Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JTEF II 5,25/2025

J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s. emituje dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,25 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne.  Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 100 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota  emisie je 50 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť po 6. 2. 2019.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Dlhopisy emituje J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s., novozaložená spoločnosť, ktorej 100 % akcionárom je cyperská spoločnost J&T ENERGY FINANCING LIMITED. Ovládajúcou osobou akcionára emitenta je Ing. Patrik Tkáč. Hlavnou podnikateľskou činnosťou akcionára emitenta je financovanie investícií do energetických aktív.

Základné údaje

Názov emisie JTEF II 5,25/2025
Mena emisie EUR
Dátum emisie 6. 2. 2018
Upisovacia lehota do 6. 2. 2019
Celkový objem emisie 50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,25 %
Výplata kupónu Polročne (6. 2. a 6. 8.)
Dátum splatnosti 6. 2. 2025
ISIN SK4120013764
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - prospekt PDF
Dlhopisy JTEF II 5,25/2025 - infolist PDF