Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 28.10.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 93,98 %
Ostatné 6,02 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.11.2019

1 mesiac -0,02 %
3 mesiace 0,88 %
6 mesiacov 1,35 %
1 rok 3,75 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,51 %
k min. IH (p.a.) 3,59 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 28.10.2019

Počas mesiaca október sme vo fonde realizovali dve transakcie. Predali sme drobnú pozíciu bezkupónového dlhopisu J&T Real Estate Finance 2025, a kúpili za voľnú hotovosť dlhopis J&T Energy 5,2% 2026. Najväčšie zhodnotenie vo fonde z významných pozícií zaznamenal dlhopis Sazka finance 2022 o 1,88%, a Emma Gamma 2024 o 1,5%. Kým najviac sa nedarilo dlhopisom J&T Energy Financing 2023 s poklesom o -1,05%, a Esin Group 2021 s -0,99%. Výnos do splatnosti portfólia bol na úrovni 3,58%, durácia 2,57 a priemerná doba do splatnosti 2,79 roka. Až 97,5% portfólia bolo zainvestovaných v eurových cenných papieroch. Najväčšie pozície vo fonde boli zastúpené dlhopismi J&T Finance Group 4% 2023 so skoro 11% z majetku fondu, dlhopis Eurovea 4,5% 2022 s 8,12%, a TMR 6% 2021 s 9,56%, ktoré však buď mierne poklesli, alebo nerástli. Celkovo sa fond za mesiac október vďaka rastu iných pozícií vo fonde zhodnotil o +0,44%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.11.2019

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 28.10.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,96 %
TMR sub 6 02/05/21 9,56 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,17 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,12 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,81 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.11.2019

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 316 759 852,26 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3137 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,24 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF