Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.12.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 22.1.2021

1 mesiac 0,30 %
3 mesiace 1,69 %
6 mesiacov 2,34 %
1 rok 1,86 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,15 %
k min. IH (p.a.) 2,95 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.12.2020

Vo fonde sme počas mesiaca uskutočnili 3 kozmetické úpravy portfólia. Dvakrát sme znižovali pozíciu v dlhopise J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22, v dôsledku zákonných limitov na cenný papier sme museli časť pozície postupne znížiť, a nákup sme realizovali dlhopisu JTSECS 4.6 06/03/2024 Corp. Koncom mesiaca mal fond priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,88%, priemerná citlivosť na pohyb úrokových sadzieb bola 2,5 a priemerná splatnosť portfólia 2,72 roka. Najväčší nárast na cene počas decembra zaznamenal dlhopis JTENER 0 01/08/2025 s 3,06%, JTREFI 0,00 31/10/2025 s 2,96%, a JTENER 0 31/05/2024 s 2,75%. Najväčší pokles naopak dlhopis EMMGAM 4,9 29/05/2024 s -0,59%, JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,22%, a SAZFIN 4 12/12/2022 tiež s -0,22%. Fond mal necelých 95% zainvestovaných v dlhopisoch denominovaných v EUR, zvyšok majetku bolo v CZK. Celkovo fond si v decembri pripísal 0,78% na výkonnosti. Za rok 2020 fond vzrástol o 1,59%, a to napriek koronakríze na trhoch v prvom kvartáli roka.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 22.1.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.12.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,17 %
TMR sub 6 02/05/21 10,22 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,43 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,89 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,64 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 22.1.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 301 268 052,92 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3483 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,06 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Zpôsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont 3
Investičný cieľ Kombinacia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 2

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF