Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024

Mint Metropolis, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,75 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 12 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2024. Od 1. výročia emisie má Emitent možnosť, po zaplatení prémie, dlhopisy predčasne splatiť.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je Mint Metropolis, a.s., 100%  vlastnený holandskou spoločnosťou Mint Group B. V. Táto je súčasťou skupiny Mint Investment Real Estate Group založenej pred 17 rokmi, v súčasnosti popredného hráča v oblasti developmentu, asset managementu a property managementu v strednej a východnej Európe. 

Emitent vznikol za účelom  emisie dlhopisov a následného poskytnutia prostriedkov materskej spoločnosti Mint Group B.V. a ňou ovládanej spoločnosti Development 5, s.r.o. („Projetková spoločnosť“). Tá je jediným investorom projektu Metropolis, situovaného do oblasti mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis Mint Metropolis 4,75/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 9. 12. 2021
Upisovacia lehota Od 23. 11. 2021 do 11. 11. 2022
Celkový objem emisie 12 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100,000 %
Výnos do splatnosti pri emisii  4,75 %
Výplata kupónu polročne, vždy 9. 12. a 9. 6.
Dátum splatnosti 9. 12. 2024
ISIN SK4000020053
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - infolist PDF
Dlhopisy Mint Metropolis 4,75/2024 - prezentácia PDF