Dlhopisy JTREF 2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTREF 2025

JTRE Financing, s.r.o. emituje sedemročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu vo výške 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 60 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť najskôr po 31. 10. 2021.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing, s.r.o., novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED, vystupujúca zároveň v úlohe Ručiteľa emisie. Hlavnou činnosťou Emitenta bude poskytnutie finančných prostriedkov formou pôžičky alebo úveru ostatným spoločnostiam v Skupine JTRE. Skupina JTRE zastrešuje všetky odvetvia developmentu, vrátane plánovania, prípravy, financovania, realizácie a spravovania diverzifikovaného portfólia aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTREF 2025
Mena emisie EUR
Dátum emisie 31. 10. 2018
Upisovacia lehota od 22. 10. 2018 do 11. 10. 2019
Celkový objem emisie 60 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 71,07 %
Úročenie 5,0 % p. a.
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 31. 10. 2025
ISIN SK4120014416
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont >5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTREF 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTREF 2025 - infolist PDF