Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.6.2021

Zastúpenie v %
Akcie 30,27 %
Dlhopisy 66,19 %
Komodity 0 %
Ostatné 3,55 %

Výkonnosť fondu k dátumu 27.7.2021

1 mesiac 0,50 %
3 mesiace 2,57 %
6 mesiacov 5,07 %
1 rok 10,41 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 2,54 %
k min. IH (p.a.) 5,21 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.6.2021

Fond sa zhodnotil o 0,49% za mesiac jún. Vo fonde sme počas mesiaca nerealizovali žiadne transakcie s cennými papiermi. Až 98,3% portfólia bolo denominovaných v EUR, zvyšok v CZK. Priemerný výnos portfólia do splatnosti bola na konci mesiaca 3,32%, priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 1,92, a priemerná splatnosť portfólia 2,13 roka. Akciové investície tvorili okolo 30% hodnoty majetku fondu, kým zvyšok dlhopisy. Akciám sa počas mesiaca darilo rásť. Najviac rástli americké akcie, nasledovali ich európske. Komentáre a výhľad americkej centrálnej banky na vývoj inflácie schladil inflačné očakávania trhu. Až reálne dáta však ukážu, či Fed situáciu vníma správne a bude mať pravdu, alebo inflácia presiahne očakávania a spôsobí v lete zmeny vo výhľade investorov a v ocenení aktív.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 27.7.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.6.2021

J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 31,05 %
Metatron Long Term Equity Fund 30,27 %
JTENER 0 01/08/2025 8,04 %
TMR V 6,00/2026 6,68 %
Auctor 5 24/11/2025 5,02 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 27.7.2021

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 23 624 180,92 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,1736 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,09 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 5
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 4

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF