J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.5.2022

Zastúpenie v %
Akcie 29,8 %
Dlhopisy 65,17 %
Komodity 0 %
Ostatné 5,03 %

Výkonnosť fondu k dátumu 30.6.2022

1 mesiac 0,01 %
3 mesiace -0,87 %
6 mesiacov -1,92 %
1 rok 1,09 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 2,29 %
za min. IH (p. a.)* 3,78 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T SELECT je 5 rokov.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.5.2022

Vo fonde sme počas mesiaca máj nevykonali žiadne transakcie. Fond za mesiac máj poklesol o -1,69%. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mája na úrovni 3,29%. Priemerná citlivosť na zmenu úrokových sadzieb majetku fondu bola na úrovni 1,74, a priemerná splatnosť portfólia fondu 1,90 roka. Až 97,69% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým niečo vyše 2,2% tvorili CZK denominované aktíva. CZK za mesiac máj oslabila o 0,35%. Dlhopisové investície tvorili 65,17% majetku fondu, kým akciové 29,8%. V rámci dlhopisových pozícií, tvorila najväčšiu položku investícia v JT Bond fonde s 28,99%. Akciové trhy za uplynulý mesiac stagnovali. Hlavnou témou pre trhy je aj naďalej rastúce tempo inflácie a uťahovanie menovej politiky. Hladinu investorskej ochoty podstupovať riziko čerí najmä obava z toho, že americká centrálna banka bude musieť zvyšovať sadzby rýchlejším tempom, než doteraz komunikovala a bude treba viac zvýšení, než sa tempo rastu inflácie spomalí, čo môže mať za následok aj prílišné spomalenie ekonomiky a príchod recesie. Táto úvaha je však predčasná. Aktuálne predstihové ukazovatele ekonomiky neukazujú na jej prechod k výraznému spomaleniu až recesii. Predpokladáme preto, že v druhej polovici roka sa spomalí nielen tempo rastu inflácie, ale aj sa upokoja trhy a vrátia sa na vyššie úrovne, ako majú v súčasnosti.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 30.6.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.5.2022

Metatron Long Term Equity Fund 29,80 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 28,99 %
Auctor 5 24/11/2025 8,33 %
JTENER 0 01/08/2025 7,40 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 6,95 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 30.6.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 24 754 362,37 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1801 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,09 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF