Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 88,58 %
Ostatné 11,42 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.5.2019

1 mesiac 0,11 %
3 mesiace 0,55 %
6 mesiacov 2,04 %
1 rok 3,99 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,67 %
k min. IH (p.a.) 3,96 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2019

Počas mesiaca bol vo fonde predčasne splatený dlhopis EMMA GAMMA Finance 5,25% so splatnosťou 2022. Za hotovosť vo fonde sme nakúpili dlhopisy J&T Real Estate Financing – bezkupónový dlhopis v CZK so splatnosťou v roku 2024. Tým sa vo fonde nadobudla aj expozícia voči Českej korune v pomere 2,71% na majetku fondu. Ďalej dlhopis SAZKA Group Financing s kupónom 4% a splatnosťou 2022. Tiež dlhopis J&T Global Finance VI s kupónom 3,8% a splatnosťou v októbri 2019. A dlhopis J&T Energy Financing s kupónom 5% a splatnosťou v 2023. Zároveň čakáme na alokáciu emisie J&T Energy Financing VI s nulovým kupónom a splatnosťou v roku 2025. Hotovosť vo fonde je aktuálne na úrovni 11,4%, pričom 5% predstavuje nutnú likviditu fondu a zvyšná hotovosť bude použitá začiatkom mája na vyporiadanie spomenutého dlhopisu J&T Energy Financing VI a nákup ďalších dlhopisov podľa aktuálnej ponuky na trhu. Fond sa za mesiac apríl zhodnotil o +0,5%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.5.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 13,84 %
cash EUR 11,42 %
TMR sub 6 02/05/21 10,59 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 9,63 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 9,17 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 26.5.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 281 949 546,15 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,2962 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,07 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF