Navigácia

BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap

Informácie o fonde

Spoločnosť BNP Paribas Parvest
Názov fondu BNP Paribas Funds Disruptive Technology-Classic USD Cap
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku vo fonde (celkom) Dáta nie sú k dispozícii
ISIN LU0823421333
Posledná jednotková cena (k 21.10.2020) 1742.9500 USD
Cieľový trh
Kategória klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a skúsenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investičný horizont 5
Investičný cieľ Kombinace ochrana i růst
Schopnosť niesť straty Ano
Tolerancia rizika podľa SRI alebo SRRI 6

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
7,63 % 42,00 % 44,44 % 25,36 % 22,46 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.