Navigácia

Emisie cenných papierov

 

Upozornenie

Toto propagačné oznámenie vytvorila  J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej Banka) v zmysle § 73c a súvisiacich ustanovení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oznámenie nie je návrhom k uzatvoreniu zmluvy. Banka nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je myslená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo a pri tvorbe tohto oznámenia neboli vzaté do úvahy zákonom predpísané špecifické postupy a pravidlá pre ich tvorbu a distribúciu. Propagačné oznámenie obsahuje Informácie o výkonnosti v minulosti. Súčasná výkonnosť nezaručuje výkonnosť budúcu. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Výnosy sú uvedené v hrubých hodnotách. Pre získanie čistých hodnôt výnosov musia investori zohľadniť poplatky účtované Bankou podľa platného cenníka. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že prípadné zdanenie závisí na osobných pomeroch investora a môže sa meniť. Oznámenie má iba informačný charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia naopak v žiadnom prípade nie je nahradiť prospekt alebo emisné podmienky. Banka investorov vyzýva, aby sa s prospektom alebo s emisnými podmienkami zoznámili. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky. Rovnako tak sú Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov k dispozícii v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Výročné správy a finančné výkazy emitenta sú k dispozícii u emitenta. Podrobnejšie informácie o výhodách, rizikách a ďalších podstatných okolnostiach týkajúcich sa dlhopisov, poskytnú na žiadosť rovnako pracovníci Banky. Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že toto upozornenie môže obsahovať informácie tykajúce sa investičných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo niektorý zo subjektov, ktorý sa podieľa na príprave tohto oznámenia, svoje vlastné záujmy, najmä má priamu či nepriamu účasť na týchto subjektoch alebo uskutočňuje operácie s investičnými nástrojmi tykajúcimi sa týchto subjektov. V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie o stimuloch vo vzťahu k poskytovaniu investičných služieb Bankou sú zverejnené na internetových stránkach Banky www.jtbanka.sk. Toto upozornenie je aktualizované ku dňu 24. 6. 2019, a Banka je oprávnená ho kedykoľvek zmeniť.

Označenie Splatnosť Nominál Mena Platnosť ku dňu Cena nákup (%)* Cena predaj (%)* Ročný výnos do splatnosti (%) ISIN
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 30.9.2020 99,000 % 101,000 % 3,01 % SK4120009614
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 30.9.2020 92,000 % 94,000 % 5,38 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 30.9.2020 98,000 % 100,000 % 4,49 % CZ0000000856
JTEF III 4,60/2022 18.2.2022 100 000 EUR 30.9.2020 99,000 % 101,000 % 3,84 % SK4120014051
AQUILA RAF 4,25/2022 28.6.2022 1 000 EUR 30.9.2020 100,000 % 102,000 % 3,04 % SK4000015566
AQUILA RAF 5,25/22 8.7.2022 50 000 CZK 30.9.2020 100,000 % 102,000 % 4,06 % CZ0003522245
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 30.9.2020 100,000 % 102,000 % 3,42 % SK4120011883
JTEF VIII 2022 30.9.2022 100 000 EUR 30.9.2020 89,000 % 91,000 % 4,84 % SK4000016028
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 30.9.2020 96,000 % 99,000 % 5,07 % CZ0003520116
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 30.9.2020 98,500 % 100,500 % 3,76 % SK4120013475
JTEF I 5/2023 6.2.2023 100 000 EUR 30.9.2020 99,000 % 100,000 % 5,06 % SK4120013772
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 30.9.2020 101,000 % 103,000 % 3,97 % CZ0003515934
JTREF 4,50/2023 24.7.2023 1 000 EUR 30.9.2020 100,000 % 102,000 % 3,73 % SK4120014283
JMH 5,30/2023 7.8.2023 1 000 EUR 30.9.2020 98,000 % 100,000 % 5,29 % SK4120014390
JTFG IX 4,00/2023 26.10.2023 1 000 EUR 30.9.2020 100,000 % 103,000 % 2,99 % SK4120014556
JTSEC 4,60/2024 6.3.2024 100 000 EUR 30.9.2020 96,250 % 99,250 % 4,84 % SK4000016846
EMG 4,90/2024 29.5.2024 1 000 EUR 30.9.2020 99,000 % 101,000 % 4,60 % SK4000015210
JTEF IV 2024 31.5.2024 100 000 EUR 30.9.2020 79,250 % 81,250 % 5,84 % SK4120014101
Eurovea byty 2024 12.8.2024 1 000 EUR 30.9.2020 79,000 % 82,000 % 5,27 % SK4000015723
SAZKA GR. 5,20/24 23.9.2024 10 000 CZK 30.9.2020 102,000 % 104,000 % 4,14 % CZ0003522930
TMR III 4,40/2024 10.10.2024 1 000 EUR 30.9.2020 98,000 % 101,000 % 4,13 % SK4120014598
JTEF V 2024 15.11.2024 100 000 EUR 30.9.2020 77,250 % 80,250 % 5,49 % SK4120014697
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 10 000 CZK 30.9.2020 74,000 % 77,000 % 6,39 % CZ0003520793
JTEF II 5,25/2025 6.2.2025 100 000 EUR 30.9.2020 99,000 % 101,000 % 5,05 % SK4120013764
EPH 4,50/25 17.3.2025 10 000 CZK 30.9.2020 98,000 % 100,000 % 4,50 % CZ0003524464
JTEF VII 2025 1.8.2025 100 000 EUR 30.9.2020 75,500 % 78,500 % 5,14 % SK4000015673
EUROVEA II 2025 2.9.2025 1 000 EUR 30.9.2020 76,672 % 78,672 % 5,00 % SK4000016903
JTREF 2025 31.10.2025 1 000 EUR 30.9.2020 75,000 % 77,000 % 5,28 % SK4120014416
JTEF VI 2025 10.11.2025 100 000 EUR 30.9.2020 73,000 % 76,000 % 5,52 % SK4120015181
JTEF X 5,10/2026 6.2.2026 100 000 EUR 30.9.2020 98,000 % 100,000 % 5,10 % SK4000016689
RPF I 2026 27.5.2026 100 000 EUR 30.9.2020 71,000 % 74,000 % 5,47 % SK4000015301
JTEF IX 5,20/2026 30.9.2026 100 000 EUR 30.9.2020 98,500 % 100,500 % 5,17 % SK4000015905
RPF II 5,30/2026 16.12.2026 1 000 EUR 30.9.2020 98,000 % 100,000 % 5,30 % SK4000016390
RPF III 2026 20.12.2026 100 000 EUR 30.9.2020 68,500 % 70,500 % 5,78 % SK4000016531

 *Uvedené ceny sú informatívne. Prosím, kontaktujte nás pre záväznú ponuku.

Dlhopisy AQUILA RAF

Dlhopisy AQUILA RAF 4,25/2022 - Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy Tatry Mountain Resorts

Dlhopisy TMR F. CR 4,50/22 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o prvej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o druhej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o tretej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR III 4,40/2024 - oznámenie o štvrtej výplate výnosov PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – prospekt PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy TMR II 6,00 %/2021 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy EMG

Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt (EN) PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – prospekt PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 – infolist PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EMG 5,25/2022 EUR - oznámenie o splatení celej menovitej hodnoty dlhopisov PDF

Dlhopisy EPH

Oznámenie držiteľom dlhopisov EPH PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – infolist PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 EUR – oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu a splatení dlhopisu PDF
Dlhopisy EPH 3,50/20 – prospekt PDF
Dlhopisy EPH 4,50/25 - prospekt PDF

Dlhopisy EUROVEA

Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - infolist PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy EUROVEA 4,50 % / 2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - dodatok k prospektu PDF
Dlhopisy Eurovea byty 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy ESIN Group

Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - prospekt PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy ESIN Finance 5,00% / 2021 - oznámenie o predčasnom splatení dlhopisov PDF

Dlhopisy JOJ Media House

Dlhopisy JMH 5,30/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JMH 5,30/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 6,30 %/2018 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt PDF

Dlhopisy J&T Energy Financing

Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF I 5,00/2023 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Oznámenie výsledkov verejnej ponuky Dlhopisov JTEF I 5,00/2023 PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - infolist PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF III 4,60/2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IV 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF V 2024 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VI 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VII 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - mandát PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF VIII 2022 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IX - mandát PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF IX 5,20/2026 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF X 5,10/2026 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF

Dlhopisy J&T Finance Group

Dlhopisy JTFG V 5,25/18 – prospekt PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG V 5,25/18 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VI 3,80/2019 – oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG VIl 3,00/19 - rozhodnutie o schválení ČNB PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 – oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTFG IX 4,00/2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy JTRE financing

JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - dočasné pozastavenie úpisu PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - rozhodnutie emitenta o opätovnom spustení úpisu dlhopisov PDF
Dlhopisy JTREF 4,50/2023 - Dodatok č. 1 k základnému prospektu PDF
Dlhopisy JTREF 2023 - oznámenie výsledkov verejnej ponuky PDF

Dlhopisy Retail Property Finance

Dlhopisy RPF I 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF II 5,30/2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF III 2026 - prospekt PDF

Dlhopisy SAZKA Group Financing

Dohoda skupín KKCG a EMMA na rozdelení aktív v skupine SAZKA Group PDF
KKCG and EMMA have agreed to divide the assets in the SAZKA Group PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - prospekt PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o ôsmej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o deviatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o desiatej výplate úrokového výnosu PDF
Dlhopisy SG 4,00/2022 - oznámenie o jedenástej výplate úrokového výnosu PDF
Konečné výsledky verejnej ponuky SAZKA Group Financing a.s. PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt PDF
Dlhopisy SAZKA GR. 5,20/24 - prospekt (EN) PDF