Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020

Zastúpenie v %
Akcie 3,43 %
Dlhopisy 96,57 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.9.2020

1 mesiac 0,58 %
3 mesiace 1,55 %
6 mesiacov 2,65 %
1 rok 0,46 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,09 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2020

Do fondu sme počas mesiaca prikúpili dlhopis SAZFIN 4% 12/12/2022, iné transakcie sme nevykonávali. Až 100% majetku fondu bolo denominovaných v EUR. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca 4,74%, priemerná durácia 2,48 a priemerná splatnosť dlhopisov 2,73 roka. Akciové pozície tvorili len 3,43%, zvyšok boli prevažne dlhopisové pozície. Akciovým trhom sa počas mesiaca august veľmi dobre darilo. Rástli najmä technologické akcie. Americké akciové trhy dosahovali nové maximá. Trhy majú za sebou vďaka likvidite pumpovanej centrálnymi bankami niekoľko mesiacov v podstate bezstarostného rastu. Dlhopisovým pozíciám fondu sa darilo narásť na cene. Fond si za mesiac august pripísal +0,49%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.9.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2020

TMR sub 6 02/05/21 13,99 %
AQUILA RAF 4,25/2022 12,54 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,91 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,80 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,91 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 20.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 443 013,97 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0184 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,03 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF