Emisie cenných papierov | J&T BANKA
Navigácia

Emisie cenných papierov

 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Označenie Splatnosť Nominál Mena Tolerancia rizika Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 99,670 % 100,170 % 3,79 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 4 / 7
8.12.2022 98,500 % 100,000 % 5,20 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,500 % 100,500 % 3,61 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 99,500 % 100,500 % 4,43 % SK4120014390
JTFG IX 4,00/2023 26.10.2023 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,000 % 100,000 % 4,04 % SK4120014556
JTSEC 4,60/2024 6.3.2024 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,750 % 99,750 % 4,81 % SK4000016846
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 100,400 % 101,400 % 3,94 % SK4000015210
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 89,500 % 92,500 % 5,46 % SK4120014101
Eurovea byty 2024 12.8.2024 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 88,500 % 91,500 % 5,47 % SK4000015723
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 4 / 7
8.12.2022 93,000 % 97,000 % 7,14 % CZ0003522930
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,500 % 100,500 % 4,11 % SK4120014598
JTEF V 2024 15.11.2024 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 86,750 % 89,750 % 5,78 % SK4120014697
Mint Metropolis 4,75/2024 9.12.2024 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 4,75 % SK4000020053
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 4 / 7
8.12.2022 81,000 % 85,000 % 8,37 % CZ0003520793
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 96,500 % 99,500 % 5,57 % SK4120013764
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 4 / 7
8.12.2022 90,000 % 94,000 % 7,42 % CZ0003524464
JTFG XII 3,75/2025 30.7.2025 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 95,000 % 99,000 % 4,20 % SK4000019386
JTEF VII 2025 1.8.2025 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 83,750 % 86,750 % 5,54 % SK4000015673
EUROVEA II 2025 2.9.2025 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 83,562 % 87,562 % 5,00 % SK4000016903
JTREF 2025 31.10.2025 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 83,500 % 86,500 % 5,16 % SK4120014416
JTEF VI 2025 10.11.2025 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 82,500 % 85,500 % 5,53 % SK4120015181
Auctor 5,00/2025 24.11.2025 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,000 % 100,000 % 5,00 % SK4000018149
ALPHA QUEST 5,00/25 15.12.2025 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 96,000 % 99,000 % 5,37 % SK4000018206
JTEF X 5,10/2026 6.2.2026 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 95,000 % 99,000 % 5,52 % SK4000016689
EUROVEA III 2026 9.3.2026 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 80,585 % 84,585 % 5,30 % SK4000018487
EUROVEA IV 2026 7.4.2026 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 81,048 % 85,048 % 5,00 % SK4000019683
RPF I 2026 27.5.2026 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 79,000 % 83,000 % 5,54 % SK4000015301
JTEF IX 5,20/2026 30.9.2026 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 96,000 % 100,000 % 5,27 % SK4000015905
JOJ Media House 2026 7.12.2026 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 79,112 % 83,112 % 4,75 % SK4000019972
RPF II 5,30/2026 16.12.2026 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 97,000 % 101,000 % 5,02 % SK4000016390
RPF III 2026 20.12.2026 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 73,000 % 77,000 % 6,71 % SK4000016531
EUROVEA 5,50/2027 1.7.2027 1 000 EUR 6 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 5,49 % SK4000020988
JTEF XI 4,25/2027 18.2.2027 100 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 91,500 % 95,500 % 5,47 % SK4000020293
JTFG XIV 5,00/2027 31.8.2027 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 5,06 % SK4000021481
TMR VI 5,40/2027 28.10.2027 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 5,47 % SK4000021713
CPI FS I 5,25/2025 21.10.2025 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 5,32 % SK4000021739
CPI FS II 6,00/2027 25.10.2027 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 6,09 % SK4000021747
CPI FS III 6,50/2029 31.10.2029 1 000 EUR 6 / 7
8.12.2022 100,000 % 102,000 % 6,23 % SK4000021762
JTEF XII 6,00/2026 25.5.2026 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 98,000 % 100,000 % 6,09 % SK4000022042
JREF IV 2028 30.6.2028 1 000 EUR 4 / 7
8.12.2022 68,503 % 70,503 % 6,50 % SK4000022141

 *Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Dlhopisy Alpha Quest

Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu SK/EN PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy Auctor

Auctor Finance - oznámenie o voľbe domovského členského štátu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - opis cenných papierov PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - securities note PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - registračný dokument PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - registration document PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - konečné podmienky a súhrn PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - final terms PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zámere Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom / notice of the intention of a Disposing Obligor Auctor d.o.o. to dispose of Immovable Assets PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o., Lipa-promet d.o.o. a Auctor Holding a.s. nakladať s majetkom – podielmi v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí Výnosu z predaja majetku - podielov v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. nakladajúcou povinnou osobou - spoločnosťami Auctor d.o.o., Lipa-promet d.o.o. a Auctor Holding a.s. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zotrvávajúcom úmysle spoločnosti Auctor d.o.o. predať aktíva - podiely v Slavonski zatvoreni alternativni investicijski fond d.d. PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí Výnosu z predaja nehnuteľného majetku PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o zámere spoločnosti Auctor d.o.o. nakladať s nehnuteľným majetkom zo dňa 2. 5. 2022 PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o prijatí výnosu z predaja nehnuteľného majetku PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - oznámenie o pomere dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2021 PDF

Dlhopisy CPI FS

Dlhopisy CPI FS - prospekt PDF
Dlhopisy CPI FS I 5,25/2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS II 6,00/2027 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy CPI FS III 6,50/2029 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF

Dlhopisy EMG

Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt (EN) PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o plánovanom predaji 100 % podielu v spoločnosti SUPER SPORT d.o.o. PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov na základe rozhodnutia emitenta PDF
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF

Dlhopisy EPH

Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF
Dlhopisy EPH 4,50/25 - prospekt PDF

Dlhopisy EUROVEA

Dlhopisy Eurovea byty 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - dodatok k prospektu PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - aktualizovaný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA III 2026 - aktualizovaný základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - konečné podmienky k tretej emisii PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 5,50/2027 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy JOJ Media House

Oznámenie zo dňa 7. 12. 2021 o začiatku obchodovania emisie dlhopisov emitenta PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy J&T Energy Financing

Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - mandát PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie o splatení menovitej hodnoty dlhopisov PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - mandát PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie regulovanej informácie - prevod časti podielu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie regulovanej informácie - korporátna reorganizácia PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - konečné výsledky verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF XII 6,00/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy J&TEF CZ V 8,50/27 - prospekt PDF

Dlhopisy J&T Finance Group

Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XII 3,75/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - prospekt PDF

Dlhopisy JTRE financing

JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - dočasné pozastavenie úpisu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - rozhodnutie emitenta o opätovnom spustení úpisu dlhopisov PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - Dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTREF 2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - základný prospekt PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - konečné podmienky emisie PDF
Dlhopisy JTRE Financing IV - súhrn ku konečným podmienkam emisie PDF

Dlhopisy J&T SECURITIES MANAGEMENT

Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTSEC 4,60/2024 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy Mint Metropolis

Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu

Dlhopisy Retail Property Finance

Dlhopisy RPF I 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy RPF III 2026 - prospekt PDF

Dlhopisy SAZKA Group Financing

Informácia o zmene sídla spoločnosti SAZKA Group a.s. a jej dcérskych spoločností PDF
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt (EN) PDF

Dlhopisy TMR

Úplné znenie podmienok dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov a zmene podmienok Dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Oznámenie o konaní schôdze majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Vzor plnej moci pre účasť na schôdzi majiteľov dlhopisov TMR III 4,40/2024 PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o druhej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o tretej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o štvrtej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o piatej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o siedmej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera (EN) PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - súhrn prospektu (CZ) PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - prospekt (EN) PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR V 6,00/2026 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR VI 5,40/2027 - prospekt PDF

Podriadený nezaistený certifikát J&T BK 7,00 % (EUR)

Prospekt J&T PERPETUITA EUR SK_EN - publikácia PDF