Dlhopisy EUROVEA IV 2026 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EUROVEA IV 2026

Eurovea 2 financing, s.r.o. emituje v rámci dlhopisového programu EUROVEA II - RETAIL & OFFICE nezabezpečené, nepodriadené dlhopisy s nulovým kupónom. Ide o tretiu emisiu programu. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota tejto emisie je 32 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2026. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť zo svojho rozhodnutia najskôr po 7. 10. 2023. Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci dlhopisového programu neprekročí sumu 85 000 000 EUR. Maximálna splatnosť akýchkoľvek Dlhopisov vydaných v rámci Programu je 84 mesiacov. Celková dĺžka Programu je 10 rokov, pričom všetky emisie musia byť bezkupónové.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED a každá spoločnosť, v ktorej Trenesma Development priamo alebo nepriamo vlastní aspoň 51 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach (ďalej len Skupina). Ovládajúcou osobou Skupiny je Ing. Peter Korbačka. Dlhopisový program je spojený s rozvojom projektu Eurovea II - Retail & Offices, ktorý je súčasťou novo vznikajúcej bratislavskej štvrti Eurovea City.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis EUROVEA IV 2026
emisia v rámci dlhopisového programu EUROVEA II - Retail & Office
Mena emisie EUR
Dátum emisie 7. 10. 2021
Upisovacia lehota 21. 9. 2021 do dňa 9. 9. 2022
Celkový objem emisie 32 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 80,290 %
Výnos do splatnosti pri emisii  5,00 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 7. 4. 2026
ISIN SK4000019683
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - základný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - konečné podmienky k tretej emisii PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - infolist PDF
Dlhopisy EUROVEA IV 2026 - prezentácia PDF