J&T Banka stabilne rástla aj v roku 2013

„V roku 2013 upevnila J&T Banka pozíciu lídra v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Klientom sme administrovali aktíva vo výške 1,36 miliardy EUR, a to v oblasti bankových vkladov a investícií. Zároveň sme uviedli nové emisie korporátnych dlhopisov a založili nový dlhopisový fond. Aj vďaka atraktívnym produktom sa zvýšil počet klientov, pričom najvyšší nárast dosiahol segment Prémiového bankovníctva. S cieľom podporiť ďalší plánovaný rozvoj navýšili akcionári na konci roka 2013 základný kapitál J&T Banky a. s. o 5,7 mld. CZK.“, uvádza Andrej Zaťko, riaditeľ J&T Banky.

HLAVNÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE K 31. 12. 2013

Ku koncu roka 2013 dosiahla bilančná suma J&T Banky hodnotu 1,02 mld. EUR. Výška prevádzkového zisku bola na úrovni 14,8 mil. EUR. Úrokové náklady v absolútnom vyjadrení medziročne poklesli o 3 % na 23,9 mil. EUR, a to aj pri 24 %-nom náraste objemu vkladov, čím výrazne zlacnelo financovanie banky. Objem vkladov presiahol 853 mil. EUR a klienti preferovali najmä vkladové produkty s výpovednou lehotou a ročné termínované vklady. Úrokové výnosy dosiahli 52,2 mil. EUR, pričom ich 11 %-ný pokles bol spôsobený len miernym rastom objemu poskytovaných úverov a poklesom úrokových sadzieb. Navýšenie základného kapitálu banky otvára priestor pre výraznejšie poskytovanie úverov do budúcna. Z tohto dôvodu očakávame v budúcich obdobiach rast úrokových výnosov.

Počas roku 2013 narástla dynamika obchodovania na finančných trhoch, čo sa prejavilo na viac ako dvojnásobnom náraste výnosov z poplatkov a provízií, ktoré predstavujú 6,1 mil. EUR. Dôvodom je najmä vyššia aktivita v oblasti administrácie emisií cenných papierov a zmenkových programov.

Prevádzkové náklady dosiahli úroveň 20,4 mil. EUR, čo predstavuje 12 %-ný nárast oproti porovnateľnému obdobiu. Tento výsledok je ovplyvnený hlavne zvýšením administratívnych nákladov o 17 % na 14,6 mil. EUR, kde výraznú položku tvorí banková daň.

Tabuľka - VÝKAZ ZISKOV A STRÁT:

tlacova-sprava-hv.png

NAJDÔLEŽITEJŠIE UDALOSTI V ROKU 2013

Investičné príležitosti

J&T Banka je lídrom v aranžovaní emisií korporátnych dlhopisov. V roku 2013 uviedla na trh tieto emisie:

  • JOJ Media House 6,30/2018 – päťročné dlhopisy stredoeurópskeho mediálneho holdingu v menovitej hodnote 1 000 EUR v celkovom objeme 55 mil. EUR.

  • CEETA 6,50%/2016 – trojročné dlhopisy v celkovom objeme 30 mil. EUR, v nominálnej hodnote 1 000 EUR a CEETA VAR/2017 – štvorročné cenné papiere v celkovom objeme 38 mil. EUR, v nominálnej hodnote 1 000 EUR pre spoločnosť, ktorá vlastní a prenajíma kancelárske priestory v top lokalitách v Bratislave a Prahe.

  • JTFG III 6,00%/16 – trojročné dlhopisy v celkovom objeme 100 mil. EUR a v menovitej hodnote 1 000 EUR pre významný stredoeurópsky finančný holding J&T Finance Group.

  • J&T Bond EUR zmiešaný o.p.f. – PRVÁ PENZIJNÁ SPRAVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., ktorý investuje prevažne do dlhových cenných papierov a nástrojov peňažného trhu. Jeho portfólio je vytvorené z investičných nápadov J&T.

Marketing, komunikácia a CSR

J&T Banka získala špeciálnu cenu za inovatívny prístup v komunikácii „Hermes komunikátor roka 2013“. Cena jej patrí za koncept „bankokaviarní“ J&T Banka Café, ekonomicko - lifestylový online magazín www.jet.sk, časopis MAGNUS s originálnym obsahom od popredných autorov, ako aj za osobný prístup ku klientom. 

J&T Banka uviedla inovatívnu reklamnú kampaň s edukatívnym rozmerom pod názvom Pravda o peniazoch. Jej cieľom bolo zmeniť súčasné vnímanie podstaty bankových produktov, budovať povedomie o možnosti investovania, vysvetliť prečo je dôležité investovať, zmeniť u ľudí vnímanie samotnej podstaty bankových produktov a znížiť podiel klasických bankových produktov v prospech investícií. V ukazovateli GRPs je októbrová komunikácia J&T Banky najefektívnejšou kampaňou zo všetkých bánk na Slovensku. Náklady na 1% podporenej znalosti boli najnižšie zo všetkých bánk komunikujúcich v tomto období.

Podľa mesačníka Forbes a portálu profesia.sk sa stala J&T Banka 2. najatraktívnejším zamestnávateľom. Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 9 500 respondentov. Pri výbere zohrávala úlohu napríklad sila značky, možnosť rastu a sebarealizácie, dobré meno spoločnosti, či platové ohodnotenie a benefity. Víťaznú trojicu uzatvorili medzinárodné spoločnosti, a tak sa stala J&T Banka zároveň najatraktívnejšou slovenskou inštitúciou.

V roku 2013 rozbehla J&T Banka spoluprácu so Slovenskou národnou galériou. Umenie vnímame nielen ako alternatívnu formu investovania, ale aj cez podporu rôznych podujatí, výstav a inštitucionálnu podporu. Zameriavame sa najmä na súčasné umenie a prinášame umelcov a koncepty svetového formátu. Naším zámerom je zvyšovať kultúrne povedomie a prinášať umenie širokej verejnosti a aj preto má každý návštevník SNG počas roka 2014 vstup zdarma.

O nás:

Patríme medzi najrýchlejšie rastúce banky v regióne. Sme lídrom v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Spravujeme aktíva vo výške 1,36 mld. EUR. Vytvárame unikátne investičné príležitosti s najvyššou mierou individuálneho prístupu. Ceníme si zásadu zdieľaného úspechu a spoločne s klientmi, ktorých považujeme za našich partnerov, sa delíme o svoje výnosy. Rovnako, ako naši klienti chceme, aby Slovensko bolo bohatšie. V umení, vzdelávaní a startupových inováciách, preto adresne podporujeme tie najlepšie projekty. Spoločne s J&T Bankou Praha, ruskou J&T Bank Zao, J&T Bank & Trust Corporation so sídlom na Barbadose a Poštovou bankou sme súčasťou bankového a finančného holdingu J&T Finance Group SE. Viac informácií na www.jtbanka.sk a www.jet.sk.