J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2021

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,68 %
Ostatné 4,32 %

Výkonnosť fondu k dátumu 28.1.2022

1 mesiac 1,07 %
3 mesiace 1,88 %
6 mesiacov 3,25 %
1 rok 5,05 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,27 %
k min. IH (p.a.) 3,37 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2021

Fond za mesiac december zaznamenal nárast o 0,85%. Celkovo za rok 2021 si pripísal 4,7%. Počas mesiaca sme vo fonde vykonali niekoľko transakcií, išlo o nákup dlhopisov JTREFN 0 20/12/24, RTFINT 0,00 20/12/2026, EMMGAM 4,9 29/05/2024, SAVARI 0,00 12/01/2026, MNT MTR 4,75 09/12/2024, SAVARI 0,00 12/01/2026 a predaj akcií IMMOFINANZ AG. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,40%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,12 a priemernú dobu do splatnosti portfólia 2,33 roka. Portfólio fondu transakciami mierne navýšilo svoj pomer v CZK na majetku, konkrétne na 8,31%, zvyšných 91,69% bolo denominovaných v EUR. Fond obsahoval až 95,68% dlhopisov a 4,32% v hotovosti, portfólio nemá v súčasnosti žiadne akcie. Medzimesačne zaznamenal na cene najväčší nárast dlhopis JTENER 0 10/11/2025 s 2,49%, ďalej EURFIN 0,00 02/09/2025 s 2,17% a JTREFI 0,00 31/10/2025 s 1,81%. Naopak, najväčší pokles, resp. najmenší nárast zaznamenali dlhopisy TMRSK 4,4 10/10/24 s -0,09%, TMR V 6,00/2026 s 0,00%, a JTFIGR 4,00 26/10/2023 s 0,00%. Fond má výkonnostne za sebou slušný rok, výnos do splatnosti portfólia napriek tomu ostáva na atraktívnych úrovniach aj naďalej.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 28.1.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2021

JTFIGR 4,00 26/10/2023 9,58 %
TMR V 6,00/2026 8,47 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,53 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,13 %
SAZFIN 4 12/12/2022 6,56 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 28.1.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 344 247 205,24 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,4183 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,39 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF