Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.10.2020

Zastúpenie v %
Akcie 3,54 %
Dlhopisy 96,46 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.11.2020

1 mesiac 0,26 %
3 mesiace 0,73 %
6 mesiacov 3,55 %
1 rok 0,41 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,13 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2020

Počas mesiaca október sme vo fonde neuskutočnili transakcie. Fond za mesiac október zaznamenal nárast o 0,17%. Výnos do splatnosti portfólia fondu na konci mesiaca bol na úrovni 4,80%, priemerná durácia fondu, teda citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,30 a priemerná splatnosť portfólia fondu 2,53 roka, priemerný kupónový výnos bol 4,3%. Prevažná časť fondu bola tvorená dlhopismi, ktoré zaznamenali rast. Akciové investície tvorili len 3,54%, a majetok fondu bol na 100% denominovaný v EUR. Akcie za október pod vplyvom nervozity z nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA korigovali rast. Neistota trhom nesvedčí. Momentálne ma podľa odhadov a predvolebných prieskumov väčšiu šancu na post prezidenta demokratický kandidát Joe Biden. V každom prípade, či už zvíťazí Biden alebo Trump, ekonomika sa dočká ďalšieho fiškálneho stimulu a covid bude na ústupe tak, či tak, vakcína by mohla prísť a byť k dispozícii koncom roka, resp. v prvom kvartáli budúceho roka a tieto faktory by mali pozitívne pôsobiť na trhy. Ak by voľby spôsobili nejakú neočakávanú situáciu a prehĺbili korekciu na trhoch, neočakáva sa, že by mala mať dlhšie trvanie.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.11.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.10.2020

TMR sub 6 02/05/21 14,37 %
AQUILA RAF 4,25/2022 12,97 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,09 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,59 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,81 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 27.11.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 203 110,76 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0212 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,01 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF