Dlhopisy RPF I 2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy RPF I 2026

Retail Property Finance I, s.r.o., emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 100 000 EUR. Ročný výnos do splatnosti v čase emisie je 6,50 % p. a. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 25 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti TRENESMA LIMITED.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje Retail Property Finance I, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej majoritným spoločníkom je cyperská spoločnosť TRENESMA LIMITED. Ovládajúcou osobou Ručiteľa emitenta je Ing. Peter Korbačka.  
TRENESMA LIMITED je holdingová spoločnosť, ktorá predovšetkým spravuje svoje majetkové účasti v Skupine a poskytuje manažérske, ručiteľské a správne služby pre spoločnosti v Skupine aj mimo nej. V čase schválenia prospektu emisie je 50 % aktív Skupiny alokovaných v Španielsku a 50 % v Slovenskej republike.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopisy RPF I 2026
Mena emisie EUR
Dátum emisie 27. 5. 2019
Upisovacia lehota do 27. 5. 2020
Celkový objem emisie 25 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 64,351 %
Úročenie 6,50 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 27. 5. 2026
ISIN SK4000015301
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont >5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy RPF I 2026 - prospekt PDF
Dlhopisy RPF I 2026 - infolist PDF