Správy o korporátnych akciách

OTP BANKA SLOVENSKO

Prijatie emisie dňa 22.2.2018: akcie emitenta OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, ISIN: SK1110019850, v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v celkovej menovitej hodnote 23 041 402, - EUR.  

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 23.3.2018 o 14.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 15.3.2018.

MAJETKOVÝ HOLDING

I. Ukončená povinná ponuka na prevzatie realizovaná na BCPB: 1. Cenný papier: Majetkový Holding, a.s. ISIN: SK1120005485, Dátum vypísania: 29.12.2017, Dátum ukončenia: 27.01.2018. Počet prevedených cenných papierov: 19 764 ks. Navrhovateľ: Majetkový Holding, a.s.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,221 % p.a., platnú pre aktuálne štvrťročné obdobie od 31.12.2017 do 31.3.2018.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.11.2017 do 26.2.2018.

POĽNONÁKUP TURIEC

S účinnosťou od 29. 11. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009014758 emitenta Poľnonákup TURIEC, a.s., IČO: 31 562 353, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

PROXIMA ALFA TRADE

S účinnosťou od 1. 12. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CZ0008467875 emitenta PROXIMA ALFA TRADE, a.s., IČO: 29 282 047, na MTF trhu BCPB.

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie informácie podľa § 41 ods. 10 Zákona č. 429/2002 Z. z. Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám.  2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B ("emitent"), zverejňuje regulovanú informáciu, oznámenú akcionárom dňa 13. 11. 2017, podľa ktorej podiel akcionára na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta prekročil limit 5%. Údaje o akcionárovi: J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE260821. Výsledná výška podielu akcionára na hlasovacích prácach emitenta: 7,78 % s počtom 2 724 022 ks akcií. Štruktúra podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú: Takéto právnické osoby neexistujú. Dátum prekročenia limitu podľa § 41 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z.: 6. 11. 2017.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 15.11.2017 sa bude konať mimoriadne VZ spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_mimvz_2017_2.html

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 25. 9. 2017 do 25. 3. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010604 0,028 %.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: 4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,127% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.9.2017 do 11.3.2018.

J&T BANKA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012600 emitenta EPH Financing SK, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 38 000. 

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Dňa 28. 9. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28. 9. 2017, o 13.00 hod. v sídle spoločnosti Blok 1 polyfunkčného objektu River Park na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave. Rozhodný deň na uplatnenie hlasovacieho práva je 25. 9. 2017. Viac informácií: http://www.kupelesp.sk/  

I.D.C. HOLDING

Dňa 17. 8. 2017 emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK410009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12. 8. 2017 splatí 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 100 000 EUR na 80 000 EUR.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 8. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 8. 2017 do 11. 2. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513 0,109 % p.a.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 14. 8. 2017 Centrálny depozitár SR, a.s. zapísal v evidencii zmenu sídla emitenta, Československá obchodná banka, a.s. Nové sídlo emitenta je Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Rovnako s účinnosťou od 9. 8. 2017 zmenila príslušné údaje aj v 10 emisiách uvedeného emitenta.  

POLIANKY BUSINESS CENTER

S účinnosťou od 11. 8. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009000559 emitenta POLIANKY Business Center a.s., IČO: 31 321 780, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 8. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120007725 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

UNICREDIT BANK

Dňa 27. 7. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 30. 6. 2017 do 30. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903 0,219 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 7. 7. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 26. 6. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s., IČO 00 151 653, ISIN: SK4120013020 v celkovej menovitej hodnote 5 000 000,- EUR., s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100 000,- EUR, v predpokladanom počte 50 kusov na regulovaný voľný trh BCPB. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Všeobecná úroková sadzba, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120005711 1,870 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 0,179 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 6. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120008590 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 16. 6. 2017 o 10.00 hod. sa bude v sídle spoločnosti Best Hotel Properties a.s. na Hodžovom námestí 2 v Bratislave konať riadne valné zhromaždenie. Viac informácií: http://besthotelproperties.sk/valne-zhromazdenia-2017

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 2 011.

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011578, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 458.

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

Na 27. 6. 2017 zvoláva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava, o 10.00 hod.

TATRA BANKA

Dňa 19. 5. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. 5. 2017:

- schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 126 582 666,- EUR nasledovne:

    - dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov 124 792 882,- EUR: kmeňové akcie v menovitej hodnote 800,- EUR

    - dividenda 1 552,- EUR na 1 akciu, kmeňové akcie v menovitej hodnote 4 000,- EUR - dividenda 7 760,- EUR na 1 akciu, prioritné akcie v menovitej hodnote 4 EUR - dividenda 7,76 EUR na 1 akciu. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je 22. 5. 2017.

- schválilo za audítora spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. na rok 2017 a na rok 2018 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,

- zvolilo Dr., Hannesa Mösenbachera za člena dozornej rady,

- schválilo zmluvu o prevode časti podniku ZUNO BANK AG a Tatra bankou, a.s.,

- schválilo nadobudnutie vlastných prioritných akcií a schválilo zriadenie záložného práva k vlastným akciám.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 19. 5. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 5. 2017 do 19. 11. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009705 0,149 % p.a.

TATRA BANKA

S účinnosťou od 19. 5. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120009705 emitenta Tatra banka, a.s.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

Dňa 15. 5. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti EPH Financing SK, a.s., na 23 000.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 12. 5. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s. (IČO 00 151 653, ISIN: SK4120012899) v celkovej menovitej hodnote 100 000 000,- EUR. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

TATRA BANKA

Dňa 20. 4. 2017 oznámila Tatra banka, a. s., že 17. 5. 2017 o 9.30 hod. sa bude konať v hoteli Tatra riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 5. 4. 2017 s účinnosťou od 5. 4. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120008467 emitenta Československá obchodná banka, a.s.

SLOVNAFT

Dňa 6. 4. 2017 sa uskutoční riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOVNAFT, a.s. Viac informácií: https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf/o_nas/pre_investorov/valne_zhromazdenie/2017/SK/Oznamenie_VZ_2017.pdf

UNICREDIT BANK

Dňa 3. 4. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009903) 0,22 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 sa začala na regulovanom voľnom trhu obchodovať emisia dlhopisov D SPO FIX1 2022 (ISIN: SK4120012675) emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 s účinnosťou od 31. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120007816 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28.apríla 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28.apríla 2016, o 11:00 hod. v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/rvz-28.4.2017/nbs-_oznamenie-o-konani-riadneho-valneho-zhromazdenia-2017.pdf

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 3. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 3. 2017 do 11. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011537) 0,159 % p.a.

TATRA BANKA

Dňa 13. 3. 2017 s účinnosťou od 11. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009838) emitenta Tatra banka, a.s. 

EPH FINANCING

Dňa 6. 3. 2017 sa začali na BCPB obchodovať dlhopisy EPH 3,50/2020 (ISIN: SK4120012600). Viac informácií: http://www.epholding.cz/wp-content/uploads/EPH_Financing_SK_Prospekt.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/rok-2017/riadne-valne-zhromazdenie-vub-banky-schvalilo-vyplatenie-dividend.html

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila svoju Ročnú správu za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. Viac informácií: http://www.tmr.sk/

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytla BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých dosiahla zisk 265 171 000,- EUR a rovnako aj auditované konsolidované výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 156 770 000,- EUR. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/financne-ukazovatele/

UNICREDIT BANK

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 26. 2. 2017 do 26. 5. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011248) 0,000 % p.a.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 21. 02. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 100 000.

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 2. 2017 do 19. 8. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011016) 0,261 %.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára BELGOMET, s. r. o. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_belgomet.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfgse.pdf

EPH FINANCING

Dňa 16. 2. 2017 spoločnosť EPH Financing SK, a.s. zverejnila prospekt dlhopisov EPH 3,50/2020. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfg.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_forest-hill-02022017.pdf

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 23. 01. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 55 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 11. 1. 2017 bol zvýšený počet aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a. s., na 50 000. Viac informácií: http://openiazoch.zoznam.sk/cl/173575/BCPB-Oznam

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 5. 1. 2017 bola oznámená tretia výplata úrokového výnosu TMR II 6,00%/2021. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/oznamenia/

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 14. 12. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 40 000.

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1155976/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_DS_2016_12_12.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 21 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 16 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 20. 10. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 11 000.

ESIN

Dňa 17. 10. 2016 zverejnila spoločnosť ESIN Finance s.r.o. polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/

BIGBOARD PRAHA

BigBoard Praha, a.s. 30. 9. 2016 zverejnil Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov BigBoard 7,00/17, ktorá by mala odsúhlasiť zmeny emisných podmienok predmetných dlhopisov. Viac informácií: http://bigboard.cz/files/Oznameni_o_svolani_schuze_vlastniku_dluhopisu_BIGBOARD_7.00-17_VF.pdf

JOJ MEDIA HOUSE

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť JOJ Media House, a.s. Polročnú finančnú správu k 30. 6. 2016. Viac informácií: http://jojmediahouse.sk/pre-investorov.html

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. Polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/

EPH FINANCING

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť EPH Financing SK, a.s. Predbežné vyhlásenie emitenta za 1, polrok 2016. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/

J&T GLOBAL FINANCE VI

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance VI, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancevi.com/

J&T GLOBAL FINANCE V

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance V, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancev.com/

J&T GLOBAL FINANCE III

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance III, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinanceiii.com/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 26. 9. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

EUROVEA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120011883 emitenta EUROVEA, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 37 000.

EUROVEA

Dňa 7. 9. 2016 bol zverejnený prospekt dlhopisov EUROVEA 4,50/2022. Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/public/90/81/82/30646_119480_EUROVEA_4_50_2022_EUR_prospekt_SK.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 19. 8. 2016 spoločnosť BHP vydala doplnenie výročnej finančnej správy za rok 2015. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_doplnenie_vyrocna_sprava_16082016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-jandt-securities-management-ltd-11-8-2016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára NIKROC INVESTMENTS LIMITED. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-nikroc-investments-limited-11-8-2016.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 4. 8. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1016103/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_RG_2016_04_08.pdf  

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

28. 7. 2016 - EPH vstupuje do spoločnosti Slovenské elektrárne. Viac informácií: http://www.epholding.cz/press/eph-vstupuje-do-spolecnosti-slovenske-elektrarne/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 22. 7. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácii: http://www.postovabanka.sk/

1. GARANTOVANÁ

Dňa 29. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti 1. garantovaná a.s. Viac informácií: http://www.garantovana.sk/aktuality/

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 27. 6. 2016 schválilo predstavenstvo spoločnosti Best Hotel Properties a.s. pravidlá poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_pravidla%20vyplacania%20plnenia%20zo%20znizenia%20ZI.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 24. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Best Hotel Properties a.s. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/Oznamenie_o_konani_valneho_zhromazdenia_nmb_2.pdf 

GEOCOMPLEX

Dňa 20. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 7. 6.2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_vz_2016.html

TATRA BANKA

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1.6.2016. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/tlacova-sprava/5342100/dnes-sa-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-.html