Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021

Zastúpenie v %
Akcie 4,88 %
Dlhopisy 91,83 %
Ostatné 3,3 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021

1 mesiac 0,45 %
3 mesiace 1,32 %
6 mesiacov 2,57 %
1 rok 0,54 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,89 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021

Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,64%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 4,20%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,07. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,33 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 100% hodnoty majetku fondu. Dlhopisové investície tvorili 91,83% majetku fondu, kým akcie 4,88%. %. Dlhopisové aj akciové investície prispeli do výkonnosti kladne. Počas augusta a hlavne v jeho závere predstavitelia americkej centrálnej banky otvorili diskusiu o tom, že Fed uvažuje o postupnom znižovaní objemu podpory ekonomiky prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania, čo de facto znamená uťahovanie menovej politiky, no zároveň trhy ubezpečili o tom, že sadzby sa minimálne do budúceho roka nebudú zvyšovať, čo trhy upokojilo a nevznikli výkyvy, ako pri neopatrnej komunikácii Fed v roku 2013. V dôsledku vysokého tempa rastu inflácie však Fed môže prehodnotiť, či pritvrdiť svoju rétoriku, preto potenciál korekcie na trhu pretrváva, trend a výhľad pre aktíva však ostáva pozitívny.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021

TMR V 6,00/2026 14,24 %
AQUILA RAF 4,25/2022 13,00 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,17 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,07 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,08 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 18.9.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 029 618,26 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0239 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,10 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF