Dlhopis JTFG XIV 5,00/2027 | J&T BANKA
Navigácia

Dlhopis JTFG XIV 5,00/2027

J&T Global Finance XIV., s.r.o.  vydáva päťročné eurové dlhopisy s pevnou úrokovou sadzbou vo výške 5,00 % p. a. Výplata úroku bude prebiehať polročne. Nominálna hodnota jedného dlhopisu je 1 000 EUR, predpokladaná celková nominálna hodnota emisie je 50 miliónov EUR. Dlhopisy sú splatné v roku 2027.

Informácie o dlhopise

Charakteristika

J&T Global Finance XIV, s.r.o. (Emitent) je súčasťou bankového holdingu J&T FINANCE GROUP SE (JTFG SE; Skupina), ktorého hlavné aktivity zastrešujú J&T BANKA, 365.bank a ich dcérske spoločnosti. Emitent bol založený s cieľom vydať dlhopisy a je plne ovládaný JTFG SE, ktorá je zároveň v úlohe Ručiteľa emisie a má nasledujúcu vlastnícku štruktúru: 45,05 % vlastnený Jozefom Tkáčom, 45,05 % Ivanom Jakabovič a 9,9 % skupinou Rainbow Wisdom Investments Limited. 

Skupina JTFG má povahu bankového holdingu a zameriava sa na poskytovanie komplexných služieb spojených s privátnym a retailovým bankovníctvom, správou majetku privátnych klientov a inštitúcií, investičným bankovníctvom, zabezpečovaním obchodov na finančných trhoch a projektovým financovaním.

Základné údaje

Názov emisie Dlhopis JTFG XIV 5,00/2027
Mena emisie EUR
Dátum emisie 31. 8. 2022
Upisovacia lehota 1 rok
Celkový objem emisie 50 000 000 EUR
Menovitá hodnota dlhopisu 1000 EUR
Emisný kurz 100 %
Výnos do splatnosti pri emisii  5,00 %
Výplata kupónu polročne, vždy 28. 2. a 31. 8.
Dátum splatnosti 31. 8. 2027
ISIN SK4000021481
Kotácia BCPB
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont <5
Investičný cieľ Ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - prospekt PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - infolist PDF
Dlhopisy JTFG XIV 5,00/2027 - prezentácia PDF