J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022

Zastúpenie v %
Akcie 4,49 %
Dlhopisy 90,07 %
Ostatné 5,45 %

Výkonnosť fondu k dátumu 9.6.2022

1 mesiac -0,19 %
3 mesiace 0,33 %
6 mesiacov -3,60 %
1 rok -0,88 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 0,09 %
za min. IH (p. a.)* -0,32 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T PROFIT EUR je 3 roky.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022

Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -0,24%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 4,49%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 1,72, a priemerná splatnosť portfólia fondu 1,92 roka. Až 100% majetku fondu bolo denominovaných v EUR. Dlhopisové investície tvorili 90,07% majetku fondu, kým akciové 4,49%. V rámci dlhopisových pozícií, tvorila najväčšiu položku investícia v TMR V 6,00/2026 s 13,42%, ďalej J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 s 10,86%, a EUROVEA 4,5 09/07/22 s 10,39%. Akciové trhy za uplynulý mesiac stagnovali. Hlavnou témou pre trhy je aj naďalej rastúce tempo inflácie a uťahovanie menovej politiky. Hladinu investorskej ochoty podstupovať riziko čerí najmä obava z toho, že americká centrálna banka bude musieť zvyšovať sadzby rýchlejším tempom, než doteraz komunikovala a bude treba viac zvýšení, než sa tempo rastu inflácie spomalí, čo môže mať za následok aj prílišné spomalenie ekonomiky a príchod recesie. Táto úvaha je však predčasná. Aktuálne predstihové ukazovatele ekonomiky neukazujú na jej prechod k výraznému spomaleniu až recesii. Predpokladáme preto, že v druhej polovici roka sa spomalí nielen tempo rastu inflácie, ale aj sa upokoja trhy a vrátia sa na vyššie úrovne, ako majú v súčasnosti.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 9.6.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022

TMR V 6,00/2026 13,42 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,86 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,39 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,54 %
AQUILA RAF 4,25/2022 7,18 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 9.6.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 827 641,86 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0032 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,08 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF