Pre firmy

Naši korporátni klienti majú servis, na aký sú zvyknutí klienti privátneho bankovníctva.

Financovanie firiem

Vklady

Vklady

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Svojim korporátnym klientom poskytujeme okrem vysokých výnosov aj nadštandardnú starostlivosť.

Termínované vklady

Mena EUR a CZK USD GBP, CHF, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK
Viazanosť 1, 3, 6, 9, 15 a 18 mesiacov, 1, 2, 3, 4, 5 a 10 rokov 1, 3 a 6 mesiacov, 1 a 2 roky 1, 3 a 6 mesiacov, 1 a 2 roky
Minimálna výška vkladu 10 000 EUR / 3 000 EUR*
(alebo ekvivalent v cudzej mene)
10 000 EUR / 3 000 EUR*
(alebo ekvivalent v cudzej mene)
100 000 EUR
(alebo ekvivalent v cudzej mene)

* Platí v prípade, ak v čase zriadenia vkladového produktu klient využíval bankové alebo investičné služby poskytované J&T BANKOU v celkovom objeme aspoň 10 000 EUR (alebo ekvivalent v príslušnej mene).

Podrobné informácie o sadzbách*

Minimálna celková výška aktív v banke 10 000 EUR

Lehota splatnosti Úrok EUR Úrok CZK
1 mesiac 3,10 % p. a. -
3 mesiace 3,20 % p. a. 3,30 % p. a.
6 mesiacov 3,20 % p. a. 3,35 % p. a.
1 rok 3,50 % p. a. 3,60 % p. a.
2 roky 3,00 % p. a. 3,40 % p. a.
3 roky 3,00 % p. a. 3,25 % p. a.
4 roky 2,50 % p. a. 3,25 % p. a.
5 rokov 2,50 % p. a. 3,00 % p. a.
10 rokov 2,50 % p. a. 3,00 % p. a.

* Pre produkty od 6 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky.

 

Úprava úrokových sadzieb:

Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku úrokovej sadzby. Zmenu úrokových sadzieb a tiež dátum účinnosti zmeny banka zverejňuje vo svojich prevádzkových priestoroch a na svojej internetovej stránke. Odo dňa účinnosti zmeny úrokovej sadzby bude vklad úročený aktuálnou platnou úrokovou sadzbou.

Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou

Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou

Typ Vkladový účet s výpovednou lehotou
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR / 100 000 CZK pre existujúcich klientov, 10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) pre nových klientov
Úroková sadzba EUR 3,70 % p. a. (3,20 % p. a. od 16. 9. 2024)
Úroková sadzba CZK do 150 mil. CZK vrátane: 4,50 % p. a. (3,75 % p. a. od 30. 7. 2024, 3,25 % p. a. od 12. 10. 2024); od 150 mil. CZK: 0,00 % p. a.
Výpovedná lehota 3 mesiace
Privklady áno - zaslaním prostriedkov na pridelené číslo vkladového účtu
Periodicita pripisovania úroku kvartálne
Režim poplatkov bez poplatkov
Úprava úrokových sadzieb Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku úrokovej sadzby. Zmenu úrokovej sadzby a tiež dátum účinnosti zmeny banka zverejňuje vo svojich prevádzkových priestoroch a na svojej internetovej stránke. Odo dňa účinnosti zmeny úrokovej sadzby bude vklad úročený aktuálnou platnou úrokovou sadzbou.

Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou

Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou

typ Vkladový účet s výpovednou lehotou
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR / 100 000 CZK pre existujúcich klientov, 10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) pre nových klientov
Úroková sadzba EUR 3,60 % p. a. (3,10 % p. a. od 22. 7. 2024)
Úroková sadzba CZK do 150 mil. CZK vrátane: 4,25 % p. a. (3,50 % p. a. od 12. 8. 2024); od 150 mil. CZK: 0,00 % p. a.
Výpovedná lehota 33 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Privklady áno - zaslaním prostriedkov na pridelené číslo vkladového účtu
Periodicita pripisovania úroku mesačne
Režim poplatkov bez poplatkov
Úprava úrokových sadzieb Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku úrokovej sadzby. Zmenu úrokovej sadzby a tiež dátum účinnosti zmeny banka zverejňuje vo svojich prevádzkových priestoroch a na svojej internetovej stránke. Odo dňa účinnosti zmeny úrokovej sadzby bude vklad úročený aktuálnou platnou úrokovou sadzbou.

Vklad so 14-dňovou výpovednou lehotou

Vklad so 14-dňovou výpovednou lehotou

typ Vkladový účet s výpovednou lehotou
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR pre existujúcich klientov, 10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) pre nových klientov
Úroková sadzba EUR 3,00 % p. a.
Výpovedná lehota 14 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Privklady áno - zaslaním prostriedkov na pridelené číslo vkladového účtu
Periodicita pripisovania úroku mesačne
Režim poplatkov bez poplatkov
Úprava úrokových sadzieb Banka si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku úrokovej sadzby. Zmenu úrokovej sadzby a tiež dátum účinnosti zmeny banka zverejňuje vo svojich prevádzkových priestoroch a na svojej internetovej stránke. Odo dňa účinnosti zmeny úrokovej sadzby bude vklad úročený aktuálnou platnou úrokovou sadzbou.

Výpoveď možno zadať:

 • prostredníctvom Internet bankingu,
 • osobne,
 • prostredníctvom nahrávanej linky alebo služieb internetového bankovníctva.

Klient si môže vybrať nasledujúci spôsob vypovedania vkladu:

 • vypovedanie časti vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu,
 • vypovedanie celého vkladu.

Investície

Investície

Investičné príležitosti pre korporátnych klientov:

Ako expert na investovanie ponúkame širokú škálu investičných príležitostí. Okrem štandardných možností investovania zabezpečujeme tiež vysoko individuálne investície založené na vzájomnom partnerstve medzi klientom a bankou.

Bežné bankové služby

Bežné bankové služby

Bežný účet Vám zriadime bezplatne pri založení nového vkladového produktu alebo pri predĺžení Vášho súčasného vkladu.

S bežným účtom u nás získate:

 • bezplatné zriadenie účtu,
 • bezplatné vedenie účtu,
 • Internet banking dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
 • telebanking prostredníctvom čísla 0800 900 500 alebo +421 232 607 187, ktoré sú Vám k dispozícii každý pracovný deň od 9.00 do 17.00 hod.,
 • bežné účty sú chránené systémom ochrany vkladov Českej republiky,
 • do výšky 100 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene),
 • na bežnom účte nie je žiadny povinný minimálny zostatok.

Bežný účet môžete využiť na:

 • zriaďovanie vkladových účtov – finančné prostriedky sú zasielané,
 • v prospech vkladových produktov,
 • vysporiadanie vkladových účtov,
 • vysporiadanie záväzkov z kreditnej platobnej karty,
 • klientsky platobný styk (tuzemský a zahraničný),
 • hotovostné vklady a výbery v pobočkách banky,
 • zúčtovanie poplatkov a sankcií (napr. odblokovanie prístupov opätovné vytlačenie PIN kódu).

Bežné účty sú úročené aktuálne platnou ročnou úrokovou sadzbou stanovenou bankou. V prípade zmluvne nedohodnutého prečerpania peňažných prostriedkov banka úročí bežný účet úrokovou sadzbou pre nepovolený debetný zostatok.

Platobné karty

Platobné karty

Vydávame platobné karty MasterCard s technológiou MasterCard PayPass, prostredníctvom ktorej sa dá platiť bezkontakne, bez nutnosti zadávať PIN kód pri platbách do 50 EUR.

Platobné karty MasterCard sú medzinárodné platobné karty asociácie MasterCard Europe s platnosťou 3 roky, plne akceptované v bankomatoch a u všetkých obchodníkov označených logom MasterCard.

Viac informácií
Platobné karty

Financovanie

Financovanie

S nami môžete financovať:

 • projekty na trhu s realitami,
 • podnikové akvizície,
 • prefinancovanie aktív,
 • obchodovanie s pohľadávkami.

Poskytujeme tiež poradenstvo pri:

 • reštrukturalizácii,
 • prefinancovaní záväzkov.
Financovanie firiem1

V týchto odboroch máme mnohoročné skúsenosti. Vďaka tomu dokážeme rýchlo a objektívne posúdiť aj neobvyklé a komplexné projekty. Práve rýchlosť rozhodovania je našou konkurenčnou výhodou.

Úrokové sadzby sú stanovené individuálne na každý podnet klienta, po dôkladnom posúdení projektu v kombinácii s aktuálnou situáciou na trhu úrokových sadzieb.

Financovanie cennými papiermi

Zmenkové financovanie

Vieme zabezpečiť financovanie vo forme emisie zmenkového programu.

Dlhopisové financovanie

Pre kvalitné strednodobé a dlhodobé projekty ponúkame financovanie prostredníctvom emisie dlhopisov. Naše skúsenosti dokladujú úspešné emisie spoločností J&T Global Finance, JOJ Media House, J&T Real Estate, EPH a ďalších. Emitentom poskytujeme komplexné služby od prípravy prospektu cenných papierov cez umiestnenie dlhopisov na trhu až po následnú administráciu emisie.

Financovanie firiem cennými papiermi

 

Úverové financovanie

Projektové financovanie

Projektové financovanie je zamerané na poskytnutie úverových zdrojov klientovi, pričom návratnosť poskytnutých finančných prostriedkov je zabezpečená z realizácie výnosu zo samotného financovaného projektu. Financovanie môže mať prípadne aj formu podriadeného úveru v závislosti od potrieb klienta a od vzájomnej dohody.

Bridge financovanie

V prípade dočasného časového nesúladu príjmov a výdavkov alebo časovo obmedzeného nedostatku vlastných zdrojov sme schopní ponúknuť klientovi rýchle bridge financovanie na preklenutie vzniknutej časovej disproporcie.

Syndikátne úvery

V prípade potreby a záujmu klienta je banka schopná realizovať syndikátne financovanie projektov väčších rozmerov v kooperácii s bankami operujúcimi na slovenskom, ako aj na európskom bankovom trhu. Sme členom viacerých konzorcií syndikátnych úverov, prostredníctvom ktorých sú financované významné investičné projekty.

Prevádzkové financovanie

Cieľom prevádzkového financovania je financovať obežný majetok spoločností v záujme zabezpečenia plynulého chodu spoločnosti. V prevažnej miere ide o krátkodobé financovanie, ale môže mať formu aj strednodobého financovania (štandardný krátkodobý úver, kontokorentný, prípadne revolvingový úver).

SIH antikorona záruka 2

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja "SIH antikorona záruka 2b".

SIH MF logo

V čom sme iní

V čom sme iní

V čom sme iní v korporátnom bankovníctve:

Sme privátna banka. Preto aj naši korporátni klienti majú servis, na aký sú zvyknutí klienti privátneho bankovníctva. Zo služieb, ktoré obohacujú našu ponuku štandardných bankových produktov pre spoločnosti, by sme radi upriamili Vašu pozornosť na tieto:

Poplatky a úroky

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií tu:

Viac informácií
Stať sa klientom