Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.6.2020

Zastúpenie v %
Akcie 31,72 %
Dlhopisy 54,58 %
Komodity 0 %
Ostatné 13,45 %

Výkonnosť fondu k dátumu 12.7.2020

1 mesiac 0,03 %
3 mesiace 11,35 %
6 mesiacov -2,26 %
1 rok -1,05 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,06 %
k min. IH (p.a.) 1,37 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2020

Za mesiac jún zaznamenal fond nárast o 2,56%. Pomáhali mu nielen dlhopisy, ale aj rast akciových trhov. Vo fonde sme počas júna nerealizovali žiadne transakcie. 31,7% fondu tvorili akciové investície, kým necelých 55% bolo v dlhopisových investíciách. Najvýraznejší rast v majetku fondu za uplynulý mesiac zaznamenal fond Metatron Long Term Equity, o 5,9%, nasledoval ho J&T Bond fond v rámci dlhopisových investícií vo fonde s 1,91%. Až 98,5% fondu bolo denominovaných v EUR, necelých 1,5% v CZK. Akciové trhy aj v júni rástli i napriek sociálnym nepokojom v uliciach amerických miest, i nárastu počtu nakazených vírusom COVID-19. Podporu našli v údajoch o znížení nezamestnanosti v USA na 11,1% z aprílových 14,7%. Pokojný vývoj trhov predpokladáme v dohľadnej dobe, vzhľadom na pokračujúcu podporu likvidity zo strany centrálnych bánk.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 12.7.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.6.2020

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 31,18 %
Metatron Long Term Equity Fund 30,98 %
cash EUR 13,36 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 11,91 %
JTENER 0 01/08/2025 11,29 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 12.7.2020

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 8 759 969,51 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0581 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,01 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF