Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 25.2.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 89,45 %
Ostatné 10,55 %

Výkonnosť fondu k dátumu 15.3.2019

1 mesiac 0,12 %
3 mesiace 1,50 %
6 mesiacov 2,29 %
1 rok 3,84 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,72 %
k min. IH (p.a.) 4,30 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 25.2.2019

Fond si vo februári na zhodnotení pripísal 0,41%. Najviac medzimesačne vzrástla cena dlhopisu JOJ House 2021 (+1,99%), a tiež dlhopisu Esin Group 2021 (+0,98%), kým najväčší pokles zaznamenala cena dlhopisu EMMA GAMMA 2022 (-0,96%) a dlhopisu J&T Energy Financing 2022 (-0.52%). Počas mesiaca sme v portfóliu dokupovali z voľnej hotovosti dlhopisy EPH Holding 2020, TMR 2024, Sazka Group Financing 2022, J&T Real Estate Financing 2025, EMMA GAMMA 2022, a JOJ Media House 2023. Aktuálne zloženie portfólia je z 89,45% zainvestované v dlhopisoch a hotovosť je zastúpená 10,55%. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci februára 3,38% a priemerná durácia portfólia 2,74. Najväčšie zastúpenie majú dlhopisy so splatnosťou o 4 až 5 rokov, priemerná splatnosť portfólia je 3,03 roka.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 15.3.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 25.2.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 15,51 %
TMR sub 6 02/05/21 11,76 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 10,63 %
cash EUR 10,55 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 10,24 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 15.3.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, verejný špeciálny podielový fond
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 248 296 122,55 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2883 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,10 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF