Navigácia

J&T PROFIT EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019

Zastúpenie v %
Akcie 3,52 %
Dlhopisy 90,88 %
Ostatné 2,67 %
Reality 2,93 %

Výkonnosť fondu k dátumu 21.1.2020

1 mesiac -1,31 %
3 mesiace -1,08 %
6 mesiacov -0,69 %
1 rok 0,71 %
od zahájenia činnosti (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019

Vo fonde sme v decembri predali dlhopis TMR 4,4% 2024 a nakúpili sme J&T Energy Financing 5.25 2025, a Retail Property Financing 5.3% 2026. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 3,55%, durácia 2,43 a priemerná splatnosť 2,7 roka. 99,5% majetku fondu bolo zainvestovaných v EUR, zvyšok v USD. Fond sa zhodnotil v decembri o +0,58%.
Suma skutočne prijatých úrokových výnosov z dlhových cenných papierov a prijatých úrokov z vkladových účtov v bankách, ktoré fond počas roka 2019 k 31.12.2019 fond dosiahol tvoria 345 150 eur, kým majetok fondu k 31.12.2019 bol na úrovni 19 442 704,91 eur. O tento výnos, ktorý bude vyplatený podielnikom fondu na účet, majetok už vo forme záväzku v januári poklesol, čo sa prejaví aj v jednorazovom poklese ceny podielu fondu. Nejde však o stratu, alebo pokles výkonnosti fondu, iba efekt precenenia plánovaného vyplatenia výnosu podielnikom na ich účty. Podielnik teda nič nestráca, o nič nepríde, naopak výnos dosiahnutý z úrokových výnosov dlhových cenných papierov za uplynulý rok sa mu pretaví do hotovosti na jeho účte.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 21.1.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019

EPHHLD 3,5 28/08/2020 14,38 %
AQUILA RAF 4,25/2022 11,00 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,54 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,00 %
JTFIGR 4,00 26/10/2023 8,49 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie, CP fondov a na finančné deriváty, kde správca môže uzatvárať tak dlhé pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z nárastu ceny investícií), ako aj krátke pozície (s cieľom dosiahnuť výnos z poklesu ceny investícií) a na ďalšie investičné príležitosti. Fond je určený investorom s investičným horizontom najmenej 3 rokov, ktorí požadujú vyšší výnos, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty, akceptujú strednú mieru rizika. Fond vypláca pravidelne raz ročne výnosy z majetku Fondu, je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre slovenských daňových rezidentov.

Základné údaje k 21.1.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 18.1.2019
Vlastný kapitál celkovo 19 150 859,56 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0069 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,14 %
Min. vstupná investícia 1000 EUR
Poplatok za správu 1.00%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF