Navigácia

Príklady bankových obchodov a ich cien

Bežný účet + Platobná karta MasterCard

Popis transakcie Poplatok v EUR Pozn.
Súhrn poplatkov na účte uvedených vo vzore 17,00 €  
Vedenie bežného účtu 0,00 €  
Elektronické bankovníctvo (zriadenie a poskytovanie služieb) 0,00 €  
Vydanie platobnej karty 0,00 €  
SEPA inkaso 0,00 €  
Vklad v hotovosti 0,00 €  
Zahraničný platobný styk - úhrada z účtu klienta 500,- EUR 10,00 € 1% (min. 10 EUR, max. 50 EUR)
Výber hotovosti platobnou kartou z bankomatu na území Slovenskej republiky a Európy 5 x v mesiaci 2,00 € prvé tri výbery zdarma, štvrtý a každý ďalší v mesiaci = 1 EUR
Opakované vydanie PINu na žiadosť klienta vrátane doručenia 5,00 €  

Termínovaný vklad

Príklad dvanásťmesačného Termínovaného vkladu v sume 10.000,- Eur, založený dňa 1.9.2010 s úrokovou sadzbou 2% p.a.
Úroky sú pripisované pri splatnosti. Založenie účtu je bezplatné. Báza úročenia je aktuálny počet dní/365.
Úrok je vypočítaný na základe objemu vložených prostriedkov, úrokovej sadzby a obdobia, na aké bol účet zriadený.

Popis transakcie Suma v EUR Pozn.
Vklad na ďalšie obdobie po pripísaní úroku po zdanení 10 162,00 €  
Vklad na TV 1.9.2010 10 000,00 €  
Hrubý úrok k 1.9.2011 200,00 € 10000x0,02x365/365
Zrážková daň z úroku 19% -38,00 € 200x0,19
Čistý úrok po zdanení 162,00 € 200-38

Vklad s výpovednou lehotou (3 mesiace)

Príklad trojmesačného Vkladu s výpovednou lehotou v sume 10.000,- EUR, založený 1.10.2011 s úrokovu sadzbou 1,8% p.a.
Úroky sú pripisované štvrťročne, k poslednému dňu v kalendárnom štvrťroku. Založenie účtu je bezplatné.
Úrok je vypočítaný na základe objemu vložených prostriedkov, úrokovej sadzby a obdobia, na aké bol účet zriadený.

Popis transakcie Suma v EUR Pozn.
Vklad na ďalšie obdobie po pripísaní úroku po zdanení 10 036,35 €  
Vklad na účet 1.10.2011 10 000,00 €  
Hrubý úrok k 31.12.2011 44,88 € 10000x0,018x91/365
Zrážková daň z úroku 19% -8,53 € 44,88x0,19
Čistý úrok po zdanení 36,35 € 44,88-8,53

Dlhopis

Príklad nákupu dlhopisov CEETA 6,50%/2016
Základné parametre Pozn.
Dátum emisie 20/06/13  
Upisovacia lehota do 4.7.2013  
Menovitá hodnota 1 000 €  
Ročná úroková sadzba 6,50%  
Výplata úroku polročne vždy 20.júna a 20. decembra  
Emisný kurz 100 % + AÚV AÚV = alikvótny úrokový výnos
Splatnosť dlhopisov 20/06/16  
Poplatok 0,15% min. 40 € podľa sadzobníka
Zrážková daň 19%  
Báza na výpočet úrokov 30/360 dní
Investícia 10 000 €:    
Dátum vysporiadania 07/10/14  
Počet dlhopisov 10  
Investícia 10 000,00 € 1000x10
AÚV 193,19 € 10000x0,065x107/360
Poplatok 40,00 € 10000x0,15%=15, podľa sadzobníka min. 40
Čiastka k vysporiadaniu 10 233,19 € investícia + AÚV + poplatok (10000+193,19+40)
Úrokový výnos do splatnosti 1 300,00 € výnos do splatnosti od vysporiadania (10000x6,5%/2x4)
Výnos do splatnosti - AÚV 1 106,81 € 1300-193,19
Zrážková daň z úroku 19% 247,00 € 1300x19%
Výnos do splatnosti - AÚV - zrážková daň 859,81 € 1300-193,19-247
Výnos do splatnosti - AÚV - zrážková daň - poplatok 819,81 € 1300-193,19-247-40

Fondy

Príklad nákupu a výnosu z predaja podielových listov - Fond J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Základné parametre   Pozn.
Cena podielu k 1.1.2014 1,008233 €  
Cena podielu k 30.1.2017 1,175826 €  
Vstupný poplatok 1,60% podľa sadzobníka
Zrážková daň 19%  
Nákup (1.1.2014):   Pozn.
Investícia 10 000 €  
Poplatok 160 € 10 000x1,60%
Výpočet počtu podielov z investície 9918,342288 10 000/cena podielu 1,008233
Reálny nákup podielov 9918 zaokrúhlenie na celé jednotky smerom dolu
Reálny nákup počtu podielov v € 9 999,65 € cena podielu x reálny počet podielov
Nákup + poplatok 10 159,65 € reálny nákup podielov + poplatok
Predaj (30.1.2017):   Pozn.
Počet podielov na predaj 9918  
Výpočet hodnoty podielov 11 661,84 € počet podielov x cena podielu (9918x1,175826)
Zrážková daň 19% 315,82 € zrážková daň sa vypočíta z výnosu, t.j. rozdiel medzi investíciou pri nákupe a hodnotou podielov pri predaji, t.j. 11 661,84-9 999,65=1 662,19x19%
Suma z predaja po zdanení 11 346,02 € 11 661,84-315,82
Čistý výnos 1 186,37 € očistený o zrážkovú daň a poplatok, t.j. rozdiel medzi obstarávacou cenou a hodnotou podielov pri predaji mínus daň a mínus poplatok

Uvedené skutočnosti majú len informačný charakter.