Dlhopisy RPF III 2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy RPF III 2026

Retail Property Finance III, s.r.o., emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Ročný výnos do splatnosti v čase emisie je 6,00 % p. a. Predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 65 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti TRENESMA LIMITED.


 

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje Retail Property Finance III, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Peter Korbačka. TRENESMA LIMITED je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej. V čase schválenia prospektu emisie je 50 % aktív Skupiny alokovaných v Španielsku a 50 % v Slovenskej republike.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopisy RPF III 2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 20. 12. 2019
Upisovacia lehota od 19. 12. 2019 do 11. 12. 2020
Celkový objem emisie 65 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 66,506 %
Úročenie 6,00 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 20. 12. 2026
ISIN SK4000016531
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont >5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy RPF III 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF III 2026 - infolist PDF