Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.7.2019

Zastúpenie v %
Akcie 37,04 %
Dlhopisy 26,4 %
Komodity 0 %
Ostatné 10,14 %
Reality 9,66 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.8.2019

1 mesiac 0,51 %
3 mesiace 0,19 %
6 mesiacov 4,53 %
1 rok 0,25 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,60 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.7.2019

Počas mesiaca júl sme z dôvodu zákonných a štatutárnych limitov znižovali vo fonde odpredajom časť pozície v Metatron Long Term Equity. V júli v očakávaní prvého zníženia sadzieb americkou centrálnou bankou investori popohnali akciové trhy k dosiahnutiu nového vrcholu, koncom mesiaca však trhy mierili nadol. Fed na konci mesiaca znížil sadzby z 2,5% na 2,25%, jednalo sa o prvé zníženie za dekádu. Sadzby naposledy ešte v decembri Fed naopak zvyšoval z 2,25% na 2,5%. Predstihové indikátory priemyselnej aktivity v USA ďalej klesali, čo naznačuje pokračovanie spomalenia ekonomiky, vplyvom čoho očakávame aj ďalšie zníženie sadzieb v USA tento rok. Dolár posilnil v júli voči euru o 2,61%. Fond vzrástol na výkonnosti medzimesačne o +2,35%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.8.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.7.2019

Metatron Long Term Equity Fund 34,87 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 24,04 %
EUROFOND o.p.f. 11,48 %
USA TOP Fond o.p.f. 10,65 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 7,37 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 22.8.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 8 620 443,36 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0735 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,23 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF