Navigácia

FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Nick Price má v úmysle investovať do kvalitných spoločností s atraktívnou cenou, ktoré sú schopné poskytovať udržateľnú návratnosť. Nick uprednostňuje spoločnosti so silnou trhovou pozíciou a konkurenčnými výhodami, pretože tieto sú typicky schopné vyprodukovať v hospodárskom cykle atraktívne finančné zisky. Taktiež dáva prednosť podnikom, ktoré sa vyznačujú vysokou návratnosťou aktív a majú svoje súvahy dobre kapitalizované. Tieto spoločnosti majú väčšinou lepšiu možnosť financovať svoj vnútorný rast bez toho, aby rozpustili výnosy akcionárov emisiou nových akcií.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR Akciové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU1048684796

Posledná jednotková cena (k 4.6.2020)

14.4000 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
9,09 % -6,61 % 2,27 % 1,87 % 2,67 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.