Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.6.2020

Zastúpenie v %
Akcie 3,18 %
Dlhopisy 98,18 %
Ostatné -1,36 %

Výkonnosť fondu k dátumu 10.7.2020

1 mesiac 0,38 %
3 mesiace 8,63 %
6 mesiacov -0,03 %
1 rok -0,89 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,35 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2020

Za mesiac jún zaznamenal fond nárast o 1,77%. V uplynulom mesiaci sme vo fonde nevykonávali žiadne transakcie. Dlhopisy vo fonde tvorili až 98%, akciové investície 3,18%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol 4,78%, priemerná splatnosť 2,74 roka a priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb 2,47. 100% fondu bolo denominovaných v EUR, neobsahoval expozíciu voči cudzím menám. Individuálne dlhopisové pozície i fond J&T Bond pomohli v náraste fondu, rovnako ako aj Metatron Long Term Equity fond. Akciové trhy aj v júni rástli i napriek sociálnym nepokojom v uliciach amerických miest, i nárastu počtu nakazených vírusom COVID-19. Podporu našli v údajoch o znížení nezamestnanosti v USA na 11,1% z aprílových 14,7%. Pokojný vývoj trhov predpokladáme v dohľadnej dobe, vzhľadom na pokračujúcu podporu likvidity zo strany centrálnych bánk.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 10.7.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.6.2020

TMR sub 6 02/05/21 13,84 %
AQUILA RAF 4,25/2022 12,14 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,96 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,61 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,81 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 10.7.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 559 788,05 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0052 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,09 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF