J&T ARCH INVESTMENTS zarobil na výkonnosti skupiny EPH a posilnil pozíciu v Moneta Money Bank

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS vo štvrtom kvartáli 2022 dosiahol najlepšie zhodnotenie minulého roka. Za pozitívnymi výsledkami stojí predovšetkým pretrvávajúca výkonnosť najväčšej investície fondu, skupiny EPH. Investori fondu tak dosiahli zhodnotenie za posledných 12 mesiacov vo výške 3,21 % v prípade eurovej triedy investičných akcií, respektíve 8,9 % v prípade korunovej triedy*.


Popri pozitívnych výsledkoch skupiny EPH rast fondu podporil aj zlepšený výhľad hospodárenia slovenského maloobchodného reťazca Terno a nárast trhovej ceny akcií Moneta Money Bank, v ktorej fond navýšil svoju pozíciu na súčasnú úroveň 10,39 %. Navyše udelený súhlas od ČNB fondu umožňuje svoj podiel navyšovať až na 19,99 %.


Posledný kvartál roku 2022 fond uzavrel so zhodnotením eurovej triedy akcií o 2,91 % na hodnote 1,1932 eura za akciu, korunová trieda priniesla zhodnotenie vo výške 4,41 % a rok uzavrela na hodnote 1,2634 koruny za akciu.


Celkový objem fondu ku koncu roka predstavoval 1,3 miliardy eur.


S detailmi hospodárenia fondu sa môžete oboznámiť v  liste investorom.


* Rozdiel medzi zhodnotením eurovej a korunovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure, ktorý na fondom uzatváraných zaisťovacích derivátoch začiatkom štvrtého štvrťroka dosiahol 1,5 %. 

O J&T Arch Investments:
J&T ARCH INVESTMENTS, fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií Česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly. Viac informácií o fonde a detailné výsledky hospodárenia nájdete na: https://www.jtarchinvestments.sk.


J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Zb. („ZISIF“) a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 ZISIF a/alebo kvalifikovaný investor v spojení s § 147 a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. Oznámenie má iba informatívny charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho komplexné zhrnutie. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investičnej akcie a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. V rámci oznámenia nebol zohľadnený cieľový trh – môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených investičných nástrojov.
 


Nasledujúce články