J&T PROFIT EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022

Zastúpenie v %
Akcie 4,74 %
Dlhopisy 90,4 %
Ostatné 4,85 %

Výkonnosť fondu k dátumu 19.5.2022

1 mesiac 0,23 %
3 mesiace 0,41 %
6 mesiacov -3,31 %
1 rok -0,40 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 0,15 %
za min. IH (p. a.)* -0,12 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T PROFIT EUR je 3 roky.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022

Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, nákup dlhopisov JTENER 0 31/05/2024 a REPRFI 5,3 16/12/2026. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,25%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,81 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 2,01 roka. Fond mal celý majetok denominovaný v EUR, iné menové riziko nemal. Až 90,4% majetku fondu bolo zainvestovaných v dlhopisových investíciách, kým akciové tvorili 4,8%. Najväčšie pozície fondu boli tvorené dlhopismi TMR V 6,00/2026, J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 a EUROVEA 4,5 09/07/22, ktoré v súčte tvorili takmer 35% majetku fondu. Aktuálna situácia na trhoch sa točí okolo zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, od ktorej sa po úvodnom zvýšení o štvrť percentuálneho bodu, očakáva v máji ďalšie zvýšenie, tentokrát o pol percentuálneho bodu. Dôvodom zrýchlenia zvyšovania sadzieb je naďalej rekordne rastúca inflácia, ktorú mnohé krajiny nezaznamenali už viac ako 10 až 40 rokov. Zároveň ťaží investorov aj vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má dopad hlavne na ceny komodít, ktoré Rusko a Ukrajina vyvážajú a tým, že dochádza k prudkému rastu ich cien, sa investori obávajú o ďalší rast inflácie, prísnejšiu menovú politiku a možnú recesiu v Európe. Fond vzrástol za mesiac apríl o +0,31%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.5.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022

TMR V 6,00/2026 13,40 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,87 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,43 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,54 %
AQUILA RAF 4,25/2022 7,18 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 19.5.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 18 853 709,06 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0049 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,15 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF