Navigácia

FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond investuje predovšetkým do rôznorodého vysoko kvalitného portfólia štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov investičného stupňa v rôznych menách. Pozícia globálnych možností umožňuje správcovi portfólia vyhľadávať tie najatraktívnejšie možnosti na rizikovo upravenom základe. Výnosy sú prevažne motivované pozíciou výnosovej krivky, alokáciou aktív, sektorovou alokáciou a výberom cenného papiera. Správca sa môže rozhodnúť pre investovanie do neindexových (out-of-index) stratégií, ako prostriedok zvýšenia výkonnosti, ale je nevyhnutné, aby vernosť investičným cieľom bola aj naďalej prvoradá. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

2 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0337577430

Posledná jednotková cena (k 28.3.2020)

14.2400 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
-2,33 % -0,28 % 3,25 % 1,92 % 0,88 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF