Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2020

Zastúpenie v %
Akcie 29,15 %
Dlhopisy 52,95 %
Komodity 0 %
Ostatné 17,68 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.9.2020

1 mesiac 0,84 %
3 mesiace 2,92 %
6 mesiacov 4,35 %
1 rok 1,97 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,56 %
k min. IH (p.a.) 2,95 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2020

Akciovým trhom sa počas mesiaca august veľmi dobre darilo. Rástli najmä technologické akcie. Americké akciové trhy dosahovali nové maximá. Trhy majú za sebou vďaka likvidite pumpovanej centrálnymi bankami niekoľko mesiacov v podstate bezstarostného rastu. Americký dolár I naďalej oslaboval, o niečo narástli výnosy dlhopisov na hlavných trhoch. Dlhopisovým pozíciám fondu sa darilo narásť na cene. Počas mesiaca sme nevykonali žiadnu transakciu priamo v majetku fondu. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 2,82%, durácia fondu 1,96 a priemerná splatnosť 2,11 roka. Akciové pozície vo fonde tvorili o málo menej než 30%, zvyšok portfólia pozostávali z dlhopisov, a hotovosti. Fond si za mesiac august pripísal +1,65%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.9.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2020

Metatron Long Term Equity Fund 28,53 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 26,91 %
cash EUR 17,61 %
RTFINT 0,00 20/12/2026 10,19 %
JTENER 0 01/08/2025 9,79 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 20.9.2020

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 10 378 072,06 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0896 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,00 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF