Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 30.7.2020

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 11.8.2020

1 mesiac 0,38 %
3 mesiace 3,81 %
6 mesiacov -0,46 %
1 rok 1,51 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,12 %
k min. IH (p.a.) 2,72 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 30.7.2020

Počas mesiaca sme vo fonde realizovali štyri transakcie. Z toho tri boli predajné a jedna nákupná. Vo fonde sme znižovali pozície EPHHLD 3,5 28/08/2020, JTENER 5,20 30/09/2026, J&T ENERGY FINANCING 5,25 06/02/2025 a nakupovali sme dlhopis IMMOFINANZ 4,00 23/07/2023.
Najväčší cenový pohyb vo fonde zaznamenal dlhopis AQUILA RAF 4,25/2022, ktorý si pripísal +2%, nasledoval ho dlhopis JTREFI 0,00 31/10/2025 s +1,3% a dlhopis JTEF X 5,10 06/02/2026 s +1%. Naopak, najväčší pokles mali dlhopisy SAZKAG 4,125 20/11/2024 s -3%, JTENER 0 10/11/2025 s -0,7%, J&T ENERGY FINANCING 5,25 06/02/2025 s -0,5%. Výnos do splatnosti portfólia fondu bol na konci mesiaca na úrovni 5,2%, priemerná splatnosť portfólia bola 3,1 roka a priemerná citlivosť (durácia) na pohyb úrokových mier bola 2,8. Investície vo fonde boli v 95% denominované v EUR, kým 5% tvorila CZK. Fond si za júl pripísal na výkonnosti +0,52%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 11.8.2020

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 30.7.2020

JTFIGR 4,00 26/10/2023 11,11 %
TMR sub 6 02/05/21 9,78 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,49 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 8,18 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,58 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti.  Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 11.8.2020

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu Poštová banka, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 308 944 777,17 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3216 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,18 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF