Spoločnosti.

Viac informácií:

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia (744 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T Global Finance IX., s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 51 836 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 130184/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za rok 2019 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinance.com v časti označenej ako "J&T Global Finance IX., s. r. o.".

J&T GLOBAL FINANCE VI

Spoločnosť J&T Global Finance VI., s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 109360/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za rok 2019 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancevi.com

SAZKA GROUP

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 10. 09. 2019.

Celý výpis nájdete na: Výpis z obchodného registra Sazka Group (230 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Predstavenstvo spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B (ďalej ako "VÚB"), oznamuje svojim akcionárom, že v rámci prijatej strategickej reorganizácie skupiny VÚB bol začatý proces cezhraničného zlúčenia 100 % dcérskej spoločnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., so sídlom Pobrežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, identifikačné číslo: 046 16 073, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 21146 do spoločnosti VÚB. 

Viac informácií:  Oznam pre akcionárov o procese cezhraničného zlúčenia (625 KB) (PDF)

SAZKA GROUP

Notársku zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti Sazka Group, ktoré sa konalo dňa 9. 8. 2019 o 10 hod., nájdete tu:  Notárska zápisnica - SazkaGroup_9.8.2019 (1806 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING EUR VII

Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu.
Názov emisie: Dlhopisy JTEF VII 2025
ISIN: SK4000015673
Objem emisie: 100 000 000 eur (z toho je zatiaľ vydaných 33 200 000 eur)
Menovitá hodnota dlhopisu: 100 000 eur
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom), (30E/360)
Dátum splatnosti emisie: 1.8.2025
Dátum prijatia: 22.7.2019
Dátum začiatku obchodovania na BCPB: 2.8.2019

EMMA GAMMA FINANCE

Emitent Dlhopisov, spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 90.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/konecne-vysledky-verejne-nabidky-oznameni.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB, že dňa 21.6.2019 o 10.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti (Hodžovo námestie 2, Bratislava). Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 18.6.2019.

Viac informácií: Oznámenie riadneho valného zhromaždenia 21.6.2019 (382 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd: Sa, vložke č.: 62/L ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, článok 8, bod 8.1, písm. c) a Pravidlami regulovaného voľného trhu, článok 8, bod 8.1, písm. c) oznamuje jednotlivé skutočnosti z riadneho valného zhromaždenia z dňa 18. 04. 2018.

Viac informácií:

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta (223 KB) (PDF)

Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (871 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. oznamuje, že v súlade s pravidlami SAX bude upravený opravný koeficient bázického titulu Všeobecná úverová banka, a.s. v súvislosti s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti o výplate dividend.

Koeficient bude upravený nasledovne: Všeobecná úverová banka, a.s. – dividenda 9,64 EUR, dátum rozhodného dňa 3. 5. 2019. Hodnota zmeneného koeficientu bude zverejnená v denných oznamoch burzy.

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonnom č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2018 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznámila výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. apríla 2019 v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/financne-spravy/vysledky-riadneho-valneho-zhromadenia-tmr-2019/

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára EGNARO INVESTMENTS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na 0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár EGNARO INVESTMENTS (464 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na
0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár DIAMONDS HOTELS (441 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 5.4.2019. RVZ rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2018 bude vo výške 9,64 EUR na každú akciu s menovitou hodnotu 33,20 EUR. Viac informácií: http://www.bsse.sk/Detailoznamu.aspx?AnnouncementKey=24646

ESIN FINANCE

Dňa 28. 3. 2019 spoločnosť ESIN Finance s.r.o. zverejnila Oznámenie o plnení kovenantu. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/docs/esin-finance-oznam-o-plneni-kovenantu-28-03-2019.pdf

SAZKA GROUP

Skupiny KKCG Karla Komárka a EMMA Capital Jiřího Šmejce úspešne uzavreli pojednávanie o rozdelení aktív v skupine SAZKA Group. Dosiahnutá dohoda bola podpísaná dnes.

Viac informácií: 

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group (152 KB) (PDF)

KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group (123 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva riadné valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 17. apríla 2019 o 11.00 h v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. 

Viac informácií:  Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia (1919 KB) (PDF)  

TATRY MOUNTAIN RESORTS

VEC: Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenie-2019/tmr_iii_oznamenie_o_uvolneni_casti_zalonych_prav_podla_10_19ai_podmienok.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, dňa 5. apríla 2019 o 14.00 hod. Viac informácií: https://www.vub.sk/files/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/zalozky/001-pozvanka_rvz_5_4_2019.pdf

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. ako emitent dlhopisov EMG 5,25/2022 (ISIN: SK4120013012) oznamuje, že rozhodol o splatení celej menovitej hodnoty všetkých doposiaľ nesplatených Dlhopisov k najbližšiemu dňu výplaty výnosu, a to k 23. 4. 2019. Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/emg-5-25-2022-notice-of-prepayment-22-2-2019-sk.pdf 

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX., s.r.o., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 150 000.

J&T ENERGY FINANCING EUR V

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014697 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR V, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 398.

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 80 000. 

CPI FINANCE SLOVAKIA

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2020 (emitent CPI Finance Slovakia, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2022 (emitent CPI Finance Slovakia II, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia II, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-0

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 841.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30. 6. 2018, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 92 662 000 EUR

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 417. 

NOVA GREEN FINANCE

Spoločnosť Nova Green Finance, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 335 588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6388/B ako emitent dlhopisov NovaGreenFina/5,000 BD 20210727, ISIN: SK4120011917, oznámila, že sa bude realizovať výplata výnosov. Rozhodný deň bol 27. 6. 2018 a dátum výplaty je stanovený na 27. 7. 2018. 

J&T GLOBAL FINANCE VI

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI (445 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI časť 2 (484 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE V

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V (462 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V časť 2 (494 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 224. 

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 276. 

TATRA BANKA

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2017 je 16. jún 2018, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 25. júna 2018 bezhotovostne. Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 844 €, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 4 220 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 4,23 €.

Emisia investičných certifikátov AT1 - o schválení emisie investičných certifikátov AT1 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 454 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie hlasovaním o tomto bode schválilo emisiu investičných certifikátov AT1 podľa predloženého návrhu;

Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám - o návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 372, čo predstavuje 81,30 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 372 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 170. 

BEST HOTEL PROPERTIES

Predstavenstvo akciovej spoločnosti BEST HOTEL PROPERTIES a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B, v súlade s ustanoveniami § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať 22. 6. 2018 o 10.00 h v sídle spoločnosti.

J&T ENERGY FINANCING

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4210014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 103. 

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividend z akcii VÚB, a. s., za rok 2017. Viac info: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/#tab_2

J&T GLOBAL FINANCE VI

Spoločnosť J&T Global Finance VI., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 109360/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancevi.com.

J&T GLOBAL FINANCE V

Spoločnosť J&T Global Finance V., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 916 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 100771/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancev.com.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2017 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6661/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.sazkagroup.com/investors.

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 897 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6599/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures.

EPH FINANCING

Spoločnosť EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Slovenská republika, IČO: 48 048 003, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 6099/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.epholding.cz/investori/ephfinancingsk/.

CPI FINANCE SLOVAKIA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120010653 emitenta CPI Finance Slovakia, a.s., dňa 16. 4. 2018 bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 14. 4. 2018

MAJETKOVÝ HOLDING

Emitent Majetkový Holding, a.s. oznamuje, že dňa 4. 4. 2018 bola zrušená registrácia všetkých emisií zaknihovaných cenných papierov emitenta v CDCP, ku ktorej došlo v dôsledku zmeny podoby cenných papierov zo zaknihovaných na listinné cenné papiere. Emitent súčasne oznamuje majiteľom predmetných cenných papierov, že si ich môžu v listinnej podobe vyzdvihnúť v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia do 3. 5. 2018 vrátane, v sídle spoločnosti SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok od 9.00 do 15.00 hod. (SBF a.s., nebude listinné akcie zasielať ich majiteľom poštou ani iným spôsobom, z tohto dôvodu nebude ani odpovedať na žiadosti majiteľov o zaslanie listinných akcií poštou alebo iným spôsobom).

J&T BANKA

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013772 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 365.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Zmena výšky úrokového výnosu: Slovenská sporiteľňa, a.s. ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,128 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.3.2018 do 11.9.2018.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010547 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. dňa 9.3.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou 9.3.2018.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017 (hospodársky rok od 1.11.2016 do 31.10.2017), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 9 223 000.- EUR. Emitent ďalej poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 6 990 000.- EUR.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov oznamuje, že Ročná správa za obdobie od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. je bezplatne prístupná v elektronickej forme na internetovej stránke www.tmr.sk

OTP BANKA SLOVENSKO

Prijatie emisie dňa 22.2.2018: akcie emitenta OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, ISIN: SK1110019850, v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v celkovej menovitej hodnote 23 041 402, - EUR.  

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 23.3.2018 o 14.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 15.3.2018.

MAJETKOVÝ HOLDING

I. Ukončená povinná ponuka na prevzatie realizovaná na BCPB: 1. Cenný papier: Majetkový Holding, a.s. ISIN: SK1120005485, Dátum vypísania: 29.12.2017, Dátum ukončenia: 27.01.2018. Počet prevedených cenných papierov: 19 764 ks. Navrhovateľ: Majetkový Holding, a.s.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,221 % p.a., platnú pre aktuálne štvrťročné obdobie od 31.12.2017 do 31.3.2018.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.11.2017 do 26.2.2018.

POĽNONÁKUP TURIEC

S účinnosťou od 29. 11. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009014758 emitenta Poľnonákup TURIEC, a.s., IČO: 31 562 353, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

PROXIMA ALFA TRADE

S účinnosťou od 1. 12. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CZ0008467875 emitenta PROXIMA ALFA TRADE, a.s., IČO: 29 282 047, na MTF trhu BCPB.

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie informácie podľa § 41 ods. 10 Zákona č. 429/2002 Z. z. Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám.  2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B ("emitent"), zverejňuje regulovanú informáciu, oznámenú akcionárom dňa 13. 11. 2017, podľa ktorej podiel akcionára na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta prekročil limit 5%. Údaje o akcionárovi: J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE260821. Výsledná výška podielu akcionára na hlasovacích prácach emitenta: 7,78 % s počtom 2 724 022 ks akcií. Štruktúra podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú: Takéto právnické osoby neexistujú. Dátum prekročenia limitu podľa § 41 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z.: 6. 11. 2017.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 15.11.2017 sa bude konať mimoriadne VZ spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_mimvz_2017_2.html

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 25. 9. 2017 do 25. 3. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010604 0,028 %.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: 4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,127% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.9.2017 do 11.3.2018.

J&T BANKA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012600 emitenta EPH Financing SK, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 38 000. 

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Dňa 28. 9. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28. 9. 2017, o 13.00 hod. v sídle spoločnosti Blok 1 polyfunkčného objektu River Park na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave. Rozhodný deň na uplatnenie hlasovacieho práva je 25. 9. 2017. Viac informácií: http://www.kupelesp.sk/  

I.D.C. HOLDING

Dňa 17. 8. 2017 emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK410009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12. 8. 2017 splatí 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 100 000 EUR na 80 000 EUR.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 8. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 8. 2017 do 11. 2. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513 0,109 % p.a.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 14. 8. 2017 Centrálny depozitár SR, a.s. zapísal v evidencii zmenu sídla emitenta, Československá obchodná banka, a.s. Nové sídlo emitenta je Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Rovnako s účinnosťou od 9. 8. 2017 zmenila príslušné údaje aj v 10 emisiách uvedeného emitenta.  

POLIANKY BUSINESS CENTER

S účinnosťou od 11. 8. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009000559 emitenta POLIANKY Business Center a.s., IČO: 31 321 780, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 8. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120007725 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

UNICREDIT BANK

Dňa 27. 7. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 30. 6. 2017 do 30. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903 0,219 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 7. 7. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 26. 6. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s., IČO 00 151 653, ISIN: SK4120013020 v celkovej menovitej hodnote 5 000 000,- EUR., s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100 000,- EUR, v predpokladanom počte 50 kusov na regulovaný voľný trh BCPB. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Všeobecná úroková sadzba, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120005711 1,870 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 0,179 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 6. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120008590 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 16. 6. 2017 o 10.00 hod. sa bude v sídle spoločnosti Best Hotel Properties a.s. na Hodžovom námestí 2 v Bratislave konať riadne valné zhromaždenie. Viac informácií: http://besthotelproperties.sk/valne-zhromazdenia-2017

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 2 011.

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011578, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 458.

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

Na 27. 6. 2017 zvoláva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava, o 10.00 hod.

TATRA BANKA

Dňa 19. 5. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. 5. 2017:

- schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 126 582 666,- EUR nasledovne:

    - dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov 124 792 882,- EUR: kmeňové akcie v menovitej hodnote 800,- EUR

    - dividenda 1 552,- EUR na 1 akciu, kmeňové akcie v menovitej hodnote 4 000,- EUR - dividenda 7 760,- EUR na 1 akciu, prioritné akcie v menovitej hodnote 4 EUR - dividenda 7,76 EUR na 1 akciu. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je 22. 5. 2017.

- schválilo za audítora spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. na rok 2017 a na rok 2018 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,

- zvolilo Dr., Hannesa Mösenbachera za člena dozornej rady,

- schválilo zmluvu o prevode časti podniku ZUNO BANK AG a Tatra bankou, a.s.,

- schválilo nadobudnutie vlastných prioritných akcií a schválilo zriadenie záložného práva k vlastným akciám.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 19. 5. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 5. 2017 do 19. 11. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009705 0,149 % p.a.

TATRA BANKA

S účinnosťou od 19. 5. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120009705 emitenta Tatra banka, a.s.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

Dňa 15. 5. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti EPH Financing SK, a.s., na 23 000.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 12. 5. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s. (IČO 00 151 653, ISIN: SK4120012899) v celkovej menovitej hodnote 100 000 000,- EUR. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

TATRA BANKA

Dňa 20. 4. 2017 oznámila Tatra banka, a. s., že 17. 5. 2017 o 9.30 hod. sa bude konať v hoteli Tatra riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 5. 4. 2017 s účinnosťou od 5. 4. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120008467 emitenta Československá obchodná banka, a.s.

SLOVNAFT

Dňa 6. 4. 2017 sa uskutoční riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOVNAFT, a.s. Viac informácií: https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf/o_nas/pre_investorov/valne_zhromazdenie/2017/SK/Oznamenie_VZ_2017.pdf

UNICREDIT BANK

Dňa 3. 4. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009903) 0,22 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 sa začala na regulovanom voľnom trhu obchodovať emisia dlhopisov D SPO FIX1 2022 (ISIN: SK4120012675) emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 s účinnosťou od 31. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120007816 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28.apríla 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28.apríla 2016, o 11:00 hod. v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/rvz-28.4.2017/nbs-_oznamenie-o-konani-riadneho-valneho-zhromazdenia-2017.pdf

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 3. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 3. 2017 do 11. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011537) 0,159 % p.a.

TATRA BANKA

Dňa 13. 3. 2017 s účinnosťou od 11. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009838) emitenta Tatra banka, a.s. 

EPH FINANCING

Dňa 6. 3. 2017 sa začali na BCPB obchodovať dlhopisy EPH 3,50/2020 (ISIN: SK4120012600). Viac informácií: http://www.epholding.cz/wp-content/uploads/EPH_Financing_SK_Prospekt.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/rok-2017/riadne-valne-zhromazdenie-vub-banky-schvalilo-vyplatenie-dividend.html

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila svoju Ročnú správu za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. Viac informácií: http://www.tmr.sk/

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytla BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých dosiahla zisk 265 171 000,- EUR a rovnako aj auditované konsolidované výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 156 770 000,- EUR. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/financne-ukazovatele/

UNICREDIT BANK

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 26. 2. 2017 do 26. 5. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011248) 0,000 % p.a.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 21. 02. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 100 000.

