Navigácia

PPSS - KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

Špeciálny podielový fond cenných papierov

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na investovanie do  dlhových cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, termínovaných vkladov v bankách, akcií  a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi normami a ustanoveniami štatútu tohto fondu. Strategická alokácia fondu nie je určená.

Základné údaje k 25.2.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu Špeciálny podielový fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Dátum začiatku činnosti 1.1.2014
Min. vstupná investícia 150 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálně raz týždenně
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF