Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2021 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE 2021

Spoločnosť JOJ Media House, a.s. vydáva šesťročné bezkupónové dlhopisy s nominálnou hodnotou 1 000 EUR. Dlhopisy sú splatné 7. 12. 2021. Účelom emisie je refinancovanie existujúcich úverov a financovanie bežných prevádzkových potrieb v skupine emitenta. Emisia je vydávaná podľa slovenského práva.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

JOJ Media House, a.s. (Emitent) je najväčšou mediálnou spoločnosťou holdingového charakteru na Slovensku. Emitent vlastní, spravuje a financuje účasti vo spoločnostiach v rámci skupiny JOJ Media House. Tieto spoločnosti podnikajú v rámci mediálnych trhov na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. Medzi významné spoločnosti v skupine JOJ Media House patria spoločnosti: Slovenska produkčná, a.s., ktorá prostredníctvom svojich dcérskych spoločnosti zastrešuje podnikateľské aktivity v segmente televízneho vysielania na Slovensku a v Čechách. Podnikateľské aktivity Emitenta na trhu vonkajšej reklamy zabezpečujú spoločnosti: Akzent BigBoard, a.s. (trh vonkajšej reklamy na Slovensku), BigBoard Praha, a.s. (trh vonkajšej reklamy v Čechách), EPAMEDIA EUROPAISCHE PLAKAT - UND AUSSENMEDIEN GmbH (trh vonkajšej reklamy v Rakúsku). Emitent svoje podnikateľské aktivity v roku 2015 rozšíril prostredníctvom spoločnosti Harad, a.s. o poskytovanie služieb vysielateľom rádií. 

Prostredníctvom spoločnosti Slovenská produkčná, a.s. Emitent drží 100 % podiel v spoločnosti MAC TV s.r.o., ktorá vlastní licencie na vysielanie televíznych staníc TV JOJ, PLUS, WAU, RiK a ŤUKI. Ďalej prostredníctvom Slovenskej produkčnej, a.s. drží 100 % podiel v spoločnosti DONEAL, s.r.o., ktorá vlastní licenciu na vysielanie  televíznej stanice JOJ CINEMA na území Českej republiky.

Základné údaje

Názov JOJ MEDIA HOUSE 2021
Mena emisie EUR
Dátum emisie 7. 12. 2015
Upisovacia lehota do 22. 11. 2016
Celkový objem emisie 48 500 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz pre prvý deň emísie 70,47 %
Dátum splatnosti 7. 12. 2021
Emitent JOJ Media House, a.s.
Administrátor J&T BANKA, a.s.
ISIN SK4120011222
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <3
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JOJ Media House 2021 – prospekt PDF
Dlhopisy JOJ Media House 2021 – infolist PDF