Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.10.2020

Zastúpenie v %
Akcie 31,12 %
Dlhopisy 68,88 %
Komodity 0 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.11.2020

1 mesiac -0,54 %
3 mesiace -0,48 %
6 mesiacov 4,19 %
1 rok 0,74 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,28 %
k min. IH (p.a.) 1,84 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2020

Počas mesiaca október sme vo fonde neuskutočnili transakcie. Fond za mesiac október zaznamenal pokles o -0,65%. Dlhopisová zložka fondu vytvárala na konci mesiaca pre celkový majetok priemerný výnos do splatnosti na úrovni 3,72%, duráciu teda citlivosť na pohyb úrokových mier 2,38 a priemerná splatnosť portfólia 2,56 roka. Akciová zložka fondu tvorila 31,12% fondu. Akcie za október pod vplyvom nervozity z nadchádzajúcich prezidentských volieb v USA korigovali rast. Neistota trhom nesvedčí. Momentálne ma podľa odhadov a predvolebných prieskumov väčšiu šancu na post prezidenta demokratický kandidát Joe Biden. V každom prípade, či už zvíťazí Biden alebo Trump, ekonomika sa dočká ďalšieho fiškálneho stimulu a covid bude na ústupe tak, či tak, vakcína by mohla prísť a byť k dispozícii koncom roka, resp. v prvom kvartáli budúceho roka a tieto faktory by mali pozitívne pôsobiť na trhy. Ak by voľby spôsobili nejakú neočakávanú situáciu a prehĺbili korekciu na trhoch, neočakáva sa, že by mala mať dlhšie trvanie.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.11.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.10.2020

Metatron Long Term Equity Fund 31,12 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 28,97 %
JTENER 0 01/08/2025 12,98 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 10,99 %
J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 10,61 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 27.11.2020

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 10 051 608,97 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0753 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,05 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 5
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF