J&T Banka uzavrela tretí kvartál s bilančnou sumou viac ako 6 miliárd eur

Banka je jedným z hlavných aranžérov emisií na slovenskom a českom trhu, len od začiatku roka uviedla na trh 13 emisií v celkovom objeme 830 miliónov eur. To sa tiež prejavilo na náraste príjmov za prípravu dlhopisových emisií (+58,4 %).

Nárast dosiahli tiež vklady, ktoré tvorili 4,5 miliardy eur. S takmer polovičným podielom dlhodobých vkladov so splatnosťou 1 a viac rokov (47 %) banka trvalo vykazuje jednu z najstabilnejších vkladových báz na trhu.

Od začiatku roka poskytla banka nové úvery a záruky vo výške 1,1 miliardy eur, celkovo tak úverové portfólio na konsolidovanej úrovni tvorilo 2,6 miliardy eur.

Medziročne vzrástol (+11,5 %) tiež celkový spravovaný majetok v investíciách, ktorý ku koncu septembra dosiahol hranicu 5,4 miliardy eur. Majetok spravovaný vo fondoch tak len od začiatku tohto roka vzrástol takmer o 110 miliónov eur a dosiahol tak celkovú hodnotu 1,13 miliardy eur.

Vlastný kapitál ku koncu septembra dosiahol 733 miliónov eur. Kapitálová primeranosť tak bola 15,69 %.

„Teší nás, že investičný rozhľad a s tým súvisiaca ochota investovať u našich klientov stále rastú. Podielom investičných zložiek ich finančných portfólií sa tak začíname približovať krajinám západnej Európy. Naším cieľom je preto ponúkať klientom vždy také investičné riešenia, ktoré reagujú na ich požiadavky a potreby na finančných trhoch,“ povedala riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

J&T Banka patrí medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Je lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administruje klientske aktíva vo výške 2,46 miliardy eur. Vytvára unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu vzájomného úspechu, a preto sa s našimi klientmi delíme o výnosy. Považujeme ich za svojich partnerov. Cieľom J&T Banky je bohatšie Slovensko. V umení, vo vzdelávaní a v inováciách, preto podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s českou J&T Bankou, ruskou J&T Bank AO, chorvátskou J&T Bank a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a na www.jet.sk.

Tabuľka: Konsolidované výsledky J&T BANKY, a. s., k 30. 9. 2018, podľa IFRS

Hlavné položky bilancie

v mil. EUR

09/2018

09/2017

var. Abs

%

Bilančná suma banky

6 079

6 306

-228

-4 %

Pokladničná hotovosť a pohľadávky voči centrálnym bankám a úverovým inštitúciám

2 632

2 851

-220

-8 %

Cenné papiere

740

665

75

11 %

Pohľadávky voči klientom

2 609

2 667

-58

-2 %

Záväzky voči klientov

4 525

3 997

528

13 %

Vlastný kapitál

733

750

-17

-2 %

Kapitálová primeranosť

15,69%

15,93%

0,24

 

Likvidné aktíva*

2 735

2 944

-209

-7 %

Likvidné aktíva / vklady

56,3%

57,8%

-1,55

 

L/D ratio

57,7%

66,7%

-9,07

 

* hotovosť, pohľadávky voči centrálnej banke, pohľadávky voči bankám splatné do 3M, štátne dlhopisy ČR/SR

Výkaz ziskov a strát

v mil. EUR

09/2018

09/2017

var. Abs

%

Čisté úrokové výnosy

107

109

-2,4

-2 %

Úrokové výnosy

145

149

-4,1

-3 %

Úrokové náklady

-38

-39

1,6

4 %

Čisté výnosy z poplatkov a provízií

41

33

8,0

24 %

Výnosy z poplatkov a provízií

46

41

5,5

14 %

Náklady na poplatky a provízie

-5

-7

2,5

35 %

Prijaté dividendy

0

0

0,1

14 %

Čistý zisk z obchodovania

2

12

-10,1

-82 %

Ostatné prevádzkové výnosy

5

12

-7,2

-61 %

Prevádzkové výnosy

155

167

-11,7

-7 %

Personálne náklady

-35

-30

-5,0

-17 %

Ostatné prevádzkové náklady

-32

-33

0,9

3 %

Odpisy

-3

-3

0,1

2 %

Prevádzkové náklady

-70

-66

-4,1

-6 %

Zisk pred tvorbou opr. položiek k úverom a zdanením

86

102

-15,7

-15 %

Rezervy na finančné aktivity

1

1

-0,2

-30 %

Zmena v opravných položkách k úverom

-14

-10

-4,2

-43 %

Zisk z pridruž. a spoločných podnikov

0

-1

0,6

98 %

Zisk pred zdanením

72

92

-19,5

-21 %

Daň z príjmu

-13

-16

2,7

17 %

Zisk z pokračujúcich činností

59

76

-16,8

-22 %

Zisk z ukončovaných činností

0

0

0,0

-

Zisk za účtovného obdobia po zdanení

59

76

-16,8

-22 %

C/I ratio

44,8%

39,3%

0,06