Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.12.2019

Zastúpenie v %
Dlhopisy 96,3 %
Ostatné 3,7 %

Výkonnosť fondu k dátumu 23.1.2020

1 mesiac 0,43 %
3 mesiace 0,90 %
6 mesiacov 1,73 %
1 rok 3,15 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,54 %
k min. IH (p.a.) 3,74 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.12.2019

V decembri sme do fondu nakúpili niekoľko dlhopisov, aby sme hotovosť fondu čo najviac rozinvestovali. Išlo o dlhopisy J&T Energy 0% 2022, TMR 4.4% 2024, J&T Energy financing 5.25% 2025, Retail Property Financing 5.3% 2026, J&T Energy 0% 2025, a predávali sme časť pozície v dlhopise J&T Energy 5.20% 2026.
Najväčší nárast na cene v portfóliu fondu zaznamenal dlhopis SAZKA Group 4,125% 2022, ktorý vzrástol o 4,12%, kým druhý najväčší nárast zaznamenal dlhopis J&T Energy financing 0% 2024. Najväčší pokles naopak zaznamenal dlhopis JOJ House 0% 2021 a to o -1,7% a J&T Energy financing 0% 2022 s poklesom o -0,7%. Fond mal na konci mesiaca výnos do splatnosti portfólia na úrovni 3,85%, duráciu 2,99 a priemernú splatnosť 3,3 roka. Až 95,16% bolo alokovaných v EUR investíciách, zvyšok tvorili investície v CZK. Hotovosť na konci mesiaca tvorila len 3,7% majetku fondu. Za mesiac december sa fond zhodnotil o +0,59%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 23.1.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.12.2019

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,40 %
TMR sub 6 02/05/21 9,05 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,70 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,65 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,12 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 23.1.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 335 128 761,33 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3258 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,01 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Štatút PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF