Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.1.2021

Zastúpenie v %
Akcie 4,08 %
Dlhopisy 95,92 %

Výkonnosť fondu k dátumu 25.2.2021

1 mesiac 0,06 %
3 mesiace -2,41 %
6 mesiacov -1,81 %
1 rok -1,24 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -0,22 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.1.2021

Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili jednu transakciu a to zníženie pozície v dlhopise JTENER 0,00 01/08/2025 z dôvodu zákonných limitov fondu. Fond v januári vo výkonnosti vzrástol o 0,39%. Majetok fondu bol na 100% denominovaný v EUR. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 4,65%, priemerná citlivosť fondu na pohyb úrokových sadzieb bola 2,03, a priemerná splatnosť portfólia fondu bola 2,23 roka. Akcie tvorili 4% hodnoty majetku, kým zvyšok dlhopisy. Fond počas mesiaca dosiahol nové historické maximum z hľadiska kumulatívnej výkonnosti od vzniku fondu. Fond v januári vyplatil podielnikom výnos vo výške približne 0,041 EUR na jeden podiel. Svetové akciové trhy počas januára mierne poklesli, v prípade USA to bol mierny pokles z nových historických maxím indexov. V zásade trhy mierne reagovali na pohyb trhových úrokových sadzieb nahor v očakávaní nárastu inflácie po odznení kovidu a znovuotvorení ekonomík po vakcinácii obyvateľstva. Masívna podpora centrálnych bank záplavou likvidity a fiškálna podpora vlád, najmä v USA, dávajú napriek vyššej očakávanej inflácii pozitívny výhľad pre rizikové aktíva. Zároveň Fed ubezpečoval trhy, že tak rýchlo s podporou neprestane a nemá momentálne v pláne ani znižovať tempo nákupu dlhopisov v podobe kvantitatívneho uvoľňovania.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 25.2.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.1.2021

TMR sub 6 02/05/21 14,91 %
AQUILA RAF 4,25/2022 13,44 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,53 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,89 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,13 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 25.2.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 086 204,60 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9954 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,13 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF