Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.4.2021

Zastúpenie v %
Akcie 4,45 %
Dlhopisy 95,55 %

Výkonnosť fondu k dátumu 7.5.2021

1 mesiac 0,54 %
3 mesiace 0,91 %
6 mesiacov -1,27 %
1 rok 4,10 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 0,18 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.4.2021

Vo fonde sa počas apríla nerealizovali žiadne obchody. Fond sa zhodnotil o 0,53% za apríl. 100% hodnoty majetku fondu bolo zainvestovaných do EUR denominovaných investícií. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 4,7%. Priemerná durácia portfólia – teda citlivosť na pohyb úrokových mier bola 2,5%, a priemerná splatnosť portfólia bola 2,81 roka. Priemerný kupónový výnos bol približne 4,7%. Akciové investície tvorili približne 4,5% hodnoty majetku fondu. Akciové trhy zakončili apríl zmiešane. Kým väčšina amerických akciových indexov v USD rástla, Japonsko klesalo, a Európa sa pohybovala v kladných číslach, ale v blízkosti nuly. Dlhopisové investície tvorili zvyšok majetku fondu, a prispeli kladne k výkonnosti za apríl. Výhľadovo očakávame, že obe zložky fondu budú aj naďalej prispievať k tohtoročnej výkonnosti fondu kladne. Kým dlhopisy prinesú fondu stabilný výnos, akcie môžu pomôcť vďaka pozitívnemu makroekonomickému prostrediu fondu dosiahnuť určitý nadvýnos voči dlhopisom.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 7.5.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.4.2021

TMR V 6,00/2026 14,20 %
AQUILA RAF 4,25/2022 13,59 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,44 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 11,11 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,14 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 7.5.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 17 685 764,92 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0042 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,31 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF