Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.11.2019

Zastúpenie v %
Akcie 2,91 %
Dlhopisy 90,74 %
Ostatné 3,22 %
Reality 2,85 %

Výkonnosť fondu k dátumu 15.12.2019

1 mesiac -0,23 %
3 mesiace 0,32 %
6 mesiacov 0,53 %
1 rok Dáta nie sú k dispozícii
od zahájenia činnosti Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.11.2019

Počas mesiaca sme vo fonde nakúpili dlhopis EPH 3,5% 2020 v EUR. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca 3,5%, durácia portfólia bola 2,51 a priemerná splatnosť 2,76 roka. 99,6% portfólia bola zainvestovaná do nástrojov denominovaných v EUR, zvyšok portfólia v USD. Fond celkovo za mesiac klesol o -0,07%. Majetok fondu sa blíži v súčasnosti k 20mil eur. Momentálne sa sústreďujeme na umiestňovanie novej hotovosti pritekajúcej do fondu do dlhopisových pozícií s kupónom, vzhľadom na to, že pri iných investíciách sme v súčasnosti viac opatrní. Na akciové trhy sa totiž môže vrátiť volatilita, inými slovami kolísanie hodnoty. Aj preto akciové investície tvoria v súčasnosti iba 2,9% hodnoty majetku fondu.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.12.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.11.2019

EPHHLD 3,5 28/08/2020 14,02 %
AQUILA RAF 4,25/2022 10,65 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,17 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 9,66 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,20 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 15.12.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 20 147 734,87 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0164 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,11 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF