Správy o korporátnych akciách | J&T BANKA
Navigácia

Správy o korporátnych akciách

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., vydala Oznámenie o predčasnom splatení emisie dlhopisov EMG 4,90/2024 na základe rozhodnutia emitenta k 21. 12. 2022.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/EGF-Notice-of-Prepayment-EMG-4-90-2024-Notes-11-11-2022-SK.pdf

365.INVEST

365.invest, správ. spol., a. s. vydala informáciu pre podielnikov o zlúčení vybraných podielových fondov, ktorá prebehne  v období od 19.11 do 29.11.2022.  Jedná sa o Fond prevratných technológií o.p.f.– 365.invest, správ. spol., a. s. a fond Dynamický flexibilný fond - 365.invest, správ. spol., a. s.  ktoré zanikajú a zlučujú sa s nástupníckym fondom EKO fond o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Dôvodom zlúčenia je veľmi podobné zameranie, ciele investičnej politiky a zloženie fondov. Klienti, ktorí so zlúčením súhlasia nemusia podnikať žiadne kroky. Klienti, ktorí so zlúčením nesúhlasia, môžu z fondu bezplatne vystúpiť  a to do 18.11.2022.

Viac informácií:  Oznámenie pre podielnikov o zlúčení fondov (528 KB) (PDF)

FIDELITY INTERNATIONAL

Vážený klient,

spoločnosť Fidelity Funds si Vás dovoľuje informovať o zlúčení vybraných fondov z rodiny Fidelity Funds. K zlúčeniu dôjde v priebehu decembra 2022. V prípade, že so zmenou súhlasíte nemusíte podnikať žiadne kroky a stanete sa podielnikom nástupníckeho fondu. V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, obráťte sa na svojho bankára a požiadajte ho o prestup do iného fondu alebo odkúpenie podielov. V prílohe nájdete detailný popis, ktorých fondov sa zlúčenie týka a ako aj predpokladané termíny ich zlúčenia.

Oznámenie pre podielníkov Fidelity funds (710 KB) (PDF)

BNP PARIBAS FUNDS

Spoločnosť BNP Paribas Funds vydala oznámenie o zlúčení fondov „Euro Mid Cap“ a „Germany Multi-Factor Equity“ s fondom „Euro Equity“.

Viac informácií: 

BNPPFD_Merger 2022.10.07_Euro Mid Cap Germany MF Equity into Euro Equity_SK_SK (480 KB) (PDF)

BNPPFD_Merger 2022.10.07_Euro Mid Cap Germany MF Equity into Euro Equity_EN_LU (449 KB) (PDF)

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., vydala oznámenie o plánovanom predaji 100 % podielu v spoločnosti SUPER SPORT d.o.o.

Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/file/42604/EGF_Announcement_of_EGA_Sale_10_8_2022_SK.pdf

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Spoločnost Allianz Global Investors oznamuje podielníkom, že vykonala revíziu podielových fondov. U fondov, uvedených nižšie, došlo k poklesu aktív pod správou pod akceptovateľnú hranicu, na ktorej fond dokáže zainvestované prostriedky spravovať efektívne. Z toho dôvodu pri týchto fondoch spoločnosť rozhodla o ich uzavretí/likvidácii:

  • Allianz Europe Equity Growth Select  A (H2-CZK) - LU1269085475 (distribučná trieda fondu)
  • Allianz US Short Duration High Income Bond - LU1641600926

Dátum posledného možného úpisu je 22. 8. 2022 (do 10.00 hod.), dátum posledného možného odpredaja je 29. 8. 2022 (do 10.00 hod.) Triedy fondov budú uzavreté k 6. 9. 2022. Zainvestované prostriedky budú po dátume likvidácie fondu vyplatené na účty klientov. Náklady na likvidáciu znáša správcovská spoločnosť. Viac informácii nájdete v prílohe nižšie.

Shareholder Letter - Allianz Global Investors Fund - Share Class Consolidation - EN (113 KB) (PDF)

NN INVESTMENT PARTNERS

Spoločnosť NN Investment Partners vydala oznámenie akcionárom o likvidácii pozastaveného podfondu NN (L) Emerging Europe Equity, uvedený do likvidácie s účinnosťou k 24. 6. 2022.

Viac informácií: https://cz.nnfondy.eu/cs/aktuality/oznameni-akcionarum-spolecnosti-nn-l-ceven-2022/4026

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2021.

Viac informácií:  Oznámenie o pomere dlhu k hodnote (78 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku ku dňu 15. 7. 2022.  

Viac informácií: 

Auctor Finance, s. r. o. - oznámenie o prijatí výnosu z predaja majetku (135 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T Global Finance IX, s.r.o. zverejnila vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta o účtovnej závierke a výročnej správe.

Viac informácií:  Vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta (35 KB) (PDF)

MINT METROPOLIS

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Mint Metropolis a. s., so sídlom Zámocká 7074/32 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 54 112 630, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 7312/B o účtovnej závierke za rok 2021.

Viac informácií:  Rozhodnutie jediného spoločníka o účtovnej závierke za rok 2021 (102 KB) (PDF)

J&T ARCH INVESTMENTS

J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, Vás pozýva na Konferenciu pre investorov, ktorá sa bude konať dňa 16. mája 2022 od 17.00 hod.

Viac informácií:  Pozvánka na konferenciu pre investorov (69 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala v súvislosti s Dlhopismi AUCTOR 5,00/2025 ISIN: SK4000018149, oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom.

Viac informácií:  Oznámenie o zámere spoločnosti nakladať s nehnuteľným majetkom (364 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, oznamuje, že dňa 25. 05. 2021 bude zasadať Riadne valné zhromaždenie. 

Viac informácií: https://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromazdenia/

Plnomocenstvo pre zastupovanie na valnom zhromaždení (472 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu, vydala oznámenie o prevode obchodných podielov spoločností EUROCOM Investment, s.r.o. a WORLD EXCO s.r.o. na spoločnosť TMR PL.

Viac informácií:  Oznámenie o prevode obchodných podielov (139 KB) (PDF)

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Spoločnosť BNP Paribas Asset management oznamuje podielnikom, že 13. 5. 2022 dôjde k zlúčeniu fondu BNP Paribas Plan International Derivatives do prijímacieho fondu BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster. Viac informácií nájdete v priloženom oznámení akcionárom.

Viac informácií:  BPPLAN-BPFLX1_Merger 2022.05.13_Notice for publication 05-Apr_CS_CZ (458 KB) (PDF)

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6599/B (ďalej len „Emitent“) vydala oznámenie o o nadobudnutí 33% podielu v spol. SUPER SPORT d.o.o.

Viac informácií:  Oznámenie o nadobudnutí podielu (90 KB) (PDF)

BNP PARIBAS FUNDS

Spoločnosť BNP Paribas Funds vydala oznámenie o zlúčení akcionárom pripájaného podfondu EURO SHORT TERM BOND OPPORTUNITIES a prijímajúceho podfondu EURO FLEXIBLE BOND.

Viac informácií:

BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._SK_SK (378 KB) (PDF)
BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._CS_CZ (378 KB) (PDF)
BNPPFD_Merger 2022.04.29_Euro ST Bd Opp._EN_LU (333 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov oznamuje, že Ročná správa za obdobie od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. a jej dcérskych spoločností je od 28. 2. 2022 bezplatne prístupná v elektronickej forme na internetovej stránke www.tmr.sk.

Viac informácií: https://tmr.sk/pre-investorov/financne-informacie/rocne-spravy/

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS

Spoločnosť HSBC Global Investment Funds oznamuje podielnikom, že z dôvodu súčasnej situácie na akciových trhoch dočasne pozastavuje obchodovanie s fondami HGIF – Russia Equity a od 1. 3. 2022 neprijíma nové objednávky. Obchodovanie je pozastavené do odvolania. Viac informácií nájdete v oznámení.

NN INVESTMENT PARTNERS

Spoločnosť NN Investment Partners oznamuje podielnikom, že z dôvodu súčasnej situácie na akciových trhoch dočasne pozastavuje obchodovanie s fondami NN (L) Emerging Europe a od 1. 3. 2022 neprijíma nové objednávky. Obchodovanie je pozastavené do odvolania.

AMUNDI

Pozastavenie obchodovania fondov Amundi Funds Russian Equity a Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

Spoločnosť Amundi informuje podielnikov o dočasnom pozastavení obchodovania pri fondoch Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity a fonde . Detailné informácie nájdete na stránkach Amundi tu : https://www.amundi.cz/produkty/Local-Content/Footer/Oznameni-investorum/Oznameni-investorum

Oznámenie o pozastavení obchodovania fondu Amundi CR Dlhopisový PLUS

Vzhľadom k možným nepriaznivým vplyvom ekonomických sankcií prijímaných v dôsledku súčasnej napätej medzinárodnej situácie na schopnosť emitentov splácať svoje záväzky a vzhľadom k vplyvom súčasnej situácie na hodnotu cenných papierov v portfóliu fondu Amundi CR Dlhopisový PLUS, rozhodlo Predstavenstvo spoločnosti Amundi o zastavení obchodovania s týmto fondom v období 1. 3. 2022 do 10. 3. 2022. Detaily v oznámení tu : https://www.amundi.cz/produkty/ezjscore/call/ezjscamundibuzz::sfForwardFront::paramsList=service=ProxyGedApi&routeId=_dl_1f287b30-8744-4a5c-88f7-5372cce8b787_inline

BNP PARIBAS

Pozastavenie obchodovania fondov BNP Paribas Russia Equity

Spoločnosť BNP Paribas si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania fondov BNP Paribas Russia Equity, počnúc 28. 2. 2022. Vzhľadom na rýchlu eskaláciu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vyústila do uzatvorenia Moskovskej burzy, fond nezverejňuje NAV. Nákupné a predajné objednávky budú vysporiadané za najbližšie známe NAV.

FRANKLIN TEMPLETON

Spoločnosť Franklin Templeton si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania fondov Templeton Eastern Europe Fund (EUR a USD triedy). Vzhľadom na rýchlu eskaláciu konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorá vyústila v uzavretie Moskovskej burzy a k obmedzeniam obchodovania ruskou centrálnou bankou v pondelok 28. februára 2022, prijalo predstavenstvo Franklin Templeton Investment Funds aj rozhodnutie v súlade s prospektom Fondu dočasne pozastaviť výpočet NAV Fondu.

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT

Spoločnosť Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H si Vás dovoľuje informovať o dočasnom pozastavení obchodovania dvoch vybraných fondov: Raiffeisen Russia Equities a Raiffeisen Eastern European Equities. Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila z dôvodu aktuálnej situácie na trhoch v Rusku. V dôsledku toho musí byť počnúc 28. 2. 2022 až do odvolania pozastavené vydávanie a odkupovanie podielových listov týchto dvoch fondov. Pozastavenie sa týka všetkých nákupných a predajných pokynov. Dočasné pozastavenie spätného odkúpenia podielových listov je výhradne v záujme existujúcich podielnikov. Ide o zákonnú požiadavku, nie o rozhodnutie správcovskej spoločnosti.

J&T ENERGY FINANCING EUR I-X

Spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR I-X, a.s. zverejnili oznámenia regulovaných informácií pre účely informovania Majiteľov dlhopisov o prevode časti podielu. 

Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/emisie-cennych-papierov/

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 vydala oznámenie o vykonaní amortizácie dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475 vydaných spoločnosťou SAZKA Group Financing a.s.

Viac informácií:  Dlhopisy SG 4,00/2022 - Oznámenie o vykonaní amortizácie dlhopisov (741 KB) (PDF)

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 oznamuje spustenie ponuky seniorských zabezpečených dlhopisov splatných v roku 2027 a seniorských zabezpečených dlhopisov s pohyblivou úrokovou sadzbou splatných v roku 2028.

Viac informácií:  Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o spustení ponuky (143 KB) (PDF)

 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila formulár oznámenia podielov na hlasovacích právach.

Viac informácií:  Formulár na oznamovanie podielov na hlasovacích právach (325 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T Global Finance IX., s.r.o., predložila informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov.

Viac informácií:  Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s.r.o. (84 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala oznámenie o likvidácii spoločnosti Carsi d.o.o. a zlúčení spoločnosti Lipa-promet d.o.o. so spoločnosťou Auctor d.o.o.

Viac informácií:  Oznámenie o likvidácii spoločnosti Carsi d.o.o. a zlúčení spoločnosti Lipa-promet d.o.o. (54 KB) (PDF)

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317 oznamuje, že s účinnosťou od 8. decembra 2021 sa mení webové sídlo Emitenta, na ktorom sú zverejňované dokumenty a oznámenia týkajúce sa Dlhopisov.

Viac informácií: Oznámenie o zmene emisných podmienok, webového sídla emitenta (570 KB) (PDF) Úplné znenie emisných podmienok dlhopisov SG 4,00/2022 s účinnosťou od 8.12.2021 (535 KB) (PDF)

JOJ MEDIA HOUSE

Oznámenie zo dňa 7. 12. 2021 o začiatku obchodovania emisie dlhopisov emitenta JOJ Media House, a.s. na regulovanom voľnom trhu.

Viac informácií:  Oznámenie o začiatku obchodovania emisie dlhopisov (235 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811, zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Bratislava I, vydala oznámenie o zvolení Slovenskej republiky ako štátu, v ktorom bude plniť svoje informačné povinnosti.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, vydala oznámenie o zasadaní dozornej rady spoločnosti, ktorá sa bude konať dňa 24. 11. 2021. 

Viac informácií a program zasadnutia:  Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti (142 KB) (PDF)

FIDELITY INTERNATIONAL

Vážený klient,

spoločnosť Fidelity Funds si Vás dovoľuje informovať o zlúčení vybraných fondov z rodiny Fidelity Funds. K zlúčeniu dôjde v priebehu januára a februára 2022. V prípade, že so zmenou súhlasíte nemusíte podnikať žiadne kroky a stanete sa podielnikom nástupníckeho fondu. V prípade že so zmenou nesúhlasíte, obráťte sa na svojho bankára a požiadajte ho o prestup do iného fondu alebo odkúpenie podielov. V prílohe nájdete detailný popis, ktorých fondov sa zlúčenie týka a ako aj predpokladané termíny ich zlúčenia.

Viac informácií (EN):  Oznámenie pre podielnikov fondov Fidelity Funds (2528 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Spoločnosť Best Hotel Properties a.s. zverejnila zápisnicu zo zasadnutia Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 1. 10. 2021 o 10.00 hod. 

Viac informácií:  Zápisnica z RVZ obchodnej spoločnosti (1960 KB) (PDF)

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len Emitent), ako emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475, oznamuje vznik povinnosti Sazka Group a.s. a niektorých jej dcérskych spoločností poskytnúť dodatočné zdieľané zabezpečenie.

Viac informácií:  Oznámenie emitenta o vzniku povinnosti poskytnúť dodatočné zdieľané zabezpečenie (121 KB) (PDF)

365.INVEST

Správcovská spoločnosť 365.invest, správ. spol., a. s. vydala informáciu pre podielnikov o zlúčení podielových fondov s účinnosťou od 25.11.2021.  Jedná sa o Dlhopisový dlhodobý fond o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a. s., ktorý zaniká a zlučuje sa s nástupníckym fondom Dlhopisový krátkodobý o. p. f. - 365.invest, správ. spol., a. s. Dôvodom zlúčenia je veľmi podobné zameranie a zloženie fondov. (Klienti môžu z fondu vystúpiť do 16.11.2021)

Viac informácií:  Informácia pre podielnikov o zlúčení podielových fondov (542 KB) (PDF)

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, oznamuje zmenu emisných podmienok dlhopisov s názvom DLHPISY SG 4,00/2022, ISIN SK 4120013475.

Viac informácií: 

SG_oznam o zmene emisnych podmienok_SG 4,00_2022 (1040 KB) (PDF)

SG_uplne znenie emisnych podmienok_SG 4,00_2022 (489 KB) (PDF)

SG_Výpočet ukazovateľa zadĺženosti k 30.6.2021 (1704 KB) (PDF)

EUROVEA 2 FINANCING

Konateľ spoločnosti Eurovea 2 financing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 52769071, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 141685/B, oznamuje zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.
Viac informácií:
https://euroveacity.sk/sites/default/files/2021-09/Eurovea%202%20financing_Polrocna_sprava_06_2021.pdf

EUROVEA BYTY

Konateľ spoločnosti Eurovea byty, s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 50957414, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 144901/B, oznamuje zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.
Viac informácií:
https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/Eurovea_byty_polrocna_financna_sprava_30_6_2021.pdf

JTRE FINANCING 2

Konatelia spoločnosti JTRE Financing 2, s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51663686, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 127844/B, oznamujú zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.
Viac informácií:
https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/JTRE%20financing2_priebezna_sprava_30_6_2021_signed.pdf

JTRE FINANCING

Konatelia spoločnosti JTRE Financing, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 51675579, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 128228/B, oznamujú zverejnenie regulovaných informácií vypracovaných podľa zákona č. 492/2002 Z. z. o burze cenných papierov - Polročná finančná správa k 30. 6. 2021.
Viac informácií:
https://jtre.sk/sites/default/files/2021-09/JTRE%20Financing1_priebezna_sprava_6_2021_signed.pdf

AQUILA REAL ASSET FINANCE III

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52143058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. 
Viac informácií: 
http://iii.aquila-real-asset.com/sites/default/files/ARAF%20III_Polroc%CC%8Cna%CC%81%20spra%CC%81vaa%20za%20obdobie%201.1.21-30.6.2021_signed.pdf

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T GLOBAL FINANCE IX, s.r.o. oznámila zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. Viac informácií:  JTGF IX_polrocna sprava emitenta k 30.6.2021 (354 KB) (PDF)

SAZKA GROUP FINANCING

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s. oznámila zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2021. Viac informácií: https://www.sazkaentertainment.com/data/file_items/q9vxr-SAZKA-NBS-POLROCNA-SPRAVA-30.6.2021-uprava-stran-web-EXE.pdf 

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. zverejnila vyhlásenie o priebežnej účtovnej závierke (individuálnej) a priebežnej správe. Viac informácií:  Vyhlásenie emitenta (49 KB) (PDF)

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. zverejnila Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 a Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 po zohľadnení Distribúcie dividend. Viac informácií:  Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 (971 KB) (PDF)   Potvrdenie o plnení ukazovateľa zadlženosti k 30. 6. 2021 po zohľadnení Distribúcie dividend (971 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznamuje, že 22. 9. 2021 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Viac informácií a program  Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti (144 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Spoločnosť Best Hotel Properties a. s. so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 1. 10. 2021 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti. 

Viac informácií a program:
Oznámenie o konaní RVZ (143 KB) (PDF)
Materiál k RVZ - Návrhy predstavenstva (254 KB) (PDF)

BNP PARIBAS FUNDS

Spoločnosť BNP Paribas Funds informuje o zlúčení fondov BNP Paribas Global Real Estate Securities do BNP Paribas Europe Real Estate Securities.

Viac informácií:

BNPPFD_Merger 2021.10.15_Global RES_SK_SK (295 KB) (PDF) BNPPFD_Merger 2021.10.15_Global RES_CS_CZ (296 KB) (PDF) BNPPFD_Merger 2021.10.15_Global RES_EN_LU (215 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí Výnosu z predaja majetku - podielov v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. nakladajúcou povinnou osobou - Auctor d.o.o.

Viac informácií:  Auctor Finance, s. r. o. - oznámenie o prijatí výnosu z predaja majetku (126 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť TMR Finance CR, a. s., zvoláva schôdzu vlastníkov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22 (ISIN: CZ0003520116) na 2. 9. 2021 o 13.00 hod. na adrese V Celnici 1031/4 (5. poschodie), 110 00 Praha 1, Česká republika. Viac informácií:

Oznámenie o konaní schôdze vlastníkov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22 (397 KB) (PDF)

Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR F. CR 4,50/22 (364 KB) (PDF)

FIDELITY INTERNATIONAL

Vážený klient,

spoločnost Fidelity Funds oznamuje podieľníkom nasledujúce zmeny. U vybraných fondov spoločnosti dôjde v druhej polovici roka 2021 k zmene investičného cieľa, stratégie alebo k zlúčeniu s inými fondami spoločnosti. Viac informácií vrátane zoznamu fondov, ktorých sa zmena dotýka, a dátumu, kedy zmena prebehne, nájdete v priložených dokumentoch nižšie. Ak so zmenou súhlasíte, nemusíte podnikať žiadne kroky. V prípade, že v tejto súvislosti máte záujem o odkup alebo prestup do iného fondu skupiny Fidelity Funds, prosím, kontaktujte svojho bankára.

Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds Appendix PDF
Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Receiving fund shareholders PDF
Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds PDF
Mergers Funds (FAST) Absorbing fund shareholders PDF
Mergers Funds (FAST) Receiving fund shareholders PDF
Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Absorbing fund shareholders PDF
ISIN's for 30th July CA XLSX

J&T ENERGY FINANCING EUR I-X

Spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR I-X, a.s. zverejnili oznámenia regulovaných informácií pre účely informovania Majiteľov dlhopisov o Korporátnej reorganizácii. 
Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/uzitocne-informacie/emisie-cennych-papierov/

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila notársku zápisnicu z rokovania schôdze majiteľov dlhopisov, ktoré sa konalo dňa 12. 7. 2021.
Viac informácií: euo1-2003664234-v1-notarska-zapisnica_osvedcenie-o-priebehu-rokovania-schodze-majitelov-dlhopisov-tmr-a.s._13.07.2021.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:

Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1. 7. 2021.

RVZ:
- vzalo na vedomie výročnú správu k 31. 10. 2020, správu o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti a správu dozornej rady,
- schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. 10. 2020 a návrh na úhradu straty dosiahnutej v hospodárskom roku začínajúcom 1. 11. 2019 a končiacom 31. 10. 2020 vo výške 17 933 739,94 EUR prevedením na účet Neuhradené straty minulých období,
- schválilo zmluvu o predaji časti podniku (predaj programu Gopass spoločnosti GOPASS, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš),
- zvolilo Ing. Františka Hodorovského za člena dozornej rady spoločnosti a schválilo zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady,
- schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2021.

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor d.o.o. oznámila zámer predať aktíva – podiely v Slavonski zatvoreni alernativni investicijski fond d.d. (SZAIF). 

Viac informácií: http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20Auctor%20SZAIF_remaining%20_shares_web.pdf

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala Potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2020.

Viac informácií: http://auctorfinance.sk/sites/default/files/AF_Revenues_oznamenie_web.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. zverejnila oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598.

Viac informácií:

Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024 (134 KB) (PDF)

Úplné znenie podmienok dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 (530 KB) (PDF)

POŠTOVÁ BANKA

Bankové aktivity skupiny Poštovej banky budú po novom zastrešené nosnou značkou 365.bank. Ide o dôležitú fázu jej dlhodobej rozvojovej stratégie, v rámci ktorej sa vymenia doterajšie pozície oboch značiek. Súčasťou týchto zmien je aj prevzatie bankových pobočiek Poštovej banky pod značku 365.bank. 365.bank sa tak stane plnoformátovou bankou a bude rozvíjať digitálny kanál spolu s fyzickým. Poštová banka bude pôsobiť plne na pracoviskách Slovenskej pošty.

ALPHA QUEST FUNDS SICAV

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN SK4000018206 emitenta Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., oznámila burze, že počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na aktuálnych 19 000.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznamuje, že výška podielu na hlasovacích právach akcionára

AUCTOR HOLDING

Spoločnosť AUCTOR HOLDING, a.s. a jej dcérske spoločnosti zverejnila konsolidovanú výročnú správu.

Viac informácií:  Konsolidovaná výročná správa spoločnosti AUCTOR HOLDING, a.s. (2873 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T Global Finance IX, s.r.o. zverejnila zápisnicu zo zasadania konateľov spoločnosti.

Viac informácií:  Zápisnica zo zasadania konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX, s.r.o. (116 KB) (PDF)

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o zotrvávajúcom úmysle spoločnosti Auctor d.o.o. predať aktíva - podiely v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d.

Viac informácií:

https://www.jtbanka.sk/file/40550/SZAIF_Admin_signed.pdf

http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20further%20notice%20SZAIF%20WEB.pdf

AUCTOR FINANCE

Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. vydala oznámenie o prijatí Výnosu z predaja nehnuteľného majetku.

Viac informácií:

https://www.jtbanka.sk/file/40552/RE_Admin_signed.pdf

http://auctorfinance.sk/sites/default/files/Auctor%20Finance%20notice%20RE%20WEB.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Emitent dlhopisov TMR III 4,40/2024 (ISIN SK412001459), spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka číslo: 62/L oznamuje a zvoláva Schôdzu Majiteľov dlhopisov na 12. 7. 2021 o 14.00 h v hoteli Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika. Viac informácií:

Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 (260 KB) (PDF)

Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 (229 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L (ďalej len “spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare) týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len “Obchodný zákonník“), a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva
riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 01. júla 2021 o 11.00 hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Viac informácií a program:

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia (146 KB) (PDF)

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia (NBS) (104 KB) (PDF)

Plnomocenstvo pre zastupovanie na valnom zhromaždení (534 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že dňa 26.05.2021 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti. Viac informácií a navrhované body zasadnutia dozornej rady sú:  Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti (144 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) oznamuje, že dňa 26.05.2021 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti. Viac informácií a program:  Oznámenie o termíne a programe zasadania predstavenstva Spoločnosti (141 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu zasiela kalendár informačných povinností Spoločnosti pre aktuálny finančný rok 2020/21:  Kalendář informačních povinností pro emitenty akcií (187 KB) (PDF)

VÚB BANKA

ZÁVERY Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 19. apríla 2021 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dňa 19. apríla 2021 sa v sídle VÚB uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB (ďalej aj ako „RVZ“ aleboVZ“ alebo „valné zhromaždenie“). S ohľadom na platné pandemické obmedzenia v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo zabezpečiť možnosť výkonu hlasovacích práv akcionárov prostredníctvom korešpondenčného hlasovania.

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s. schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2020 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020, obidve účtovné závierky zostavené podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2022.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2020 v celkovej výške 85.038.922,55 EUR nasledovne:

Rozdelenie zisku za rok 2020

Dividendy akcionárom

0 EUR

Prídel do nerozdeleného zisku

85.038.922,55 EUR

VZ schválilo Politiku odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s. pre rok 2020. Rovnako prijalo rozhodnutie o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na majoritného akcionára, spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A., v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A. za protiplnenie poskytnuté v peniazoch vo výške 151,41 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti VÚB, a.s. v súlade s Podmienkami práva výkupu schválenými spoločnosťou Intesa Sanpaolo Holding International S.A.. Prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti VÚB, a.s. na spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sa vzťahuje na 366 823 kusov akcií tak, ako bolo predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo aj zmenu Stanov VÚB, a.s. v navrhnutom znení.

VÚB BANKA

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., formou korešpondenčného hlasovania, 2021

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré sa bude konať dňa 19. apríla 2021 o 10.00 hod.  v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, s programom v zmysle pozvánky na RVZ, zasielanej všetkým akcionárom VÚB, a.s.

Viac informácií:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s. (5269 KB) (PDF)

AMUNDI FUNDS

Fúzia Amundi funds Pioneer US

Spoločnosť Amundi Funds informuje o fúzii Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value s podfondom Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers.

Viac informácií:

Fúzia fondov (593 KB) (PDF)

Fond Alpha Bond

Spoločnosť Amundi Funds informuje o zmene názvu fondu a úprave Investičnej politiky a investičných zásad fondu s účinnosťou od 22.3.2021.

Alpha Bond (348 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Povinná ponuka na prevzatie akcií všetkých menšinových akcionárov VÚB, a.s.

Dňa 18. decembra 2020 vznikla VÚB, a.s. povinnosť vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP“).

V zmysle uznesenia Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s. konaného dňa 18. decembra 2020 povinnú ponuku na prevzatie vyhlásila spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. (ďalej len ISPHI) namiesto VÚB, a.s., ktorej Národná banka Slovenska udelila dňa 11. januára 2021 predchádzajúci súhlas.

Ponukou na prevzatie sa spoločnosť ISPHI zaväzuje odkúpiť akcie všetkých menšinových akcionárov VÚB, a.s. za cenu stanovenú v ponuke na prevzatie a schválenú Národnou bankou Slovenska. Akcionári VÚB, a.s. môžu túto ponuku prijať prostredníctvom VÚB, a.s. alebo iného obchodníka s cennými papiermi.

Úplné znenie Ponuky na prevzatie je zverejnené na web stránke VÚB, a.s. v časti Informácie pre akcionárov.

Viac informácii:

Informácia k ponuke na prevzatie akcií VÚB (421 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Oznámenie povinnej ponuky na prevzatie

Spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. v zmysle § 114 a nasl. a § 119 zákona č. 566/200 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (ďalej ako Zákon o cenných papieroch) vyhlasuje túto povinnú ponuku na prevzatie akcií vydaných spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 341/B (ďalej ako VÚB).

Táto povinná ponuka na prevzatie je určená všetkým akcionárom spoločnosti VÚB s výnimkou navrhovateľa.

Viac informácii: 

http://www.bsse.sk/Detailoznamu.aspx?AnnouncementKey=25611

Povinná ponuka na prevzatie (325 KB) (PDF)

FIDELITY INTERNATIONAL

Spoločnosť Fidelity International, S.A. oznamuje zmeny na vybraných fondoch Fidelity Funds. Zmeny sa týkajú názvu, investičného cieľa, rizikového profilu fondu alebo ďalších charakteristík, ktoré sú uvedené v dokumente nižšie.

Viac informácií (v angličtine):

Oznam - https://www.jtbank.cz/file/39885/Fidelity_Funds___Notice_to_shareholders_ENGLISH_General.pdf

Zoznam zmien - https://www.jtbank.cz/file/39883/Appendix_Reshape_EN_Final_Fidelity.pdf

SAZKA GROUP

OZNÁMENIE O KONANÍ SCHÔDZE MAJITEĽOV DLHOPISOV A ZMENE EMISNÝCH PODMIENOK DLHOPISOV S NÁZVOM DLHOPISY SG 4,00/2022, ISIN SK4120013475

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6661/B (ďalej len Emitent), ako Emitent dlhopisov s názvom Dlhopisy SG 4,00/2022, s pevným úrokovým výnosom 4,00 % p.a. v celkovej menovitej hodnote emisie (t. j. najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov) 200.000.000 (dvesto miliónov) eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000 (jeden tisíc) eur, so splatnosťou v roku 2022, vydaných podľa slovenského práva v zaknihovanej podobe vo forme na doručiteľa s dátumom emisie 12. 12. 2017, ISIN SK4120013475 (ďalej len Dlhopisy) týmto oznamuje že dňa 16.12.2020 sa v súvislosti s Dlhopismi konala v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovenská republika, schôdza majiteľov dlhopisov (ďalej len Schôdza majiteľov dlhopisov). Podľa listiny prítomných majiteľov dlhopisov sa na Schôdzi prezentovali Majitelia dlhopisov s menovitou hodnotou Dlhopisov 118.910.000 EUR, na ktoré pripadalo spolu 118.910 hlasov, čo predstavuje celkovo 59,455 % súčasnej celkovej nominálnej hodnoty vydaných a nesplatených Dlhopisov.

Viac informácii:  Oznámenie o konaní schôdze majiteľov (335 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o termíne a programe zasadania predstavenstva Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15.01.2021 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti. Navrhovanými bodmi zasadnutia predstavenstva sú:
1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Schválenie návrhu na navýšenie objemu emisie Dlhopisov TMR V
3. Rôzne
4. Záver

S úctou

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva
Tatry mountain resorts, a.s.

VÚB BANKA

ZÁVERY
Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,

konaného dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Mimoriadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „MVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo, že akcie spoločnosti VÚB, a.s. prijaté na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. prestávajú byť kótované a obchodované na burze.

Valné zhromaždenie schválilo, aby povinnú ponuku na prevzatie podľa príslušných ustanovení Zákona o cenných papieroch namiesto spoločnosti VÚB, a.s. uskutočnil majoritný akcionár VÚB, a.s.

Valné zhromaždenie tiež schválilo, že spoločnosť VÚB, a.s. prestane byť verejnou akciovou spoločnosťou po uskutočnení povinnej ponuky na prevzatie a ukončení obchodovania s akciami prijatými na obchodovanie na Kótovanom hlavnom trhu organizovanom Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s.

Viac informácii:  Závery Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., (199 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Výsledky hlasovania
Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,

konaného dňa 18. decembra 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Výsledky hlasovania č. 1 o uznesení č. 1 k bodu 2 programu MVZ - Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov

O návrhu uznesenia č. 1 k bodu 2 programu MVZ prebehlo hlasovanie č. 1 s nasledovnými výsledkami:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 950 012 141 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 737 176 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,37 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 813 314 461 hlasov, čo predstavuje 99,67 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 2 287 480 hlasov, čo predstavuje 0,005 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 134 410 200 hlasov, čo predstavuje 0,32 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 102 920 hlasov, čo predstavuje menej ako 0,001% z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 1 osoba poverená Predstavenstvom VÚB, a.s. vedením MVZ do zvolenia predsedu MVZ konštatovala, že návrh na zloženie orgánov
MVZ bol schválený akcionármi VÚB, a.s.

Výsledky hlasovania č. 2 o uznesení č. 2 k bodu 3 programu MVZ - Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami VÚB, a.s. na Kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

O návrhu uznesenia č. 2 k bodu 3 programu MVZ prebehlo hlasovanie č. 2 s nasledovnými výsledkami:

Odovzdané platné hlasy celkom 41 950 005 501 hlasov akcionárov, z toho počet akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR bol 3 737 174 a počet akcií s menovitou hodnotou 3 319 391,89 EUR bol 89, čo predstavuje 97,37 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Hlasovali za 41 809 224 221 hlasov, čo predstavuje 99,66 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Hlasovali proti 23 037 480 hlasov, čo predstavuje 0,05 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Zdržali sa hlasovania 117 743 800 hlasov, čo predstavuje 0,28 % z odovzdaných hlasov akcionárov. Nehlasovalo 109 560 hlasov čo predstavuje menej ako 0,001% z odovzdaných hlasov akcionárov.

Na základe uvedených výsledkov hlasovania o uznesení č. 2 predseda MVZ skonštatoval, že MVZ schválilo rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami VÚB, a.s. na Kótovanom hlavnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. tak, ako bolo predložené Predstavenstvom spoločnosti.

Viac informácii:  Výsledky hlasovania Mimoriadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., (216 KB) (PDF)

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s., zverejnila Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene emisných podmienok dlhopisov SG 4,00/2022 (ISIN SK4120013475).

Viac informácií a potrebné dokumenty

Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene emisných podmienok dlhopisov SG 4,00/2022 (334 KB) (PDF)

Uplné znenie emisných podmienok dlhopisov SG 4,00/2022 (2037 KB) (PDF)

Stránka emitenta https://www.sazkagroup.com/investors/debt-investors

SAZKA GROUP

Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov SG 4,00/2022

Spoločnosť SAZKA Group Financing, a.s., zvoláva na 16. 12. 2020 o 14.00 h schôdzu majiteľov dlhopisov v hoteli Crown Plaza na Hodžovom námestí 2 v Bratislave.

Viac informácií a potrebné dokumenty

Oznámenie o konaní Schôdze Majiteľov Dlhopisov SG 4,00/2022 (2166 KB) (PDF)

Návrh zmeny Emisných podmienok SG 4,00/2022 (247 KB) (PDF)

Vzor plnej moci pre účasť na Schôdzi Majiteľov Dlhopisov SG 4,00/2022 (220 KB) (PDF)

Stránka emitenta https://www.sazkagroup.com/investors/debt-investors

VÚB BANKA

Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., 2020

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.2 platných Stanov VÚB, a.s., mimoriadne valné zhromaždenie (ďalej aj ako „MVZ“), ktoré sa bude konať v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, dňa 18. decembra 2020 o 10.00 hod. s programom v zmysle pozvánky na MVZ, zasielanej všetkým akcionárom VÚB, a.s.

Rozhodujúcim dňom je 10.12.2020.

Viac informácii: 
Mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov VÚB, a.s., 2020 (2983 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznamovacie povinnosti emitenta 

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy oznamuje nasledovnú regulovanú informáciu:

Dňa 29.10.2020 Okresný súd Žilina vykonal zápis zlúčenia spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť, so sídlom K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P, ako zanikajúcej spoločnosti so Spoločnosťou ako nástupníckou spoločnosťou s účinnosťou ku dňu 01.11.2020.

Dňom 01.11.2020 prechádza na Spoločnosť ako nástupnícku spoločnosť v dôsledku zlúčenia celé obchodné imanie zanikajúcej spoločnosti 1. Tatranská, akciová spoločnosť.

S pozdravom

Ing. Jozef Hodek 

Demänovská Dolina 03.11.2020 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Zlúčenie spoločností 1. Tatranská, akciová spoločnosť so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika IČO: 31 560 636, zapísaná v obchodnom registri Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62 / L (ďalej len „spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom a voľnom trhu týmto oznamuje nasledujúcu aktuálnu správu:

Spoločnosť 1. Tatranská, akciová spoločnosť, so sídlom K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso, IČO: 31 395 783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10427/P, ktorej jediným akcionárom je spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 62/L by mala s účinnosťou k 1.11.2020 zaniknúť bez likvidácie v dôsledku jej zlúčenia so spoločnosťou Tatry mountain resorts, a.s., ktorá sa stane jej právnym nástupcom.

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., v súlade s ust. § 218 c ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení týmto zverejnením informácií a podkladov plní svoju zákonnú povinnosť vyplývajúcu jej z ust. § 218 c ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Ing. Jozef Hodek

CFO a člen predstavenstva spoločnosti

Liptovský Mikuláš 17.9.2020

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zverejňuje regulované informácie, ktorých predmetom je Polročná finančná správa k 30. 6. 2020. Uvedená správa bude zverejnená na internetovej stránke emitenta www.jojmediahouse.sk dňa 30. 9. 2020.

AQUILA REAL ASSET FINANCE III

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská Republika, IČO: 52 143 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za 1. polrok 2020, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 35) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti http://iii.aquila-real-asset.com/.

INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

i. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-45-033 k č. sp.: NBS1-000-052-176, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOST POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. (ďalej aj PPSS), súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • EUROFOND o. p. f. sa zlučuje s USA TOP Fond o. p. f., ktorý bude zároveň dňom zlúčenia premenovaný na Globálny o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOST POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

ii. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-245-048 k č. sp.: NBS1-000-052-161, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila PPSS, súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • Dynamické portfólio o. p. f. sa zlučuje do Aktívny fond o. p. f.
  • Vyvážené portfólio o. p. f. sa zlučuje do Aktívny fond o. p. f.

iii. Národná banka Slovenska rozhodnutím č.z.: 100-000-245-046 k č. sp.: NBS1-000-052-162, zo dňa 7.8.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2020 udelila PPSS, súhlas na zlúčenie podielových fondov:

  • Konzervatívne portfólio o. p. f. sa zlučuje do Dlhopisový fond o. p. f.

Zlúčenie sa uskutoční postupom, pri ktorom sa majetok a záväzky v zanikajúcom fonde prevedú do majetku a záväzkov nástupnického fondu, pričom podielnikovi zanikajúceho fondu budú vydané podielové listy nástupnického fondu. K výmene dôjde najneskôr do 3 mesiacov odo dňa zlúčenia.

Z dôvodu pripravovaného zlúčenia majú podielnici právo rozhodnúť sa a písomne požiadať PPSS o vyplatenie svojich podielových listov v zanikajúcom podielovom fonde, a to bez výstupného poplatku,  najneskôr v lehote 5 pracovných dní pred dátumom výpočtu výmenného pomeru t.j. najneskôr do 18.9.2020.

Deň nadobudnutia účinnosti je 29.9.2020.

Viac informácii nájdete v oficiálnom oznámení  v priloženom dokumente.

INFORMÁCIE PRE PODIELNIKOV O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV (12988 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznamovacie povinnosti emitenta – Informácia od akcionára

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu Vám oznamuje nasledovnú priebežnú informáciu: 

Akcionár J&T Private Equity Group oznámil Spoločnosti nasledovnú doplňujúcu informáciu k zmene štruktúry Spoločnosti z 25.8.2020: 

„S ohľadom na nedávno uverejnené informácie o zmene akcionárskej štruktúry spoločnosti TMR sa v médiách objavilo niekoľko špekulácií o tom, že skupina J&T predáva svoj podiel v TMR.

Radi by sme Vás požiadali o upresnenie/doplnenie informácie o novom akcionárovi, spoločnosti Stocklac Limited, ktorý je tak ako spoločnosť J&T Securities Management PLC, dcérskou spoločnosťou skupiny J&T Private Equity Group.
Na pozícii J&T Private Equity Group v TMR sa teda nič nemení.“ 

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
CFO a člen predstavenstva

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv

Vážení Majitelia dlhopisov,
pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v prospekte dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 (ďalej len Prospekt) a nie sú výslovne definované v tomto oznámení, majú v tomto oznámení
ten istý význam ako v Prospekte. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len Emitent) ako záložca a spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s. ako záložný veriteľ a Agent pre zabezpečenie uzavreli dňa 10.1.2019 Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam (ďalej len Záložná zmluva) a Zmluvu o zriadení záložného práva k veciam (ďalej len Záložná zmluva II). Uzavretím Záložnej zmluvy a Záložnej zmluvy II si Emitent splnil svoju povinnosť zriadiť Záložné právo k Nehnuteľnostiam a k Veciam v prospech Agenta pre zabezpečenie podľa 10.7(a) a 10.7(b) Podmienok.

Emitent týmto podľa článku 10.19 (c) v spojení článkom 23.1 Podmienok oznamuje Majiteľom dlhopisov, že dňa 12.6.2020 Agent pre zabezpečenie a Emitent uzatvorili dodatok č. 3 k Záložnej zmluve (ďalej len Dodatok č. 3), ktorým v súlade s článkom 10.19(a)(i) Podmienok došlo k uvoľneniu Záložných práv zriadených na časti Nehnuteľností zapísaných na LV č. 11, katastrálne územie Demänovská Dolina ich vyňatím zo Záložnej zmluvy:

Viac informácii: 
Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv (152 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má iba jedného spoločníka, pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať jediný spoločník spoločnosti - spoločnosť J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, so sídlom Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózia, Cyprus, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu. Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, registračné číslo: HE 207436, a to dňa 30.6.2020 o 13:00 hod. v Bratislave na Dvořákovom nábreží 8. 

Viac informácii: 
Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o. (517 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o.

Zasadnutie konateľov spoločnosti sa uskutoční dňa 30.6.2020 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Konatelia spoločnosti plánujú prerokovanie účtovnej závierky spoločnosti a prípravu návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 a na rozhodnutie o výsledku z hospodárenia spoločnosti za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 (zisk), ktorý bude (má byť) predložený jedinému spoločníkovi spoločnosti pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti, čo tvorí zároveň program ich zasadnutia. 

Viac informácii: 
Predloženie informácie o zvolani a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance IX., s. r. o. (496 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

OZNÁMENIE O KONANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Best Hotel Properties a. s. so sídlom: Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej aj „spoločnosť“), v súlade s ustanoveniami § 184 a § 184a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“), ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26.6.2020 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, v konferenčnej miestnosti „Vienna“ na prízemí, s týmto programom: 
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov).
3. Informácie o akvizíciách, investíciách spoločnosti a o zámeroch podnikateľskej činnosti na rok 2020.
4. Prerokovanie: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - výročnej správy za rok 2019 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019), - správy audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
5. Oboznámenie sa so správou o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2019 a stanoviskom dozornej rady spoločnosti k: - riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019, - výročnej správe za rok 2019 (obsahujúcej aj správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení za rok 2019), - správe audítora o overení riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019, - návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019, výročnej správy za rok 2019, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019.
7. Schválenie externého audítora na overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.
8. Odvolanie členov výboru pre audit.
9. Zmena stanov.
10. Záver.

Prezentácia akcionárov sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia, dňa 26.6.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia akcionárov končí o 9:50 hod. 

BHP Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia (153 KB) (PDF)

BHP Materiál k valnému zhromaždeniu (Návrhy predstavenstva) (293 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie údajov o vývoji povinnej ponuky na prevzatie

V súlade s ust. § 118 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), spoločnosť Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej ako „Spoločnosť“) ako navrhovateľ a zároveň cieľová spoločnosť oznamuje, že od zverejnenia povinnej ponuky na prevzatie akcií vydaných Spoločnosťou, ktorá je určená akcionárom Spoločnosti, ktorí na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 24.2.2020 nehlasovali za rozhodnutie, že akcie vydané Spoločnosťou prestanú byť kótované alebo sa tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili, stav jej podielu do dňa 13.5.2020 predstavuje 2,529 %-ný podiel na všetkých hlasovacích právach v Spoločnosti.

Počet a menovitá hodnota akcií, vo vzťahu ku ktorým došlo k prijatiu ponuky na prevzatie do vyššie uvedeného dňa je: 885 941 ks, 885 941 EUR. V rámci povinnej ponuky zverejnenej dňa 17.4.2020 bolo ponúknutých celkom 3 021 801 ks akcií Spoločnosti, ISIN: SK1120005105 v menovitej hodnote 1,- EUR/akcia.

BPH Zverejnenie údajov o vývoji povinnej ponuky na prevzatie (248 KB) (PDF)

AQUILA REAL ASSET FINANCE III

Spoločnosť Aquila Real Asset Finance III a. s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 52 143 058, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6901/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2019, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti http://iii.aquila-real-asset.com/

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2020

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (29. apríla 2020) – 29. apríla 2020 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť, TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2018/19 vo výške 4,087 mil. EUR a to tak, že 408,7 tis. EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, 20 tis. EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a 3,657 mil. EUR sa ponechá v Spoločnosti ako nerozdelený zisk minulých období. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári schválili zmeny stanov Spoločnosti, pravidlá odmeňovania, odvolali člena dozornej rady, Igora Rattaja a zvolili členov dozornej rady, Andreja Devečku a Bohuša Hlavatého. Pán Bohuš Hlavatý zároveň končí na pozícii predsedu predstavenstva a CEO, s tým, že do konca roka 2020 ostane pozícia CEO neobsadená.

Viac informácii:
TMR výsledky riadneho valného zhromaždenia (232 KB) (PDF)

VÚB BANKA

ZÁVERY Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len Lex Corona).

Riadne valné zhromaždenie VÚB a.s., ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „RVZ“ alebo „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“) schválilo Konsolidovanú Výročnú správu za rok 2019 ako aj Riadnu individuálnu účtovnú závierku a Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019, obidve účtovné závierky zostavené podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ tak, ako boli predložené Predstavenstvom VÚB banky.

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2020 a spoločnosť Ernst & Young Slovakia spol. s r.o. za externého audítora VÚB, a.s. na rok 2021.

VZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2019 v celkovej výške 114.087.731,24 EUR nasledovne:

Viac informácii: 
VÚB závery riadneho valného zhromaždenia (206 KB) (PDF)

VÚB BANKA

VÝSLEDKY HLASOVANIA Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s.,
konaného dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 sa Predstavenstvo VÚB, a.s. rozhodlo umožniť akcionárom využitie svojho hlasovacieho práva na RVZ prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len Lex Corona).

VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení týmto uverejňuje výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia VÚB, a.s., ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2020 v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava (ďalej aj ako „RVZ“):

Viac informácii:
VÚB výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia (237 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Pozvánka na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej aj ako „Spoločnosť“, „VÚB banka“, „VÚB, a.s.“), si dovoľuje akcionárov pozvať na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj ako „RVZ“), ktoré Predstavenstvo VÚB, a.s. pôvodne zvolalo na 30. marca 2020 v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ObchZ“) a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s.. Riadne valné zhromaždenie sa bude v náhradnom termíne dňa 24. apríla 2020 o 14.00 hod. konať v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava s týmto pozmeneným programom:

1) Otvorenie
2) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019
4) Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v znení prijatom Európskou úniou
5) Schválenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
6) Schválenie externého audítora VÚB, a.s.
7) Schválenie Politiky odmeňovania a stimulov spoločnosti VÚB, a.s.
8) Schválenie významnej obchodnej transakcie VÚB, a.s.
9) Personálne zmeny v Dozornej rade VÚB, a.s.
10) Schválenie odmien členov Dozornej rady VÚB, a.s. za rok 2019
11) Zmena Stanov VÚB, a.s.
12) Záver

Viac informácii:  VÚB BANKA - Pozvánka na náhradný termín riadneho valného zhromaždenia (318 KB) (PDF)

J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED

Oznámenie pre investorov k 8. 4. 2020

Spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED so sídlom: KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 12 41-43, Nikózia 1061, Cyperská republika a jej dcérske spoločnosti (ďalej „Skupina JTRE“) si týmto dovoľujú informovať investorov o aktuálnej situácii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2.

Viac informácii:

JTRE - oznámenie pre investorov (362 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o zvolaní riadneho valného zhromaždenia

Vážený pán, vážená pani,
spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám oznamuje, že zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 29. apríla 2020, o 11:00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia (predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)
3. Prerokovanie správy predstavenstva spoločnosti o výsledkoch podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a finančnom hospodárení k 31.10.2019, obchodného plánu a finančného rozpočtu spoločnosti na hospodársky rok začínajúci 01.11.2019 a končiaci 31.10.2020, výročnej správy k 31.10.2019, správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.10.2019 a návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
5. Odvolanie člena dozornej rady
6. Zmena stanov Spoločnosti
7. Pravidlá odmeňovania
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Voľba členov dozornej rady spoločnosti, schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady
10. Záver

Prezentácia akcionárov spoločnosti sa uskutoční v mieste konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti dňa 29. apríla 2020 so začiatkom o 09.00 hod do 10.30 hod.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je tretí deň predchádzajúci dňu konania mimoriadneho valného zhromaždenia t.j. 26. apríl 2020.

Oznam o zvolaní riadneho valného zhromaždenia bol uverejnený dňa 30.03.2020 v denníku Pravda, v poľskom Gazeta Wyborcza a na valnehromady.cz. Uvedené informácie sú k nahliadnutiu aj na stránke spoločnosti www.tmr.sk.

EMMA GAMMA FINANCE

Oznámenie regulovaných (dôverných) informácií

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., IČO: 50 897 942, so sídlom: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6599/B (ďalej len „Emitent“) vydala dlhopisy podľa slovenského práva s názvom Dlhopisy EMG 4,90/2024, s pevným úrokovým výnosom 4,90 % p.a., v celkovej menovitej hodnote emisie 90.000.000 eur, splatné v roku 2024, ISIN SK4000015210 (ďalej len “Dlhopisy”).

Peňažné toky Emitenta, ktoré slúžia k obsluhe Dlhopisov, sú nepriamo závislé na dividendách zo spoločnosti Super Sport d.o.o., založenej podľa chorvátskeho práva, so sídlom na adrese Krčka 18/d, Záhreb, Chorvátsko, zapísanej v registri vedenom Obchodným súdom v Záhrebe pod registračným číslom (MBS) 080352592 a identifikačným číslom (OIB): 48471634697 (ďalej len „Super Sport“). V Chorvátsku sú na základe rozhodnutia vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 (ďalej len „Pandémia“) zatvorené fyzické pobočky spoločnosti Super Sport na obdobie najmenej jedného mesiaca. Internetové stávkovanie nie je ovplyvnené žiadnymi regulačnými opatreniami, avšak aj v tejto oblasti sa veľmi výrazne prejavuje nízky počet športových podujatí a udalostí, na ktoré by bolo možné uzatvárať kurzové stávky. Pandémia teda má a naďalej môže mať nepriamo vplyv na Emitenta a zároveň aj spoločnosť EMMA GAMMA LIMITED, so sídlom na adrese Themistokli Dervi Avenue 48, Athienitis Centennial Building, 3. poschodie, miestnosť č. 303, 1066 Nikózia, Cyperská republika, zapísaná v registri vedenom Cyperským Ministerstvom energetiky, obchodu a priemyslu pod registračným číslom HE 347073 (ďalej len „Ručiteľ“).

Intenzita vplyvu Pandémie na spoločnosť Super Sport, Emitenta a Ručiteľa závisí predovšetkým na tom, ako dlho budú jednotlivé obmedzenia v Chorvátsku trvať. Toto však zatiaľ nebolo oficiálne stanovené. K dátumu tohoto oznámenia však Emitent neočakáva, že by vyššie uvedené skutočnosti mali negatívne ovplyvniť jeho schopnosť plniť platobné povinnosti vyplývajúce z Dlhopisov.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/egf-inside-info-notification-covid-24-3-2020-sk.pdf

VÚB BANKA

Oznámenie o zmene termínu riadneho valného zhromaždenia

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „VÚB, a.s.“), si dovoľuje oznámiť akcionárom spoločnosti VÚB, a.s., že riadne valné zhromaždenie (ďalej ako „RVZ“), ktoré bolo zvolané pôvodne na 30. marca 2020, sa bude konať v náhradnom termíne dňa 24. apríla 2020 o 14:00 hod.

Predstavenstvo k zmene termínu RVZ pristúpilo v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie pri výskyte ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na nariadené opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 23. marca 2020, ktorým bolo zakázané organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej alebo inej povahy počas obdobia od 24. marca 2020 až do odvolania.

Keďže zmena termínu konania RVZ si bude vyžadovať aj úpravu niektorých materiálov na rokovanie RVZ, predstavenstvo VÚB, a.s. bude postupovať primerane podľa § 182 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a najneskôr 10 dní pred konaním RVZ v náhradnom termíne zašle všetkým akcionárom pozvánky s aktualizovanými informáciami a vykoná akékoľvek potrebné aktualizácie informácií a dokumentov na rokovanie RVZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke VÚB, a.s. www.vub.sk v časti „Informácie pre akcionárov“.

Ak vzhľadom na ďalší vývoj epidemiologickej situácie a nariadené opatrenia štátnych orgánov nebude možné uskutočniť RVZ ani vo vyššie uvedenom náhradnom termíne, predstavenstvo spoločnosti VÚB, a.s. rozhodne o neskoršom náhradnom termíne RVZ a o tejto zmene bude akcionárov v dostatočnom predstihu informovať.

Informačné povinnosti podľa § 184a ObchZ

VÚB uverejňuje v zmysle § 184a ods. 2 ObchZ nasledovné informácie a dokumenty súvisiace so zvolaním Riadneho valného zhromaždenia a úplné znenie všetkých dokumentov ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania RVZ s návrhmi uznesení: https://www.vub.sk/informacie-pre-akcionarov/#tab_3

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o termíne a programe zasadania dozornej rady Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.03.2020 bude zasadať dozorná rada Spoločnosti.

Navrhovanými bodmi zasadnutia dozornej rady sú:
1. Otvorenie zasadnutia dozornej rady
2. Činnosť dozornej rady ako výboru pre audit
3. Výber audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky spoločnosti k 31.10.2020
4. Stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.10.2019, ku
konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2019 a k výročnej správe za rok 2019
5. Stanovisko k návrhu na rozdelenie zisku dosiahnutého v hospodárskom roku
začínajúcom 01.11.2018 a končiacom 31.10.2019
6. Stanovisko k stanovisku audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke
k 31.10.2019 a konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2019
7. Správa o činnosti dozornej rady k 31.10.2019
8. Prerokovanie návrhu na zvolanie riadneho valného zhromaždenia
9. Odvolanie členov predstavenstva
10. Rôzne
11. Záver

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Oznámenie o termíne a programe zasadania predstavenstva Spoločnosti

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako dohliadaný subjekt Vám v zmysle zákona 276/2009 Z.z. o opatreniach na zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.03.2020 bude zasadať predstavenstvo Spoločnosti.

Navrhovanými bodmi zasadnutia predstavenstva sú:
1. Otvorenie
2. Zvolanie riadneho valného zhromaždenia
3. Rôzne
4. Záver

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) ruší mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa malo konať 26. marca 2020.

Na základe rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19, predstavenstvo TMR ruší mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), ktoré sa malo konať 26. marca 2020 o 11. hodine v hoteli Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši.
Viac informácií:

Oznámenie o zrušení mimoriadneho valného zhromaždenia (180 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje:

Výsledky valných zhromaždení:
Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB výsledok mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), ktoré sa konalo dňa 24. 2. 2020.
MVZ:
- rozhodlo o skončení obchodovania s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu - na burze cenných papierov, a rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. 

VÚB BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 30. 3. 2020 o 14,00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v Kongresovej sále v sídle VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 20. 3. 2020. O programe RVZ sa dočítate viac na odkaze VÚB banky https://www.vub.sk/files/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/zalozky/001-pozvanka_rvz_30_3_2020.pdf

J&T ENERGY FINANCING EUR X

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4000016689 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR X, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 170.

BEST HOTEL PROPERTIES

Oznámenie o vzniku povinnosti uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie. V súlade s ust. § 115, ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) oznamujeme, že podľa ustanovení § 170, ods. 3 v spojení s § 119 zákona o cenných papieroch vznikla spoločnosti Best Hotel Properties a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, IČO: 35 740 701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B (ďalej len „BHP“) povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie akcií cieľovej spoločnosti BHP dňa 24. 2. 2020 na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia BHP zo dňa 24. 2. 2020 o tom, že akcie vydané BHP prestanú byť kótované od akcionárov, ktorí na uvedenom mimoriadnom valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že akcie vydané BHP prestanú byť kótované alebo sa tohto mimoriadneho valného zhromaždenia nezúčastnili.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zvoláva riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 26. 3. 2020, o 11.00 hod. v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. Viac informácií: https://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2020/oznamenie-o-konani-mimoriadneho-valneho-zhromazdenia-marce-2020.pdf

J&T ENERGY FINANCING EUR X

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4000016689 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR X, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 150.

BEST HOTEL PROPERTIES

Spoločnosť Best Hotel Properties, a.s., IČO: 35740701, uverejnila Oznámenie o konaní mimoriadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať 24. 2. 2020 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na Valnom zhromaždení, hlasovať na ňom a ďalšie činnosti spojené s ním je 21. 2. 2020. Viac informácií: https://besthotelproperties.sk/sk/investori/valne-zhromazdenia

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „Spoločnosť“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu zasiela kalendár informačných povinností Spoločnosti pre aktuálny finančný rok 2019/20. 

Nájdete ho na:  Kalendár informačných povinností TMR (190 KB) (PDF)

ESIN FINANCE

Spoločnosť ESIN Finance s.r.o., emitent dlhopisov ESIN Financie 5,00%/2021 (ISIN: SK4120011776) pristúpila k predčasnému splateniu uvedeného dlhopisu.

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov (450 KB) (PDF)

BIGBOARD

Chceli by sme vás informovať o vyradení emisie dlhopisov BIGBOARD 4,50/22 (pôvodné označenie BIGBOARD 7,00/17) ISIN: CZ0003502312 z obchodovania na Burze cenných papierov Praha, a.s. ku dňu 25.10.2019 (deň vyradenia) a to z dôvodu predčasnej splatnosti dlhopisu ku dňu 28.11.2019.

Posledným obchodným dňom emisie teda bude 24.10.2019. Emitent vlastníkom dlhopisov splatí menovitú hodnotu všetkých vydaných a doteraz nesplatených dlhopisov spolu s nakumulovaným a doteraz nevyplateným úrokovým výnosom a tiež s mimoriadnym výnosom (prémiou) zodpovedajúcim sume 1,5% z nominálnej hodnoty každého dlhopisu. Držitelia dlhopisu k 29.10.2019 (rozhodný deň) tak budú oprávnení k výplate 101,5% istiny a posledného kupónu.

J&T ENERGY FINANCING IX

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.
Názov emisie: JTEF IX 5,20/2026
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEG001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 7 000 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Viac informácii o dlhopise nájdete na: JTEF IX 5,20/2026

J&T ENERGY FINANCING VIII

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) oznamuje začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR VIII, a. s.
Názov emisie: JTEF VIII 2022
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEF001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 4 900 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Viac informácii o dlhopise nájdete na: JTEF VIII 2022

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že polročná finančná správa za prvý polrok 2019 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk.

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zverejňuje regulované informácie, ktorých predmetom je Polročná finančná správa k 30. 6. 2019. Uvedená správa bude zverejnená na internetovej stránke emitenta www.jojmediahouse.sk dňa 30. 9. 2019.

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B, oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za prvý polrok 2019 budú k dispozícii na stránke www.besthotelproperties.sk najneskôr dňa 30. 9. 2019.

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, oznamuje zvolanie a program valného zhromaždenia Spoločnosti na 26. 9. 2019 v sídle Spoločnosti.

Viac informácií:

Oznámenie o konaní valného zhromaždenia (744 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE IX

Spoločnosť J&T Global Finance IX., s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 51 836 301, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 130184/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za rok 2019 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinance.com v časti označenej ako "J&T Global Finance IX., s. r. o.".

J&T GLOBAL FINANCE VI

Spoločnosť J&T Global Finance VI., s. r. o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č.: 109360/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Polročnej finančnej správy emitenta za rok 2019 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancevi.com

SAZKA GROUP

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I k dátumu 10. 09. 2019.

Celý výpis nájdete na: Výpis z obchodného registra Sazka Group (230 KB) (PDF)

VÚB BANKA

Predstavenstvo spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 341/B (ďalej ako "VÚB"), oznamuje svojim akcionárom, že v rámci prijatej strategickej reorganizácie skupiny VÚB bol začatý proces cezhraničného zlúčenia 100 % dcérskej spoločnosti CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., so sídlom Pobrežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika, identifikačné číslo: 046 16 073, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou B 21146 do spoločnosti VÚB. 

Viac informácií:  Oznam pre akcionárov o procese cezhraničného zlúčenia (625 KB) (PDF)

SAZKA GROUP

Notársku zápisnicu z valného zhromaždenia spoločnosti Sazka Group, ktoré sa konalo dňa 9. 8. 2019 o 10 hod., nájdete tu:  Notárska zápisnica - SazkaGroup_9.8.2019 (1806 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING EUR VII

Začiatok obchodovania emisie dlhopisov na regulovanom voľnom trhu.
Názov emisie: Dlhopisy JTEF VII 2025
ISIN: SK4000015673
Objem emisie: 100 000 000 eur (z toho je zatiaľ vydaných 33 200 000 eur)
Menovitá hodnota dlhopisu: 100 000 eur
Úrokový výnos: pevný 0,00 % p.a. (rozdiel medzi menovitou hodnotou a emisným kurzom), (30E/360)
Dátum splatnosti emisie: 1.8.2025
Dátum prijatia: 22.7.2019
Dátum začiatku obchodovania na BCPB: 2.8.2019

EMMA GAMMA FINANCE

Emitent Dlhopisov, spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s. (ďalej len „Emitent“), oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej menovitej hodnote emisie 90.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/konecne-vysledky-verejne-nabidky-oznameni.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent kótovaných cenných papierov Best Hotel Properties a.s. oznámil BCPB, že dňa 21.6.2019 o 10.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sídle spoločnosti (Hodžovo námestie 2, Bratislava). Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 18.6.2019.

Viac informácií: Oznámenie riadneho valného zhromaždenia 21.6.2019 (382 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd: Sa, vložke č.: 62/L ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a voľnom trhu Vám v súlade s Pravidlami pre prijatie akcií na kótovaný hlavný a paralelný trh burzy, článok 8, bod 8.1, písm. c) a Pravidlami regulovaného voľného trhu, článok 8, bod 8.1, písm. c) oznamuje jednotlivé skutočnosti z riadneho valného zhromaždenia z dňa 18. 04. 2018.

Viac informácií:

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta (223 KB) (PDF)

Osvedčenie priebehu riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (871 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. oznamuje, že v súlade s pravidlami SAX bude upravený opravný koeficient bázického titulu Všeobecná úverová banka, a.s. v súvislosti s rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti o výplate dividend.

Koeficient bude upravený nasledovne: Všeobecná úverová banka, a.s. – dividenda 9,64 EUR, dátum rozhodného dňa 3. 5. 2019. Hodnota zmeneného koeficientu bude zverejnená v denných oznamoch burzy.

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom: Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonnom č.429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2018 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. oznámila výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. apríla 2019 v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/financne-spravy/vysledky-riadneho-valneho-zhromadenia-tmr-2019/

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára EGNARO INVESTMENTS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na 0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár EGNARO INVESTMENTS (464 KB) (PDF)

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., oznamuje Národnej banke Slovenska, že výška podielu akcionára DIAMOND HOTELS CYPRUS LIMITED na hlasovacích právach emitenta klesol na
0 %.

Viac informácií:

Oznámenie BHP akcionár DIAMONDS HOTELS (441 KB) (PDF)

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 5.4.2019. RVZ rozhodlo, že dividenda pre akcionárov zo zisku za rok 2018 bude vo výške 9,64 EUR na každú akciu s menovitou hodnotu 33,20 EUR. Viac informácií: http://www.bsse.sk/Detailoznamu.aspx?AnnouncementKey=24646

ESIN FINANCE

Dňa 28. 3. 2019 spoločnosť ESIN Finance s.r.o. zverejnila Oznámenie o plnení kovenantu. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/docs/esin-finance-oznam-o-plneni-kovenantu-28-03-2019.pdf

SAZKA GROUP

Skupiny KKCG Karla Komárka a EMMA Capital Jiřího Šmejce úspešne uzavreli pojednávanie o rozdelení aktív v skupine SAZKA Group. Dosiahnutá dohoda bola podpísaná dnes.

Viac informácií: 

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group (152 KB) (PDF)

KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group (123 KB) (PDF)

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Predstavenstvo spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v Oddiel: Sa, vložka č.: 62/L týmto v súlade s ustanovením § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a článkom VIII. bod 3 a 6 Stanov spoločnosti zvoláva riadné valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 17. apríla 2019 o 11.00 h v hoteli Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš. 

Viac informácií:  Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia (1919 KB) (PDF)  

TATRY MOUNTAIN RESORTS

VEC: Oznámenie pre Majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024, ISIN SK4120014598 o uvoľnení časti záložných práv. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenie-2019/tmr_iii_oznamenie_o_uvolneni_casti_zalonych_prav_podla_10_19ai_podmienok.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B, zvoláva v súlade s ustanovením § 184 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a článku 7 bod 7.1 platných Stanov VÚB, a.s., riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava 5, dňa 5. apríla 2019 o 14.00 hod. Viac informácií: https://www.vub.sk/files/ludia/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/zalozky/001-pozvanka_rvz_5_4_2019.pdf

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s. ako emitent dlhopisov EMG 5,25/2022 (ISIN: SK4120013012) oznamuje, že rozhodol o splatení celej menovitej hodnoty všetkých doposiaľ nesplatených Dlhopisov k najbližšiemu dňu výplaty výnosu, a to k 23. 4. 2019. Viac informácií: https://www.emmacapital.cz/files/emg-5-25-2022-notice-of-prepayment-22-2-2019-sk.pdf 

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX., s.r.o., oznámila burze, že celkový počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 150 000.

J&T ENERGY FINANCING EUR V

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014697 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR V, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 398.

J&T GLOBAL FINANCE IX

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014556 emitenta J&T Global Finance IX, s.r.o., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 80 000. 

CPI FINANCE SLOVAKIA

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2020 (emitent CPI Finance Slovakia, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Na schôdzi majiteľov dlhopisov CPI 5,00/2022 (emitent CPI Finance Slovakia II, a. s.), ktorá sa konala 07. 11. 2018, majitelia dlhopisov odsúhlasili zmenu emisných podmienok. V súlade s novými emisnými podmienkami emitenti rozhodli o predčasnom splatení dlhopisov ku dňu 24. 11. 2018. Rozhodným dňom pre určenie majiteľov dlhopisov, ktorí majú nárok na ich predčasné splatenie, je piatok 09. 11. 2018. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakia.sk/#tab-item-1

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 7.11.2018. sa uskutoční schôdza majiteľov dlhopisov vydaných spol. CPI Finance Slovakia II, a. s. Viac informácií: http://www.cpifinanceslovakiaii.sk/#tab-item-0

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 841.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30. 6. 2018, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 92 662 000 EUR

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 417. 

NOVA GREEN FINANCE

Spoločnosť Nova Green Finance, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 335 588, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6388/B ako emitent dlhopisov NovaGreenFina/5,000 BD 20210727, ISIN: SK4120011917, oznámila, že sa bude realizovať výplata výnosov. Rozhodný deň bol 27. 6. 2018 a dátum výplaty je stanovený na 27. 7. 2018. 

J&T GLOBAL FINANCE VI

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI (445 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance VI., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE VI časť 2 (484 KB) (PDF)

J&T GLOBAL FINANCE V

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe zasadnutia konateľov spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V (462 KB) (PDF)

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia - t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance V., s.r.o. Viac informácií:  J&T GLOBAL FINANCE V časť 2 (494 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 224. 

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014101 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 276. 

TATRA BANKA

Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku schválilo predložený návrh, v zmysle ktorého rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu za rok 2017 je 16. jún 2018, dividendy sa budú vyplácať akcionárom od 25. júna 2018 bezhotovostne. Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 844 €, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 4 220 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 4,23 €.

Emisia investičných certifikátov AT1 - o schválení emisie investičných certifikátov AT1 hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 454, čo predstavuje 81,40 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 454 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie hlasovaním o tomto bode schválilo emisiu investičných certifikátov AT1 podľa predloženého návrhu;

Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám - o návrhu na schválenie nadobudnutia vlastných akcií hlasovali akcionári vlastniaci kmeňové akcie s počtom hlasov 65 372, čo predstavuje 81,30 % na základnom imaní spoločnosti, nasledovne: za návrh: 65 372 hlasov, proti návrhu: 0 hlasov, zdržali sa: 0 hlasov. Valné zhromaždenie na základe uvedeného výsledku hlasovania schválilo návrh v predloženom znení.

J&T ENERGY FINANCING

J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 170. 

BEST HOTEL PROPERTIES

Predstavenstvo akciovej spoločnosti BEST HOTEL PROPERTIES a.s., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1650/B, v súlade s ustanoveniami § 184 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj s ustanoveniami článku VIII body 3, 5 a 8 stanov spoločnosti zvoláva riadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré sa bude konať 22. 6. 2018 o 10.00 h v sídle spoločnosti.

J&T ENERGY FINANCING

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4210014051 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR III, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 103. 

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividend z akcii VÚB, a. s., za rok 2017. Viac info: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/#tab_2

J&T GLOBAL FINANCE VI

Spoločnosť J&T Global Finance VI., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 109360/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancevi.com.

J&T GLOBAL FINANCE V

Spoločnosť J&T Global Finance V., s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 916 036, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, vložka č.: 100771/B oznamuje, že regulované informácie v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017 sú k dispozícii na stránke www.jtglobalfinancev.com.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ročná finančná správa za rok 2017 je ako regulovaná informácia zverejnená na internetovej stránke www.esinfinance.sk

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Predstavenstvo spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 31 714 455, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Odd: Sa, vložka č.: 5632/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií, vypracovaných podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34 Ročná finančná správa), ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.kupelesp.sk.

SAZKA GROUP

Spoločnosť SAZKA Group Financing a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 142 317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6661/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.sazkagroup.com/investors.

EMMA GAMMA FINANCE

Spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 897 942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, vložka č.: 6599/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures.

EPH FINANCING

Spoločnosť EPH Financing SK, a.s., so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Slovenská republika, IČO: 48 048 003, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, Odd.: Sa, vložka č.: 6099/B oznamuje zverejnenie regulovaných informácií v podobe Ročnej finančnej správy emitenta za rok 2017, ktoré sú spracované podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov (§ 34) a ktoré sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti www.epholding.cz/investori/ephfinancingsk/.

CPI FINANCE SLOVAKIA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti dlhopisov ISIN: SK4120010653 emitenta CPI Finance Slovakia, a.s., dňa 16. 4. 2018 bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 14. 4. 2018

MAJETKOVÝ HOLDING

Emitent Majetkový Holding, a.s. oznamuje, že dňa 4. 4. 2018 bola zrušená registrácia všetkých emisií zaknihovaných cenných papierov emitenta v CDCP, ku ktorej došlo v dôsledku zmeny podoby cenných papierov zo zaknihovaných na listinné cenné papiere. Emitent súčasne oznamuje majiteľom predmetných cenných papierov, že si ich môžu v listinnej podobe vyzdvihnúť v lehote odo dňa uverejnenia tohto oznámenia do 3. 5. 2018 vrátane, v sídle spoločnosti SBF a.s., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch v pondelok až štvrtok od 9.00 do 15.00 hod. (SBF a.s., nebude listinné akcie zasielať ich majiteľom poštou ani iným spôsobom, z tohto dôvodu nebude ani odpovedať na žiadosti majiteľov o zaslanie listinných akcií poštou alebo iným spôsobom).

J&T BANKA

Zmena počtu cenných papierov v emisii: J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120013772 emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR I, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 365.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Zmena výšky úrokového výnosu: Slovenská sporiteľňa, a.s. ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,128 % p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.3.2018 do 11.9.2018.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

V súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010547 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. dňa 9.3.2018, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou 9.3.2018.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Emitent kótovaných cenných papierov Tatry mountain resorts, a.s. poskytol BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017 (hospodársky rok od 1.11.2016 do 31.10.2017), podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 9 223 000.- EUR. Emitent ďalej poskytol auditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.10.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 6 990 000.- EUR.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636 v súlade so zákonom č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov oznamuje, že Ročná správa za obdobie od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017 spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. je bezplatne prístupná v elektronickej forme na internetovej stránke www.tmr.sk

OTP BANKA SLOVENSKO

Prijatie emisie dňa 22.2.2018: akcie emitenta OTP Banka Slovensko, a.s., IČO: 31 318 916, ISIN: SK1110019850, v zaknihovanej podobe, vo forme na meno, v celkovej menovitej hodnote 23 041 402, - EUR.  

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Emitent kótovaných cenných papierov Všeobecná úverová banka a.s. oznámil BCPB, že dňa 23.3.2018 o 14.00 hod. sa bude konať riadne valné zhromaždenie (RVZ) v sále Kongresového centra Technopol, Kutlíková 17, 852 50 Bratislava 5. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na RVZ je 15.3.2018.

MAJETKOVÝ HOLDING

I. Ukončená povinná ponuka na prevzatie realizovaná na BCPB: 1. Cenný papier: Majetkový Holding, a.s. ISIN: SK1120005485, Dátum vypísania: 29.12.2017, Dátum ukončenia: 27.01.2018. Počet prevedených cenných papierov: 19 764 ks. Navrhovateľ: Majetkový Holding, a.s.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,221 % p.a., platnú pre aktuálne štvrťročné obdobie od 31.12.2017 do 31.3.2018.

UNICREDIT BANK

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011248, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,00 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 26.11.2017 do 26.2.2018.

POĽNONÁKUP TURIEC

S účinnosťou od 29. 11. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009014758 emitenta Poľnonákup TURIEC, a.s., IČO: 31 562 353, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

PROXIMA ALFA TRADE

S účinnosťou od 1. 12. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CZ0008467875 emitenta PROXIMA ALFA TRADE, a.s., IČO: 29 282 047, na MTF trhu BCPB.

BEST HOTEL PROPERTIES

Zverejnenie informácie podľa § 41 ods. 10 Zákona č. 429/2002 Z. z. Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám.  2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: OR OS Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B ("emitent"), zverejňuje regulovanú informáciu, oznámenú akcionárom dňa 13. 11. 2017, podľa ktorej podiel akcionára na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta prekročil limit 5%. Údaje o akcionárovi: J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102, P.C. 2012 Nikózia, Cyperská republika, registračné číslo: HE260821. Výsledná výška podielu akcionára na hlasovacích prácach emitenta: 7,78 % s počtom 2 724 022 ks akcií. Štruktúra podielov ovládaných právnických osôb, prostredníctvom ktorých sú hlasovacie práva skutočne držané, ak také právnické osoby existujú: Takéto právnické osoby neexistujú. Dátum prekročenia limitu podľa § 41 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z.: 6. 11. 2017.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 15.11.2017 sa bude konať mimoriadne VZ spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_mimvz_2017_2.html

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 25. 9. 2017 do 25. 3. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010604 0,028 %.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Slovenská sporiteľňa, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: 4120011537, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,127% p.a., platnú pre nasledujúce polročné obdobie od 11.9.2017 do 11.3.2018.

J&T BANKA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120012600 emitenta EPH Financing SK, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 38 000. 

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO

Dňa 28. 9. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28. 9. 2017, o 13.00 hod. v sídle spoločnosti Blok 1 polyfunkčného objektu River Park na Dvořákovom nábreží 10 v Bratislave. Rozhodný deň na uplatnenie hlasovacieho práva je 25. 9. 2017. Viac informácií: http://www.kupelesp.sk/  

I.D.C. HOLDING

Dňa 17. 8. 2017 emitent dlhopisov I.D.C. Holding, a.s., ISIN: SK410009374, v súlade s emisnými podmienkami, k 12. 8. 2017 splatí 20 000 EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 100 000 EUR na 80 000 EUR.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 8. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 8. 2017 do 11. 2. 2018 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010513 0,109 % p.a.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 14. 8. 2017 Centrálny depozitár SR, a.s. zapísal v evidencii zmenu sídla emitenta, Československá obchodná banka, a.s. Nové sídlo emitenta je Žižkova 11, 811 02 Bratislava. Rovnako s účinnosťou od 9. 8. 2017 zmenila príslušné údaje aj v 10 emisiách uvedeného emitenta.  

POLIANKY BUSINESS CENTER

S účinnosťou od 11. 8. 2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou akcií ISIN: CS0009000559 emitenta POLIANKY Business Center a.s., IČO: 31 321 780, na regulovanom voľnom trhu BCPB z dôvodu rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia o skončení obchodovania s akciami emitenta na burze cenných papierov.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 8. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120007725 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

UNICREDIT BANK

Dňa 27. 7. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 30. 6. 2017 do 30. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903 0,219 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 7. 7. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 26. 6. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s., IČO 00 151 653, ISIN: SK4120013020 v celkovej menovitej hodnote 5 000 000,- EUR., s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 100 000,- EUR, v predpokladanom počte 50 kusov na regulovaný voľný trh BCPB. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Všeobecná úroková sadzba, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120005711 1,870 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 16. 6. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 17. 6. 2017 do 17. 12. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009721 0,179 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

S účinnosťou od 10. 6. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120008590 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 16. 6. 2017 o 10.00 hod. sa bude v sídle spoločnosti Best Hotel Properties a.s. na Hodžovom námestí 2 v Bratislave konať riadne valné zhromaždenie. Viac informácií: http://besthotelproperties.sk/valne-zhromazdenia-2017

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011016, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 2 011.

TATRA BANKA

Dňa 1. 6. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. ako emitent emisie hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120011578, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 458.

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

Na 27. 6. 2017 zvoláva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať v prevádzkovej budove Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., Dostojevského rad č. 28, Bratislava, o 10.00 hod.

TATRA BANKA

Dňa 19. 5. 2017 oznámila Tatra banka, a.s. výsledky riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 17. 5. 2017:

- schválilo riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2016, návrh na rozdelenie zisku za rok 2016 vo výške 126 582 666,- EUR nasledovne:

    - dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov 124 792 882,- EUR: kmeňové akcie v menovitej hodnote 800,- EUR

    - dividenda 1 552,- EUR na 1 akciu, kmeňové akcie v menovitej hodnote 4 000,- EUR - dividenda 7 760,- EUR na 1 akciu, prioritné akcie v menovitej hodnote 4 EUR - dividenda 7,76 EUR na 1 akciu. Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu je 22. 5. 2017.

- schválilo za audítora spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. na rok 2017 a na rok 2018 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o.,

- zvolilo Dr., Hannesa Mösenbachera za člena dozornej rady,

- schválilo zmluvu o prevode časti podniku ZUNO BANK AG a Tatra bankou, a.s.,

- schválilo nadobudnutie vlastných prioritných akcií a schválilo zriadenie záložného práva k vlastným akciám.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 19. 5. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 5. 2017 do 19. 11. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009705 0,149 % p.a.

TATRA BANKA

S účinnosťou od 19. 5. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120009705 emitenta Tatra banka, a.s.

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

Dňa 15. 5. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti EPH Financing SK, a.s., na 23 000.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 12. 5. 2017 sa predstavenstvo BCPB rozhodlo prijať emisiu hypotekárnych záložných listov emitenta Slovenská Sporiteľňa, a. s. (IČO 00 151 653, ISIN: SK4120012899) v celkovej menovitej hodnote 100 000 000,- EUR. Viac informácii: https://www.slsp.sk/sk/ludia/sporenie/hypotekarne-zalozne-listy

TATRA BANKA

Dňa 20. 4. 2017 oznámila Tatra banka, a. s., že 17. 5. 2017 o 9.30 hod. sa bude konať v hoteli Tatra riadne valné zhromaždenie spoločnosti. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/financne-ukazovatele/valne-zhromazdenie

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA

Dňa 5. 4. 2017 s účinnosťou od 5. 4. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120008467 emitenta Československá obchodná banka, a.s.

SLOVNAFT

Dňa 6. 4. 2017 sa uskutoční riadne valné zhromaždenie akcionárov SLOVNAFT, a.s. Viac informácií: https://slovnaft.sk/images/slovnaft/pdf/o_nas/pre_investorov/valne_zhromazdenie/2017/SK/Oznamenie_VZ_2017.pdf

UNICREDIT BANK

Dňa 3. 4. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009903) 0,22 % p.a.

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 sa začala na regulovanom voľnom trhu obchodovať emisia dlhopisov D SPO FIX1 2022 (ISIN: SK4120012675) emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s. 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 31. 3. 2017 s účinnosťou od 31. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou dlhopisov ISIN: SK4120007816 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dovoľujeme si Vás informovať, že 28.apríla 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš. Termín valného zhromaždenia je stanovený na 28.apríla 2016, o 11:00 hod. v hoteli GRANDHOTEL PRAHA, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/rvz-28.4.2017/nbs-_oznamenie-o-konani-riadneho-valneho-zhromazdenia-2017.pdf

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Dňa 14. 3. 2017 spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. oznámila, že nasledujúce polročné obdobie bude od 11. 3. 2017 do 11. 9. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011537) 0,159 % p.a.

TATRA BANKA

Dňa 13. 3. 2017 s účinnosťou od 11. 3. 2017 bude v súvislosti s výplatou výnosov a dátumom splatnosti ukončené obchodovanie s emisiou hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120009838) emitenta Tatra banka, a.s. 

EPH FINANCING

Dňa 6. 3. 2017 sa začali na BCPB obchodovať dlhopisy EPH 3,50/2020 (ISIN: SK4120012600). Viac informácií: http://www.epholding.cz/wp-content/uploads/EPH_Financing_SK_Prospekt.pdf

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo vyplatenie dividend. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy/rok-2017/riadne-valne-zhromazdenie-vub-banky-schvalilo-vyplatenie-dividend.html

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Dňa 24. 3. 2017 sa bude konať riadne valné zhromaždenie spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/informacny-servis/informacie-pre-akcionarov/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zverejnila svoju Ročnú správu za obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016. Viac informácií: http://www.tmr.sk/

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA

Všeobecná úverová banka, a.s. poskytla BCPB auditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých dosiahla zisk 265 171 000,- EUR a rovnako aj auditované konsolidované výsledky podľa IFRS k 31.12.2016, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 156 770 000,- EUR. Viac informácií: https://www.vub.sk/sk/financne-ukazovatele/

UNICREDIT BANK

Dňa 28. 2. 2017 spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. oznámila, že nasledujúce štvrťročné obdobie bude od 26. 2. 2017 do 26. 5. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011248) 0,000 % p.a.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 21. 02. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 100 000.

TATRA BANKA

Nasledujúce polročné obdobie bude od 19. 2. 2017 do 19. 8. 2017 hodnota úrokového výnosu hypotekárnych záložných listov (ISIN: SK4120011016) 0,261 %.

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára BELGOMET, s. r. o. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_belgomet.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 7. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfgse.pdf

EPH FINANCING

Dňa 16. 2. 2017 spoločnosť EPH Financing SK, a.s. zverejnila prospekt dlhopisov EPH 3,50/2020. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/ 

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára regulovaného konsolidačného celku J&T FINANCE GROUP SE. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_jtfg.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 2. 2. 2017 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia-2017/bcpb_forest-hill-02022017.pdf

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 23. 01. 2017 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 55 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 11. 1. 2017 bol zvýšený počet aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a. s., na 50 000. Viac informácií: http://openiazoch.zoznam.sk/cl/173575/BCPB-Oznam

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 5. 1. 2017 bola oznámená tretia výplata úrokového výnosu TMR II 6,00%/2021. Viac informácií: http://www.tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/oznamenia/

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 14. 12. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 40 000.

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1155976/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_DS_2016_12_12.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 12. 12. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 21 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 9. 11. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 16 000.

CPI FINANCE SLOVAKIA II

Dňa 20. 10. 2016 bol zvýšený aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov spoločnosti CPI Finance Slovakia II, a.s., na 11 000.

ESIN

Dňa 17. 10. 2016 zverejnila spoločnosť ESIN Finance s.r.o. polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.esinfinance.sk/

BIGBOARD PRAHA

BigBoard Praha, a.s. 30. 9. 2016 zverejnil Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov BigBoard 7,00/17, ktorá by mala odsúhlasiť zmeny emisných podmienok predmetných dlhopisov. Viac informácií: http://bigboard.cz/files/Oznameni_o_svolani_schuze_vlastniku_dluhopisu_BIGBOARD_7.00-17_VF.pdf

JOJ MEDIA HOUSE

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť JOJ Media House, a.s. Polročnú finančnú správu k 30. 6. 2016. Viac informácií: http://jojmediahouse.sk/pre-investorov.html

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť Best Hotel Properties, a.s. Polročnú finančnú správu za prvý polrok 2016. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/

EPH FINANCING

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť EPH Financing SK, a.s. Predbežné vyhlásenie emitenta za 1, polrok 2016. Viac informácií: http://www.epholding.cz/eph-financing-sk/

J&T GLOBAL FINANCE VI

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance VI, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancevi.com/

J&T GLOBAL FINANCE V

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance V, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinancev.com/

J&T GLOBAL FINANCE III

Dňa 30. 9. 2016 zverejnila spoločnosť J&T Global Finance III, s. r. o. Polročnú finančnú správu emitenta za rok 2016. Viac informácií: http://www.jtglobalfinanceiii.com/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 26. 9. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácií: http://www.postovabanka.sk

EUROVEA

J&T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, ako manažér emisie dlhopisov ISIN: SK4120011883 emitenta EUROVEA, a.s., oznámila burze, že aktuálny počet upísaných a vydaných dlhopisov bol zvýšený na 37 000.

EUROVEA

Dňa 7. 9. 2016 bol zverejnený prospekt dlhopisov EUROVEA 4,50/2022. Viac informácií: https://www.jtbanka.sk/public/90/81/82/30646_119480_EUROVEA_4_50_2022_EUR_prospekt_SK.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 19. 8. 2016 spoločnosť BHP vydala doplnenie výročnej finančnej správy za rok 2015. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_doplnenie_vyrocna_sprava_16082016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zníženie podielu na hlasovacích právach akcionára J&T Securities Management Limited. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-jandt-securities-management-ltd-11-8-2016.pdf

TATRY MOUNTAIN RESORTS

Dňa 11. 8. 2016 spoločnosť TMR oznámila zvýšenie podielu na hlasovacích právach akcionára NIKROC INVESTMENTS LIMITED. Viac informácií: http://www.tmr.sk/data/modules/document.manager/documents/oznamenia_2016/regulovana-informacia-podiel-na-hlasovacich-pravach-nikroc-investments-limited-11-8-2016.pdf

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 4. 8. 2016 Poštová banka uverejnila výsledky hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení Poštovej banky, a.s. Viac informácií: https://www.postovabanka.sk/media/1016103/Uverejnenie_vysledkov_hlasovania_MVZ_na_stranke_Postovej_banky_RG_2016_04_08.pdf  

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING

28. 7. 2016 - EPH vstupuje do spoločnosti Slovenské elektrárne. Viac informácií: http://www.epholding.cz/press/eph-vstupuje-do-spolecnosti-slovenske-elektrarne/

POŠTOVÁ BANKA

Dňa 22. 7. 2016 sa uskutoční mimoriadne valné zhromaždenie Poštovej banky, a.s. Viac informácii: http://www.postovabanka.sk/

1. GARANTOVANÁ

Dňa 29. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti 1. garantovaná a.s. Viac informácií: http://www.garantovana.sk/aktuality/

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 27. 6. 2016 schválilo predstavenstvo spoločnosti Best Hotel Properties a.s. pravidlá poskytnutia plnenia akcionárom z dôvodu zníženia základného imania. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP_pravidla%20vyplacania%20plnenia%20zo%20znizenia%20ZI.pdf

BEST HOTEL PROPERTIES

Dňa 24. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Best Hotel Properties a.s. Viac informácií: http://www.besthotelproperties.sk/files/Oznamenie_o_konani_valneho_zhromazdenia_nmb_2.pdf 

GEOCOMPLEX

Dňa 20. 6. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti GEOCOMPLEX, a.s.

MAJETKOVÝ HOLDING

Dňa 7. 6.2016 sa uskutoční valné zhromaždenie spoločnosti Majetkový Holding, a.s. Viac informácií: https://mholding.sk/hosp_vysledky_vz_2016.html

TATRA BANKA

Emitent cenných papierov obchodovaných na regulovanom voľnom trhu Tatra banka, a.s. oznámil BCPB výsledky riadneho valného zhromaždenia (RVZ), ktoré sa konalo dňa 1.6.2016. Viac informácií: http://www.tatrabanka.sk/tlacova-sprava/5342100/dnes-sa-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-.html