Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.3.2020

Zastúpenie v %
Akcie 3,16 %
Dlhopisy 95,99 %
Ostatné 0,85 %

Výkonnosť fondu k dátumu 9.4.2020

1 mesiac -7,76 %
3 mesiace -7,77 %
6 mesiacov -8,56 %
1 rok -7,72 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -5,97 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.3.2020

Fond poznačili turbulencie na finančných trhoch. Zasiahli ho nielen prostredníctvom akciovej ale aj dlhopisovej zložky. Akciové trhy zaznamenávali mimoriadne rýchle a silné poklesy v dôsledku paniky na trhu vyvolanej globálnou recesiou a pandémiou koronavírusu. To sa prejavilo aj na pozícii vo fonde Metatron Long Term Equity, ktorá výraznejšie poklesla. Dlhopisy vo fonde zaznamenali silný pokles na cene v dôsledku obchodov zrealizovaných na burze, kde sa niektorí držitelia dlhopisov v panike z globálnej pandémie koronavírusu zbavovali svojich pozícií za každú cenu a spôsobili pri širších cenových rozpätiach ich pokles a sebe straty, keďže boli ochotní sa dlhopisov zbaviť aj za značne nižšie ceny v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Keďže nepredpokladáme, že by niektorí z emitentov dlhopisov v majetku fondu mali zaznamenať default, alebo mať finančné problémy, súčasná situácia, kedy dlhopisy pri značne nižších cenách ponúkajú výrazne vyšší výnos do splatnosti považujeme skôr za výhodnú investičnú príležitosť. Výnos do splatnosti fondu je 7%, pri durácii portfólia 2,5 a priemernej splatnosti portfólia 2,85 roka. Fond stratil za mesiac 7,65%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 9.4.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.3.2020

TMR sub 6 02/05/21 13,99 %
AQUILA RAF 4,25/2022 12,25 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,95 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,81 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,66 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 9.4.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 17 491 551,40 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9273 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 1,07 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF