Informácie o systéme poistenia pohľadávok z vkladov

Poistené sú všetky pohľadávky z vkladov, vrátane úrokov pri splnení požiadaviek na identifikáciu ustanovených v českom zákone o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) v mene euro alebo v cudzej mene, okrem pohľadávok uvedených nižšie.

Poistené nie sú pohľadávky z vkladov:

  1. banky, pobočky banky z iného členského štátu, sporiaceho a úverového družstva, obchodníka s cennými papiermi  a zahraničnej osoby s obdobnou náplňou činnosti; to neplatí pri pohľadávkach z vkladov vložených týmito osobami v prospech tretích osôb, ktorým by inak náhrada patrila pri splnení podmienok ustanovených podľa zákona č. 21/1992 Sb.;
  2. finančnej inštitúcie a zahraničnej osoby s obdobnou náplňou činnosti; to neplatí pri pohľadávkach z vkladov platobnej inštitúcie, poskytovateľa platobných služieb malého rozsahu, inštitúcie elektronických peňazí a vydavateľa elektronických peňazí malého rozsahu vložených týmito osobami v prospech tretích osôb, ktorej by inak náhrada patrila pri splnení podmienok ustanovených podľa zákona č. 21/1992 Sb.;
  3. poisťovne, zaisťovne  a zahraničné osoby s obdobnou náplňou činnosti;
  4. zdravotnej poisťovne a zahraničnej osoby s obdobnou náplňou činnosti;
  5. štátu;
  6. územného samosprávneho celku, ktorého daňové príjmy podľa zákona o rozpočtovém určení daní sú vyššie ako čiastka zodpovedajúca 500 000 EUR, pri splnení podmienok ustanovených podľa zákona č. 21/1992 Sb.;
  7. predstavujúce pohľadávky, ktoré je banka oprávnená čiastočne zahrnúť do svojho kapitálu vo forme podriadeného dlhu;
  8. pochádzajúce podľa právoplatného rozsudku z úmyselne spáchaného trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti, pokiaľ neboli zaistené v prospech obete trestnej činnosti.

Systém poistenia pohľadávok z vkladov sa nevzťahuje na zmenky a iné cenné papiere.

Pre výpočet náhrady sa spočítajú všetky poistené pohľadávky z vkladov oprávnenej osoby v banke podľa stavu k rozhodnému dňu. Výpočet náhrady sa vykonáva v mene štátu, v ktorej je účet vedený, pri pohľadávkach z vkladov vedených v inej mene ako je mena štátu, v ktorej je účet vedený sa prepočíta podľa kurzu vyhláseného Českou národní bankou pre rozhodný deň. Súčasťou poistenej pohľadávky z vkladov sú aj úroky vypočítané k rozhodnému dňu. Náhrada sa vypláca v mene EURO. Oprávnenej osobe sa poskytuje náhrada najviac vo výške zodpovedajúcej 100 000 EUR pre jednu oprávnenú osobu v jednej banke. V niektorých prípadoch ustanovených zákonom č. 21/1992 Sb. sú vklady chránené aj nad hranicu čiastky zodpovedajúcej 100 000 EUR, najviac však do čiastky zodpovedajúcej 200 000 EUR.

Poistenie pohľadávok z vkladov v Českej republiky zabezpečuje Garanční systém finančního trhu zriadený podľa zákona, ktorý upravuje ozdravné postupy a riešenia krízy na finančnom trhu (zákon č. 374/2015 Sb.). Garanční systém finančního trhu spravuje Fond pojištění vkladů.

Bližšie informácie o systéme poistenia pohľadávok z vkladov sú uvedené na webovom sídle Fondu pojištění vkladů www.garancnisystem.cz.

Dokumenty na stiahnutie

Názov dokumentu Formát
Informačný prehľad pre klienta o systéme poistenia pohľadávok z vkladov PDF