Navigácia

J&T SELECT

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.5.2019

Zastúpenie v %
Akcie 62,68 %
Dlhopisy 21,38 %
Komodity 0 %
Ostatné 6,47 %
Reality 9,17 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.6.2019

1 mesiac -0,52 %
3 mesiace 1,72 %
6 mesiacov 6,16 %
1 rok -0,06 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 1,46 %
k min. IH (p.a.) Dáta nie sú k dispozícii

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.5.2019

Máj priniesol akciovým trhom pokles. Dôvodom bolo obnovenie a eskalácia napätia medzi USA a Čínou v obchodnom konflikte, namiesto dlho očakávaného podpisu dohody. Počas mája sme preto pokračovali v skonzervatívňovaní portfólia fondu znižovaním akciovej expozície v závere mesiaca. Očakávame, že trhy môžu v dohľadnej dobe zaznamenať zvýšenú volatilitu v porovnaní s relatívne kľudným obdobím od začiatku roka, kedy akciové trhy silno rástli. Dolár počas mája na rozdiel od akcií mierne posilnil. K výkonnosti fondu kladne prispela aj dlhopisová zložka fondu v podobe pozície v J&T Bond fonde. Z hľadiska priamych transakcií v majetku fondu sme dokupovali pozíciu v realitných investíciách prostredníctvom Office Real Estate fondu. Celkovo fond za mesiac máj zaznamenal -0,06% pokles.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.6.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.5.2019

Metatron Long Term Equity Fund 38,75 %
J&T Bond Eur zmiesany o.p.f. 22,83 %
EUROFOND o.p.f. 11,22 %
USA TOP Fond o.p.f. 10,15 %
KLM real estate fund o.p.f. - PPSS 6,99 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Cieľom fondu je dosiahnutie vysokého kapitálového zhodnotenia v dlhodobom horizonte, a to predovšetkým prostredníctvom investícií do nástrojov s vyšším rizikom pre investora a s výrazne vyšším potenciálom rastu pri súčasnom akceptovaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akciových, dlhopisových, realitných a komoditných trhov a dodržiavaní zásad kolektívneho investovania daných zákonom. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív nie je pevne stanovený, čo umožňuje koncentrovať investície do jednotlivých druhov aktív. Fond riadi a spravuje Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, ktorá je členom finančnej skupiny J&T. J&T Banka má zároveň exkluzivitu na predaj tohto fondu.

Základné údaje k 18.6.2019

Min. investičný horizont (IH) 5 rokov
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 9.3.2015
Vlastný kapitál celkovo 8 979 935,59 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,0638 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,02 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,50%
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF