J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.11.2022

Zastúpenie v %
Dlhopisy 97,48 %
Ostatné 2,52 %

Výkonnosť fondu k dátumu 30.11.2022

1 mesiac 0,63 %
3 mesiace 0,63 %
6 mesiacov 0,42 %
1 rok 2,31 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 3,95 %
za min. IH (p. a.)* 2,76 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T BOND EUR je 3 roky.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.11.2022

J&T Bond vzrástol v novembri o +0,75 % a dosiahol novú najvyššiu hodnotu podielového listu. Portfólio fondu tvorili ku koncu mesiaca z 97,48 % dlhopisové investície, zvyšok tvorila hotovosť. Až 90,85 % portfólia tvorili investície denominované v mene EUR, zvyšných 9,15 % tvorili investície denominované v CZK. Priemerný výnos fondu do splatnosti bol na úrovni 5,70 %. Priemerná modifikovaná durácia portfólia vyjadrujúca citlivosť fondu na zmeny v úrokových sadzbách bola 2,09 a priemerná splatnosť 2,58 roka. Najväčší medzimesačný cenový nárast zaznamenal dlhopis SAZKAG 3,875 % 02/15/27 s cenovým nárastom o +5,20 %. Najväčší pokles, naopak, zaznamenal dlhopis JTREF 2025 s medzimesačným poklesom ceny o -1,76 %. Americký Fed pristúpil k tohtoročnému šiestemu zvýšeniu úrokových sadzieb. Tie vzrástli po štvrtýkrát v poradí o 0,75 % a ocitli sa v rozmedzí 3,75 % až 4,00 %. Zároveň však vyslal trhu zmiešaný signál. Na jednej strane sa objavil náznak spomalenia tempa zvyšovania úrokových sadzieb. Na druhej strane bude ich terminálna úroveň pravdepodobne vyššie, ako sa predpokladalo. Náklonnosť k uťahovaniu menovej politiky pretrváva aj v prípade ECB. Tá naznačila potrebu agresívneho utiahnutia menovej politiky, ktoré môže ohroziť budúci ekonomický rast. Trh s dlhopismi tak z úvodu mesiaca reagoval všeobecným rastom výnosov do splatností a poklesom cien. Trhy napokon pozitívne prekvapil výsledok inflácie v USA a eurozóne, ktorých medziročný rast klesol na úroveň 7,7 % a 10 %. Predchádzajúci nárast výnosov bol aj preto prevažnú časť mesiaca korigovaný smerom nadol, čo sa prejavilo vo vcelku pozitívnej medzimesačnej bilancii dlhopisových investícií.

Alexander Redler
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 30.11.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.11.2022

JTFG IX 4,00/2023 11,38 %
TMR V 6,00/2026 8,73 %
EUROVEA 5,50/2027 7,85 %
JTEF XI 4,25/2027 7,34 %
JTEF VII 2025 6,61 %

Upozornenie

Tento dokument predstavuje marketingové oznámenie J&T BANKY, a.s. , podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len ,,Banka“). V zmysle ustanovenia § 73c a iných súvisiacich ustanovení Zákona o cenných papieroch nebolo pripravené podľa Príslušných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením. Tento dokument nepredstavuje akúkoľvek ponuku uzavrieť Zmluvu. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.

S Finančnými nástrojmi sú spojené aj riziká a hodnota investície a/alebo Obchodov ako aj výnos z nich môžu stúpať alebo klesať, čo znamená, že investor nemusí dostať späť celú investovanú/obchodovanú čiastku. Tento dokument obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Banka upozorňuje investorov s inou domácou menou, ako je mena konkrétneho Finančného nástroja, že výnosnosť môže v dôsledku kolísania devízových kurzov stúpať alebo klesať. Tento dokument má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Banka upozorňuje, že v rámci oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľový trh či dokonca v negatívnom cieľovom trhu uvedených Finančných nástrojov.

Banka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že tvorcom niektorých Finančných nástrojov môže byť dcérska spoločnosť Banky a preto má Banka finančný prospech z distribúcie tohto Finančného nástroja. Banka môže mať záujem podporiť predaj tohto Finančného nástroja namiesto obchodných produktov vytvorených tretími osobami.

Tento dokument môže obsahovať informácie týkajúce sa Finančných nástrojov alebo emitentov, u ktorých má Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, ktorý sa podieľa na príprave tohto dokumentu, vlastné záujmy. Tieto záujmy spočívajú v priamom alebo nepriamom podiele na týchto subjektoch alebo vo vykonávaní operácií s Finančnými nástrojmi týkajúcimi sa týchto subjektov. Všeobecné informácie týkajúce sa stimulov vo vzťahu k poskytovaniu Investičných služieb Bankou sú zverejnené na Internetovej stránke Banky.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere finančných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej zložky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských právnych predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 30.11.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Alexander Redler
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 322 632 247,48 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,4279 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,75 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za týždeň
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny klient, Profesionálny klient, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF