Investičný vklad | J&T BANKA
Navigácia

Investičný vklad

Vložené peňažné prostriedky rozdelíme v pomere 70/30, 50/50 alebo 30/70 medzi termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a investíciu do vybraného podielového fondu J&T BOND EUR, J&T SELECT alebo J&T PROFIT EUR.

BEZPEČNOSŤ VKLADU

úrok až 3,60 % p. a.

VÝNOSY INVESTÍCIE

možnosť vyššieho výnosu

Zvoľte si preferovaný variant produktu

Zvoľte pomer rozloženia produktov

70/30 50/50 30/70

Zvoľte pomer rozloženia produktov

70/30 50/50 30/70

Zvoľte pomer rozloženia produktov

70/30 50/50 30/70
EUR
Suma:
Úroková sazba:
Suma:
Výkonnosť*:
Suma:
Zhodnotenie:

Z čoho sa skladá investičný vklad?

Bezpečnosť vkladu

Naše bankové vklady patria dlhodobo medzi najvýhodnejšie na trhu. Pri Investičnom vklade však získate ešte navyše zvýhodnenú sadzbu. Stačí, ak počas jedného roka, na ktorý je viazaný termínovaný vklad, nevyberiete finančné prostriedky z príslušného investičného fondu.

 • Ak si zvolíte variant Investičného vkladu 30/70, tak 30 % prostriedkov bude vložených do termínovaného vkladu a 70 % zainvestovaných do podielového fondu, pričom výška sadzby na termínovanom vklade v tomto prípade bude predstavovať až 3,60 % p. a.
 • V prípade varianty Investičného vkladu 50/50 bude 50 % prostriedkov vložených do termínovaného vkladu a 50 % zainvestovaných do podielového fondu a sadzba na termínovanom vklade dosiahne výšku
  3,40 % p. a.
 • V prípade varianty Investičného vkladu 70/30 sa vám 70 % prostriedkov vložených do termínovaného vkladu zúročí sadzbou 3,20 % p. a. a zvyšných 30 % zainvestujete do vybraného podielového fondu.

Investičný vklad tak v sebe spája výhody bezpečného vkladu s potenciálne vysokým výnosom investovania do podielových fondov.

Vedenie bežného aj vkladového účtu je u nás úplne bez poplatkov.

Minimálny objem investície do investičného vkladu predstavuje 10 000 EUR.

Viac o výhodách a možnostiach vkladu sa dozviete tu.

Výhody investície

Peniaze, ktoré si sporíte na obyčajnom sporiacom účte alebo dokonca na bežnom účte strácajú časom svoju hodnotu. Úroky, ktoré vám prinesú takto uložené finančné prostriedky spravidla neprekonajú úroveň inflácie a hodnota vášho vkladu reálne klesá.

S cieľom dosiahnutia vyššieho zhodnotenia vložených prostriedkov, ich časť investujeme do podielového fondu, ktorého účelom je dosahovať rast hodnoty podielu v strednom a dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. V závislosti od vašich preferencií a miery rizikovej averzie máte možnosť výberu z troch podielových fondov skupiny J&T (J&T BOND EUR, J&T SELECT alebo J&T PROFIT).

Informácie o rizikách investovania:

Súčasná výkonnosť fondu nezaručuje výkonnosť v budúcnosti. Investície do fondov obsahujú riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je tak zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Bližšie informácie o rizikách nájdete v štatúte fondu. Investor by preto nemal robiť žiadne investičné rozhodnutia iba na základe údajov tu uvedených, ale mal by si zaistiť ďalšie podrobnejšie informácie a kvalifikované investičné poradenstvo. Pre rozhodnutia o investovaní sú rozhodné a právne záväzné iba údaje uvedené v štatúte fondu.

Viac o možnostiach investovania sa dozviete tu.

Viac informácií o podielových fondoch

J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.

Cieľom investičnej politiky fondu je dosahovať rast hodnoty podielu v dlhodobom horizonte prostredníctvom zhodnocovania majetku tempom prevyšujúcim výnosy na bankových vkladoch. Pri výbere dlhových nástrojov fond nie je obmedzovaný kategóriou emitenta, mierou modifikovanej durácie dlhopisového portfólia ani kreditným ratingom emitenta.

 • 2,76 % p. a.

  Výkonnosť fondu J&T BOND EUR k minimálnemu investičnému horizontu (3 roky) k 30. 11. 2022.

Hodnota podielového listu J&T BOND EUR. (Zdroj: jtis.sk)

Štatút fondu a Kľúčové informácie pre investorov si nájdete tu.

J&T SELECT zmiešaný o.p.f.

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu.

 

 • 2,18 % p. a.

  Výkonnosť fondu J&T SELECT k minimálnemu investičnému horizontu (5 rokov) k 30. 11. 2022.

Hodnota podielového listu J&T SELECT. (Zdroj: jtis.sk)

Štatút fondu a Kľúčové informácie pre investorov nájdete tu.

J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f.

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do dlhových cenných papierov z nášho regiónu (SR a ČR), ktorých tok pravidelných výnosov bude vyplácaný raz ročne podielnikom. Fond môže, v záujme dosahovania kapitálového výnosu, časť majetku investovať aj do realitných, komoditných, či iných alternatívnych investícií.

 • 0,12 % p. a.

  Výkonnosť fondu J&T PROFIT EUR od jeho vzniku k 30. 11. 2022.

Hodnota podielového listu J&T PROFIT EUR. (Zdroj: jtis.sk)

Štatút fondu a Kľúčové informácie pre investorov nájdete tu.

Chcete s nami zhodnocovať svoj majetok?