Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24

JTRE Financing 3, s.r.o. emituje šesťročné dlhopisy s nulovým kupónom a s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu 10 000 CZK. Predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 2,2 mld. CZK s možnosťou navýšenia o 50 %. Výnos do splatnosti v čase emisie je 6,00 % p. a. Dlhopisy sú splatné v roku 2024.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť JTRE Financing 3, s.r.o., novo založená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je spoločnosť J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Tá ovláda aj emitentovu sesterskú spoločnosť Park Side London Limited.
Skupina JTRE bude prostredníctvom svojich dcérskych spoločností realizovať projekt výstavby rezidenčno-administratívnej budovy v centre Londýna. Projekt bude tvoriť 163 bytových jednotiek, 87 000 m2 kancelársko-obchodných priestorov a kultúrne zariadenia v troch budovách, ktoré sú oddelené nad úrovňou terénu. Predajná fáza rezidenčných jednotiek bude zahájená v marci 2021.

Základné údaje

Názov emisie JTRE FIN.3 0,00/24
Mena emisie CZK
Dátum emisie 20. 12. 2018
Upisovacia lehota od 12. 12. 2018 až 1 rok od dátumu emisie
Celkový objem emisie 2 220 000 000 CZK s možnosťou navýšenia
Menovitá hodnota dlhopisu 10 000 CZK
Emisný kurz 70,469 %
Úročenie 6,00 % p. a.
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 20. 12. 2024
ISIN CZ0003520793
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

JTRE FIN.3 0,00/24 - prospekt PDF
Dlhopisy JTRE FIN.3 0,00/24 - infolist PDF