Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021

Zastúpenie v %
Akcie 5,04 %
Dlhopisy 91,95 %
Ostatné 3,01 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.10.2021

1 mesiac 1,00 %
3 mesiace 1,89 %
6 mesiacov 3,14 %
1 rok 1,58 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,23 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2021

Fond sa počas mesiaca september zhodnotil o 0,43%. Vo fonde sme počas mesiaca nevykonávali transakcie. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti na úrovni 4,18%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,01 a priemernú dobu do splatnosti 2,26 roka. Až 100% hodnoty majetku bolo denominovaných v EUR. 91,95% majetku fondu tvorili dlhopisové investície, kým akciové tvorili 5,04%. Ku kladnej výkonnosti fondu za uplynulý mesiac prispela ako dlhopisová, tak aj akciová zložka fondu. Akciové investície vo fonde predstavovala pozícia v Metatron Long Term Equity fonde, a tá rástla niekoľko mesiacov v rade. Výnimkou nebol ani mesiac september. Od fondu aj naďalej očakávame kladnú výkonnosť, i keď na akciových trhoch je možné, že dôjde ku výkyvom vzhľadom na očakávania, že americká centrálna banka koncom roka oznámi zníženie tempa nákupu dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania na podporu ekonomiky.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.10.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2021

TMR V 6,00/2026 14,37 %
AQUILA RAF 4,25/2022 13,10 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,36 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,64 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,15 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 20.10.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 131 588,46 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0344 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,05 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF