Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 27.1.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 96,24 %
Ostatné 3,76 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.2.2020

1 mesiac 0,30 %
3 mesiace 0,92 %
6 mesiacov 1,80 %
1 rok 3,00 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,50 %
k min. IH (p.a.) 3,63 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 27.1.2020

Počas mesiaca sme do fondu nakúpili dlhopis J&T Energy Financing 5,25% so splatnostou 2025. Koncom mesiaca fond bol na 96,24% zainvestovaný v dlhových cenných papierov, kým 3,76% bolo v hotovosti. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 3,78%. Citlivosť na pohyb úrokových sadzieb - durácia bola 2,91 a priemerná splatnosť portfólia 3,22 roka. Až 95,2% majetku fondu bolo v eurách, zvyšok v CZK. Čo sa týka pohybu cien dlhopisov, najväčší nárast zaznamenal dlhopis Sazka finance 4% 2022 s +1,54%, a TMR 4,4% 2024 s +0,96%. Na opačnom konci bol dlhopis EMMA GAMMA 4,9% 2024 s -1,42% a Sazka group 4,125% 2024 s -1,15%. Fond celkovo za mesiac január vzrástol o +0,07%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.2.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 27.1.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,29 %
TMR sub 6 02/05/21 9,10 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,71 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,65 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,23 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 26.2.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 338 113 993,95 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3277 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,10 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF