Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 24.6.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 93,58 %
Ostatné 6,42 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.7.2019

1 mesiac 0,11 %
3 mesiace 0,60 %
6 mesiacov 1,34 %
1 rok 3,98 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,63 %
k min. IH (p.a.) 3,71 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 24.6.2019

V júni si fond pripísal k výkonnosti +0.57%. Počas mesiaca sme za voľnú hotovosť nakúpili dva dlhopisy – JT ENERGY Finance 0% 2024 a AQUILA RAF 4,25% 2022. Najväčší nárast ceny počas júna zaznamenal dlhopis JT Real Estate Financing 0% 2024, a to až o +1,84%. Nasledoval ho dlhopis Sazka 4% 2022 s nárastom 1,38%. Naopak najväčší pokles zaznamenal dlhopis TMR 4,4% 2024, a to o -0,5%. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol koncom mesiaca na úrovni 3,42%. Kým durácia portfólia – teda citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 2,67. Priemerná splatnosť portfólia sa nachádzala na úrovni necelé 3 roky. Hotovosť v portfóliu fondu je momentálne plne rozinvestovaná, ostáva iba nutná likviditná rezerva. Expozícia portfólia voči cudzím menám je menej ako 3%, konkrétne ide o expozíciu voči CZK.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.7.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 24.6.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 13,38 %
TMR sub 6 02/05/21 10,26 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 9,29 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,89 %
SAZFIN 4 12/12/2022 8,27 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 23.7.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 300 726 722,83 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3026 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,20 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF