Navigácia

Vklady s výpovednou lehotou

Naše vklady s výpovednou lehotou sú najvýhodnejší sporiaci produkt na trhu a umožňujú výber peňazí aj v prípade ich dlhodobého uloženia. Sú určené na zhodnocovanie prostriedkov s možnosťou disponovať uloženými financiami po uplynutí zvolenej lehoty od zadania výpovede.

Úrokové sadzby

Vklad s 1-dňovou výpovednou lehotou

  CZK
Úroková sadzba 0,90 %

Podmienkou zriadenia Vkladu s 1-dňovou výpovednou lehotou je, že ku dňu podania pokynu máte alebo v minulosti ste mali produkt v J&T BANKE. Môžete mať súčasne založený len jeden Vklad s 1-dňovou výpovednou lehotou. Vklady s 1-dňovou výpovednou lehotou poskytujeme len v mene CZK.

Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou*

  EUR CZK
Úroková sadzba 0,50 % 1,00 %

* pre produkty od 6 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky

 

Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou*

  EUR CZK
Úroková sadzba 0,60 % 1,10 %

* pre produkty od 6 mil. EUR vrátane je stanovená individuálna úroková sadzba, ktorá je schvaľovaná v zmysle interných predpisov banky

Parametre produktu

  Vklad s 33-dňovou výpovednou lehotou Vklad s 3-mesačnou výpovednou lehotou
Vedenie vkladu v mene EUR CZK EUR CZK
Vyplácanie úroku mesačne štvrťročne k poslednému dňu v kalendárnom štvrťroku
Výpovedná lehota 33 dní, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu 3 mesiace, začína plynúť dňom doručenia výpovede z vkladového účtu
Minimálna výška vkladu 3 000 EUR 100 000 CZK 3 000 EUR 100 000 CZK
platí pre existujúcich klientov platí pre existujúcich klientov
10 000 EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) platí pre nových klientov

Klient si pri podaní výpovede môže zvoliť jednu z týchto možností:

  • vypovedať časť vkladu pri zachovaní minimálnej výšky vkladu, pričom k zvyšnej časti vkladu vkladový vzťah trvá
  • vypovedať celý vklad

Klient je oprávnený kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet.

Sadzobník poplatkov a Vyhlasované úrokové sadzby sú k dispozícií v časti Užitočné informácie.