Navigácia

J&T BOND EUR

zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov

Portfólio

Štruktúra majetku k dátumu 31.8.2021

Zastúpenie v %
Dlhopisy 100 %

Výkonnosť fondu k dátumu 18.9.2021

1 mesiac 0,27 %
3 mesiace 0,75 %
6 mesiacov 1,67 %
1 rok 3,85 %
od zahájenia činnosti (p.a.) 4,08 %
k min. IH (p.a.) 2,90 %

Komentár portfólio manažéra k dátumu 31.8.2021

Za mesiac august sa fond zhodnotil o 0,28%. Fond mal priemerný výnos do splatnosti na konci mesiaca na úrovni 4,76%. Priemerná citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb bola 2,31. Priemerná splatnosť portfólia bola na úrovni 2,57 roka. Fond držal investície denominované v EUR v objeme až 94,54% majetku fondu, kým zvyšok tvorila CZK. Najväčší kladný cenový nárast zaznamenali dlhopisy JOJHOU 5,3 07/08/2023 s 2,26%, JTENER 0 10/11/2025 s 1,95% a JTSECS 4.6 06/03/2024 Corp s 1,03%. Naopak, najväčší pokles na cene si zapísali dlhopisy EMMGAM 4,9 29/05/2024 s -1,03%, SAZFIN 4 12/12/2022 s -0,38% a JTFIGR 4,00 26/10/2023 s -0,26%. Počas mesiaca sme vykonali dve transakcie s majetkom fondu, predávali sme dlhopis AQUILA RAF 4,25/2022 a nakupovali Auctor 5 24/11/2025.

Matej Varga
Manažér fondu

Vývoj aktuálnej hodnoty PL k dátumu 18.9.2021

Cenné papiere v portfóliu s najvyššou váhou k 31.8.2021

JTFIGR 4,00 26/10/2023 10,54 %
TMR V 6,00/2026 9,09 %
EUROVEA 4,5 09/07/22 8,46 %
J&T ENERGY FINANCING 4,6 18/02/22 Corp 7,71 %
SAZFIN 4 12/12/2022 7,23 %

Upozornenie

Vývoj v minulosti ani súčasná výkonnosť nedávajú žiadne záruky budúceho vývoja. Aktuálna hodnota podielových listov môže stúpať aj klesať a neexistuje žiadna záruka dosiahnutia určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investície neklesne pod výšku vstupnej investície. Všetky informácie tu uvedené majú iba informačný charakter a ich účelom nie je nahradiť štatút alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Základné informácie

Charakteristika

Investičná politika fondu je zameraná predovšetkým na dlhové cenné papiere, nástroje peňažného trhu, termínované vklady, akcie a na obchody určené na zabezpečenie rizika, ako aj na ďalšie investičné príležitosti. Pri výbere investičných nástrojov fond nie je obmedzovaný mierou durácie dlhopisej složky ani kreditným ratingom. Fond je určený najmä dlhodobým investorom, ktorí požadujú výnos výrazne presahujúci zhodnotenie bankových vkladov, ale sú schopní tolerovať a finančne uniesť aj krátkodobé straty. Portfólio fondu je z veľkej časti vytvorené z investičných nápadov finančnej skupiny J&T. Fond je založený na základe slovenských predpisov, a preto je atraktívny pre klientov, ktorí sú slovenskými daňovými rezidentmi.

Základné údaje k 18.9.2021

Min. investičný horizont (IH) 3 roky
Typ fondu zmiešaný, špeciálny fond cenných papierov
Správca fondu 365.invest, správ. spol., a. s.
Depozitár fondu 365.bank, a.s.
Manažér fondu Matej Varga
Dátum začiatku činnosti 21.8.2013
Vlastný kapitál celkovo 312 404 528,05 EUR
Aktuálna hodnota PL 1,3776 EUR
Zmena aktuálnej hodnoty PL 0,02 %
Min. vstupná investícia 20 EUR
Poplatok za správu 1,00 %
Stanovenie aktuálnej hodnoty minimálne raz za dva týždne
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionálny investor, Profesionálny investor, Oprávnená protistrana
Znalosti a skúsenosti Informovaný investor, Skúsený investor
Investičný horizont v rokoch 3
Investičný cieľ Kombinácia ochrana a rast
Schopnosť niesť straty Áno
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 3

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová verzia infolistu PDF
Predajný prospekt PDF
Kľúčové informácie pre investorov PDF
Štatút PDF