Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.9.2021

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 20.10.2021

1 mesiac 1,06 %
3 mesiace 1,53 %
6 mesiacov 2,57 %
1 rok 5,10 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,18 %
k min. IH (p.a.) 3,24 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.9.2021

Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie. Konkrétne išlo o predaj dlhopisu JTENER 5,20 30/09/2026 a nákup Auctor 5 24/11/2025 s vyšším výnosom, v záujme zvýšenia priemerného výnosu do splatnosti v portfóliu fondu. Výnos do splatnosti portfólia bol na konci mesiaca na úrovni 5,08%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,26 a priemerná doba do splatnosti portfólia bola 2,51 roka. Až 94,49% hodnoty portfólia bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok tvorili investície v CZK. Najväčší nárast ceny dlhopisu dosiahol v portfóliu fondu dlhopis JTREFN 0 20/12/24 Corp, a to konkrétne o 1,88%, nasledoval ho dlhopis JTREFI 0,00 31/10/2025 s 1,2% a dlhopis J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 s 0,79%. Naopak, najväčší pokles na cene zaznamenali vo fonde dlhopisy JOJHOU 5,3 07/08/2023 s -1,13%, JTEF X 5,10 06/02/2026 s -0,97% a REPRFI 5,3 16/12/2026 s -0,89%. Fond sa počas mesiaca september zhodnotil o 0,17%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 20.10.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.9.2021

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,47 %
TMR V 6,00/2026 9,04 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,01 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,61 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,07 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 20.10.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 315 039 710,84 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3926 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,04 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF