J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý kvartál s objemom aktív vyše miliardy eur a výkonom za posledných dvanásť mesiacov 9,4 %

Fond kvalifikovaných investorov J&T ARCH INVESTMENTS uzavrel druhý štvrťrok roku 2022 s objemom aktív presahujúcim psychologickú hranicu miliardy eur (25,26 miliardy korún) a definitívne tak potvrdil svoju pozíciu medzi najväčšími FKI v Česku a na Slovensku. Za posledných dvanásť mesiacov následne dosiahol zhodnotenie investičných akcií o 9,4 % v prípade korunovej triedy, resp. 7,2 % v prípade triedy eurovej.

V druhom kvartáli tohto roku bola výkonnosť fondu ovplyvnená predovšetkým dôsledkami vysokých cien a všeobecnej neistoty panujúcej na trhu s energiami. Korunová trieda investičných akcií sa tak zhodnotila o 0,97 % na 1,2056 Kč za akciu, eurová trieda následne prvýkrát dosiahla negatívne zhodnotenie –0,33 % a uzavrela kvartál na hodnote 1,1786 eura za akciu. Rozdiel medzi zhodnotením korunovej a eurovej triedy investičných akcií je spôsobený pretrvávajúcim rozdielom medzi úrokovými sadzbami denominovanými v českej korune a eure.

Graf  1- VÝVOJ CIEN INVESTIČNÝCH AKCIÍ VYHLASOVANÝCH ŠTVRŤROČNE INVESTIČNOU SPOLOČNOSŤOU ZA POSLEDNÝ ROK

VÝVOJ CIEN INVESTIČNÝCH AKCIÍ VYHLASOVANÝCH ŠTVRŤROČNE INVESTIČNOU SPOLOČNOSŤOU ZA POSLEDNÝ ROK

Výnosy sú uvádzané v hrubých hodnotách. Výnos pre investora v cudzej mene sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Informácia o výkonnosti v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

„Napriek tomu, že aktuálne dosiahnuté výnosy sú za našimi dlhodobými očakávaniami, treba ich posudzovať v širšom kontexte. Akciové indexy aj akciové fondy sú od začiatku roka vo výraznom, často dvojcifernom mínuse. V tomto porovnaní vyznieva výkonnosť nášho fondu stále pomerne priaznivo,“ hodnotí kvartál Adam Tomis, investičný riaditeľ J&T a člen investičného výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

V druhom štvrťroku sa J&T ARCH INVESTMENTS prostredníctvom fondu JTFG FUND I zúčastnil na investičnom kole D v skupine Rohlik Group a pripísal si ďalšiu investíciu do sektora energetiky, keď JTFG FUND I zaobstaral 850-tisíc kusov akcií energetického giganta ČEZ. Do hospodárenia fondu sa negatívne premietlo precenenie podielu vo fonde Sandberg Private Equity 2 Fund, resp. jeho jedinej investície, spoločnosti TERNO real estate.

Graf 2 - ZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU K 30. 6. 2022 PODĽA SEKTOROV

ZLOŽENIE PORTFÓLIA FONDU K 30. 6. 2022 PODĽA SEKTOROV

O J&T Arch Investments:

J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., fond kvalifikovaných investorov, je hlavnou investičnou platformou skupiny J&T. Fond investuje do podnikov, projektov a partnerstiev, ktoré skupina pomáhala v posledných 25 rokoch vybudovať, a podieľa sa aj na napĺňaní ambícií česko-slovenského kapitálu v Európe a vo svete. Fond spravuje nielen majetok zakladateľov skupiny J&T, ale aj privátnych a inštitucionálnych investorov. J&T ARCH INVESTMENTS je obchodovaný na Burze cenných papierov Praha, kde patrí medzi najlikvidnejšie fondové tituly. Obhospodarovateľom fondu je J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ. Viac informácií o fonde vrátane možných rizík spojených s investovaním nájdete na www.jtis.cz alebo na www.jtarchinvestments.cz.

J&T ARCH INVESTMENTS je fond kvalifikovaných investorov podľa zákona č. 240/2013 Zb. („ZISIF“) a jeho akcionárom sa môže stať výhradne kvalifikovaný investor podľa § 272 ZISIF a/alebo kvalifikovaný investor v spojení s § 147 a ďalšími príslušnými ustanoveniami zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.

Žiadna z informácií uvedených v tomto oznámení nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčania alebo investičné poradenstvo. Oznámenie má iba informatívny charakter a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho komplexné zhrnutie. S investičnými nástrojmi je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investičnej akcie a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

 

 


Nasledujúce články