J&T FINANCE GROUP SE vykázala za rok 2022 najvyšší prevádzkový zisk vo svojej histórii

Rok 2022 uzavrela finančná skupina JTFG s prevádzkovým ziskom vo výške 258,7 milióna EUR. K historicky najvyššiemu prevádzkovému zisku prispeli nielen rekordné úrokové výnosy reflektujúce nárast úverového portfólia a vysoké trhové sadzby, ale aj príspevok z výnosov z poplatkov spojený s nárastom spravovaného majetku. Zisk po zdanení v roku 2022 predstavoval 162,6 milióna EUR.

„Zisk po zdanení vo výške 162,6 milióna EUR síce predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu, no bližší pohľad na jednotlivé položky výkazu ziskov a strát dokazuje, že v zásadných kategóriách bol uplynulý rok opäť výnimočný. Jediný negatívny vplyv na zisk skupina zaznamenala prevažne z dôvodu tvorby opravných položiek spojených so znehodnotením ruských a ukrajinských aktív,“ konštatuje Igor Kováč, finančný riaditeľ skupiny J&T FINANCE GROUP SE.

Výnimočnosť výsledkov podčiarkuje aj rast celkových aktív, ktoré prvýkrát prekročili 14 miliárd EUR. Nárast majetku sprevádzalo adekvátne zvýšenie prijatých depozít pri stabilnom pomere poskytnutých úverov klientom k prijatým vkladom od klientov.

Skupina taktiež posilnila svoju pozíciu na kapitálových trhoch – v novembri dokončila akvizíciu kontrolného podielu v investičnej spoločnosti AMISTA patriacej k najväčším českým správcom fondov kvalifikovaných investorov. Významne tiež narástol objem aktív v majetku fondu J&T ARCH INVESTMENTS, ktorý prekročil hranicu jednej miliardy eur a ktorého akcie sa radia medzi tie najlikvidnejšie na pražskej burze.

Bilančná suma vzrástla v roku 2022 o 6,9 % na 14,6 miliardy EUR. Tento rast podporil hlavne nárast úverového portfólia (+198 miliónov EUR) a nárast vkladov od klientov o 6,7 % (+643 miliónov EUR). Skupina je naďalej dostatočne kapitálovo vybavená. Ku koncu roka 2022 operovala s celkovým pomerom regulatórneho kapitálu vo výške 16,66 %.
 


Nasledujúce články