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 2. 2017 do 19. 8. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011016) 0,261 %.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára BELGOMET, s. r. o. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_belgomet.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfgse.pdf

EPH FINANCING

Dňa 16. 2. 2017 spoločnosť EPH Financing SK, a.s. zverejnila prospekt dlhopisov EPH 3,50/2020. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfg.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_forest-hill-02022017.pdf

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 23. 01. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 55 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 11. 1. 2017 bol zvýšený počet aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a. s., na 50 000. Viac informácií: http://openiazoch.zoznam.sk/cl/173575/BCPB-Oznam

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 5. 1. 2017 bola oznámená tretia výplata úrokového výnosu TMR II 6,00%/2021. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/oznamenia/

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 14. 12. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 40 000.

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1155976/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_DS_2016_12_12.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 21 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 16 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 20. 10. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 11 000.

ESIN

Dňa 17. 10. 2016 zverejnila spoločnosť ESIN Finance s.r.o. polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/

BIGBOARD PRAHA

BigBoard Praha, a.s. 30. 9. 2016 zverejnil Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov BigBoard 7,00/17, ktorá by mala odsúhlasiť zmeny emisných podmienok predmetných dlhopisov. Viac informácií: http://bigboard.cz/files/Oznameni_o_svolani_schuze_vlastniku_dluhopisu_BIGBOARD_7.00-17_VF.pdf

JOJ MEDIA HOUSE

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť JOJ Media House, a.s. Polročnú finančnú správu k 30. 6. 2016. Viac informácií: http://jojmediahouse.sk/pre-investorov.html

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. Polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/

EPH FINANCING

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť EPH Financing SK, a.s. Predbežné vyhlásenie emitenta za 1, polrok 2016. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/

J&T GLOBAL FINANCE VI

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance VI, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancevi.com/

J&T GLOBAL FINANCE V

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance V, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancev.com/

J&T GLOBAL FINANCE III

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance III, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinanceiii.com/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 26. 9. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

EUROVEA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120011883 emitenta EUROVEA, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 37 000.

EUROVEA

Dňa 7. 9. 2016 bol zverejnený prospekt dlhopisov EUROVEA 4,50/2022. Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/public/90/81/82/30646_119480_EUROVEA_4_50_2022_EUR_prospekt_SK.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 19. 8. 2016 spoločnosť BHP vydala doplnenie výročnej finančnej správy za rok 2015. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_doplnenie_vyrocna_sprava_16082016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-jandt-securities-management-ltd-11-8-2016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára NIKROC INVESTMENTS LIMITED. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-nikroc-investments-limited-11-8-2016.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 4. 8. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1016103/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_RG_2016_04_08.pdf  

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

28. 7. 2016 - EPH vstupuje do spoločnosti Slovenské elektrárne. Viac informácií: http://www.epholding.cz/press/eph-vstupuje-do-spolecnosti-slovenske-elektrarne/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 22. 7. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácii: http://www.postovabanka.sk/

1. GARANTOVANÁ

Dňa 29. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti 1. garantovaná a.s. Viac informácií: http://www.garantovana.sk/aktuality/

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 27. 6. 2016 schválilo predstavenstvo spoločnosti Best Hotel Properties a.s. pravidlá poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_pravidla%20vyplacania%20plnenia%20zo%20znizenia%20ZI.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 24. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Best Hotel Properties a.s. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/Oznamenie_o_konani_valneho_zhromazdenia_nmb_2.pdf 

GEOCOMPLEX

Dňa 20. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 7. 6.2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_vz_2016.html

TATRA BANKA

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1.6.2016. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/tlacova-sprava/5342100/dnes-sa-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-.html