Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.10.2021

Zastúpenie v %
Dlhopisy 98,05 %
Ostatné 1,95 %

Výkonnosť fondu k dátumu 8.12.2021

1 mesiac 0,00 %
3 mesiace 1,14 %
6 mesiacov 2,09 %
1 rok 4,26 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,12 %
k min. IH (p.a.) 3,21 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.10.2021

Fond vzrástol v októbri o 1,17%. A to najmä vďaka konverzii konvertibilného dlhopisu Immofinanz 23/07/2023 na akcie emitenta, ktorých hodnota bola zhruba o 20% vyššia, než hodnota dlhopisu v portfóliu fondu. Do fondu sme v priebehu mesiaca nakúpili aj dlhopis EURFIN 0,00 07/04/2026. Najväčší nárast ceny dlhopisu v portfóliu zaznamenal dlhopis JTENER 0 01/08/2025 s 1,23%, nasledoval ho JTREFN 0 20/12/24 Corp s nárastom na cene o 1,17%, a dlhopis JOJHOU 0,00 07/12/2021 s nárastom 1,01%. Naopak najväčší pokles zaznamenal dlhopis EUROVEA 4,5 09/07/22 s -1%, ďalej SAZKAG 4,125 20/11/2024 s -0,7%, a JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,5%. Portfólio fondu malo koncom mesiaca priemerný výnos do splatnosti 4,93%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových mier 2,14, a a priemernú splatnosť 2,39 roka. Až 94,52% majetku fondu tvorili investície denominované v EUR, kým zvyšok v CZK. Akciové investície vo fonde tvorili 4,47%, kým zvyšok dlhopisové.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 8.12.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.10.2021

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,14 %
TMR V 6,00/2026 8,99 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,88 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,56 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,05 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 8.12.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 318 892 017,33 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3943 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,16 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF