Dlhopisy EMG 4,90/2024 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy EMG 4,90/2024

Emma Gamma Financie a.s. vydáva päťročné dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,90 % ročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR. Predpokladaný celkový objem emisie je 90 miliónov EUR. Výplata úrokového výnosu prebieha polročne. Postavenie vlastníkov dlhopisov je posilnené ručiteľským vyhlásením spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s., ktorá poskytuje financovanie materskej spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ) a ďalším spoločnostiam zo Skupiny EMMA. Ručiteľ, ovládaný pánom Jiřím Šmejcom, vlastní 100 % akcií Emitenta. Hlavnú investíciu Skupiny EMMA GAMMA predstavuje SAZKA Group Adriatic prostredníctvom jej dcérskych spoločností - Super Sport, PUNI BROJ a spoločnosť minus5.

Základné údaje

Názov emisie EMG 4,90/2024
Mena emisie EUR
Dátum emisie 29. 5. 2019
Upisovacia lehota 12 mesiacov od schválenia
Celkový objem emisie 90 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,90 %
Výplata kupónu Polročně (vždy 29. 5. a 29. 11.)
Dátum splatnosti 29. 5. 2024
ISIN SK4000015210
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy EMG 4,90/2024 - prospekt PDF
Dlhopisy EMG 4,90/2024 - infolist PDF