Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2019

Zastúpenie v %
Akcie 3,13 %
Dlhopisy 87,92 %
Ostatné 5,52 %
Reality 3,1 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.10.2019

1 mesiac 0,28 %
3 mesiace 0,38 %
6 mesiacov 1,18 %
1 rok Dáta nie sú k dispozícii
od zahájenia činnosti Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2019

Počas septembra sme do fondu nakúpili dlhopis J&T Energy Financing 5,2% so splatnosťou v roku 2026. Dlhopisy tak koncom mesiaca tvorili takmer 88% majetku fondu. Akcie boli zastúpené pomerom 3,1% a realitné investície taktiež 3,1%. Čo sa týka dlhopisovej zložky, tá mala priemerný výnos do splatnosti 3,6%, durácia bola na úrovni 2,9 a priemerná splatnosť portfólia 3,2 roka. Portfolio fondu bolo až v 99,5% zainvestované v EUR, kým zvyšok tvorili investície v USD. Po augustovom miernom zaváhaní akciových trhov, sa v septembri dokázali akcie dostať do blízkosti historických maxím, najmä ak hovoríme o maximách amerických indexov. Náznaky toho, že rokovania s Čínou pokračujú, a posúvajú sa bližšie k dohode trhy podporovali, pre zmenu občasné vyjadrenia predstaviteľov z USA a Číny zas vytvárali miestami pocit, že dohoda sa celá neuskuteční. Ako Fed, tak aj ECB avizovali uvoľnenie menovej politiky vzhľadom na spomaľovanie ekonomiky a klesajúce inflačné očakávania. Fed sadzby znížil o ďalších 25 bázických bodov, na úroveň 2%. ECB okrem zníženia sadzieb z -0,4% na -0,5% spustila opätovne program nákupu aktív v objeme 20 mld eur mesačne. Trhy tieto udalosti vyhodnotili pozitívne, a dokázali ignorovať geopolitické riziká i náznaky ďalšieho spomaľovania ekonomiky. Fond v septembri vzrástol o +0,29.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.10.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2019

J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 11,02 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,48 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,16 %
TMRSK 4,4 10/10/24 Corp 8,74 %
EMMGAM 4,9 29/05/2024 6,73 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 22.10.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 19 081 167,31 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0166 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,24 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF