Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.3.2021

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 14.4.2021

1 mesiac 0,16 %
3 mesiace 0,52 %
6 mesiacov 2,13 %
1 rok 10,11 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,09 %
k min. IH (p.a.) 3,00 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.3.2021

Počas mesiaca sme vo fonde uskutočnili nákup dlhopisu Auctor 5% 24/11/2025. Z hľadiska parametrov portfólia fondu, bol výnos do splatnosti fondu na konci mesiaca na úrovni 4,89%, durácia – citlivosť na pohyb trhových úrokových mier na úrovni 2,72, a priemerná splatnosť portfólia na úrovni 3,02 roka. Až 94,68% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, kým zvyšok bol v CZK. Najväčší nárast na cene dlhopisu v majetku fondu zaznamenal dlhopis JOJHOU 0,00 07/12/2021, konkrétne o 1,6%, dlhopis EURFIN 0,00 02/09/2025 o 1,5%, a JTFIGR 4,00 26/10/2023 o 1,49%. Naopak, najväčší pokles na cene zaznamenal dlhopis JTEF IX 5,20/2026 a to o -0,6%, TMRSK 4,4 10/10/24 Corp o -0,54%, a J&T ENERGY FINANCING 5 06/02/2023 o -0,49%. Fond sa za mesiac marec zhodnotil o 0,45%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 14.4.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.3.2021

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,39 %
TMR V 6,00/2026 9,01 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,45 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,90 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,48 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 14.4.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 305 646 661,19 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3548 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL -0,18 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Spôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF