Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.1.2020

Zastúpenie v %
Akcie 3,2 %
Dlhopisy 95,59 %
Ostatné 1,22 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.2.2020

1 mesiac 0,00 %
3 mesiace -0,89 %
6 mesiacov -0,23 %
1 rok 0,93 %
od zahájenia činnosti (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.1.2020

Počas mesiaca sme vo fonde uskutočnili tri predajné transakcie a dve nákupné. Predali sme pozície vo fondoch – USA TOP fond a Office Real Estate. Tiež sme čiastočne odpredali pozíciu z dôvodu zákonných limitov v dlhopise J&T Energy Financing 5,25% so splatnosťou 2025. Nakúpili sme za hotovosť dva dlhopisy, a to konkrétne J&T Energy 0% 2025 a Retail Property Financing II 5,3% so splatnosťou v roku 2026. Priemerný výnos do splatnosti fondu bol na konci mesiaca na úrovni 3,62%, citlivosť na pohyb úrokových sadzieb - durácia na úrovni 2,57 a priemerná splatnosť portfólia 2,85 roka. 100% majetku fondu bolo v eurách. Z toho 95,6% tvorili dlhopisy, 3,2% akciové investície vo forme fondu Metatron Long Term Equity, a len 1,2% v hotovosti. Na konci mesiaca bol priemerný kupónový výnos na úrovni 3,95%. Fond za mesiac január zaznamenal nárast o +0,04%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.2.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.1.2020

EPHHLD 3,5 28/08/2020 14,58 %
AQUILA RAF 4,25/2022 11,13 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,73 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,13 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,51 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 26.2.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 19 469 041,69 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,008 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,19 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF