Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019

Zastúpenie v %
Akcie 37,38 %
Dlhopisy 45,26 %
Komodity 0 %
Ostatné 8,64 %
Reality 8,39 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.1.2020

1 mesiac 0,87 %
3 mesiace 1,92 %
6 mesiacov 2,11 %
1 rok 12,49 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,79 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019

V decembri sme vo fonde vykonali niekoľko transakcií. Nakupovali sme podielový fond J&T Bond, čím sme zvýšili alokáciu v dlhopisoch. Taktiež sme kúpili dlhopis Retail Property Financing III, 0% 2026. A likvidovali sme pozície vo fondoch Eurofond, USA TOP Fond, a Office real estate fund. Akciové trhy v decembri ďalej rástli a dosahovali nové rekordy vplyvom uvoľnenia monetárnej politiky hlavných centrálnych bánk a uzavretím prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou, či vzhľadom na pokrok v otázkach smerovania Veľkej Británie a Brexitu. Fond bol koncom mesiaca až na 97,2% zainvestovaný v EUR. Zvyšok tvorili USD a CZK. Výnos do splatnosti portfólia bol na úrovni 2%, durácie 1,83 a priemerná splatnosť 1,99 roka. Fond sa zhodnotil v decembri o +1,28%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.1.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019

Metatron Long Term Equity Fund 35,22 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 33,52 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 12,65 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 8,39 %
cash EUR 7,39 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 18.1.2020

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 7 916 521,77 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0902 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,70 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF