Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021

Zastúpenie v %
Akcie 29,03 %
Dlhopisy 64,08 %
Komodity 0 %
Ostatné 6,89 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.10.2021

1 mesiac -0,67 %
3 mesiace 1,12 %
6 mesiacov 3,85 %
1 rok 9,81 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 2,63 %
k min. IH (p.a.) 5,60 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2021

Fond sa počas mesiaca september zhodnotil o 0,92%. Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, konkrétne išlo o nákup dlhopisu JOJHOU 0,00 07/12/2021 a tiež nákup podielov fondu J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f., dopĺňali sme tak dlhopisovú zložku fondu. Priemerný výnos do splatnosti portfólia fondu bol na úrovni 3,41%, priemerná citlivosť fondu na pohyb úrokových mier bola 1.65 a priemerná splatnosť dlhopisov 1.83 roka. Až 98,13% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok tvorili investície v CZK. Akcie tvorili 29,03% majetku fondu, a dlhopisy 64,08%. K rastu fondu prispeli počas mesiaca akcie i dlhopisy. Akciová zložka v podobe Metatron Long Term Equity rástla niekoľko mesiacov v rade, a výnimkou nebol ani mesiac september. Od fondu aj naďalej očakávame kladnú výkonnosť, i keď na akciových trhoch je možné, že dôjde ku výkyvom vzhľadom na očakávania, že americká centrálna banka koncom roka oznámi zníženie tempa nákupu dlhopisov v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania na podporu ekonomiky.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.10.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2021

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 33,61 %
Metatron Long Term Equity Fund 29,03 %
cash EUR 7,48 %
JTENER 0 01/08/2025 6,63 %
TMR V 6,00/2026 5,55 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 20.10.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 23 798 869,19 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1873 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,04 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF