Spravodajstvo 23.03.2023 J&T BANKA

Nášmu fondu J&T Profit EUR udelila prvenstvo Slovenská asociácia správcovských spoločností

Má najlepší pomer medzi výnosom a podstupovaným rizikom. Vďaka tomu zvíťazil fond J&T Profit EUR v súťaži Top Fond v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy.

Medzi jeho najväčšie výhody patrí okrem pravidelnej výplaty výnosu a unikátnej skladby portfólia aj vysoká likvidita, keď má investor prostriedky k dispozícii do niekoľkých dní po zadaní žiadosti o ich výplatu.

Akciová zložka tvorí len doplnkovú časť portfólia fondu, čo v kombinácii s jeho investíciami do dlhopisov stabilných a etablovaných spoločností prispelo k tomu, že fond dokázal zostať v zelených číslach aj počas minulého roka, ktorý bol ovplyvnený negatívnymi ekonomickými faktormi.

„Najvýznamnejšie zastúpenie vo fonde tvorí dlhopisová zložka úspešných spoločností a projektov spätých so skupinou J&T. Tieto cenné papiere sa vyznačujú vyššou odolnosťou voči volatilite trhov, keďže nie sú obchodované na svetových burzách. Na ich cenu a výnos tak majú vplyv primárne ekonomické fundamenty a reálne výsledky konkrétnych spoločností a projektov. To v kombinácií s nízkou citlivosťou portfólia na zmeny v úrokových sadzbách a krátkou priemernou splatnosťou portfólia predstavovalo dobrý základ na vysporiadanie sa s výzvami roku 2022,“ vysvetľuje riaditeľka J&T BANKY na Slovensku Anna Macaláková.

Špecifikom fondu J&T Profit je, že investorom vypláca výnosy pravidelne raz ročne. V úvode roku im vyplatil výnos za rok 2022 vo výške 3,47 %. Porovnateľné fondy na slovenskom trhu pritom za minulý rok skončili v priemere v strate. Odporúčaný minimálny investičný horizont fondu Profit, ktorý bol založený ešte začiatkom roku 2019, je tri roky. Od svojho založenia k 15. 03. 2023 dosiahol výkonnosť 13,22 %. Samozrejme, predošlé zhodnotenia investícií vo fonde nie sú zárukou aj budúcich zhodnotení, keďže s investovaním sú spojené aj riziká.

Ocenenie Top fond udeľuje každoročne Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľom denníka Hospodárske noviny spoločnosťou Mafra Slovakia. 

 

Upozornenie

Oznámenie nepredstavuje ponuku J&T BANKY, a. s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“) uzavrieť Zmluvu a uvedené informácie nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Toto oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Toto oznámenie má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka touto cestou informuje potenciálnych investorov, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Toto oznámenie môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto oznámenia, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.


Zdieľať na sociálnych sieťach:

Nasledujúce články