Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.3.2020

Zastúpenie v %
Akcie 38,02 %
Dlhopisy 62,09 %
Komodity 0 %

Výkonnosť fondu k dátumu 9.4.2020

1 mesiac -6,79 %
3 mesiace -9,07 %
6 mesiacov -7,88 %
1 rok -6,80 %
od zahájenia činnosti (p.a.) -0,31 %
k min. IH (p.a.) 1,02 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.3.2020

Turbulencie na finančných trhoch zasiahli fond prostredníctvom akciovej aj dlhopisovej zložky. Akciové trhy zaznamenávali mimoriadne rýchle a silné poklesy v dôsledku paniky na trhu vyvolanej globálnou recesiou a pandémiou koronavírusu. To sa prejavilo aj na pozícii vo fonde Metatron Long Term Equity, ktorá výraznejšie poklesla. Dlhopisy vo fonde zaznamenali silný pokles na cene v dôsledku obchodov zrealizovaných na burze, kde sa niektorí držitelia dlhopisov v panike z globálnej pandémie koronavírusu zbavovali svojich pozícií za každú cenu a spôsobili pri širších cenových rozpätiach ich pokles a sebe straty. Keďže nepredpokladáme, že by niektorí z emitentov dlhopisov v majetku fondu mali zaznamenať default, alebo mať finančné problémy, súčasná situácia, kedy dlhopisy pri značne nižších cenách ponúkajú výrazne vyšší výnos do splatnosti považujeme skôr za výhodnú investičnú príležitosť. Po upokojení situácie sa samozrejme nájde na trhu množstvo investičných príležitostí aj na akciových trhoch, kde kvalitné akciové spoločnosti sa obchodujú za znížené ceny. Z toho dôvodu prichádza ten najsprávnejší čas pre investovanie a postupné budovanie pozície klientov vo fonde, aby tak mohli vyťažiť zo súčasnej situácie maximum do budúcna. Fond stratil za mesiac 9,71%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 9.4.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.3.2020

Metatron Long Term Equity Fund 36,96 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 36,00 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 14,12 %
JTENER 0 01/08/2025 10,61 %
BlackRck SF Style AD-D2H Eur 1,77 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 9.4.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 6 923 388,30 EUR
Aktuálna hodnota PL 0,9845 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,59 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF