J&T SELECT zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022

Zastúpenie v %
Akcie 28,27 %
Dlhopisy 58,59 %
Komodity 0 %
Ostatné 13,14 %

Výkonnosť fondu k dátumu 19.5.2022

1 mesiac -1,46 %
3 mesiace -1,71 %
6 mesiacov -2,36 %
1 rok 1,55 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 2,32 %
za min. IH (p. a.)* 3,95 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T SELECT je 5 rokov.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022

Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, navýšenie pozície v J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. a zníženie pozície v Metatron Long-Term Equity Fund. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 2,82%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 1,61 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 1,76 roka. Fond mal 97,8% majetku v eurových investíciách, a 2,2% bolo vystavených menovému riziku CZK. Dlhopisové investície tvorili na konci mesiaca 58,6% majetku fondu, a akciové investície 28,27%. Aktuálna situácia na trhoch sa točí okolo zvyšovania sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, od ktorej sa po úvodnom zvýšení o štvrť percentuálneho bodu, očakáva v máji ďalšie zvýšenie, tentokrát o pol percentuálneho bodu. Dôvodom zrýchlenia zvyšovania sadzieb je naďalej rekordne rastúca inflácia, ktorú mnohé krajiny nezaznamenali už viac ako 10 až 40 rokov. Zároveň ťaží investorov aj vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, ktorý má dopad hlavne na ceny komodít, ktoré Rusko a Ukrajina vyvážajú a tým, že dochádza k prudkému rastu ich cien, sa investori obávajú o ďalší rast inflácie, prísnejšiu menovú politiku a možnú recesiu v Európe. Fond vzrástol za mesiac apríl o +0,71%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 19.5.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022

Metatron Long Term Equity Fund 28,27 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 26,12 %
cash EUR 11,50 %
Auctor 5 24/11/2025 7,72 %
JTENER 0 01/08/2025 6,64 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje 365.invest, správ.spol.,a.s., ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 19.5.2022

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 25 512 791,96 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1797 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,03 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF