Navigácia

FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR

Informácie o fonde

Popis fondu
Fond predovšetkým investuje do vysoko výnosových podnikových dlhopisov emitentov so sídlom v Ázii, ktoré sú diverzifikované v celom rade krajín a sektorov. Dôraz sa kladie na selekciu mena metódou zdola nahor, hĺbkovú previerku a na zabezpečenie adekvátnej likvidity a diverzifikácie v dôsledku asymetrického charakteru návratnosti výnosových dlhopisov. Fond je vysoko diverzifikovaný a udržuje si obmedzený rámec emitenta a sektorový obmedzený rámec, pre lepšie spravovanie koncentrácie rizík v rámci ázijského vysoko výnosového trhu. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixným príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktorý spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené výnosy kombináciou rôznych široko diverzifikovaných investičných pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu úverového rizika vytvoreného vnútropodnikovými pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovaných obchodníkov.
Spoločnosť Názov fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR Dlhopisové

Riziko
(podľa internej metodiky J&T Banky)

3 / 9

Hodnota majetku vo fonde (celkom)

Dáta nie sú k dispozícii

ISIN

LU0286668966

Posledná jednotková cena (k 21.8.2019)

21.3100 EUR

Výnosy fondu

1 mesiac 6 mesiacov 1 rok 3 roky 5 rokov
0,09 % 5,86 % 11,16 % 4,58 % 8,47 %

Graf vývoja hodnoty podielu

Dokumenty na stiahnutie

Kľúčové informácie pre investorov PDF
Prospekt PDF