J&T Banka uvádza Wealth Report: výsledky tretieho ročníka prieskumu medzi dolárovými milionármi

„Investičný postoj milionárov je ovplyvnený najmä ich vekom. Platí, že mladší sú aktívnejší v investovaní, pretože majú ešte dosť času, aby dohnali potenciálne straty. Naproti tomu starší milionári, vo veku nad 50 rokov, sú konzervatívnejší, viac si uvedomujú zodpovednosť za seba, svoju firmu a rodinu. Ich opatrnosť je ovplyvnená aj skúsenosťami z finančnej krízy. Sú typickí tým, že svoje portfólio viac diverzifikujú a od investícií očakávajú v prvom rade uchovanie hodnoty majetku“, uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

Za najmenej zaujímavé považujú investície do termínovaných vkladov (4 %), internetových mien (2 %), akcií slovenských firiem (2 %) a do podielových fondov (2 %).

Zároveň termínované vklady, spolu s podielovými fondmi a obchodmi s menami považujú v súčasnosti slovenskí dolároví milionári za menej atraktívne, ako vlani. Naopak, oproti minulému roku sa do popredia dostávajú tzv. passion investments, teda investície z vášne. Za najzaujímavejšie pritom považujú obrazy (38 %), mince (29 %) a veterány (21 %).

„Za poslednú dekádu sa alternatívne aktíva (obrazy, mince, veterány a pod.) zhodnotili v priemere až o 180 %, pričom vysoko presiahli výnosnosť akciového indexu S&P 500, navyše pri nižšej volatilite“, vysvetľuje A. Zaťko.

Slovenskí milionári považujú za dôležité investovať do oblastí, ktoré dobre poznajú (86 %). Bratislavská burza nie je pre nich investične zaujímavá (75 %) a tým, ktorí chcú investovať na finančnom trhu, odporúčajú orientovať sa na zahraničie (93 %).

ATRAKTIVITA REGIÓNOV Z HĽADISKA INVESTÍCIÍ NA 3 – 5 ROKOV

Z hľadiska zhodnotenia investícií považujú dolároví milionári za najatraktívnejší svetový región juhovýchodnú Áziu (30 %), ďalej nasleduje Južná a Stredná Amerika (18 %) a stredná a východná Európa (14 %). Najmenej atraktívnymi regiónmi sú Blízky východ, západná Európa a Japonsko. Na druhej strane si však uvedomujú neistotu ohľadne bezpečnosti týchto investícií, keď len štvrtina súhlasí, že obavy z investícií na rozvíjajúcich sa trhoch sú zbytočné.

„Hlavnou príčinou atraktivity týchto oblastí je absencia štrukturálnych problémov, priaznivé demografické trendy, nízke zadlženie, menej regulácie a lepšie podnikateľské prostredie. Všetky tieto faktory sa pozitívne prejavujú na rýchlejšej dynamike rastu akciových trhov a cien nehnuteľností“, uvádza Andrej Zaťko.

DOLÁROVÝ MILIONÁR AKO EKONÓM

V súčasnosti sú dolároví milionári vo vzťahu k vývoju HDP optimistickejší, ako vlani, kedy rast HDP očakáva 70 % z nich. Všeobecná populácia je ohľadne HDP výrazne menej optimistická. Jeho rast očakáva 44 %.

Napriek pozitívnym očakávaniam pri raste ekonomiky veľká časť slovenských milionárov (46 %) vníma súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku ako hrozbu pre svoje investície. Naopak, ako príležitosť ju vníma len 16 % z nich. Pozitívne očakávania pri raste ekonomiky sa teda zatiaľ nepremietli do pozitívneho sentimentu ohľadne vlastných investícií.

DOLÁROVÝ MILIONÁR AKO OBČAN

Za najzávažnejšie problémy súčasnosti považujú slovenskí dolároví milionári korupciu (71 %), fungovanie justície (57 %) , daňovú záťaž (36 %), podmienky na podnikanie (32 %) a nestabilnú legislatívu (29 %). Bežná slovenská populácia ako hlavné problémy výrazne častejšie uvádza fungovanie zdravotníctva (36 %), zadlženie štátu (25 %), ktoré u dolárových milionárov nie sú v takom zastúpení.

„Štátne zadlžovanie býva témou, ktorá pomerne často rezonuje aj v médiách, a preto ho bežná populácia považuje za viac problematické. Naopak, dolároví milionári, vo väčšine podnikatelia, sú na cudzie zdroje zvyknutí, a preto zadlženie štátu na takej úrovni, na akej je dnes, nevnímajú až tak zásadne“, uzatvára.

Opatrenia, ktoré by mal štát podľa nich uskutočniť sú reforma súdnictva (96 %), odluka cirkvi od štátu (88 %), sprísnenie kontroly tovaru v obchodoch (75 %), zavedenie viacerých prvkov priamej demokracie do riadenia (73 %) a mal by úplne zakázať fajčenie v reštauráciách (70 %).

VZŤAH K EÚ

Postoj dolárových milionárov k EÚ možno popísať ako pragmatický a racionálny. V členstve vidia jedinú a správnu cestu pre malé krajiny, ako je Slovensko a považujú ho za spoľahlivého partnera ostatných štátov EÚ (77 %).

Na druhej strane sú však presvedčení že Slovensko si nedokáže presadiť v EÚ svoje záujmy, ostatné krajiny ho neberú ako plnohodnotného partnera a že sa nespráva v EÚ konštruktívne. Slovenskí milionári (93 %) si myslia, že európske fondy a dotácie podporujú korupciu. Sú rozhodne za zotrvanie v EÚ, no nie sú spokojní s pozíciou svojej krajiny v únii. Očakávajú, že Slovensko bude vyvíjať v tomto zoskupení väčšiu aktivitu.

ODOVZDÁVANIE MAJETKU

O odovzdávaní svojho majetku ďalšej generácii už uvažovalo 71 % dolárových milionárov. V otázke nástupníctva majú pritom pragmatický postoj. Snažia sa zabezpečiť deti, pokiaľ ide o vzdelanie a o bývanie. Zároveň ich nechcú príliš rozmaznávať. Ich zámerom je, aby sa ich deti presadili v živote samy.

Vzhľadom na svoj vek (priemer 49 rokov) však zatiaľ milionári nie sú v pozícii, že by odovzdávanie majetku akútne riešili. Už teraz si však uvedomujú, že sa mu v budúcnosti pravdepodobne nevyhnú.

J&T BANKA WEALTH REPORT

Prieskum realizovala J&T Banka v spolupráci s agentúrou Perfect Crowd. Jeho cieľom bolo zmapovať investičné správanie a životný štýl dolárových milionárov, teda tých, ktorých disponibilný majetok má hodnotu minimálne 728 000 EUR na Slovensku, resp. 20 miliónov korún v Česku. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 197 respondentov (141 Čechov a 56 Slovákov). Dáta boli zbierané formou online dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili osobné rozhovory so 6 respondentmi a skupinový rozhovor s privátnymi bankármi J&T Banky.

Výsledky unikátneho prieskumu Wealth Report 2014 vo forme prehľadnej infografiky si môžete prezrieť tu.

O nás:
Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Na Slovensku administrujeme klientske aktíva vo výške 1,5 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi, ktorých považujeme za našich partnerov, sa delíme o svoje výnosy. Rovnako, ako naši klienti chceme, aby Slovensko bolo bohatšie. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto adresne podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE s aktívami vo výške 8,4 mld. EUR a kapitálom 1 mld EUR. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.

 


Nasledujúce články