J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021

Zastúpenie v %
Akcie 36,11 %
Dlhopisy 57,94 %
Komodity 0 %
Ostatné 5,95 %

Výkonnosť fondu k dátumu 28.1.2022

1 mesiac 2,19 %
3 mesiace 3,47 %
6 mesiacov 4,58 %
1 rok 9,98 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 3,03 %
k min. IH (p.a.) 6,03 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2021

Fond zaznamenal za mesiac december -0,36%. Celkovo však za rok 2021 si pripísal 9,07%. Počas mesiaca sme vo fonde vykonali viacero transakcií, išlo o predaj akcií IMMOFINANZ AG a nákup J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. – 365.invest a Metatron Long-Term Equity FD Class I. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti na úrovni 2,79%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,53 a priemernú dobu do splatnosti 1,69 roka. Fond mal 97,20% portfólia denominovaných v EUR, kým zvyšok tvorila CZK. Fondu J&T BOND EUR, ktorý predstavuje až 33,5% majetku fondu v súčasnosti sa počas roka dobre darilo, vzrástol o 4,7%, rovnako aj akciovej pozícii v Metatron Long-Term Equity fonde, ktorá tvorí v súčasnosti 36,11% sa darilo, vzrástla o viac ako 23%. Výhľadovo pre rok 2022 očakávame, že akciové trhy nezaznamenajú až taký výrazný rast ako v predošlom roku, očakávame výkyvy trhu z dôvodu pribrzdenia podpornej menovej politiky centrálnych bánk a zvyšovaniu sadzieb v USA, ktoré Fed vopred avizuje na tento rok. Napriek tomu očakávame od trhov kladnú výkonnosť, a to isté aj od fondu ako z dlhopisovej zložky, tak aj z akciovej.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 28.1.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2021

Metatron Long Term Equity Fund 36,11 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 33,53 %
Auctor 5 24/11/2025 6,90 %
JTENER 0 01/08/2025 5,94 %
TMR V 6,00/2026 4,93 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 28.1.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 32 652 917,46 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2283 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,38 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF