Navigácia

PPSS - Office real estate fund o.p.f

otvorený špeciálny fond nehnuteľností

Základné informácie

Charakteristika

Office real estate fund o.p.f. je špeciálny fond nehnuteľností určený pre dynamických klientov, ktorí majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje voľné peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít, do ktorých by samostatne nemohli investovať vzhľadom na výšku investície.Fond sa v súčasnosti orientuje na lukratívne realitné projekty na Slovensku, so zámerom investovať v budúcnosti aj v zahraničí. Investície zahŕňajú kvalitné nájomné projekty s dlhodobými nájmami veľkých zahraničných firiem, renomované nehnuteľnosti vrátane príslušenstva, majetkových účastí v realitných spoločnostiach a iné investície úzko prepojené s realitným trhom.

Základné údaje k 20.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 4 roky
Typ fondu otvorený špeciálny fond nehnuteľností
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Vladimír Salkovič
Dátum začiatku činnosti 2.10.2017
Vlastný kapitál celkovo 147 312 740,97 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,0109 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,20 %
Min. vstupná investícia 5000 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz za mesiac

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF