Dlhopisy Auctor 5,00/2025 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Auctor 5,00/2025

Päťročné dlhopisy emitované v rámci tejto prvej a zároveň jedinej tranže dlhopisového programu nesú pevný úrokový výnos vo výške 5,00 % p. a., s polročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, celkový objem emisie je 80 mil. EUR (celá suma programu). Dátum emisie je 24. 11. 2020. Emitent má právo dlhopisy predčasne splatiť od 1. výročia po dátume emisie.  

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť Auctor Financie, s.r.o., ovládaná Ručiteľom emisie, českou holdingovou spoločnosťou Auctor Holding, a.s.
Skupina Auctor je aktívna hlavne v sektoroch hotelierstva a v distribúcii liekov a zdravotníckeho materiálu. Farmaceutický biznis je v Skupine zastúpený spoločnosťou Medika, ktorá je najstarším veľkoobchodným predajcom liekov a zdravotníckych výrobkov v Chorvátsku a lídrom na tomto trhu. Medika tiež prevádzkuje najväčší reťazec lekární v Chorvátsku. Hotelierstvo je reprezentované spoločnosťou Laguna Novigrad, ktorá je piatou najväčšou hotelovou a voľnočasovou spoločnosťou na Istrii, pôsobí okrem iného aj na ostrove Korčula a na polostrove Pelješac. Laguna prevádzkuje svoje zariadenia pre trávenie voľného času pod svojou vlastnou značkou Aminess.

Základné údaje

Názov emisie Auctor 5,00/2025 
Mena emisie EUR
Dátum emisie 24. 11. 2020
Upisovacia lehota 12 mesiacov od dátumu emisie
Celkový objem emisie 80 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,00 %
Výplata kupónu polročne, vždy 24. 5. a 24. 11.
Dátum splatnosti 24. 11. 2025
ISIN SK4000018149
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4
 

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje prospekt dlhopisu alebo emisné podmienky. Prospekt alebo emisné podmienky dlhopisov sú k dispozícii na príslušných webových stránkach emitenta alebo na stránkach Banky, v papierovej podobe u príslušného emitenta alebo na centrále Banky a na jej pobočkách. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

V prípade poskytnutia služby upisovania a umiestňovania investičných nástrojov môže Banka po ukončení úpisu dlhopisu od emitenta získať odmenu za umiestňovanie investičných nástrojov. Výška odmeny je určená percentuálnou sadzbou z celkového objemu investícií do týchto investičných nástrojov sprostredkovaných Bankou. Za sprostredkovanie úpisu investičných nástrojov potom môže Banka po ukončení úpisu vyplatiť svojim zmluvným partnerom (sprostredkovateľom) províziu z objemu sprostredkovaných investícií, a to vo výške neprevyšujúcej odmeny Banky. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Auctor 5,00/2025 - infolist PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - opis cenných papierov PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - registračný dokument PDF
Dlhopisy AUCTOR 5,00/2025 - konečné podmienky a súhrn PDF