Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydáva emisiu v celkovej hodnote 500 mil. CZK splatnú v roku 2021. Dlhopisy s nominálnou hodnotou 100 000 CZK ponúkajú ročne vyplácaný úrok vo výške 4,50 %.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternatívny investičný fond so sídlom v Maltskej republike. Emitent vytvára podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydáva dlhopisy výhradne na účet Podfondu. 

Podstatnú časť aktív Podfondu tvoria reštitučné kupóny vydávané rumunským štátom (Kupóny). Kupóny reprezentujú nároky voči rumunskému štátu. Predstavujú nástroj pre odškodnenie osôb, ktorým bol v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávne zabavený nehnuteľný majetok. Ich uplatnenie môže byť realizované prostredníctvom verejnej aukcie, v ktorej dôjde k zámene Kupónov za nehnuteľnosti alebo je možné realizovať ich výmenu za peňažné prostriedky. Kupóny sú poškodeným osobám vydávané štátom v súlade s rumunským zákonom o reštitúcii.

Základné údaje

Názov emisie Alpha Quest 4,50/21
Mena emisie CZK
Dátum emisie 22. 12. 2016
Upisovacia lehota 12 mesiacov od Dátumu emisie
Celkový objem emisie 500 000 000 CZK
Menovitá hodnota dlhopisu 100 000 CZK
Emisný kurz 100 %
Úročenie 4,50 % p. a.
Výplata kupónu Ročne, vždy 22. 12.
Dátum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotácia BCPP
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - prospekt PDF
Dlhopisy Alpha Quest 4,50/21 - infolist PDF