J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021

Zastúpenie v %
Akcie 5,26 %
Dlhopisy 90,11 %
Ostatné 4,64 %

Výkonnosť fondu k dátumu 28.1.2022

1 mesiac -3,90 %
3 mesiace -3,13 %
6 mesiacov -1,43 %
1 rok 0,64 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,06 %
k min. IH (p.a.) 0,21 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2021

Fond zaznamenal za mesiac december nárast o 0,61%. Celkovo za rok 2021 si pripísal nárast 5,57%. Počas mesiaca sme vo fonde realizovali dve transakcie, predaj akcií IMMOFINANZ AG a nákup dlhopisu ALPHA QUEST FUNDS SICAV 5,00 15/12/2025. Fond mal všetky investície a majetok denominovaný v EUR. Priemerný výnos do splatnosti portfólia na konci mesiaca bol na úrovni 3,99%, priemerná citlivosť majetku fondu na pohyb úrokových sadzieb bola 1,93 a priemerná doba do splatnosti portfólia 2,17 roka. Akciové investície boli na konci mesiaca na úrovni 5,26%, a dlhopisové tvorili 90,11% majetku fondu. Najväčšiu pozíciu v majetku fondu tvoril dlhopis TMR V 6,00/2026 s 15,3% na majetku, J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 s 12,13% a EUROVEA 4,5 09/07/22 s 11,37%. Výhľadovo pre rok 2022 očakávame, že akciové trhy nezaznamenajú až taký výrazný rast ako v predošlom roku, očakávame výkyvy trhu z dôvodu pribrzdenia podpornej menovej politiky centrálnych bánk a zvyšovaniu sadzieb v USA, ktoré Fed vopred avizuje na tento rok. Napriek tomu očakávame od trhov kladnú výkonnosť, a to isté aj od fondu ako z dlhopisovej zložky, tak aj z akciovej.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 28.1.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2021

TMR V 6,00/2026 15,30 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 12,13 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,37 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,51 %
AQUILA RAF 4,25/2022 7,82 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 28.1.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 16 620 173,49 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0019 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,27 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF