Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027

J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,25 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 100 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2027.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje novozaložená spoločnosť J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s.  Emitent má jediného akcionára, a to spoločnosť J&T ENERGY HOLDING, a. s. (Akcionár), ktorej ovládajúcou osobou je cyperská spoločnosť J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED.

J&T ENERGY HOLDING je spoločnosť založená na účely investovania do energetických a prípadne iných aktív. Jej najvýznamnejším aktívom je vlastníctvo obchodného podielu vo výške 44 % mínus 1 akcia na základnom imaní a hlasovacích právach v spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.

Základné údaje

Názov emisie JTEF XI 4,25/2027
Mena emisie EUR
Dátum emisie 18. 2. 2022
Upisovacia lehota od 17. januára 2020 do 5. februára 2021.
Celkový objem emisie 100 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100,000 %
Úročenie 4,25 %
Výplata kupónu Polročne (vždy 18. 2. a 18. 8.)
Dátum splatnosti 18. 2. 2027
ISIN SK4000020293
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF XI 4,25/2027 - infolist PDF