Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2019

Zastúpenie v %
Akcie 5,1 %
Dlhopisy 80,32 %
Ostatné 10,19 %
Reality 4,39 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.6.2019

1 mesiac 0,26 %
3 mesiace 0,89 %
6 mesiacov Dáta nie sú k dispozícii
1 rok Dáta nie sú k dispozícii
od zahájenia činnosti Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2019

Počas uplynulého mesiaca sme vo fonde realizovali nákup dvoch dlhopisov – konkrétne J&T Energy Financing 5% 2023, a EMMA GAMMA 4,9% 2024. Ďalej v rámci zložky fondu, ktorá slúži ako rastová sme nakúpili realitné investície prostredníctvom Office Real Estate fondu. Výnos do splatnosti portfólia sa koncom mája nachádzala na úrovni 3,09%, priemerná citlivosť majetku fondu na pohyb úrokových sadzieb bola na úrovni 2,8 a priemerná splatnosť portfólia bola 3,10 roka. Počet dlhopisov v portfóliu sa koncom mesiaca dostal na 12, postupne bude portfólio fondu ďalej rozrastať o ďalšie cenné papiere a tým sa zvýši diverzifikácia fondu. Z pohľadu akciových pozícií vo fonde došlo k určitému skonzervatívneniu koncom mesiaca v záujme vyššej stability vývoja fondu JT Profit. Fond zaznamenal v máji mierny pokles o -0,09%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.6.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2019

EUROVEA 4,5 09/07/22 15,65 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 12,73 %
cash EUR 10,08 %
TMR sub 6 02/05/21 9,14 %
TMRSK 4,4 10/10/24 Corp 8,26 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 18.6.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 13 423 353,80 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0111 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,17 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF