Dlhopisy Eurovea II 2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Eurovea II 2025

Eurovea 2 financing, s.r.o. emituje v rámci dlhopisového programu EUROVEA II - RETAIL & OFFICE nezabezpečené, nepodriadené dlhopisy s nulovým kupónom. Nominálna hodnota jedného dlhopisu tejto emisie je 1 000 EUR. Predpokladaná celková nominálna hodnota tejto emisie je 30 000 000 EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2025. Emitent má možnosť dlhopisy predčasne splatiť zo svojho rozhodnutia najskôr po 2. 9. 2022. Celková menovitá hodnota všetkých nesplatených Dlhopisov vydaných v rámci dlhopisového programu neprekročí sumu 85 000 000 EUR. Maximálna splatnosť akýchkoľvek Dlhopisov vydaných v rámci Programu je 84 mesiacov. Celková dĺžka Programu je 10 rokov, pričom všetky emisie musia byť bezkupónové.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je spoločnosť Eurovea 2 financing, s.r.o., založená výlučne za účelom emisie Dlhopisov a následného financovania spoločností v Skupine, ktorej je Emitent súčasťou. Skupinou sa rozumie spoločnosť TRENESMA DEVELOPMENT LIMITED a každá spoločnosť, v ktorej Trenesma Development priamo alebo nepriamo vlastní aspoň 51 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach (ďalej len Skupina). Ovládajúcou osobou Skupiny je Ing. Peter Korbačka. Dlhopisový program je spojený s rozvojom projektu Eurovea II - Retail & Offices, ktorý je súčasťou novovznikajúcej bratislavskej štvrti Eurovea City.

Základné údaje

Mena emisie EUR
Dátum emisie 2. 9. 2020
Upisovacia lehota od 17. 8. 2020 do 10. 8. 2021
Celkový objem emisie 30 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 77,430 %
Výnos do splatnosti pri emisii  5,25 %
Výplata kupónu Bezkupónový dlhopis
Dátum splatnosti 2. 9. 2025
ISIN SK4000016903
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EUROVEA II 2025 - konečné podmienky PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - aktualizovaný prospekt PDF
Dlhopisy EUROVEA II 2025 - infolist PDF