Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021

Zastúpenie v %
Akcie 29,56 %
Dlhopisy 61,82 %
Komodity 0 %
Ostatné 8,62 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021

1 mesiac 1,00 %
3 mesiace 2,42 %
6 mesiacov 6,33 %
1 rok 9,72 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 2,77 %
k min. IH (p.a.) 5,58 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021

Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,86%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 3,09%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 1,69. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 1,88 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 98,21% majetku fondu, kým zvyšok tvorila CZK. Dlhopisové investície tvorili 61,82% majetku, kým akcie 29,56%. Dlhopisové aj akciové investície prispeli do výkonnosti kladne. Počas augusta a hlavne v jeho závere predstavitelia americkej centrálnej banky otvorili diskusiu o tom, že Fed uvažuje o postupnom znižovaní objemu podpory ekonomiky prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania, čo de facto znamená uťahovanie menovej politiky, no zároveň trhy ubezpečili o tom, že sadzby sa minimálne do budúceho roka nebudú zvyšovať, čo trhy upokojilo a nevznikli výkyvy, ako pri neopatrnej komunikácii Fed v roku 2013. V dôsledku vysokého tempa rastu inflácie však Fed môže prehodnotiť, či pritvrdiť svoju rétoriku, preto potenciál korekcie na trhu pretrváva, trend a výhľad pre aktíva však ostáva pozitívny.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 32,42 %
Metatron Long Term Equity Fund 29,56 %
cash EUR 9,22 %
JTENER 0 01/08/2025 6,89 %
TMR V 6,00/2026 5,79 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 18.9.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 27 023 870,12 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1956 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,01 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF