Navigácia

Investičný vklad

Vložené peňažné prostriedky rozdelíme v pomere 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do podielového fondu J&T Bond EUR alebo J&T Select.

BEZPEČNOSŤ VKLADU

úrok až 1,6 % p.a.

VÝNOSY INVESTÍCIE

možnosť vyššieho výnosu

Zvoľte variantu produktu, do ktorého chcete investovať

EUR
 % p.a.
3,61 % p.a.
 EUR

* Výpočet predpokladá, že by ste pred rokom jednu časť vloženej sumy uložili na ročný termínovaný vklad s 1,6 % úrokom (Investičný vklad 30/70) alebo 1,4 % (Investičný vklad 50/50) a druhú časť investovali do fondu J&T Bond. Výnos investície predstavuje výkonnosť fondu za obdobie od založenia do 29. 6. 2018. Uvedený výpočet je informatívny a predstavuje čistý úrokový výnos po odpočítaní zrážkovej dane v zmysle §43 zákona o dani z príjmov. S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Viac informácií získate na bezplatnom čísle 0800 900 500 alebo prostredníctvom nášho bankára.

Z čoho sa skladá investičný vklad?

Bezpečnosť vkladu

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri Investičnom vklade získate navyše zvýhodnenú sadzbu 1,6 % p. a. (Investičný vklad 30/70) resp. 1,4 % p.a. (Investičný vklad 50/50). Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu.

Investičný vklad tak v sebe spája výhody bezpečného vkladu s potenciálne vysokým výnosom investovania do podielových fondov.

Vedenie bežného aj vkladového účtu je u nás úplne bez poplatkov.

Minimálny objem investície do investičného vkladu predstavuje 10 000 €.

Viac o výhodách a možnostiach vkladu sa dozviete tu.

Výhody investície

Peniaze, ktoré si sporíte na obyčajnom sporiacom účte alebo dokonca na bežnom účte strácajú časom svoju hodnotu. Úroky, ktoré vám prinesú takto uložené finančné prostriedky spravidla neprekonajú úroveň inflácie a hodnota vášho vkladu reálne klesá.

Môžete si vybrať fond J&T Select alebo fond J&T Bond EUR, ktorý od svojho založenia k 29. 6. 2018 dosiahol výnos 3,61 % p.a.

Informácie o rizikách investovania:

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

J&T Bond EUR zmiešaný o.p.f.

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať rast hodnoty podielu v dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. Pri výbere dlhových nástrojov fond nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia ani kreditným ratingom emitenta.

  • 3,61 % p.a.

    Výkonnosť od založenia J&T Bond EUR fondu k 29. 6. 2018

 

Hodnota podielového listu J&T Bond EUR. (Zdroj: penzijna.sk)

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

J&T Select

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu.

Štatút fondu si stiahnete tu.

Kľúčové informácie pre investorov si stiahnete tu.

Viac o možnostiach investovania sa dozviete tu.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?