J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. - 365.invest, správ. spol., a. s. | J&T BANKA
Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 29.4.2022

Zastúpenie v %
Dlhopisy 95,35 %
Ostatné 4,65 %

Výkonnosť fondu k dátumu 26.5.2022

1 mesiac -0,05 %
3 mesiace 0,08 %
6 mesiacov 1,96 %
1 rok 4,20 %
od zahájenia činnosti (p. a.) 4,14 %
za min. IH (p. a.)* 3,14 %
* Minimálny investičný horizont (IH) fondu J&T BOND EUR je 3 roky.

Komentár portfólio manažéra k dátumu 29.4.2022

Vo fonde sme počas mesiaca vykonali dve transakcie, nákup dlhopisu SAZKAG 3 7/8 02/15/27, a REPRFI 5,3 16/12/2026. Fond mal na konci mesiaca priemerný výnos do splatnosti portfólia na úrovni 4,71%, priemernú citlivosť na pohyb úrokových sadzieb 2,32 a priemernú dobu do splatnosti na úrovni 2,58 roka. Fond mal 95,35% majetku zainvestovaného do dlhopisových investícií. 92% majetku fondu bolo denominovaných v EUR, a necelých 8% v CZK. Najväčší kladný cenový pohyb zaznamenali v majetku fondu dlhopisy EURFIN 0,00 02/09/2025 s nárastom +2,41%, EURFIN 0,00 07/04/2026 s +1,27% a Eurovea byty 12/08/2024 s 1,06%. Naopak, najväčší negatívny pohyb na cene si pripísali dlhopisy RTFINT 0,00 20/12/2026 s -1,84%, JTREFN 0 20/12/24 Corp s -1,78% a SAZKAG 4,125 20/11/2024 s -1,56%. Fond poklesol za mesiac apríl o -0,28%.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 26.5.2022

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 29.4.2022

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,21 %
TMR V 6,00/2026 7,71 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 7,18 %
JTENER 4,25 18/02/2027 6,95 %
JTENER 0 01/08/2025 5,96 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 26.5.2022

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 360 098 513,27 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,4221 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,16 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF