Otázky a odpovede

Otázky a odpovede

Dlhopisy

Ako spoznať dobrý dlhopis?

Dlhopisy v našej ponuke obsahujú najmä investičné nápady skupiny J&T alebo jej tradičných partnerov, dlhodobo etablovaných na trhu v stredoeurópskom regióne. Často sme pri ich vzniku a dlhodobo ich sledujeme. Pre klientov ponúkame zaujímavé investičné príležitosti v atraktívnych odvetviach ako napríklad energetika, reality, stávkovanie či médiá. Usilujeme sa o to, aby nami ponúkané dlhopisy boli obchodované na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave alebo v Prahe. Väčšina nami ponúkaných emisií má schválený prospekt národnou bankou.

Poznám spoločnosť, ktorá tento dlhopis vydáva?

Pri investovaní do dlhopisov je najdôležitejším dokumentom prospekt emisie. Ďalšie dôležité informácie môžu investori získať z Obchodného registra, výročných správ a sú uvádzané aj na webových stránkach jednotlivých spoločností.

V niektorých prípadoch vydáva dlhopisy tzv. účelovo založená spoločnosť. V takom prípade je vhodné, aby sa investor zoznámil aj s informáciami o materskej spoločnosti, ktorá za takýmto emitentom stojí.
Dlhopisy, ktoré aktívne ponúkame, sú emitované najmä veľkými hráčmi vo svojom biznise na príslušnom regionálnom trhu. Napríklad EPH (Energetický a průmyslový holding) je popredná stredoeurópska energetická skupina pôsobiaca prevažne na Slovensku, v Českej republike, v Nemecku či v Taliansku a svoje zariadenia prevádzkuje tiež v Poľsku, Maďarsku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii a Írsku. Hlavnou podnikateľskou činnosťou J&T Energy Financing je financovanie investícií do energetických aktív. Spoločnosť Eurovea vlastní a spravuje rovnomenné nákupné centrum na brehu Dunaja a priľahlý hotel Sheraton. JOJ Media House je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku, do ktorej portfólia patrí aj televízia JOJ, ktorá je druhým najväčším hráčom na slovenskom televíznom trhu. Spoločnosť SAZKA je jedna z najväčších európskych lotériových a herných skupín. Spoločnosť Tatry Mountain resorts zasa patrí medzi najväčších poskytovateľov celoročných turistických služieb v strednej a východnej Európe.
Informácie o finančnej situácii emitenta, respektíve jeho materskej spoločnosti, sú verejne dostupné vo výročnej správe a v konsolidovanej účtovnej závierke overenej audítorom.
Objektívny obraz o tom, či nie je emitent nadmerne zadlžený, poskytuje účtovná závierka.
Spoločnosti, ktorých dlhopisy ponúkame, doteraz nemali žiadny problém s vyplácaním veriteľov, ani čo sa týka výnosov či prípadne istiny dlhopisov.

Viem, s akým cieľom spoločnosť tento dlhopis vydáva?

Drvivá väčšina spoločností, ktorým pomáhame s umiestňovaním emisií na trh, sú veľké firmy s dlhoročnou tradíciou a významným postavením na trhu, ako napríklad spoločnosti J&T REAL ESTATE, Energetický a průmyslový holding, Joj Media House, Sazka Group, či Best Hotel Properties.

Jednou z možností, ako aj v čase pohybu ochrániť investované prostriedky a minimálne uchovať ich kúpnu silu, je investovať práve do takýchto dlhopisov. Napríklad Energetický a průmyslový holding (EPH) má v regióne nezameniteľné miesto, keďže je popredným stredoeurópskym energetickým holdingom a jedným z najdôležitejších strategických investorov v danom odvetí. Prostredníctvom spoločnosti SPP Infrastructure je lídrom plynárenského sektora na Slovensku a kľúčovým prepravcom zemného plynu z Ruska do EÚ. Je tiež najväčším dodávateľom tepla v Českej republike. Na Slovensku drží prvenstvo vo výrobe elektriny a je druhým najväčším distribútorom a dodávateľom elektriny.

V oblasti developerstva a realitného trhu sú významnými J&T Real Estate či spoločnosť Eurovea, ktorých realitné projekty patria k najlukratívnejším na Slovensku. Spoločnosť má väčšinu bytov v rozostavaných projektoch už predanú a neregistruje zmenu správania záujemcov. Navyše projekty sa predávajú dlhodobo a nie v krátkom časovom úseku, čo znamená, že ani prechodné zníženie dopytu nepredstavuje zásadný problém.

Na mediálnom trhu je jedným z lídrov spoločnosť JOJ Media House, ktorá okrem príjmov z predaja reklamného priestoru vo veľkej komerčnej televízii a viacerých rádiových staniciach profituje aj z bilbordov či citylightov.

V oblasti stávkovania zastávajú na príslušných trhoch historicky výrazné postavenie spoločnosti spadajúce pod emitentov Sazka či Emma Gamma.

Takýmto výpočtom stabilných firiem s dominantným postavením na trhu by sme mohli pokračovať emitent po emitentovi. Kto dnes vlastní dlhopis firmy, ktorá má na trhu významný podiel a je dlhodobo stabilná, môže byť teda pokojný. Ekonomický základ firmy ani dlhopisu, ktorý vydala, sa nezmenil.
Použitie zdrojov z jednotlivých emisií emitentom je individuálne, presné informácie môže investor nájsť v prospekte dlhopisu. Peňažné prostriedky bývajú použité na financovanie bežnej obchodnej činnosti spoločnosti. Niektoré spoločnosti využívajú získané finančné prostriedky na realizáciu konkrétnych projektov, iné naopak aj na refinancovanie finančných záväzkov, napríklad za účelom lacnejšieho financovania.
Plánované použitie finančných prostriedkov získaných z emisie je stručne definované v infoliste a detailné informácie nájde investor v prospekte emitenta.
Spolupracujeme s takými emitentmi, ktorí majú všetky predpoklady na to, aby boli schopní vždy včas a plnej miere splácať svoje záväzky.

 O fungujúcom systéme financovania spoločností prostredníctvom emisie dlhopisov a ich obchodovania na likvidnom trhu svedčí aj fakt, že niektoré spoločnosti realizovali niekoľko emisií, a to či už po ich ukončení a splatení, alebo nimi financovali nový projekt.

Mám o spoločnosti a jej podnikateľskom zámere dostatok informácií?

Podrobné informácie o spoločnosti, o jej činnosti, majetkovej štruktúre, hodnote aktív a pasív, ziskov a strát, výsledkoch hospodárenia, rizikách, použití prostriedkov, zabezpečení a iné sú zverejnené v prospekte emitenta.
To je vždy individuálne, v prípade niektorých emisií sa emitent zaväzuje dodržiavať dlhové parametre na určitej dohodnutej úrovni ako: pomer vlastného kapitálu k celkovému kapitálu, hodnotu zadlženia LTV (Loan to value) a pomer čistý dlh/EBITDA.
V prípade spoločností, ktorých dlhopisy ponúkame, ide prevažne o veľké etablované spoločnosti, pre ktoré je emisia dlhopisov len časťou ich štruktúry financovania. Preto ak sa spoločnosti aj nepodarí získať dostatočný objem finančných prostriedkov predajom dlhopisov, má k dispozícii iné formy financovania v podobe interných aj externých zdrojov, napríklad z bánk či iných finančných inštitúcií.
Aj v samotnom prospekte emitenta sú uvedené auditované účtovné závierky za posledné, prípadne dve posledné účtovné obdobia a navyše (v prípade novozaložených spoločností tiež) aj priebežná účtovná závierka neoverená audítorom.

V prípade dlhopisov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu majú emitenti navyše povinnosť zverejňovať pravidelné finančné výkazy aj na príslušnej burze.

Poznám parametre ponúkaného dlhopisu?

Všetky základné parametre a emisné podmienky má klient k dispozícii v zverejnenom prospekte a infoliste emisie.
Väčšina emisií, ktoré ponúkame, má schválený prospekt NBS a je verejne obchodovaná na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave.
Schválenie prospektu NBS je nevyhnutným krokom, ktorý predchádza verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatiu na obchodovanie na regulovanom trhu. Prospekt cenných papierov je právny dokument, ktorý obsahuje dôležité informácie, ktoré investor potrebuje poznať predtým, ako sa rozhodne investovať do cenných papierov vydaných emitentom. Jeho cieľom je tak eliminovanie informačnej asymetrie medzi emitentom vydávajúcim cenné papiere na jednej strane a investormi na druhej strane. NBS však v žiadnom prípade nehodnotí kvalitu danej emisie či schopnosť emitenta splatiť svoje záväzky.
Zabezpečenie emitovaných dlhopisov je značne individuálne. Niektoré emisie sú zabezpečené majetkom spoločnosti, predovšetkým nehnuteľnosťami. Iné, čo sa týka najmä nových spoločností, ktoré sú založené primárne ako nástroj na získanie financovania, tzv. SPV (special purpose vehicle) a často nevykonávajú žiadne podnikateľské aktivity, nemajú majetok a získané prostriedky distribuujú dlhovou cestou v rámci skupiny, majú ručenie a záruky materskej spoločnosti, ktorej dcéra emituje dlhopisy. V takom prípade by sa investor mal zaujímať nielen o hospodárske výsledky emitenta, ale tiež o výsledky jeho ručiteľa.
Väčšina emisií, ktoré na Slovensku ponúkame, sú verejne obchodované na BCPB a.s., prípadne Pražskej burze (PSE) a prostredníctvom burzy je možné ich predať aj pred splatnosťou.
Náklady v podstate tvoria len poplatok za sprostredkovanie obchodu (nákup, predaj), ktorý v sebe zahŕňa aj poplatok burzy za zobchodovanie. Za držanie dlhopisov na investičnom účte v našej banke klienti neplatia
Kapitálový výnos z kupónu je zdanený podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výplatu kupónu inkasuje majiteľ slovenského dlhopisu už očistenú od dane a kvôli týmto príjmom nemusí podávať daňové priznanie. Ak sa klient rozhodne držať dlhopisy až do ich splatnosti, možno relatívne ľahko spočítať výnos celej investície.
Je na zvážení každého klienta, či je preňho dosiahnutý výnos očistený o daň dostatočne atraktívny. Naši klienti pri investovaní porovnávajú výnosy nami ponúkaných investičných riešení s ostatnými investičnými možnosťami na trhu a ich záujem preukazuje, že sú vhodnou časťou portfólia.

Slovník pojmov

Slovník bankových pojmov

A - C

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v konkrétnom čase. Do aktuálneho zostatku sa zvyčajne nezapočítava povolené prečerpanie na účte (povolený „debet“) a už zadané prevody s neskorším dátumom spracovania.

Americká hypotéka

Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý možno na rozdiel od hypotekárneho úveru použiť na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebiteľským úverom je nižšia úroková sadzba.

Bankomat, ATM

Bankomat je zariadenie umožňujúce vyberať hotovosť platobnou kartou. Niektoré bankomaty však umožňujú aj vkladať hotovosť, uskutočňovať prevod alebo vykonávať platby (napríklad dobíjanie kreditu k predplateným kartám mobilného telefónu). Na všetky tieto operácie je nevyhnutné použiť platobnú kartu (debetnú alebo kreditnú) spolu s PIN číslom.

Bankový ombudsman

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné

Bankový prevod

Bankový prevod je najčastejšia forma presunu peňazí medzi dvoma účtami. Ide o prostriedok bezhotovostného platobného styku, ktorý banka uskutoční na základe príkazu klienta (prevodný príkaz). Klient môže vykonať bankový prevod priamym prevodným príkazom (príkaz na úhradu), trvalým prevodným príkazom, hromadným prevodným príkazom alebo príkazom na inkaso.

Bezúročné obdobie

Bezúročné obdobie je v prípade kreditnej karty obdobie počas ktorého klient neplatí banke úroky z čerpanej sumy úveru. Obvykle je toto obdobie stanovené na 30 až 50 dní.

Bežný účet

Bežný účet je bankový produkt, ktorého hlavnou funkciou je vykonávanie každodenných bankových operácií. K základným operáciám patrí vklad, výber a prevod peňazí na iný účet. Štandardnými službami spojenými s bežným účtom sú trvalé príkazy a inkaso. Za vedenie bežného účtu si banka zvyčajne účtuje poplatok. Zostatok na účte môže byť úročený. Úroková sadzba je v prípade bežných účtov nízka.

BIC (Bank Identification Code)

Medzinárodný bankový identifikačný kód (Bank Identification Code) má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.

BRIBOR

BRIBOR bola úroková sadzba, za ktorú si banky do konca roka 2008 medzi sebou požičiavali slovenské koruny. Zmeny tejto sadzby ovplyvňovali úrokové sadzby, za ktoré banky požičiavali finančné prostriedky svojim klientom. Po zavedení eura boli sadzby BRIBOR nahradené sadzbami EURIBOR.

BRICS

Skratka pre spoločenstvo piatich najväčších rozvojových krajín: Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika

CEE

Stredná a východná Európa (anglicky: Central and Eastern Europe)

Cash advance

Cash advance je výber hotovosti po predložení platobnej karty v pobočke banky.

Cash back

Cash back je spôsob získania hotovosti platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu (POS). Na výber hotovosti kartou sa väčšinou používa bankomat. Klient si však v niektorých krajinách môže vybrať hotovosť v obmedzenej výške u obchodníka pri platbe za nakúpený tovar alebo za poskytnuté služby, najčastejšie vo veľkých obchodných reťazcoch, ktoré prevádzkujú platobný terminál.

Cenník (Sadzobník poplatkov)

Cenník alebo sadzobník poplatkov banky je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky, a spolu s obchodnými podmienkami banky je súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. Cenník musí banka zverejňovať v každej pobočke a na internete a o cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Počas trvania zmluvného vzťahu môže banka upraviť ceny, o zmenách však musí klienta informovať. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke.

Continuiing Claims

Pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti

CPI

Index spotrebiteľských cien (anglicky: Customer Price Index)

D - F

d/d

Denná zmena (anglicky: day on day)

Debetná karta

Debetná platobná karta umožňuje okamžitý prístup k vlastným peniazom na bežnom účte. Debetnú platobnú kartu možno vydať len k bežnému účtu, nemôže teda existovať bez bežného účtu. Pri platbe debetnou kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používa klient banky vždy iba vlastné peniaze, ak nemá poskytnuté povolené prečerpanie na bežnom účte.

Devíza

Devíza je cudzia mena v bezhotovostnej podobe. Ide napríklad o platbu kartou alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet. Devízový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade bezhotovostných operácií, napr. pri platbe kartou v zahraničí sa prevod na domácu menu prepočítava práve v devízovom kurze.

Devízový účet

Devízový účet je bežný účet vedený v inej mene ako je domáca mena. Účet vedený v inej mene má obvykle iné úročenie ako domáca mena.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok je suma peňazí na bežnou účte, ktorými môžete disponovať, teda ktoré môžete použiť na výbery, vklady a na prevody. Disponibilný zostatok zahŕňa aj povolené prečerpanie na účte – „povolený debet“. V niektorých prípadoch treba na zistenie skutočného disponibilného zostatku odpočítať od neho minimálny povinný depozit (minimálny povinný zostatok na účte).

Dividendový výnos

Výnos z akcie, ktorý akcionár dostane vo forme dividend; vyjadruje sa v percentách ako ročná dividenda k súčasnej cene akcie.

Dlžník

Dlžník je jednou zo zmluvných strán v rámci úverového vzťahu. Dlžníkovi banka poskytne peniaze a on sa v zmluve zaviaže vrátiť ich veriteľovi v stanovenom čase a v stanovených splátkach veriteľovi spolu s úrokmi.

EBITDA

Zisk pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov (andlicky Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

ECB

Európska centrálna banka (anglicky: European Central Bank)

Elektronická platobná karta

Elektronická platobná karta je karta vybavená magnetickým prúžkom, čipom alebo má jednu aj druhú technológiu zároveň. Ide o najrozšírenejší druh platobnej karty vydávaný bankami na Slovensku.

Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou možno platiť u obchodníkov na zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú online spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (POS).

EPS zisk na akciu

Podiel zisku (straty) na jednu akciu (anglicky: Earning Per Share)

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Etický kódex je súbor pravidiel na ochranu klienta bankových inštitúcií, ktorým sa riadia všetky členské banky Slovenskej bankovej asociácie. Kódex okrem iného zavádza aj inštitút bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadné spory medzi klientom a bankou.

F

Finalizácia

FED

Americká centrálna banka (anglicky: Federal Reserve System)

Fixná úroková sazba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas lehoty fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie používa pri hypotékach. Lehota fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

Fond ochrany vkladov

Fond ochrany vkladov slúži na výplatu časti vkladov klientov bánk v prípade, keď banka nie je schopná vyplácať vklady. Na Slovensku sú všetky vklady spotrebiteľov, nadácií a vybraných podnikov chránené najviac do výšky 100 000 EUR. Príspevky do fondu platia všetky banky a pobočky zahraničných bánk pôsobiace na území Slovenska. Niektoré pobočky zahraničných bánk pôsobiace na Slovensku odvádzajú príspevky do fondov v krajine, kde má sídlo zakladajúca banka.

Forex (devízový trh)

Trh výmenných kurzov (anglicky: Foreign Exchange markets)

G - J

GDP

Hrubý domáci produkt - HDP (anglicky: Gross Domestic Product)

Hedging

Hedžovanie; priame zaisťovanie proti riziku či nepriaznivej zmene.

Hromadný platobný príkaz

Prostredníctvom hromadného platobného príkazu možno vykonať naraz viac prevodov na rôzne účty príjemcov s rôznou sumou.

Hypotéka

Hypotéka je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie. Pod hypotékou možno rozumieť hypotekárny úver poskytnutý v zmysle zákona o bankách alebo iný úver zaručený nehnuteľnosťou. Takýto úver na rozdiel od hypotekárneho úveru možno poskytnúť aj do výšky 100 a viac percent z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banky poskytujúce tento úver nemusia mať špeciálnu licenciu udelenú Národnou bankou Slovenska. Klient však v tomto prípade nemôže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver v zmysle zákona o bankách je dlhodobý úver, ktorého účelom je tiež nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je rovnako zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, vďaka čomu má hypotekárny úver nízke úročenie. Hypotekárny úver možno poskytnúť do výšky 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti a klient môže uplatniť nárok na štátnu podporu, ak ju štát poskytuje. Hypotekárny úver možno poskytnúť aj na viac ako 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti, banka však takýchto úverov môže poskytnúť len 10 % z objemu všetkých poskytnutých hypotekárnych úverov. V praxi sa stretávame tiež s kombinovaným úverový produktom – hypotekárny a spotrebiteľský úver, ktorý možno poskytnúť nad 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Úroková sadzba tak hypotekárneho, ako spotrebiteľského úveru, je zväčša rovnaká.

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodné číslo bankového účtu používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ; má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách Únie.

Identifikačný kód banky

Identifikačný kód banky je štvormiestne číslo, ktoré je súčasťou štruktúry čísla účtu a umožňuje jednoznačnú identifikáciu banky.

Imprinter

Imprinter je mechanické zariadenie (predchodca online platobných terminálov), ktoré umožňuje uskutočniť platbu embosovanými platobnými kartami. Obchodník pomocou imprintera skopíruje potrebné údaje z karty na vykonanie platby a držiteľ karty údaje autorizuje podpisom zhodným s podpisom na platobnej karte. Prostriedky nie sú z účtu klientovi odúčtované online, ale až keď obchodník doručí jeho banke dokumentáciu (predajný doklad) o vykonanej transakcii obchodníkom svojej banke.

Industrial Production

Priemyselná výroba.

Initial Jobless Claims

Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti.

Inkaso (príkaz na inkaso)

Inkaso, príkaz na inkaso, je spôsob pravidelnej úhrady za služby, ako sú elektrina, nájom, plyn, telefón, a používa sa v prípadoch, keď uhrádzaná suma nie je rovnaká. Ide o druh prevodného príkazu, ktorý banka vykonáva na pokyn veriteľa (telekomunikačný operátor, elektrárne a pod.) z účtu klienta. Na zriadenie inkasného spôsobu platenia je potrebné, aby klient, ktorý je majiteľom účtu, dal svojej banke písomný súhlas na prevod prostriedkov zo svojho účtu v prospech účtu veriteľa a na základe príkazu na inkaso predloženého veriteľom v jeho banke.

Istina

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov a ktorá sa splácaním znižuje. Istina je tiež počiatočná investovaná suma peňazí, z ktorej sa vypočítava celkové zhodnotenie.

Jednoduché úročenie

Jednoduché úročenie nie je veľmi rozšírená forma úročenia pri bankových produktoch. Napríklad pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľad na úroky z predchádzajúcich období.

K - M

Konštantný symbol

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktoré vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo). Konštantný symbol nie je povinnou súčasťou tuzemského prevodného príkazu.

Kreditná karta

Kreditná platobná karta je úverový produkt, ktorý umožňuje klientovi čerpať úver do bankou schválenej výšky – úverového limitu. Kreditná karta umožňuje podobne ako debetná platobná karta uskutočňovať platby a výbery hotovosti. Na rozdiel od debetnej platobnej karty klient nemusí mať v banke bežný účet. Majiteľ kreditnej karty môže čerpať úver počas istého obdobia (väčšinou 30 – 50 dní) bezúročne. Po uplynutí bezúročného obdobia musí klient zaplatiť minimálnu splátku a zostatok úverového limitu môže použiť v ďalšom období.

Lehota splatnosti úveru

Lehota splatnosti úveru je obdobie, počas ktorého dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, zároveň však rastie celková cena úveru.

m/m

Medzimesačná zmena (anglicky: month on month).

Medziúver

Medziúver je špecifický úverový produkt poskytovaný len stavebnými sporiteľňami. Ide o úver, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy uvedenej v zmluve o stavebnom sporení a umožňuje stavebnému sporiteľovi rýchlejšie uskutočniť finančný zámer

Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, že klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v plnej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je omeškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel, aký bol v zmluve stanovený, a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

MMF

Medzinárodný menový fond (anglicky: International Monetary Fund).

N - Q

Nepovolené prečerpanie

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na jeho bežnom účte, a s bankou nemá dohodu o poskytnutí kontokorentného úveru(povolené prečerpanie), dôjde k nepovolenému prečerpaniu. Klient platí z prečerpanej sumy výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania, alebo kreditnej karty.

New Home ales

Predaje nových domov.

Nominálna úroková miera

Nominálna úroková miera je bežná úroková miera uvedená v zmluve alebo na úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Non-farm payrols

Tvorba pravcovných miest mimo poľnohospodárskeho sektora v USA.

Obchodné podmienky (Všeobecné obchodné podmienky)

Obchodné podmienky sú dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy. Súčasťou obchodných podmienok sú napríklad definície pojmov, spôsob zriadenia, vedenia a zrušenia bežného účtu, spôsob vedenia platobného styku, spôsob spoplatňovania bankových služieb, spôsob informovania klienta o zmenách a podobne. Obchodné podmienky rovnako ako cenníky musí banka zverejniť vo svojich pobočkách a na internete. Banka musí klienta informovať o zmenách.

OPEC

Organizácia krajín exportujúcich ropu (anglicky: Organization of Petroleum Exporting Countries).

p.a.

Skratka pre „per annum“ sa používa v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „ročne“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že ročne na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

PIN

PIN (z anglického Personal Identification Number) je zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo viazané na platobnú kartu. PIN umožňuje vykonávať transakcie, ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo výber peňazí z bankomatu. PIN číslo prideľuje banka náhodným spôsobom, ale niektoré banky umožňujú klientovi zmeniť si pridelený PIN podľa vlastného výberu prostredníctvom bankomatu.

Platobná karta

Platobná karta umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo v pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a za služby (pomocou platobného terminálu imprintera alebo na internete). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je viazaná na bežný účet, a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, kde klient čerpá finančné prostriedky formou úveru z banky.

Platobný príkaz

Platobný príkaz je pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu, vkladu alebo výberu peňažných prostriedkov. Klient môže vykonať bankový prevod niekoľkými spôsobmi: (1) priamym prevodným príkazom (príkazom na úhradu), (2) trvalým prevodným príkazom, (3) hromadným prevodným príkazom a (4) príkazom na inkaso (inkasom). Platobný príkaz možno podať v papierovej podobe (v pobočke banky) alebo elektronicky (napríklad cez internet).

PMI

Index nákupných manažérov, Manufacturing - vo výrobe, Services - v službách [taktiež ako non-manufacturing] (anglicky: Purchasing Managers Index).

Pohľadávka

Pohľadávka je právo banky na peňažné plnenie voči klientovi.

Poplatky (bankové poplatky, odplaty)

Poplatky sú cenou bankových produktov a služieb. Banky sú povinné zverejňovať cenník vo svojich pobočkách a na webovej stránke. Rovnako musia o zmenách informovať svojich klientov. Súhrn vybraných bankových poplatkov je zverejnený na stránkach Národnej banky Slovenska.

POS (platobný terminál)

POS, alebo platobný terminál, je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za tovar za služby bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže klientovi poskytnúť spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientov ísť do „mínusu“. Ide v podstate o predschválený úver, ktorého suma sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byť medzi klientom a bankou dohodnuté a uvedené v zmluve.

Predčasné splatenie úveru

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr, ako bola pôvodne dohodnutá lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasné splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

q/q

Medzikvartálna zmena (anglicky: quarter on quarter).

R - T

Reálna úroková sadzba

Reálna úroková miera zohľadňuje vplyv očakávanej inflácie. Ide teda o rozdiel medzi nominálnou úrokovou mierou a očakávanou infláciou. V prípade vkladov je z dlhodobého hľadiska dôležité, aby reálna úroková miera mala kladnú hodnotu. Jej záporná hodnota znamená, že v sledovanom období je miera inflácie vyššia ako ponúkaná nominálna úroková miera.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN)

RPMN predstavuje celkové náklady spojené s úverom (napr. hypotekárnym) alebo s pôžičkou. RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek. Do výpočtu sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky spojené úverom alebo s pôžičkou. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejší úver alebo pôžička s najnižšou hodnotou RPMN (pri rovnakej sume úveru a lehote, na ktorú sa poskytuje). Do výpočtu RPMN sa zahŕňa nielen výška úrokovej sadzby , ale aj poplatky spojené s úverom alebo s pôžičkou. Túto základnú informáciu musí banka, resp. splátková spoločnosť, poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade , že RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 258/2001 Z. z. za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

Ručiteľ

Ručiteľ je osoba, ktorá sa zaväzuje zaplatiť banke dlh namiesto dlžníka v prípade, že dlžník neplatí riadne a včas.

Sankčná úroková sadzba

V prípade, že klient pri úvere porušil podmienky zmluvy(napríklad v prípade omeškania splátky), platí banke sankčný úrok.

SEPA

SEPA alebo Single Euro Payments Area znamená zrušenie hraníc pri bezhotovostných platbách v eurách a zjednotenie pravidiel ich realizácie. Znamená to, že všetci klienti bánk môžu posielať a prijímať platby v eurách v rámci členských krajín SEPA za rovnakých základných podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Inak povedané, všetky platby v rámci SEPA budú považované za domáce.

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch častí, zo splátky istiny a zo splátky úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár je rozpis jednotlivých splátok úveru uvedený v zmluve. Splátkový kalendár úveru obsahuje termíny splatnosti a výšku jednotlivých splátok.

Sporiaci účet

Sporiaci účet je krátkodobý vkladový produkt, kombinácia termínovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na druhej strane peniaze na účte nie sú viazané podobne ako na bežnom účte.

Spotrebiteľský úver

Spotrebiteľský úver je úver poskytnutý domácnostiam na účely nákupu spotrebného tovaru alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel napríklad od investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebiteľský úver môže mať podobu kontokorentného úveru, kreditnej karty, splátkového úveru.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient vkladá prostriedky na účet v stavebnej sporiteľni, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok môže klient získať v druhej fáze nárok na stavebný úver.

Stavebný úver

Stavebný úver je špecifický typ úveru poskytovaný stavebnými sporiteľňami, určený na účely zabezpečenia bývania. Samotnému poskytnutiu úveru predchádza fáza sporenia, ktoré je zvýhodnené štátnou prémiou.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je produkt bánk, ktorý umožňuje zhodnotiť peňažné prostriedky počas pevne stanoveného obdobia. Úroková sadzba počas tohto obdobia zostáva spravidla nezmenená.

Trhová kapitalizácia

Ukazovateľ veľkosti spoločnosti; súčin trhovej ceny a celkového počtu akcií (anglicky: market capitalsation).

Trvalý platobný príkaz

Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopred známa uhrádzaná suma. Majiteľ účtu pri vytvorení trvalého platobného príkazu stanoví číslo účtu prijímateľa, výšku sumu, čas platnosti príkazu, periodicitu uhrádzania a dátum splatnosti.

U - Z

UoM Confidence

Index spotrebiteľskej nálady od University of Michigan

Účtovný zostatok

Účtovný zostatok zobrazuje stav na účte v konkrétnom čase, ale na rozdiel od aktuálneho zostatku sa tiež zobrazujú už zadané platby s neskorším dátumom spracovania. Do účtovného zostatku sa nezapočítava povolené prečerpanie na účte.

Úrok

Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke.

Úrok z omeškania

Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby sú stanovené v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Úver

Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných prostriedkov a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Klient spláca úver v pravidelných, zväčša anuitných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny, ako aj úrok.

Úverový register

Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách, o podaných žiadostiach klientov o úver v bankách. Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácie býva spoplatnená. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Úverový účet

Úverový účet je špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru. Existencia tohto účtu je spojená len s poskytnutým úverom . Úverový účet býva zväčša spoplatňovaný a tento poplatok je zahrnutý do ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN).

Valuta

Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hotovostných operácií – napríklad pri zámene peňažných prostriedkov v banke alebo v zmenárňach.

Variabilná úroková sadzba

Variabilná úroková sadzba je pri úveroch úroková sadzba, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v závislosti od trhových podmienok. Najčastejšie sa variabilná úroková sadzba prispôsobuje zmenám základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a sadzbám, pri akých si banky požičiavajú medzi sebou.

Variabilný symbol

Variabilný symbol je maximálne 10-miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, so sumou, s menou a s dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá dlžníkovi poskytla na stanovené obdobie peňažné prostriedky.

Vinkulácia

Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

Vklad

Peňažné prostriedky vložené na účet klienta v banke.

Vkladná knižka

Vkladná knižka je vkladový produkt banky. Ide o formu cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že banka prijala od majiteľa peniaze (vklad) vo výške naposledy uvedeného zostatku. S vystavením a vedením vkladnej knižky nie sú obyčajne spojené žiadne poplatky. Vkladná knižka môže byť vedená tak v eurách, ako v zahraničnej mene.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota pri vkladoch je obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať peňažnými prostriedkami bez toho, aby stratil časť úroku alebo zaplatil poplatok za predčasný výber.

w/w

Medzitýždenná zmena (anglicky: week on week).

ytd

Obdobie počnúc 1. januárom tohto roka až po dnešný deň (anglicky: year to date).

Zabezpečenie úveru

Banka podmieňuje poskytnutie úveru jeho zabezpečením v prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca alebo keď to stanovuje zákon (napríklad v prípade hypotekárnych úverov). Najčastejšie ide o zabezpečenie záložným právom na nehnuteľnosť, hnuteľným majetkom (auto) alebo ručiteľom.

Základná úroková sadzba

Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjajú niektoré úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov. V minulosti bývala táto sadzba označovaná za diskontnú.

Zložené úročenie

Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.