Alpha Quest 5,00/2025 | J&T BANKA
Navigácia

Alpha Quest 5,00/2025

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c., vydáva päťročné seniorné nezabezpečené Dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 % p. a. a s ročnou výplatou úroku. Nominálna hodnota jedného Dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 40 miliónov EUR. Emitent má právo Dlhopisy predčasne splatiť po uplynutí 2 rokov od dátumu emisie. 

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu. 

Podstatnú časť aktív Podfondu tvoria reštitučné kupóny vydávané rumunským štátom (Kupóny). Kupóny reprezentujú nároky voči rumunskému štátu. Predstavujú nástroj pre odškodnenie osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok. Ich uplatnenie môže byť realizované prostredníctvom verejnej aukcie, v ktorej dôjde k zámene Kupónov za nehnuteľnosti alebo je možné realizovať ich výmenu za peňažné prostriedky. Kupóny sú poškodeným osobám vydávané štátom v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.

Základné údaje

Názov emisie Alpha Quest 5,00/25
Mena emisie EUR
Dátum emisie 15. 12. 2020
Upisovacia lehota 1 rok od schválenia prospektu
Celkový objem emisie 40 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1 000 EUR
Emisný kurz 100 %
Úročenie 5,00 % p. a.
Výplata kupónu Ročne (vždy k 15. 12.)
Dátum splatnosti 15. 12. 2025
ISIN SK4000018206
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - infolist PDF
Dlhopisy Alpha Quest 5,00/2025 - prospekt PDF